Regeling syllabi centrale examens VO 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2018, initiële vaststelling syllabi vmbo profielvakken beroepsgericht 2017, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2019, 2020 en 2021 (Regeling syllabi centrale examens VO 2018)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 juli 2016, kenmerk 1041200;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi 2018

  • 1 De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2018, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

  • 2 De syllabi 2018, als vastgesteld in lid 1 en die ook voor de bezemexamens in 2019 geldig zijn, zijn opgenomen in bijlage 1d bij deze regeling.

Artikel 2. Initiële vaststelling syllabi vmbo profielvakken beroepsgericht 2017

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2019, 2020 en 2021

  • 1 De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2019 voor de vakken als vermeld in bijlage 4a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

  • 2 De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2020 voor de vakken als vermeld in bijlage 4b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

  • 3 De syllabi worden vastgesteld voor de centrale examens 2021 voor de vakken als vermeld in bijlage 4c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 5. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2, 3 en 4 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2018;

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Syllabi vwo 2018

Voor de centrale examens vwo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Syllabi havo 2018

Voor de centrale examens havo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Syllabi vmbo 2018

Voor de centrale examens vmbo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

beroepsgerichte programma’s:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt

landbouw-groene ruimte

landbouw-bloembinden en -schikken

landbouw-dierhouderij en -verzorging

landbouw-verwerking agrarische producten

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed

vmbo profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

Bijlage 1d. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Syllabi vmbo 2018

geldig voor de bezemexamens in 2019:

beroepsgerichte programma’s:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt

landbouw-groene ruimte

landbouw-bloembinden en -schikken

landbouw-dierhouderij en -verzorging

landbouw-verwerking agrarische producten

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed

Bijlage 2. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 3a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 3b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Nadere vaststelling syllabi 2018

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde A

wiskunde B

Bijlage 4a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Preliminaire vaststelling syllabi 2019

havo

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

maatschappijwetenschappen

Bijlage 4b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Preliminaire vaststelling syllabi 2020

vwo

Voor de centrale examens vwo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

maatschappijwetenschappen

havo

Voor de centrale examens havo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

bedrijfseconomie

Bijlage 4c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01268

Preliminaire vaststelling syllabi 2021

vwo

Voor de centrale examens vwo 2021 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

bedrijfseconomie

Terug naar begin van de pagina