Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen

[Regeling vervalt per 01-07-2019.]
Geldend van 14-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2016, nr. 748476, omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van het nemen van preventieve maatregelen na een woning- of bedrijfsoverval (Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 35 van de Wet Justitie-subsidies en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. preventieve maatregelen: maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd, waaronder het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen;

 • c. overval: het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich bevinden in een woon- of bedrijfsruimte, of een poging daartoe;

 • d. criminele activiteiten: gedragingen die bij of krachtens de wet strafbaar zijn gesteld;

 • e. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven: de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

Artikel 2

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. In bijlage 1 bij deze regeling zijn voorbeelden van preventieve maatregelen opgenomen.

 • 2 De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 1.000,–.

Artikel 3

 • 1 De subsidie kan worden verstrekt indien:

  • a. de aanvrager door middel van een proces-verbaal van aangifte aantoont dat in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;

  • b. de aanvrager door middel van facturen of betalingsbewijzen aantoont preventieve maatregelen te hebben genomen.

 • 2 De subsidie wordt niet verstrekt indien aannemelijk is dat de overval verband houdt met criminele activiteiten van de aanvrager.

Artikel 4

 • 1 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van deze regeling. De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van het proces-verbaal van aangifte, een kopie van facturen of betalingsbewijzen van de genomen preventieve maatregelen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend vóór 1 juli 2019.

Artikel 5

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling voor 1 juli 2019 zijn aangevraagd.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Bijlage 1. Voorbeelden van preventieve maatregelen die een bewoner of bedrijf kan nemen tegen overvallen

Bewoner

Zicht vanuit en op de woning

 • Zorg voor zicht op degene die voor de deur staat door het aanbrengen van glas naast of in de deur of een deurspion. Verlichting en het groenbeheer kunnen ervoor zorgen dat er zicht is vanaf andere woningen op de voordeur.

Kierstandhouder

 • Bevestig een kierstandhouder. Vindt u het vervelend om ’s avonds de deur te moeten openen als er iemand voor de deur staat, dan kunt u een zogenaamde kierstandhouder monteren. Dit is een hendel met een beugel die ervoor kan zorgen dat de deur maar op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt binnendringen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

 • Vraag preventieadvies aan bij een door het Politiekeurmerk Veilig Wonen erkend bedrijf bij u in de buurt. Deze adressen en meer informatie over hoe u een woningoverval kunt voorkomen, vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Bedrijf

Cameratoezicht

 • Installeer camera’s die in staat zijn het gelaat van de overvaller duidelijk in beeld te brengen.

Kluis

 • Bevestig de kluis aan de vloer.

 • Voorzie de afroomkluis van openingsvertraging van circa 15 minuten of bloktijden.

Inbraakwerende kast

 • Gebruik een inbraakwerende kast die alleen door het waardetransportbedrijf geopend kan worden, of die alleen met twee sleutels of een sleutel plus code geopend kan worden.

Overvalknoppen

 • Met vaste en draagbare overvalknoppen kan de politie gewaarschuwd worden.

 • Stel een procedure op voor het gebruik en onderhoud en instrueer het personeel.

Deuren

 • Zorg voor automatische sluiting (dranger en vergrendeling personeels/leveranciersingang).

 • Gebruik spiegels om de buitendeur in de gaten te houden.

 • Gebruik een spye eye, een kijkraampje bij de intercom.

 • Gebruik een winkelbel (dan weet je of iemand in de zaak is).

 • Neem hang- en sluitwerk met SKG logo.

Verlichting

 • Zorg voor goede verlichting in en vóór de winkel.

 • Ook bij de personeels- en leveranciersingang is goede verlichting van belang.

Training

 • Laat het personeel deelnemen aan een overvaltraining.

Veiligheidsscan

 • Laat een onafhankelijke veiligheidsscan uitvoeren en implementeer de aanbevolen maatregelen

Terug naar begin van de pagina