Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016

[Regeling vervalt per 07-07-2021.]
Geldend van 07-07-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2016 nr. BOACAT2016/046, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Avri

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Avri van 17 april 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker handhaving in dienst van Avri, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 Avri brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) van 29 juni 2011, nr. 570136/Justis/11 zal vervallen op 7 juli 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 juli 2016 en vervalt met ingang van 7 juli 2021.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina