Traditiebesluit Koninklijke Landmacht

Geldend van 20-11-2020 t/m heden

Besluit van 2 juni 2016 inzake rangschikking, oprichtingsdata en genealogieën van eenheden van de Koninklijke Landmacht, heroprichting van twee regimenten en het ongedaan maken van de bewaring van de traditie van het Regiment Huzaren Prins Alexander (Traditiebesluit Koninklijke Landmacht)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 31 mei 2016, nr. BS2016006731, Directie Juridische Zaken, cluster wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met betrekking tot ceremoniële en traditionele aangelegenheden omvat de Koninklijke Landmacht de volgende wapens en dienstvakken:

 • het Wapen der Infanterie;

 • het Wapen der Cavalerie;

 • het Wapen der Artillerie;

 • het Wapen der Genie;

 • het Wapen van de Verbindingsdienst;

 • het Wapen van de Informatiemanoeuvre;

 • het Dienstvak van de Logistiek;

 • het Dienstvak van de Militair Juridische Dienst;

 • het Dienstvak van de Technische Staf;

 • het Dienstvak van de Militair Psychologische en Sociologische Dienst;

 • het Dienstvak van de Lichamelijke Oefening en Sport.

Artikel 2

 • 1 De Wapens der Infanterie, der Cavalerie, der Artillerie, der Genie, het Wapen van de Verbindingsdienst, het Wapen van de Informatiemanoeuvre en het Dienstvak van de Logistiek omvatten elk een of meer regimenten of korpsen.

 • 2 De regimenten en korpsen zijn traditionele verbanden; aan de door deze verbanden gedragen traditie hebben alle tot het betrokken regiment of korps behorende eenheden deel, zowel bataljons en afdelingen als eenheden van lager niveau, ongeacht het bevelressort waartoe deze eenheden behoren.

 • 3 Indien een dienstvak geen regiment of korps omvat, is het betrokken dienstvak het traditionele verband.

Artikel 4

Voor ceremoniële aangelegenheden geldt de volgende rangschikking:

 • a. naar de volgorde, genoemd in artikel 1;

 • b. binnen het Wapen der Infanterie:

  • Garderegiment Grenadiers en Jagers;

  • Garderegiment Fuseliers Prinses Irene;

  • Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso;

  • Regiment Infanterie Oranje Gelderland;

  • Regiment Limburgse Jagers;

  • Regiment van Heutsz;

  • Korps Nationale Reserve;

  • Korps Commandotroepen;

  • Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;

 • c. binnen het Wapen der Cavalerie:

  • Regiment Huzaren van Boreel;

  • Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia;

 • d. binnen het Wapen der Artillerie:

  • Korps Veldartillerie;

  • Korps Rijdende Artillerie;

  • Korps Luchtdoelartillerie;

 • e. binnen het Wapen van de Informatiemanoeuvre:

  • Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia;

  • Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane;

 • f. binnen het Dienstvak van de Logistiek:

  • Korps Militaire Administratie;

  • Regiment Geneeskundige Troepen;

  • Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen;

  • Regiment Technische Troepen.

Artikel 5

 • 1 De oprichting, opheffing, samenvoeging, opdeling, naamswijziging en genealogie van een wapen, dienstvak, regiment of korps wordt bij Koninklijk Besluit vastgesteld met inachtneming van het volgende:

  • a. de Wapens der Infanterie, der Cavalerie, der Artillerie en der Genie zijn de voortzetting van gelijkgenaamde wapens uit vroegere perioden;

  • b. het Dienstvak van de Logistiek is de voortzetting van de gelijksoortige diensten of organisaties uit vroegere perioden.

 • 2 Onderstaande thans bestaande dienstvakken, regimenten en korpsen in de eerste kolom zijn de voortzetting van de in de tweede kolom vermelde overeenkomstige regimenten, korpsen en eenheden dan wel van de rechtstreekse voorlopers daarvan; de in de derde kolom vermelde datum geldt als de oprichtingsdatum van het dienstvak, regiment c.q. korps;

  Garderegiment Grenadiers en Jagers

  Regiment Grenadiers

  7 juli 1829

   

  Regiment Jagers

   

  Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

  Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene

  11 januari 1941

  Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso

  1ste en 9de Regiment Infanterie

  28 oktober 1813

  Regiment Infanterie Oranje Gelderland

  5de en 8ste Regiment Infanterie

  28 oktober 1813

   

  Troepenmacht in Suriname

   

  Regiment Limburgse Jagers

  2de, 6de en 11de Regiment Infanterie

  23 november 1813

  Regiment van Heutsz

  Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

  28 augustus 1814

   

  Bewakingskorps Koninklijke Landmacht

   
   

  Nederlands Detachement Verenigde Naties

   

  Korps Nationale Reserve

  Vrijwillige Landstorm

  4 augustus 1914

  Korps Commandotroepen

  No. 2 (Dutch) Troop / No. 10 (Interallied) Commando

  22 maart 1942

   

  het Korps Insulinde

   

  Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

  Commando Limburg (Stoottroepen) en Commando Brabant (Stoottroepen) van de Binnenlandse Strijdkrachten

  21 september 1944

  Regiment Huzaren van Boreel

  4de Regiment Huzaren

  25 november 1813

  Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

  1ste , 2e en 3e Regiment Huzaren

  9 januari 1814

   

  1ste en 2de Eskadron Pantserwagens

   
   

  1ste en 2de Regiment Huzaren Motorrijder

   

  Korps Veldartillerie

  de regimenten veldartillerie en de regimenten motorartillerie

  11 januari 1677

  Korps Rijdende Artillerie

  Korps Rijdende Artillerie

  21 februari 1793

  Korps Luchtdoelartillerie

  1ste en 2de Regiment Luchtdoelartillerie

  1 maart 1917

   

  Regiment Kustartillerie

   

  Regiment Genietroepen

  1ste en 3de Regiment Genietroepen

  15 mei 1748

   

  Korps Pontonniers en Torpedisten

   

  Regiment Verbindingstroepen

  2de Regiment Genietroepen

  18 februari 1874

  Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia

  101 MID compagnie

  1 maart 1954

  Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane

  20 november 2020

  Korps Militaire Administratie

  Korps Militaire Intendanten

  8 juli 1795

  Regiment Geneeskundige Troepen

  Bataljon Geneeskundige Troepen

  7 april 1869

  Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

  Compagnie Administratietroepen

  30 maart 1905

   

  Korps Motordienst

   

  Regiment Technische Troepen

  Light Aid Detachment van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene

  20 maart 1941

  Dienstvak van de Militair Juridische Dienst

  1 mei 1949

  Dienstvak van de Technische Staf

  1 november 1954

  Dienstvak van de Militair Psychologische en Sociologische Dienst

  1 juli 1973

  Dienstvak van de Lichamelijke Oefening en Sport

  LO&Sport organisatie KL

  29 december 1975

 • 3 De tradities van onderstaande voormalige regimenten, korpsen of dienstvakken worden niet voortgezet:

  • Generale Staf;

  • Intendancestaf;

  • 1ste Regiment Wielrijders;

  • 2de Regiment Wielrijders;

  • Regiment Infanterie Menno van Coehoorn (3de Regiment Infanterie);

  • 4de Regiment Infanterie;

  • Regiment Infanterie Chassé (7de Regiment Infanterie);

  • 10de Regiment Infanterie;

  • Korps Mobiele Colonnes;

  • Vrouwen Hulpkorps / Militaire Vrouwen Afdeling.

 • 4 Regimenten of korpsen die niet in dit artikel zijn genoemd, worden beschouwd als opgegaan in het voornaamste stamregiment of stamkorps.

 • 5 De tastbare traditie-elementen van de in dit artikel genoemde eenheden worden bewaard in het Nationaal Militair Museum, dan wel in de historische collecties bij de regimenten en korpsen.

Artikel 6

De Minister van Defensie legt de genealogie van de voorlopers van genoemde wapens, dienstvakken of regimenten en korpsen vast.

Artikel 7

Het Koninklijk Besluit van 12 maart 1977, houdende bepalingen inzake rangschikking, oprichtingsdata en genealogieën van de regimenten en korpsen der Koninklijke Landmacht, Staatsblad 1977, 101, wordt ingetrokken.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de zesde juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina