Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Geldend van 25-11-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2016, nr. VO/BZO/869644, houdende voorschriften voor de beroepsgerichte keuzevakken in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 26j, eerste lid, 26k, derde en vijfde lid, en 26l, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 27, eerste lid, artikel 28, derde en vijfde lid, en artikel 28a, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Profielmodules als beroepsgericht keuzevak

 • 1 Een leerling volgt geen beroepsgericht keuzevak dat inhoudelijk overeenkomt met een van de vier modules waaruit het profielvak van het door hem gekozen profiel is samengesteld.

 • 2 Het bevoegd gezag mag van een profiel dat niet tot het toegestaan onderwijsaanbod van die school behoort, maximaal twee profielmodules aanbieden als beroepsgerichte keuzevakken.

Artikel 3. Melding van het voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak

 • 1 Het bevoegd gezag meldt het voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 606, 2700ML te Zoetermeer.

 • 3 Een volledige melding bestaat uit een volledig ingevuld formulier als bedoeld in het tweede lid, en een schriftelijke verklaring van kennisgeving van het voornemen aan de medezeggenschapsraad van de school.

Artikel 4. Aanvraag tot goedkeuring van een nieuw beroepsgericht keuzevak

 • 3 Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • a. een volledig ingevuld formulier als bedoeld in het tweede lid;

  • b. een voorbeeldopdracht;

  • c. een (eind)toets;

  • d. lesmateriaal;

  • e. een advies over de voor het vak benodigde bevoegdheid.

Artikel 5. Voorwaarden aan beroepsgerichte keuzevakken

Een nieuw beroepsgericht keuzevak voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • a. In de vakomschrijving van het beroepsgerichte keuzevak wordt het belang van het vak voor de regio en de arbeidsmarkt verwoord. De bij de ontwikkeling betrokken instelling of instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarktpartij of -partijen onderschrijven dit belang.

 • b. Het beroepsgerichte keuzevak is opgebouwd uit taken en deeltaken. Daarbij is duidelijk wat er in het beroepsgerichte keuzevak wordt geleerd, wat het doel daarbij is en hoe dit (eventueel) verschilt per leerweg. Per (deel)taak wordt beschreven welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de (deel)taak goed uit te kunnen voeren.

 • c. Het beroepsgerichte keuzevak mag niet alleen uit theorie bestaan. Het vak bevat een duidelijke praktijkcomponent.

 • d. Het beroepsgerichte keuzevak bestaat voor maximaal een vierde deel uit leerstof die al in een van de profielvakken wordt behandeld.

 • e. Het beroepsgerichte keuzevak bestaat voor maximaal een vierde deel uit leerstof die al in een ander beroepsgericht keuzevak wordt behandeld.

 • f. Het beroepsgerichte keuzevak is ontwikkeld op een omvang van circa 100 klokuren.

Artikel 6. vaststelling examenprogramma’s beroepsgerichte keuzevakken

De examenprogramma’s van de beroepsgerichte keuzevakken worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Formulier melding voornemen tot ontwikkeling van een nieuw beroepsgericht keuzevak

Algemeen

Melder

School:

Vestiging:

BRIN:

Bevoegd gezag:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Medemelders

MBO/AOC-instelling:

Vestiging:

BRIN:

Bevoegd gezag:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Arbeidsmarktpartij:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Nadere informatie beroepsgericht keuzevak

Profiel

BB

KB

GL

Naam beroepsgericht keuzevak:

     

Taak:

...

     

Deeltaak 1:

     

De kandidaat kan:

     

1.

     

2.

     

3.

     

...

     

Deeltaak 2:

     

De kandidaat kan:

     

1.

     

2.

     

3.

     

...

     

Geef met kruisjes aan welk inhoudelijk verschil er is tussen de leerstof per leerweg.

x

x

x

Toelichting bij het meldformulier beroepsgerichte keuzevak

Wat biedt dit beroepsgerichte keuzevak wat in andere beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules mist, en in hoeverre overlapt dit beroepsgerichte keuzevak met bestaande beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules?

 
 
 

Met wie is er samengewerkt aan de totstandkoming van het beroepsgerichte keuzevak, en welke bijdragen hadden de verschillende partijen?

 
 
 

Bij het meldingsformulier moet een schriftelijk bewijs zijn gevoegd van kennisgeving van het voornemen aan de medezeggenschapsraden dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.

Bijlage 2. behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Formulier aanvraag van een nieuw beroepsgericht keuzevak

Algemeen

Melder

School:

Vestiging:

BRIN:

Bevoegd gezag:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Medemelders

MBO/AOC-instelling:

Vestiging:

BRIN:

Bevoegd gezag:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Arbeidsmarktpartij:

Adres:

Telefoonnummer:

Contactpersoon (naam, functie, adres, telefoon, e-mail):

Nadere informatie beroepsgericht keuzevak

Profiel:

BB

KB

GL

Beroepsgericht keuzevak:

     

Taak:

     

K/.../1.1

     

Deeltaak:

     

De kandidaat kan:

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

K/.../1.2

     

Deeltaak:

     

De kandidaat kan:

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

Toelichting bij het beroepsgerichte keuzevak

Wat wordt er met dit keuzevak geleerd en met welk doel?

 

Waarom is het belangrijk dat het voorgestelde beroepsgerichte keuzevak wordt toegevoegd aan het bestand van beroepsgerichte keuzevakken?

 

Indien er in de taken van het vak veranderingen zijn ten opzichte van de melding: Wat biedt dit beroepsgerichte keuzevak wat in andere beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules mist, en in hoeverre overlapt dit beroepsgerichte keuzevak met bestaande beroepsgerichte keuzevakken of profielmodules?

 

Met wie is er samengewerkt aan de totstandkoming van het beroepsgerichte keuzevak, en welke bijdragen hadden de verschillende partijen?

 

Wat is de doorstroomrelevantie van dit vak voor het vervolgonderwijs? Op welke mbo-opleidingen sluit dit vak aan?

 

Hoeveel vraag is er vanuit (regionale) werkgevers naar dit keuzevak?

 

Bij het aanvraagformulier moeten de volgende zaken worden gevoegd:

 • 1. een voorbeeldopdracht die kenmerkend is voor het onderwijs in het beroepsgerichte keuzevak;

 • 2. een voorbeeld (eind)toets (prestatie, proeve van bekwaamheid, presentatie);

 • 3. voorbeeldlesmateriaal;

 • 4. een advies over de voor het vak benodigde bevoegdheid.

Van de bij 1 t/m 3 genoemde producten moet er één uitgewerkt worden. De andere twee kunnen schematisch worden weergegeven.

Bijlage 3. behorende bij artikel 6 van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Examenprogramma’s beroepsgerichte keuzevakken

Leeswijzer

De landelijk ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken zijn ingedeeld in de profielen waar ze oorspronkelijk onder zijn geschaard. In het onderstaande overzicht volgen per profiel eerst de vier profielmodules die als beroepsgerichte keuzevakken gekozen kunnen worden, en daarna de overige onder het profiel geschaarde beroepsgerichte keuzevakken.

Hieronder worden de examenprogramma's per beroepsgericht keuzevak gedefinieerd in exameneenheden met de bijbehorende code. Elke exameneenheid bestaat uit één of meer eindtermen. In de kolommen achter de exameneenheden staat aangegeven door middel van een X voor welke leerweg de exameneenheid deel uitmaakt van het examenprogramma.

1. Profiel bouwen, wonen en interieur

1.1. bouwproces en bouwvoorbereiding

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren

○ maatvoeren en uitzetten

○ profielen en kozijnen stellen

     

KP/BWI/1.1

     

Deeltaak:

een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren conform geldende wet- en regelgeving.

De kandidaat kan:

     

1. een eenvoudige calculatie en een offerte maken voor onderdelen van een kleinschalig bouwproject

 

x

x

2. een indeling van een bouwplaats interpreteren

x

x

x

3. wet- en regelgeving ten behoeve van kleinschalige bouwprojecten toepassen

 

x

x

4. eisen voor duurzaamheid toepassen

 

x

x

5. het bouwproces beschrijven

x

x

x

KP/BWI/1.2

     

Deeltaak:

ter voorbereiding van een kleinschalig bouwproject maatvoeren en uitzetten aan de hand van een bouwvoorbereidingstekening en bestek.

De kandidaat kan:

     

1. gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen

x

x

x

2. aan de hand van bouwvoorbereidingstekeningen rechte lijnen uitzetten voor een klein bouwwerk

x

x

x

3. hoogtemetingen uitvoeren

x

x

x

4. meetgegevens verwerken en maatvoering controleren

x

x

x

5. afwijkingen bij meten en uitzetten verklaren en corrigeren

 

x

x

6. bouwramen plaatsen

x

x

 

7. gevellijnen bepalen en afschrijven op de bouwplank

x

x

x

8. verklikpunten aangeven

x

x

x

KP/BWI/1.3

     

Deeltaak:

Profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen.

De kandidaat kan:

     

1. stelwerkzaamheden voorbereiden

 

x

x

2. de koppenmaat en lagenmaat bepalen en afschrijven

x

x

x

3. metselprofielen stellen voor een halfsteensmuur en een spouwmuur

x

x

x

4. buitenkozijnen voor raam en deur stellen in een halfsteensmuur en een spouwmuur

x

   

5. binnendeurkozijnen stellen

x

x

x

6. gangbare gereedschappen en hulpmiddelen toepassen

x

   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.2. bouwen vanaf de fundering

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een bekisting voor een strokenfundering en een PS-systeembekisting maken

○ een halfsteensmuur metselen

○ isolatiematerialen verwerken

○ veilig werken op steigers en ladders

     

KP/BWI/2.1

     

Deeltaak:

aan de hand van werktekeningen bekistingen maken voor een strook en een ps systeembekisting.

De kandidaat kan:

     

1. werkzaamheden voor een strokenfundering voorbereiden

 

x

x

2. een werktekening en een schets van fundering en opgaand metselwerk maken

x

x

x

3. een eenvoudige strokenfundering en PS-systeembekisting uitzetten en stellen

x

x

x

4. een eenvoudige wapening vlechten en aanbrengen

x

   

KP/BWI/2.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening een halfsteensmuur metselen.

De kandidaat kan:

     

1. metselwerk voorbereiden

x

x

x

2. een werkplek inrichten

x

x

x

3. maatvoeren en stellen

x

x

x

4. basistechnieken metselen toepassen

x

x

x

5. rollagen maken

x

x

x

6. voegwerk in de meest gangbare typen maken

x

x

x

7. beëindigingen correct maken

x

x

x

KP/BWI/2.3

     

Deeltaak:

isolatiematerialen verwerken met behulp van actuele kennis over isolatie en ventilatie.

De kandidaat kan:

     

1. isolatiewaarde van materialen en eenvoudige constructies berekenen

 

x

x

2. juiste soorten isolatie kiezen en correct toepassen

x

x

x

3. het belang en de functie van ventilatie beschrijven

x

x

x

4. isolatiematerialen in het opgaand werk plaatsen en verwerken

x

x

x

5. afval op de juiste wijze verwerken en afvoeren

x

x

x

KP/BWI/2.4

     

Deeltaak:

steigers en ladders aan de hand van veiligheidsvoorschriften gebruiken.

De kandidaat kan:

     

1. verplichte en beschikbare beschermingsmiddelen toepassen

x

x

x

2. juiste steigers en ladders kiezen

x

x

x

3. rolsteigers en ladders conform voorschriften opbouwen, plaatsen en afbreken

x

   

4. rolsteigers en ladders op een ergonomische en veilige wijze gebruiken

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.3. hout- en meubelverbindingen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken

○ hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

     

KP/BWI/3.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening alle werkzaamheden verrichten voor het maken van een werkstuk met enkelvoudige verbindingen.

De kandidaat kan:

     

1. werkzaamheden voor het maken van een werkstuk voorbereiden

x

x

x

2. houtverbindingen schetsen en in een CAD programma tekenen

x

x

x

3. houtverbindingen maken volgens vastgestelde criteria

x

x

x

4. het product aan de hand van kwaliteitscriteria beoordelen

x

x

x

KP/BWI/3.2

     

Deeltaak:

hout zagen en verspanen met behulp van gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines.

De kandidaat kan:

     

1. met gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines basisbewerkingen veilig uitvoeren

x

x

x

2. veilig werken met gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen en houtbewerkingsmachines

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.4. design en decoratie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een interieurelement ontwerpen

○ een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement

○ een interieurelement maken

○ een interieurelement afwerken en decoreren

     

KP/BWI/4.1

     

Deeltaak:

aan de hand van wensen en eisen, met behulp van ICT, een ontwerp maken voor een interieurelement op basis van plaatmateriaal.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken voor een eenvoudig interieurelement van plaatmateriaal

 

x

x

2. het ontwerp tekenen met een 2D en 3D CAD-tekenprogramma

x

x

x

3. het ontwerp omzetten in werktekeningen

x

x

x

KP/BWI/4.2

     

Deeltaak:

gebruikmakend van decoratieve technieken een ontwerp maken voor de afwerking van een interieurelement op basis van kennis over kleurgebruik en vormgeving.

De kandidaat kan:

     

1. kleurkarakteristieken toepassen en kleuren combineren tot kleurcontrasten

x

x

x

2. een ontwerp maken voor de afwerking en decoratie van een interieurelement

x

x

x

3. het ontwerp presenteren aan de opdrachtgever

 

x

x

KP/BWI/4.3

     

Deeltaak:

aan de hand van een ontwerp en werktekeningen een interieurelement maken met behulp van hout en plaatmateriaal.

De kandidaat kan:

     

1. het maken van een interieurelement voorbereiden

x

x

x

2. een interieurelement met moderne verbindingsmaterialen maken, samenstellen en opsluiten

x

x

x

3. gangbare elektrische-, pneumatische- en niet-aangedreven handgereedschappen veilig gebruiken

x

x

x

KP/BWI/4.4

     

Deeltaak:

een werkstuk voorbehandelen, afwerken en decoreren.

De kandidaat kan:

     

1. een behandelplan opstellen voor ondergronden van hout en plaatmateriaal

x

x

x

2. een werkschema maken voor de afwerking

x

x

x

3. materialen en gereedschappen voor de voorbehandeling en afwerking bepalen

x

x

x

4. een werkstuk voorbehandelen en afwerken met watergedragen verfproducten

x

x

x

5. voorbehandelde, afgewerkte en gedecoreerde werkstukken aan de hand van kwaliteitscriteria beoordelen

 

x

x

6. decoratieve figuren printen, plotten, snijplotten, pellen, plakken en monteren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.5. constructieve aansluitingen en afwerking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ constructieve aansluitingen met verschillende materialen maken

○ aansluitingen tussen materialen afwerken

     

K/BWI/1.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening constructieve aansluitingen met verschillende materialen maken.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectie methode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. een kozijn op een halfsteensmuur en scheidingswanden aansluiten

x

x

x

7. een kozijn in houtskeletbouw aansluiten

x

x

 

8. een kozijn op spouwmuur luchtdicht aansluiten

x

x

 

9. een spouwmuur op een kapconstructie of platdak luchtdicht aansluiten

x

x

 

10. een spouwmuur op de begane grond aansluiten

x

   

K/BWI/1.2

     

Deeltaak:

aansluitingen tussen verschillende materialen afwerken met gebruikmaking van alle gangbare elektrische handgereedschappen.

De kandidaat kan:

     

1. plinten, koplatten en kantstukken aanbrengen

x

x

x

2. vensterbanken aanbrengen

x

x

x

3. folies aanbrengen

x

x

 

4. bevestigingsmaterialen toepassen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.6. schoonmetselwerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ constructieve oplossingen in halfsteens muren maken

○ metselwerk uitvoeren

     

K/BWI/2.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening constructies maken in halfsteens muren.

De kandidaat kan:

     

1. een werktekening lezen en interpreteren

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. hoekoplossingen en beëindigingen aanbrengen

x

x

 

7. ontmoetingen, onderlinge muuraansluitingen, doorkruisingen, verzwaringen, muurafdekkingen aanbrengen

x

   

8. overspanningen, lateien en dilataties aanbrengen

x

x

 

K/BWI/2.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een maten- en stelplan metselwerk uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. toepassingen van gereedschappen voor het maken van schoonmetselwerk omschrijven

x

x

x

2. een maten- en stelplan lezen en uitvoeren

x

x

x

3. profielen stellen en lagen- en koppenmaat afschrijven

x

x

x

4. specie maken

x

x

x

5. relevante metselverbanden aanbrengen, met name halfsteens, klezoren en wildverband

x

x

x

6. een spouwmuur met isolatie en aansluitingen met kozijn aanbrengen

x

x

 

7. rollagen in overspanningsconstructies verdelen en aanbrengen.

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.7. schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

 

BB

KB

GL

Taak:

○ houtachtige ondergronden schilderen en afwerken

○ steenachtige ondergronden schilderen en afwerken

     

K/BWI/3.1

     

Deeltaak:

een houtachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.

De kandidaat kan:

     

1. oud en nieuw schilderwerk inspecteren en beoordelen

x

x

x

2. werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

x

x

x

3. vochtgehalte van hout meten en de resultaten verwerken

x

x

x

4. een watergedragen verfsysteem samenstellen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

x

x

x

5. werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken

x

x

x

6. verflagen verwijderen door middel van afbijten en föhnen

x

x

x

7. houtachtige ondergronden repareren, reinigen, plamuren en schuren

x

x

x

8. watergedragen grondverf aanbrengen volgens de verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

9. kitten en vulmiddelen verwerken

x

x

x

10. tussen- en afwerklagen aanbrengen met watergedragen verf volgens verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

11. de werkplek opruimen

x

x

x

12. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

13. schilderwerk opleveren en relevante gegevens registreren

 

x

x

K/BWI/3.2

     

Deeltaak:

een steenachtige ondergrond controleren op gebreken en een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek.

De kandidaat kan:

     

1. een steenachtige ondergrond controleren op zuiging, vochtgehalte en gebreken

x

x

x

2. een behandelplan opstellen aan de hand van het basisverf- en glasbestek

x

x

x

3. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen

x

x

x

4. een werkplek veilig inrichten, afplakken en afdekken

x

x

 

5. gebreken repareren

x

x

 

6. verwerkingsvoorschriften interpreteren en systeem samenstellen

 

x

 

7. ondergrond voorbehandelen door middel van voorstrijken, isoleren of fixeren

x

x

 

8. muurverf aanbrengen met een blokkwast en een vachtroller

x

x

 

9. structuurverf aanbrengen met een blokkwast, vachtroller en een structuurroller

x

x

 

10. gereedschappen reinigen en onderhouden, materiaal opslaan en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.8. interieurbouw, stands en betimmeringen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken

○ betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen

     

K/BWI/4.1

     

Deeltaak:

eenvoudige kasten en opbergsystemen ontwerpen en maken.

De kandidaat kan:

     

1. eenvoudige kasten en opbergsystemen schetsen en met behulp van ICT tekenen in 2D en 3D

x

x

x

2. een werktekening lezen en interpreteren

x

x

x

3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. eigenschappen en functies van gangbare plaatmaterialen beschrijven

x

x

x

7. gangbare plaatmaterialen verwerken

x

x

x

8. bevestigingsmiddelen bepalen, herkennen en toepassen

x

x

x

9. randen van plaatmaterialen afwerken

x

x

x

10. sluitingen en beslagen aanbrengen

x

x

x

11. gangbare elektrische handgereedschappen en machines veilig gebruiken

x

x

x

K/BWI/4.2

     

Deeltaak:

volgens werktekeningen betimmeringen en stands ontwerpen en aanbrengen in een ruimte.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en werkplanning maken

 

x

x

4. een calculatie en offerte maken

 

x

x

5. grondhout en rachels verdelen en aanbrengen

x

x

 

6. lambriseringen aanbrengen

x

x

 

7. plaatmateriaal en afwerking toepassen voor stands

x

x

x

8. sparingen maken voor wandcontactdozen en schakelmateriaal

x

   

9. plafondconstructies tegen een balklaag aanbrengen

x

x

 

10. de onderkant van de balklaag uitrachelen

x

x

 

11. een verlaagd plafond aanbrengen

x

x

 

12. plinten en lijstwerk aanbrengen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.9. bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ bouwkundige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voorbereiden

○ bouwkundige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren

     

K/BWI/5.1

     

Deeltaak:

onderhouds- en renovatiewerkzaamheden voor een bouwwerk voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. de rol van de overheid en het kadaster bij onderhoud- en renovatiewerk beschrijven

 

x

x

2. een inspectie aan gevel, dak en binnenruimtes uitvoeren

x

x

x

3. op grond van deze inspectie herkennen welk onderhoud en renovatiewerk noodzakelijk en mogelijk is

 

x

x

4. gebrekenlijst, onderhoudsplan, werkplanning, materiaalstaat, calculatie en offerte opstellen

 

x

x

5. een onderhoudsplan in- en aanvullen

 

x

x

6. een 2D-CAD werktekening van details maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

K/BWI/5.2

     

Deeltaak:

onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. gevelbekleding herstellen en vervangen

x

x

x

2. kozijnen en ramen herstellen en vervangen

x

x

x

3. metselwerk en de afwerking daarvan herstellen en vervangen

x

x

 

4. raamdorpelstenen vervangen

x

   

5. wandafwerking en voorzetwand aanbrengen

x

x

 

6. een plafondconstructie vervangen, renoveren of herstellen

x

   

7. een gootconstructie herstellen en vervangen

x

x

 

8. een 2D-CAD werktekening van details maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.10. gevelopeningen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de werkzaamheden voorbereiden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen en sluitbaar maken van ramen en deuren

○ houten kozijnen en ramen maken

○ ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken

     

K/BWI/6.1

     

Deeltaak:

werkzaamheden voor het maken van kozijnen en ramen en het afhangen van ramen en deuren voorbereiden volgens de Kwaliteit van Timmerwerk (KVT) en eisen in het Bouwbesluit.

De kandidaat kan:

     

1. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

2. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

3. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

4. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

5. aan de hand van een werktekening een calculatie en een offerte maken

 

x

x

6. de werkwijze beschrijven voor het maken van houten kozijnen

x

x

x

7. de werkwijze beschrijven voor het plaatsen van kunststof en aluminium kozijnen

x

x

x

K/BWI/6.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening houten kozijnen en ramen maken volgens de KVT.

De kandidaat kan:

     

1. alle benodigde houtbewerkingen veilig uitvoeren op alle gangbare machines

x

x

 

2. verbindingen aftekenen

x

x

 

3. een raam- en deurkozijn maken

x

x

 

4. spouwlatten maken

x

x

 

5. naar binnen en buiten draaiende ramen maken

x

x

x

6. glaslatten maken, bevestigingen en aanbrengen

x

x

 

K/BWI/6.3

     

Deeltaak:

ramen en deuren afhangen en sluitbaar maken.

De kandidaat kan:

     

1. de nieuwste normen ten aanzien van inbraakveiligheid beschrijven en toepassen

x

x

x

2. aan de hand van een werktekening de juiste draairichting herkennen

x

x

x

3. dichtingsprofielen aanbrengen

x

x

 

4. in houten kozijnen ramen afhangen en sluitbaar maken

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.11. daken en kapconstructies van hout

 

BB

KB

GL

Taak:

○ werkzaamheden voorbereiden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies

○ constructies maken voor platte daken en de dakrand afwerken

○ constructies maken voor hellende daken, afdichten en afwerken

     

K/BWI/7.1

     

Deeltaak:

werkzaamheden voor het aanbrengen van daken en kapconstructies voorbereiden volgens het Bouwbesluit.

De kandidaat kan:

     

1. de eigenschappen van toegepaste materiaalsoorten voor platte en hellende daken beschrijven

x

x

x

2. balken en onderdelen in een kapconstruktie en platdak benoemen

x

x

x

3. verschillende soorten platte daken en dakbedekkingen beschrijven en herkennen, met name koud-, warm-, omgekeerddak, kunststof-, warmtewerend-, bitumen-, sedum- en groendak

 

x

x

4. verschillende constructies voor hemelwaterafvoeren en gootconstructies herkennen

x

x

x

5. kenmerken van verschillende typen spanten, zelfdragende kapconstructies en isolerende dakplaten herkennen

 

x

x

6. beschrijven hoe zonnepanelen op hellende daken geplaatst worden

 

x

x

7. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

8. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

9. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

10. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat in- en aanvullen

x

   

11. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

K/BWI/7.2

     

Deeltaak:

constructies voor platte daken en de randafwerking maken.

De kandidaat kan:

     

1. balklagen aanbrengen, verankeren en verdelen op platenmaat

x

x

x

2. ravelingen en doorvoerconstructies maken

x

x

x

3. dakplaten voor platte daken aanbrengen

x

   

4. oversteken voor platte daken maken en de randen afwerken

x

   

5. binnenrandafwerkingen aanbrengen en afvoer voor platte daken maken

x

x

 

K/BWI/7.3

     

Deeltaak:

constructies voor hellende daken met afwerking maken.

De kandidaat kan:

     

1. een 2D-CAD tekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode en een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

2. hulpspanten (uitslag) maken en verschillende typen spanten stellen

x

x

 

3. hulpspanten (uitslag) maken

   

x

4. muurplaten en gordingen inclusief ravelingen en nokconstructie stellen en maken

x

x

x

5. dakbeschot, tengels en panlatten aanbrengen

x

x

 

6. verschillende typen gootconstructies maken en aftimmeren

x

x

 

7. dakpannen, zowel beton als keramisch, verdelen, aanbrengen en met hulpstukken de nok en randafwerking maken

x

x

 

8. zonnepanelen, of een simulatie daarvan, aanbrengen op een dakbedekking voor een hellend dak

NB alleen de montage, niet de aansluiting

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.12. vloeren

 

BB

KB

GL

Taak:

○ ondergronden van vloeren beoordelen en de behandeling van deze vloeren voorbereiden

○ ondergronden van vloeren repareren en voorbehandelen

○ vloerafwerking aanbrengen

     

K/BWI/8.1

     

Deeltaak:

ondergronden van betonnen vloeren beoordelen en de behandeling van deze vloeren voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. alle gangbare vloertypen onderscheiden en hun toepassing beschrijven

 

x

x

2. eigenschappen van materiaalsoorten beschrijven voor combinatievloeren, isolatievloeren, ribcassettevloeren, renovatievloeren, breedplaatvloeren, kokerplaatvloeren, ballenvloer, klimaatvloeren, lewisvloeren, zwevende en gewone dekvloeren

 

x

x

3. de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van betonvloeren en systeemvloeren beschrijven

 

x

x

4. eisen en keurmerken ten aanzien van de kwaliteit van beton en de wapening beschrijven

 

x

x

5. eigenschappen van beton en de wapening van beton beschrijven

 

x

x

6. een 2D-werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

7. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

8. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat opstellen

x

x

x

9. een werkplanning maken

 

x

x

10. een schaalmodel samenstellen van licht materiaal

x

x

x

K/BWI/8.2

     

Deeltaak:

ondergronden repareren en voorbehandelen.

De kandidaat kan:

     

1. schade aan een vloer repareren

x

   

2. een smeervloer afpappen

x

   

3. een vloer egaliseren

x

   

K/BWI/8.3

     

Deeltaak:

vloerafwerking aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. aan de hand van een werktekening een materiaalstaat en een werkplanning maken

 

x

x

2. een calculatie en een offerte maken

 

x

x

3. de juiste gereedschappen bepalen en toepassen

x

x

x

4. verschillende afwerkingen leggen, zoals; parket, massief houtenvloer, laminaat, pvc, vloerbedekking, vloerbedekking tegels

x

x

x

5. gereedschappen reinigen en onderhouden, materiaal opslaan en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.13. bouwmethoden en bouwstijlen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in Nederland beschrijven en in een historische ontwikkeling plaatsen

○ de kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot heden herkennen, benoemen en verwerken

     

K/BWI/9.1

     

Deeltaak:

principes, kenmerken en eigenschappen van bouwmethoden in Nederland beschrijven, uitbeelden en in een historische ontwikkeling plaatsen.

De kandidaat kan:

     

1. in een schets de kenmerken van een bepaalde bouwmethoden weergeven

x

x

x

2. kenmerken en werkwijze van de gangbare bouwmethoden beschrijven zoals bijvoorbeeld traditioneel, stapelbouw, gietbouw, houtskeletbouw en prefab

x

x

x

3. beschrijven wat de volgende begrippen betekenen:

– casco

– burgerlijke- en utiliteitsbouw

   

x

4. voor- en nadelen van casco, burgelijke- en utiliteitsbouw aangeven en met argumenten een keuze omschrijven

 

x

x

5. voor één van deze verschillende methoden een maquette op schaal met behulp van printtechnieken maken

x

x

x

6. voor deze verschillende methoden een planning voor een kleinschalig bouwproject maken

 

x

x

7. met behulp van de maquette de methode presenteren

 

x

x

K/BWI/9.2

     

Deeltaak:

kenmerken van bouwstijlen en bouwkunst vanuit de oudheid tot heden herkennen benoemen en verwerken.

De kandidaat kan:

     

1. in een schets en 2D-CAD tekening de kenmerken van een bepaalde bouwstijl weergeven

 

x

x

2. kenmerken en werkwijze van verschillende bouwstijlen beschrijven, zoals Griekse, Romeinse, Romaanse, Gotische, De Stijl en de Amsterdamse School

x

x

x

3. deze bouwstijlen en hun kenmerken presenteren

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.14. bijzonder metselwerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ bijzondere metsel- en lijmwerken voorbereiden

○ bijzondere metsel- en lijmwerken tekenen en berekenen

○ bijzondere metsel- en lijmwerken uitvoeren

     

K/BWI/10.1

     

Deeltaak:

het aan te brengen metsel- en lijmwerk tekenen en de kosten voor de uitvoering berekenen.

De kandidaat kan:

     

1. een 2D-CAD werktekening maken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

2. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

3. materiaal uittrekken en in een materiaalstaat verwerken

x

x

x

4. planning maken met behulp van ICT

 

x

x

5. een STABU bestektekst lezen en interpreteren

 

x

x

K/BWI/10.2

     

Deeltaak:

bijzondere metsel- en lijmwerken voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. stelwerk voor metselwerkzaamheden in verschillende muurtypen verrichten

x

x

x

2. de koppen- en lagenmaat van een steensoort en een lijmblok berekenen en toepassen

x

x

x

3. mortel in de juiste samenstelling maken

x

   

4. lijm op de juiste dikte maken

x

   

5. voorbereidingen treffen voor lijmwerkzaamheden, met name kimmen zetten

x

x

x

6. kwalificaties, kenmerken en de toepassing beschrijven van gebakken en niet gebakken steensoorten en vormstenen voor bijzonder metselwerk

 

x

x

7. duurzaamheidsprestaties en bouwfysische consequenties beschrijven bij gebruik van gebakken en niet gebakken stenen

   

x

8. technologische ontwikkelingen op het gebied van metselwerk toepassen zoals werken met nieuw ontwikkelde materialen en technieken

 

x

x

K/BWI/10.3

     

Deeltaak:

bijzondere metsel- en lijmwerken uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. metselwerk maken dat dient als afdekking, verzwaring, doorkruising, overgang of beëindiging van alle gangbare muurtypen

x

x

 

2. bijzonder metselwerk, lijmwerk en stapelwerk verrichten volgens geldende regels en technieken in binnen- en buitenspouwbladen

x

x

 

3. ondersteuningsconstructies, rollagen en een strek verwerken en maken in halfsteensmuren en spouwmuren

x

x

x

4. isolatiematerialen en bijbehorende bevestigingsmiddelen verwerken

x

x

x

5. steenachtige hulpstukken, kantplanken en afwerkingsmaterialen verwerken

x

x

 

6. gangbare mortels, verankeringen en lijmen voor gebakken en niet gebakken steensoorten toepassen

x

x

x

7. steenachtige hulpstukken en steenachtige afwerkingsmaterialen verwerken

x

x

x

8. deze werkzaamheden uitvoeren onder de eisen van KAM-zorg en milieubewust omgaan met materialen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.15. scheidingswanden

 

BB

KB

GL

Taak:

○ aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels

○ een metal-stud scheidingswand met kozijn monteren, afwerken en demonteren

○ een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen en beplating en of beglazing monteren en demonteren

     

K/BWI/11.1

     

Deeltaak:

aanbrengen en afwerken van gipsplaten op regels.

De kandidaat kan:

     

1. afmetingen van gipsplaten en de hart-op-hart (h.o.h.) maat van de regels berekenen

 

x

x

2. een materiaalstaat en een calculatie maken

 

x

x

3. de werkvolgorde bepalen voor het aanbrengen, voorbehandelen en afwerken van een wand

x

x

x

4. een werkplek veilig inrichten en afdekken

x

x

x

5. gipsplaten aanbrengen op regels

x

x

x

6. naden en schroefgaten vullen met gaasband en gipsplaatvuller volgens de verwerkingsvoorschriften

x

x

x

7. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken

x

x

x

8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

K/BWI/11.2

     

Deeltaak:

een bestaande metal-stud scheidingswand met kozijn en sparing demonteren en een nieuwe monteren.

De kandidaat kan:

     

1. de opbouw en onderdelen van een metal-stud wand beschrijven

x

x

x

2. gebruik maken van gangbare gereedschappen en materialen

x

x

x

3. een 2D- en 3D-CAD werktekening maken van een wand volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

4. een schets maken in isometrische projectie

x

x

x

5. een materiaalstaat maken voor een wand

 

x

x

6. een bestaande wand demonteren en de onderdelen op een verantwoorde wijze sorteren, registreren en opslaan

x

x

x

7. een wand monteren met behulp van meetapparatuur

x

x

x

8. een kozijn plaatsen en demonteren in een wand

x

   

9. een sparing aanbrengen in een metal-stud wand

x

   

10. een wand voorbehandelen en afwerken

x

   

K/BWI/11.3

     

Deeltaak:

een bestaande scheidingswand van een wandsysteem met profielen en beplating demonteren en een nieuwe monteren.

De kandidaat kan:

     

1. de opbouw en de onderdelen van een wandsysteem beschrijven

 

x

x

2. een 2D-CAD indelingstekening maken

x

x

x

3. een materiaalstaat maken met een ICT programma

 

x

x

4. een systeemwand met openingen samenstellen, monteren en demonteren

x

x

 

5. deurkozijn plaatsen en een opdekdeur afhangen

x

x

 

6. de benodigde gereedschappen gebruiken en onderhouden

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.16. wandafwerking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een dunpleister aanbrengen

○ aanbrengen gipspleister op metselwerk en afwerken met sierpleister

○ aanbrengen sierpleister met figuur en stucstop op dunpleister

○ aanbrengen van behang

     

K/BWI/12.1

     

Deeltaak:

een dunpleister aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. een werkvolgorde bepalen voor het voorbehandelen en afwerken van de wand

x

x

x

2. een materiaalstaat maken

x

   

3. een materiaalstaat en een calculatie maken

 

x

x

4. gipsplaten voorbehandelen en systematisch afwerken met dunpleister

x

x

x

5. gangbare gereedschappen en materialen veilig gebruiken

x

x

x

K/BWI/12.2

     

Deeltaak:

gipspleister aanbrengen op metselwerk en afwerken met sierpleister.

De kandidaat kan:

     

1. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen

x

x

x

2. een werkplek afdekken en afplakken

x

x

x

3. een gemetselde wand voorbehandelen voor afwerking met gipspleister

x

x

 

4. gipspleister aanbrengen en afwerken

x

x

 

5. werken met opbreng-, rij- en afwerkgereedschappen

x

x

 

6. een wand voorbehandelen en afwerken met sierpleister

x

x

x

7. de werkplek opruimen

x

x

x

8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

K/BWI/12.3

     

Deeltaak:

sierpleister met figuur aanbrengen en stucstop op dunpleister aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. een sjabloon met figuur maken en op de muur aanbrengen

x

x

x

2. de figuur met sierpleister volgens maatvoering afplakken, voorbehandelen en maken

x

x

x

3. werken met opbreng- en afwerkgereedschappen

x

x

x

4. stucstop op dunpleister aanbrengen en in geheel verwerken

x

x

x

K/BWI/12.4

     

Deeltaak:

behang aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. een materiaalstaat en een calculatie maken

 

x

x

2. de werkvolgorde, materialen en gereedschappen bepalen voor het aanbrengen van glasweefsel

x

x

x

3. een werkplek veilig inrichten en afdekken

x

x

x

4. oude behanglagen of glasweefsel verwijderen

x

x

 

5. een wand repareren en egaliseren voor nieuwe afwerking

x

x

 

6. glasweefsel aanbrengen met behulp van de juiste materialen en gereedschappen

x

x

 

7. een banenplan maken voor behang

x

x

x

8. gangbaar behang met rapport aanbrengen met behulp van de juiste materialen en gereedschappen

x

x

x

9. de werkplek opruimen

x

x

x

10. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

11. het werk controleren aan de hand van de kwaliteitseisen en opleveren

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.17. schilderen en spuiten op kunststof en metalen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ schilderen van kunststof

○ schilderen van metaal

○ spuiten van metaal

○ toepassen van decoratieve verfspuittechnieken op metaal

     

K/BWI/13.1

     

Deeltaak:

schilderen van kunststof.

De kandidaat kan:

     

1. kunststof ondergronden controleren op gebreken en een behandelplan opstellen op basis van het basisverf- en glasbestek

 

x

x

2. een verfsysteem samenstellen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

 

x

x

3. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

x

x

x

4. met gangbare gereedschappen kunststof ondergronden reinigen, ontvetten en opruwen

x

   

5. hechtprimer aanbrengen op een kunststof ondergrond volgens de verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

   

6. tussen- en afwerklagen aanbrengen volgens de verwerkingsvoorschriften door middel van kwast- en rolverwerking

x

   

7. de werkplek opruimen

x

   

8. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

   

K/BWI/13.2

     

Deeltaak:

schilderen van metaal.

De kandidaat kan:

     

1. metalen ondergronden controleren op gebreken en een behandelplan opstellen op basis van het basisverf- en glasbestek

 

x

x

2. een verfsysteem samenstellen voor non-ferro metalen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

 

x

x

3. een verfsysteem samenstellen voor ferro metalen en op basis van de verwerkingsvoorschriften een werkinstructie maken

 

x

x

4. de werkvolgorde bepalen en de benodigde gereedschappen en materialen kiezen en controleren

x

x

x

5. met gangbare gereedschappen metalen ondergronden, reinigen, ontvetten, ontroesten en opruwen

x

x

x

6. roestwerende primer aanbrengen op een metalen ondergrond door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

7. 2- componenten tussen- en afwerklagen aanbrengen door middel van kwast- en rolverwerking

x

x

x

8. de werkplek opruimen

x

x

x

9. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

K/BWI/13.3

     

Deeltaak:

spuiten van metaal.

De kandidaat kan:

     

1. verschillende spuittechnieken beschrijven, zoals HVLP, luchtondersteund airless (aircoat) en airless

x

x

x

2. veiligheidsmaatregelen beschrijven met betrekking tot verfspuittechnieken

x

x

x

3. de spuitcabine veilig inrichten, afplakken en afdekken

x

x

x

4. een HVLP- en luchtondersteund airless spuitpistool controleren en instellen

x

x

x

5. primers en topcoats aanbrengen met HVLP- en luchtondersteund airless spuitapparatuur

x

x

x

6. verfspuitapparatuur reinigen en onderhouden

x

x

x

K/BWI/13.4

     

Deeltaak:

toepassen van decoratieve spuittechnieken op een metalen ondergrond.

De kandidaat kan:

     

1. sjablonen vervaardigen met een snijplotter en aanbrengen op de ondergrond

x

x

x

2. sjablonen spuiten met een HVLP-spuitpistool

x

x

x

3. kleurverloop aanbrengen met een HVLP-spuitpistool

x

x

x

4. metallic lak aanbrengen met een HVLP-spuitpistool

x

x

x

5. de werkplek opruimen

x

x

x

6. gereedschappen reinigen en onderhouden en afval op de juiste wijze afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.18. onderhoud schilderwerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan en onderhoudsplan opstellen en uitvoeren

○ steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan en onderhoudsplan opstellen en uitvoeren

○ metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen, voorbehandelen, repareren en afwerken

     

K/BWI/14.1

     

Deeltaak:

houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. de staat van een houtachtige ondergrond beoordelen

x

x

x

2. een rapport opstellen met de belangrijkste onderhoudsaanbevelingen

 

x

x

3. een onderhoudsplan opstellen

 

x

x

4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een opdrachtgever communiceren

 

x

x

5. periodiek onderhoud uitvoeren aan houtachtige ondergronden

x

x

x

6. houtrot verwijderen door middel van frezen

x

x

 

7. houtrotreparatie uitvoeren met een 2-componenten vulmiddel volgens de verwerkingsvoorschriften

x

x

 

8. met gangbare gereedschappen en materialen houtachtige ondergronden voorbehandelen, repareren, voorlakken en aflakken

x

x

 

K/BWI/14.2

     

Deeltaak:

steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan opstellen en uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. de staat van een steenachtige ondergrond beoordelen

x

x

x

2. een rapport opstellen met de belangrijkste onderhoudsaanbevelingen

 

x

x

3. een onderhoudsplan opstellen

 

x

x

4. een kostencalculatie en offerte maken en hierover met een opdrachtgever communiceren

 

x

x

5. periodiek onderhoud uitvoeren aan steenachtige ondergronden

x

x

x

6. met gangbare gereedschappen en materialen steenachtige ondergronden voorbehandelen, repareren en voorzien van een muurverf

x

x

 

K/BWI/14.3

     

Deeltaak:

metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen voorbehandelen, repareren en afwerken.

De kandidaat kan:

     

1. de staat van een metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen

x

x

x

2. metaalachtige en kunststoffen ondergronden voorbehandelen ontroesten en primeren

x

x

x

3. metaalachtige en kunststoffen ondergronden repareren

x

x

x

4. metaalachtige en kunststoffen ondergronden afwerken

x

x

x

5. een werkplanning maken

 

x

x

6. afvalstoffen verantwoord verwerken en afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.19. glaszetten

 

BB

KB

GL

Taak:

○ glas snijden en verwerken

○ enkelglas plaatsen

○ dubbelglas plaatsen

     

K/BWI/15.1

     

Deeltaak:

glas snijden en verwerken.

De kandidaat kan:

     

1. de grondstoffen voor en de productiemethode van vlak glas beschrijven

 

x

x

2. materialen en gereedschappen op een veilige wijze en volgens de voorschriften gebruiken

x

x

x

3. bestaande enkele beglazing verwijderen

x

x

 

4. verschillende glassoorten snijden, met name vlak-, figuur- en gekleurd glas

x

x

x

5. een ontwerp maken voor een eenvoudig glas-in-lood object

x

x

x

6. een eenvoudig glas-in-lood object maken

x

x

x

K/BWI/15.2

     

Deeltaak:

het plaatsen van enkelglas voorbereiden en enkelglas plaatsen.

De kandidaat kan:

     

1. de werkvolgorde bepalen en een werkplanning maken

 

x

x

2. een kostencalculatie maken

 

x

x

3. enkelglas inmeten en de juiste omtrekspeling bepalen

x

x

x

4. oude glas-, kit- en verfrestanten in een kozijn- of raamsponning verwijderen

x

x

 

5. sponningen voorbehandelen om enkel glas te plaatsen in een houten kader

x

x

 

6. enkelglas op maat snijden

x

x

x

7. enkelglas plaatsen als natte beglazing in een houten kader met stopverf en/ of kit

x

x

 

8. glaslatten op maat maken in een houten kader en plaatsen volgens voorschriften

x

x

 

9. materialen en gereedschappen op een veilige wijze volgens voorschriften gebruiken

x

x

x

10. afval afvoeren volgens de voorschriften

x

x

x

K/BWI/15.3

     

Deeltaak:

het plaatsen van dubbelglas voorbereiden en dubbelglas plaatsen.

De kandidaat kan:

     

1. de werkvolgorde bepalen en een werkplanning maken

 

x

x

2. isolatiewaarden berekenen

   

x

3. een kostencalculatie maken

   

x

4. oude glas-, kit- en verfrestanten in een kozijn- of raamsponning verwijderen

x

x

 

5. gebruik maken van gangbare gereedschappen en materialen

x

x

x

6. dubbel glas inmeten met de juiste omtrekspeling

x

x

x

7. sponningen voorbehandelen om dubbelglas te plaatsen in een houten kader

x

x

 

8. dubbel glas plaatsen als natte beglazing in een houten kader, volgens de NPR 3577 systeem K

x

x

x

9. glaslatten op maat maken en in houten kozijnsponningen of raamsponningen plaatsen volgens voorschriften

x

x

x

10. glas in een raam stellen

x

x

x

11. glas veilig vervoeren met glaszuigers

x

x

x

12. materialen en gereedschappen volgens de voorschriften op een veilige wijze gebruiken

x

x

x

13. volgens voorschriften verwerken en restanten afvoeren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.20. meubelmaken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden

○ meubels maken van hout en plaatmateriaal

     

K/BWI/16.1

     

Deeltaak:

de werkzaamheden voor het maken van meubels voorbereiden volgens gangbare eisen.

De kandidaat kan:

     

1. een 2D- en 3D-CAD werktekening van een meubelstuk maken volgens de Amerikaanse projectiemethode, met name van kleine kasten en tafels

x

x

x

2. een schets maken van een meubelstuk in isometrische projectie

x

x

x

3. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

4. een materiaalstaat en werkplanning maken

x

x

x

5. een calculatie maken

 

x

x

K/BWI/16.2

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening meubels maken van hout en plaatmateriaal.

De kandidaat kan:

     

1. alle benodigde bewerkingen aan hout en plaatmateriaal op een veilige wijze uitvoeren op gangbare machines, met name: zagen, schaven, steken, frezen, boren, verlijmen, schuren, monteren, behandelen en afwerken

x

x

x

2. eigenschappen van plaatmaterialen beschrijven en deze materialen herkennen. Het gaat hier om:

– mdf en hdf

– triplex

– spaanplaat

– corian

– HPL

x

x

x

3. eigenschappen van hout beschrijven en de volgende houtsoorten herkennen. Het gaat hier om:

– grenen

– eiken

– beuken

– mahonie

– teak

– noten

x

x

x

4. afschrijven van vormen en verbindingen

x

x

x

5. gangbare verbindingen toepassen

x

x

x

6. de volgende onderdelen van een meubel maken:

– poten

– blad

– planken

– lades

– deurtjes

– kleppen

x

x

x

7. de onderdelen monteren, lades plaatsen, deurtjes en kleppen plaatsen, afhangen en sluitbaar maken

x

x

x

8. een meubel afwerken en kantafwerking, vul- en reparatiemiddelen toepassen

x

x

x

9. het werk controleren en indien nodig bijstellen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.21. bouw- en woonrijp maken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ uitzetwerk voor bestrating en infrastructuur verrichten

○ grondwerk verrichten

○ assisteren bij het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur

     

K/BWI/17.1

     

Deeltaak:

aan de hand van een werktekening met gangbare gereedschappen en machines uitzetwerk ten behoeve van bestrating en infrastructuur verrichten.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. materiaal en materieel uittrekken en een werkplanning maken

 

x

x

3. gangbare meetinstrumenten en hulpmiddelen toepassen

x

x

x

4. rechte lijnen uitzetten

x

   

5. hoogtemetingen uitvoeren over grote afstanden

 

x

x

6. hoogtes overbrengen met een laser

x

x

x

K/BWI/17.2

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen grondwerk verrichten.

De kandidaat kan:

     

1. kabels en leidingen lokaliseren (KLIC)

 

x

x

2. kabels en leidingen beschermen, ophangen en ondersteunen

x

x

x

3. een proefsleuf en een sleuf graven

x

x

 

4. een sleuf aanvullen en verdichten

x

x

 

5. assisteren bij het graven van een bouwput met een graafmachine

x

x

 

K/BWI/17.3

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen assisteren bij het aanleggen van ondergrondse infrastructuur.

De kandidaat kan:

     

1. een riolering van PVC aanleggen

x

   

2. een trottoirkolk plaatsen en aansluiten

x

x

 

3. een kabel in een sleuf leggen, ophangen en ondersteunen

x

x

x

4. een gas- en waterleiding leggen van kunststof

x

   

5. een kunststof put plaatsen en een putrand stellen

x

   

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.22. terreinafwerking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ machinaal grondwerk verrichten

○ bestratingen maken

○ assisteren bij het uitvoeren van weg- en waterbouwkundige werken

     

K/BWI/18.1

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen assisteren bij het machinaal verrichten van grondwerk.

De kandidaat kan:

     

1. grond egaliseren

x

x

x

2. grond verdichten

x

x

 

3. een werkput ontgraven

x

x

x

4. gangbare machines en gereedschappen op een ergonomische en veilige wijze gebruiken

x

x

x

K/BWI/18.2

     

Deeltaak:

met gangbare machines en gereedschappen bestratingen maken.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. een materiaalstaat en werkplanning maken

 

x

x

3. een haakse hoek en een haakse bocht uitzetten

x

x

x

4. hoogtes overbrengen

x

x

x

5. bandenlijnen uitzetten

x

x

x

6. handzame opsluitbanden stellen

x

x

x

7. een terras opzetten en maken

x

x

x

8. een lichte trilplaat op een veilige wijze gebruiken

x

x

 

K/BWI/18.3

     

Deeltaak:

assisteren bij het uitvoeren van weg- en waterbouwkundige werken.

De kandidaat kan:

     

1. grond- en waterkerende folie aanbrengen

x

x

 

2. een talud aanbrengen

x

   

3. een verkeersafzetting plaatsen en verwijderen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.23. interieurontwerp en -design

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een interieur ontwerpen

○ interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen en maken

○ interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren

○ een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten en monteren

○ een digitaal bestand opmaken, printen en monteren

     

K/BWI/19.1

     

Deeltaak:

een interieur ontwerpen.

De kandidaat kan:

     

1. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van een interieur beschrijven

x

x

x

2. het ontwerp schetsen in een isometrische projectie

x

x

x

3. het ontwerp in een 2D- en 3D tekenprogramma uitwerken volgens de Amerikaanse projectiemethode

x

x

x

4. het ontwerp presenteren en motiveren aan de hand van schetsen en moodboards

 

x

x

5. een werkplanning maken

x

   

6. een werkplanning en kostencalculatie maken

 

x

x

K/BWI/19.2

     

Deeltaak:

interieurelementen in samenhang met een interieur ontwerpen en maken.

De kandidaat kan:

     

1. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van interieurelementen beschrijven

x

x

x

2. het ontwerp in isometrische projectie schetsen

x

x

x

3. het ontwerp in een 2D CAD tekening uitwerken volgens de Amerikaanse projectiemethode

 

x

x

4. aan de hand van een werktekening een interieurelement maken van hout, plaatmateriaal en kunststoffen

x

x

x

5. de juiste materialen en gereedschappen op een veilige wijze bij de uitvoering gebruiken

x

x

x

K/BWI/19.3

     

Deeltaak:

interieurelementen en een interieur decoreren en presenteren.

De kandidaat kan:

     

1. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van decoraties in een interieur en voor interieurelementen beschrijven

x

x

x

2. een ontwerp voor decoratie presenteren met behulp van een prestentatieprogramma en motiveren

 

x

x

3. een calculatie voor een interieur en decoraties maken

 

x

x

4. een interieur en bijbehorende interieurelementen decoreren

x

x

x

5. het interieur en het interieurelement opleveren door het te presenteren en de gemaakte keuzes te motiveren

 

x

x

K/BWI/19.4

     

Deeltaak:

een tekst en logo opmaken in een softwareprogramma, plotten en monteren.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken voor een tekst en een logo

 

x

x

2. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van een tekst en logo uit folie beschrijven

 

x

x

3. een inschatting van tijd en materiaal maken

x

x

x

4. geschikte software kiezen en het ontwerp op de juiste wijze aanleveren

x

x

x

5. tekst en een logo invoeren in een softwareprogramma

x

x

x

6. bestanden gereed maken voor verzending naar de plotter

x

x

x

7. bestanden op de juiste wijze archiveren

x

x

x

8. plotter op de juiste wijze instellen en plotten

x

x

x

9. halfproduct assembleren en klaar maken voor montage

x

x

x

10. tekst en logo monteren op een ondergrond

x

x

x

11. de juiste materialen en gereedschappen veilig gebruiken

x

x

x

12. het werkstuk opleveren

x

x

x

K/BWI/19.5

     

Deeltaak:

een digitaal bestand opmaken, printen en monteren.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp voor een print maken in een softwareprogramma

 

x

x

2. eigenschappen van materialen en gereedschappen voor het maken van een print beschrijven

 

x

x

3. inschatting van tijd en materialen maken

 

x

x

4. geschikte software kiezen en het ontwerp op de juiste wijze aanleveren

 

x

x

5. digitale bestanden invoeren in een softwareprogramma

 

x

x

6. bestanden op de juiste wijze archiveren

 

x

x

7. printer op de juiste wijze instellen en printen

 

x

x

8. halfproduct assembleren en klaar maken voor montage

 

x

x

9. monteren van de print op een ondergrond

 

x

x

10. de juiste materialen en gereedschappen veilig gebruiken

 

x

x

11. het werkstuk opleveren

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.24. aardbevingsbestendig bouwen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de gevolgen van aardbevingen als gevolg van gaswinning onderzoeken en bouwkundige oplossingen hiervoor presenteren

○ met behulp van 3D CAD een ontwerp maken voor een aardbevingsbestendige woning en hiervan een maquette maken

○ helpen bij het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan een, door een aardbeving, beschadigde woning

     

K/BWI/20.1

     

Deeltaak:

de gevolgen van aardbevingen als gevolg van gaswinning onderzoeken en

bouwkundige oplossingen hiervoor presenteren.

De kandidaat kan:

     

1. informatie opzoeken over het ontstaan van geïnduceerde aardbevingen en de gevolgen hiervan voor het bouwproces en de waterhuishouding

x

x

x

2. de schade veroorzaakt door aardbevingen herkennen en benoemen

x

x

x

3. bouwkundige oplossingen onderzoeken om schade, als gevolg van aardbevingen, te voorkomen en te herstellen

x

x

x

4. een presentatie maken en verzorgen over de gevolgen van aardbevingen en de bouwkundige oplossingen om deze gevolgen te voorkomen en de ontstane schade te herstellen

x

x

x

K/BWI/20.2

     

Deeltaak:

met behulp van 3D CAD een ontwerp maken voor een aardbevingsbestendige

woning en hiervan een maquette maken.

De kandidaat kan:

     

1. de bouwkundige oplossingen voor een aardbevingsbestendige woning omzetten in een ontwerpschets

x

x

x

2. een 3D CAD tekening maken van een ontwerp ten behoeve van een maquette

x

x

x

3. met behulp van CAD werktekeningen maken voor een maquette

x

x

 

4. een maquette van een aardbevingsbestendige woning op schaal 1:50 maken

x

x

 

5. met behulp van een 3D ontwerp en een maquette de bouwkundige oplossingen demonstreren om schade, als gevolg van aardbevingen te voorkomen

x

x

 

K/BWI/20.3

     

Deeltaak:

helpen bij het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan een, door een

aardbeving, beschadigde woning.

De kandidaat kan:

     

1. beschadigde voegen herstellen door de voegen uit te slijpen, aluminium strips te plaatsen en opnieuw in te voegen

x

x

 

2. helpen bij het herstellen van de balkconstructie

x

x

 

3. helpen bij het herstellen van gescheurde muren door de gescheurde stenen weg te slijpen en te hakken en nieuwe stenen in te metselen of steenstrips te plaatsen

x

x

 

4. herkennen en benoemen van de benodigde materialen en gereedschappen

x

x

 

5. de werkplek opruimen en schoonmaken

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.25. tegelzetten voor het vmbo

 

BB

KB

GL

Taak:

○ voorbehandelen van de ondergrond en veilig werken

○ uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk

○ uitvoeren van eenvoudig vloertegelwerk

○ uitvoeren van diverse snijwerk

     

K/BWI/21.1

     

Deeltaak:

voorbehandelen van de ondergrond en veilig werken.

De kandidaat kan:

     

1. benoemen en laten zien hoe, met het juiste gereedschap en stofvrij, gewerkt kan worden

x

x

x

2. benoemen en laten zien hoe ondergronden dienen te worden voorbereid en de juiste materialen kiezen

x

x

x

3. ondergronden geschikt maken voor tegelwerk

x

x

x

K/BWI/22.2

     

Deeltaak:

uitvoeren van eenvoudig wandtegelwerk.

De kandidaat kan:

     

1. werk voorbereiden voor eenvoudig wandtegelwerk

x

x

x

2. een juiste verdeling maken ten behoeve van wandtegelwerk

x

x

x

3. lijm egaal aanbrengen op een voorbehandelde ondergrond

x

x

x

4. wandtegels snijden en vlak en maatvast aanbrengen

x

x

x

5. een eenvoudige decoratie maken in wandtegelwerk en werken met diverse afmetingen

x

x

x

6. een wand voegen en de wand schoon opleveren

x

x

x

K/BWI/23.3

     

Deeltaak:

uitvoeren van eenvoudig vloertegelwerk.

De kandidaat kan:

     

1. werk voorbereiden voor eenvoudig vloertegelwerk

x

x

x

2. vloeroppervlakken voorbereiden en voorbehandelen

x

x

x

3. mortel aanmaken en vloeren egaliseren ten behoeve van vloertegelwerk

x

x

x

4. vloertegels snijden en vlak en maatvast aanbrengen

x

x

x

5. een aansluiting maken tussen wand- en vloertegelwerk

x

x

x

6. een vloer invoegen en de vloer schoon opleveren

x

x

x

K/MWI/xx.4

     

Deeltaak:

uitvoeren van diverse snijwerk.

De kandidaat kan:

     

1. diverse manieren van snijwerk uitvoeren ten behoeve van leidingdoorvoeren

in vloer- en wandtegelwerk

x

x

x

2. zelfstandig veilig en stofvrij met diverse snijgereedschappen werken

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

1.26. meubelstofferen voor het vmbo

 

BB

KB

GL

Taak:

o oriëntatie op het beroep van meubelstoffeerder

o werkzaamheden voorbereiden voor het stofferen van meubels

o meubels demonteren

o vul- en bekledingsmaterialen op maat maken en aanbrengen

o gestoffeerde meubels afwerken en opleveren

K/BWI/22.1

Deeltaak:

oriëntatie op het beroep van meubelstoffeerder.

De kandidaat kan:

1. benoemen wat het beroep van meubelstoffeerder inhoudt

x

2. benoemen en presenteren wat het beroep van meubelstoffeerder inhoudt

x

x

K/BWI/22.2

Deeltaak:

werkzaamheden voorbereiden voor het stofferen van meubels.

De kandidaat kan:

1. het werk voorbereiden, stoffeermaterialen, -gereedschappen en-hulpmiddelen benoemen, selecteren, controleren en transporteren

x

x

x

2. aan de hand van een snijplan bepalen hoeveel stof er nodig is voor de stoffering van een meubel

x

x

3. met behulp van een tekening projectiemethodes, normalisatie, schaalformats en materiaalsoorten uitleggen

x

x

x

K/BWI/22.3

Deeltaak:

meubels demonteren.

De kandidaat kan:

1. een meubel demonteren om opnieuw te kunnen bekleden

x

x

x

2. na het demonteren het restmateriaal op een veilige, milieuvriendelijke manier afvoeren of hergebruiken

x

x

x

K/BWI/22.4

Deeltaak:

vul- en bekledingsmaterialen op maat maken en aanbrengen.

De kandidaat kan:

1. de vorm van het meubel op de materialen meten en aftekenen

x

x

x

2. machines zoals snij-, knip-, en heftafels veilig bedienen en ergonomisch gebruiken

x

x

x

3. het vul- en bekledingsmateriaal op maat knippen of snijden op een snijtafel

x

x

x

4. de instelling van de machines aanpassen op soort en dikte van het materiaal

x

x

x

5. een elektrische naaimachine en lockmachine veilig en effectief toepassen

x

x

x

6. aan de hand van de opbouw van het meubel de stoffeerbasis aanbrengen

x

x

x

7. vul- en bekledingsmateriaal met behulp van een mal aanbrengen

x

x

x

K/BWI/22.5

Deeltaak:

gestoffeerde meubels afwerken en opleveren.

De kandidaat kan:

1. het meubel afwerken met afwerkmateriaal

x

x

x

2. het werk controleren, het meubel schoonmaken en opleveren

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2. Profiel produceren, installeren en energie

2.1. ontwerpen en maken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een ontwerp van een product maken met behulp van 2D en 3D CAD-software en de uitvoering voorbereiden

○ een ontworpen product produceren

○ een ontworpen schakeling beproeven

○ onderdelen uit het ontwerp samenstellen, monteren en aansluiten

     

KP/PIE/1.1

     

Deeltaak:

een ontwerp van een product maken met behulp van 2D en 3D CAD-software en de uitvoering voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen, uitvoeren, testen en evalueren

 

x

x

2. met behulp van CAD een ontwerp voor een product maken zowel 2D en 3D

x

x

x

3. werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen en schema's maken

x

x

x

4. stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van tekeningen en schema’s

x

x

x

5. aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een eenvoudige calculatie maken

x

x

x

KP/PIE/1.2

     

Deeltaak:

een ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen uit te voeren aan metalen en kunststoffen.

De kandidaat kan:

     

1. handmatig zagen, schroefdraad snijden en tappen aan de hand van schroefdraadtabellen

x

x

x

2. verspanende bewerkingen met behulp van snijsnelhedentabellen uitvoeren op een draaimachine en boormachine

x

x

x

3. een product automatisch produceren met behulp van CAD/CAM, 3D-printer en CNC simulatie

x

x

x

KP/PIE/1.3

     

Deeltaak:

een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven.

De kandidaat kan:

     

1. elektrische componenten in een practicum opbouwen aan de hand van een ontwerp

x

x

x

2. een elektrische schakeling in een practicumbord aansluiten aan de hand van een stroomkringschema

x

x

x

3. de werking van de elektrische schakeling beproeven aan de hand van een stroomkringschema

x

x

x

KP/PIE/1.4

     

Deeltaak:

aan de hand van een ontwerp een product bestaande uit meerdere onderdelen samenstellen en aansluiten.

De kandidaat kan:

     

1. onderdelen en componenten monteren en samenstellen

x

x

x

2. elektrische bedrading aanbrengen en aansluiten

x

x

x

3. meten en controleren van samengesteld werk

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.2. bewerken en verbinden van materialen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ producten maken door het vervormen en scheiden van materialen

○ onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening

     

KP/PIE/2.1

     

Deeltaak:

producten maken door het vervormen en scheiden van materialen door middel van knippen, buigen, zwenkbuigen en het maken van bijbehorende uitslagen.

De kandidaat kan:

     

1. van een driedimensionaal product een uitslag maken

 

x

x

2. een uitslag overnemen op plaatwerk

x

x

x

3. een plaat uitknippen met behulp van verschillende plaatscharen en plaathoekscharen

x

x

x

4. buis en profielen buigen en koudbuigen

x

x

x

5. instellen en toepassen van buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank

x

x

x

6. lengte en buigvolgorde bepalen van gebogen profiel en buisprofiel

x

x

x

KP/PIE/2.2

     

Deeltaak:

plaat- en profielmaterialen aan de hand van een werktekening met elkaar verbinden.

De kandidaat kan:

     

1. onderdelen samenstellen door middel van hechtlassen met name MIG/MAG, puntlassen en zachtsolderen

x

x

x

2. onderdelen samenstellen door middel van schroef-, klem- en lijmverbindingen

x

x

x

3. samengestelde producten controleren op kwaliteit van de verbinding en maatvoering

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.3. besturen en automatiseren

 

BB

KB

GL

Taak:

○ in een practicum een besturingsinstallatie opbouwen

○ in een practicum een regelsysteem opbouwen

○ in een practicum een domotica installatie opbouwen

○ in een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken van de resultaten en deze presenteren

○ een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten, testen, demonstreren en presenteren

     

KP/PIE/3.1

     

Deeltaak:

in een practicum aan de hand van een schema en opstellingstekening een besturingsinstallatie, een regelsysteem en een domotica-installatie opbouwen.

De kandidaat kan:

     

1. een pneumatische schakeling opbouwen

x

x

x

2. een programmeerbaar relais aansluiten en een programma invoeren

 

x

x

3. sensoren en actuatoren kiezen en aansluiten

x

x

x

4. een regelsysteem opbouwen, aansluiten en testen

 

x

x

5. een domotica-installatie opbouwen, aansluiten en testen

x

x

x

6. storingen en fouten zoeken en verhelpen in de opgebouwde schakeling

 

x

x

7. metingen uitvoeren aan een besturingsinstallatie

 

x

x

8. een verslag maken en de resultaten presenteren

 

x

x

KP/PIE/3.2

     

Deeltaak:

in een elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. metingen uitvoeren aan een elektrische schakeling

x

x

x

2. eenvoudige berekeningen aan elektrische schakelingen uitvoeren

x

x

x

3. universeelmeters en tweepolige spanningstester instellen en aansluiten

x

x

x

4. eenvoudige berekeningen maken met de verkregen meetgegevens en deze met tabellen en grafieken weergeven in een meetrapport

 

x

x

5. het meetrapport presenteren

 

x

x

KP/PIE/3.3

     

Deeltaak:

een automatische besturing van een proces realiseren en testen.

De kandidaat kan:

     

1. besturingscomponenten plaatsen aan de hand van een opstellingstekening

x

x

x

2. de besturingscomponenten bedraden en aansluiten aan de hand van een bedradingstekening

x

x

x

3. een programma invoeren in een programmeerbaar relais

x

x

x

4. de automatische besturing testen

x

x

x

5. de automatische besturing demonstreren en presenteren

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.4. installeren en monteren

2.4. installeren en monteren
 

BB

KB

GL

Taak:

○ een sanitaire installatie aanleggen

○ een elektrische huisinstallatie aanleggen

     

KP/PIE/4.1

     

Deeltaak:

een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een werktekening volgens geldende normen en voorschriften.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren

x

x

x

2. gangbare installatiebuis bewerken

x

x

x

3. gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen verbinden en aanleggen

x

x

x

4. sanitaire kunststof leidingen verbinden en aanleggen

x

x

x

5. de buisinstallatie beproeven op werking en dichtheid

x

x

x

6. beugelmaterialen toepassen

x

x

x

7. sanitaire toestellen herkennen en aansluiten

x

x

x

8. sanitaire appendages toepassen

x

x

x

KP/PIE/4.2

     

Deeltaak:

een elektrische huisinstallatie aanleggen aan de hand van een installatietekening volgens geldende normen en voorschriften.

De kandidaat kan:

     

1. installatietekeningen en schema’s lezen en interpreteren

x

x

x

2. het leidingnet van een huisinstallatie aanleggen, bedraden en aflassen

x

x

x

3. voor een basislichtschakeling schakelaars en wandcontactdozen monteren en aansluiten

x

x

x

4. vereffenings- en beschermingsleidingen aanleggen, aansluiten en controleren

x

x

x

5. verlichtingsarmaturen voor een huisinstallatie aansluiten en afmonteren

x

x

x

6. elektrische huishoudelijke verbruikstoestellen aansluiten

x

x

x

7. een huisinstallatie met huishoudelijke toestellen in bedrijf stellen

x

x

x

8. fouten zoeken en verhelpen met behulp van stroomkringschema's, bedradingstekeningen en installatietekeningen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.5. plaat- en constructiewerk

 

BB

KB

GL

Taak:

○ werkzaamheden voorbereiden

○ machine en gereedschappen in- en afstellen

○ materialen bewerken en vervormen

○ verbinden van onderdelen en deelproducten

○ meten en controleren van vervaardigde producten en afronden van uitgevoerde werkzaamheden

     

K/PIE/1.1

     

Deeltaak:

werkzaamheden voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. uitslagen op plaatwerk overbrengen

x

x

x

2. uitslagen van plaatwerk maken

 

x

x

3. ware lengtes bepalen van gebogen buis en profielen

 

x

x

4. buig- werkvolgorde bepalen voor eenvoudige producten

x

x

x

5. de eigenschappen van de gebruikte materialen benoemen

x

x

x

6. verschillende buigmethodes omschrijven

x

x

x

7. materialen efficiënt gebruiken

 

x

x

K/PIE/1.2

     

Deeltaak:

machine en gereedschappen op de juiste wijze in- en afstellen.

De kandidaat kan:

     

1. zaagmachine, slagschaar, uithoekschaar en buigapparatuur instellen, met name een zetbank en een kantbank

x

x

x

2. functie en doel van de verschillende gereedschappen benoemen, zoals: zaagmachine, zet- kantbank, wals en buigapparatuur

x

x

x

3. de eigenschappen van gebruikte materialen noemen

x

x

x

4. de veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van machines en gereedschappen toepassen

x

x

x

K/PIE/1.3

     

Deeltaak:

materialen bewerken en vervormen aan de hand van een werktekening volgens de gestelde eisen.

De kandidaat kan:

     

1. een tekening lezen

x

x

x

2. een product van plaat en constructie materiaal vervaardigen

x

x

x

3. de benodigde buig- werkvolgorde bepalen

x

x

x

4. mogelijke risico’s bij het gebruik van de verschillende machines en gereedschappen inschatten

x

x

x

K/PIE/1.4

     

Deeltaak:

onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden.

De kandidaat kan:

     

1. onderdelen snel, accuraat en precies volgens de werkopdracht verbinden, zodat de diverse onderdelen samen één geheel vormen

x

x

x

2. verbindingstechnieken noemen

x

x

x

3. efficiënt werken

x

x

x

K/PIE/1.5

     

Deeltaak:

vervaardigde producten opmeten en controleren en de uitgevoerde werkzaamheden afronden.

De kandidaat kan:

     

1. metingen en controles uitvoeren van gemaakte producten

x

x

x

2. meetrapporten invullen en daaruit conclusies trekken

 

x

x

3. meettechnieken voor het opstellen van een meetrapport toepassen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.6. booglasprocessen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ de werkzaamheden voorbereiden

○ machine en gereedschappen in- en afstellen

○ materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen

○ plan van aanpak opstellen

○ onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden

     

K/PIE/2.1

     

Deeltaak:

de werkzaamheden voorbereiden met behulp van de werkinstructies tekeningen, geldende kwaliteitsnormen, Arbo- en veiligheidsvoorschriften.

De kandidaat kan:

     

1. laswerk voorbereiden

x

x

x

2. werktekeningen lezen en lassymbolen interpreteren

x

x

x

K/PIE/2.2

     

Deeltaak:

machines en gereedschappen in- en afstellen.

De kandidaat kan:

     

1. lasapparatuur afstellen met gebruikmaking van de benodigde parameters

x

x

x

2. verschillende lasprocessen en hun specifieke eigenschappen noemen

x

x

x

3. veiligheidsregels rondom het gebruik van de benodigde apparatuur in acht nemen

x

x

x

4. de benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen gebruiken

x

x

x

K/PIE/2.3

     

Deeltaak:

materiaal voorbereiden en lasnaden aanbrengen.

De kandidaat kan:

     

1. de benodigde lasnaadvormen voorbewerken en aanbrengen

x

x

x

2. onderdelen van een werkstuk volgens gestelde eisen aan elkaar hechten

x

x

x

3. controle uitoefenen op de maatvoering en kwaliteit van de lasopening

x

x

x

4. verschillende lasnaadvormen en hun specifieke eigenschappen noemen

x

x

x

5. materiaaleigenschappen van het werkstuk noemen

x

x

x

6. veiligheidsregels rondom het gebruik van de benodigde apparatuur toepassen

x

x

x

7. de benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen gebruiken

x

x

x

K/PIE/2.4

     

Deeltaak:

een plan van aanpak opstellen.

De kandidaat kan:

     

1. de lasvolgorde bepalen van een product

x

x

x

2. voor de te volgen procedure en werkwijze een plan van aanpak opstellen

 

x

x

3. verschillende lasprocessen en hun specifieke eigenschappen noemen

x

x

x

4. veiligheidsregels rondom het gebruik van de benodigde apparatuur toepassen

x

x

x

5. de benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen gebruiken

x

x

x

K/PIE/2.5

     

Deeltaak:

onderdelen en deelproducten met elkaar verbinden volgens de werkopdracht.

De kandidaat kan:

     

1. onderdelen snel, accuraat en precies verbinden zodat de diverse onderdelen samen één geheel vormen

x

x

x

2. werken volgens lasmethodebeschrijvingen en las-toevoegmaterialen gebruiken

x

x

x

3. eigenschappen van materialen en middelen bij het vervaardigen van producten noemen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.7. klimaattechnologie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een verwarmings- en gasinstallatie ontwerpen, tekenen en calculeren

○ tekeningen en schema’s van verwarmings- en gasinstallaties lezen en interpreteren

○ leidingsystemen voor een verwarmings- en gasinstallatie aanleggen

○ een verwarmings- en gasinstallatie afmonteren en testen

○ metingen met infraroodcamera maken en verwerken in een plan ten behoeve van energiebesparende oplossingen

○ weersafhankelijke regeling op CV-ketel installeren en regelen

     

K/PIE/3.1

     

Deeltaak:

een verwarmings- en gasinstallatie ontwerpen, tekenen en calculeren.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken van een verwarmings- en gasinstallatie ten behoeve van een kookfornuis en CV-ketel aan de hand van een casus of wensen van een klant

 

x

x

2. een ontwerp van een verwarmings- en gasinstallatie schetsen op papier en tekenen in een CAD-programma

 

x

x

3. een calculatie maken van een verwarmings- en gasinstallatie van een kleine woning

 

x

x

K/PIE/3.2

     

Deeltaak:

tekeningen en schema’s van verwarmings- en gasinstallaties lezen en interpreteren.

De kandidaat kan:

     

1. een tekening lezen van een verwarmingsinstallatie en daar een plan van aanpak voor maken

x

x

x

2. een tekening lezen van een gasinstallatie en daar een plan van aanpak voor maken

x

x

x

3. aan de hand van een installatietekening een materialenstaat maken

x

x

x

K/PIE/3.3

     

Deeltaak:

leidingsystemen voor een verwarmings- en gasinstallatie aanleggen.

De kandidaat kan:

     

1. standaard beugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en toestellen aanbrengen

x

x

x

2. dunwandig stalen leidingen en meerlagenbuis voor een verwarmingsinstallatie bewerken en verbinden

x

x

x

3. dikwandig stalen leidingen en meerlagenbuis voor een gasinstallatie bewerken en verbinden

x

x

x

4. een vloer- en muurverwarming aanleggen

x

x

x

K/PIE/3.4

     

Deeltaak:

een verwarmings- en gasinstallatie afmonteren en testen.

De kandidaat kan:

     

1. verwarmings- en gasappendages en toestellen plaatsen

x

x

x

2. een verwarmings- en gasinstallatie beproeven op dichtheid

x

x

x

3. een verwarmings- en gasinstallatie in gebruik nemen

x

x

x

K/PIE/3.5

     

Deeltaak:

metingen met een infraroodcamera maken en verwerken in een plan ten behoeve van energiebesparende oplossingen.

De kandidaat kan:

     

1. het begrip infrarood uitleggen

x

x

x

2. de werking van een infraroodcamera uitleggen

x

x

x

3. de begrippen koudebruggen en warmteverliezen verklaren

x

x

x

4. energiebesparende oplossingen toepassen

x

x

x

5. met infraroodapparatuur energielekken opsporen

x

x

x

6. een rapport maken met daarin de opnames van de infraroodcamera

 

x

x

7. naar aanleiding van infraroodopnames een plan maken voor energiebesparende oplossingen

 

x

x

K/PIE/3.6

     

Deeltaak:

weersafhankelijke regeling op een CV-ketel installeren en regelen.

De kandidaat kan:

     

1. een weersafhankelijke regeling installeren

x

x

x

2. inregelen, storing zoeken en verhelpen

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.8. procestechniek

 

BB

KB

GL

Taak:

○ productieprocessen, technische systemen en bronnen verklaren

○ een installatieproces monteren, bedienen en regelen

○ een proces bewaken, storingen signaleren en verhelpen

     

K/PIE/4.1

     

Deeltaak:

productieprocessen, technische systemen en bronnen verklaren.

De kandidaat kan:

     

1. relevante natuurkundige begrippen en principes en hun toepassingen in de industrie noemen

x

x

x

2. begrippen in de procesindustrie beschrijven

 

x

x

3. typen van eenvoudige processchema's lezen

x

x

x

4. meetinstrumenten gebruiken en beeldschermpresentaties aflezen

x

x

x

5. werkingsprincipes en toepassingen van druk-, temperatuur-, niveau- en volumestroommeters noemen

x

x

x

6. typen opnemers noemen

x

x

x

7. principes van tweestanden- en van proportionele regelacties noemen

 

x

x

8. uitvoerorganen met bijbehorende vormen van bedieningsenergie noemen

x

x

x

9. een enkelvoudige regelkring verklaren

x

x

x

K/PIE/4.2

     

Deeltaak:

een installatieproces monteren, bedienen en regelen.

De kandidaat kan:

     

1. grondstoffen, hulpstoffen, tussen- en eindproducten, bijproducten en afvalproducten aan- en afvoeren

x

x

x

2. (delen van) processen bedienen

x

x

x

3. processen bijsturen bij procesverstoringen

x

x

x

4. appendages monteren waarbij temperatuur en druk afgelezen worden

 

x

x

K/PIE/4.3

     

Deeltaak:

een proces bewaken, storingen signaleren en verhelpen.

De kandidaat kan:

     

1. bij procesbewaking storingen signaleren

x

x

x

2. bij procesbewaking storingen rapporteren volgens standaardprocedures

 

x

x

3. veel voorkomende storingen verhelpen

x

x

x

4. monsterbepalingen volgens voorschrift uitvoeren

 

x

x

5. de resultaten van een monsterbepaling rapporteren

 

x

x

6. meetgegevens vastleggen in een verslag en deze toelichten

 

x

x

7. schriftelijk en elektronisch opgeslagen gegevens opzoeken

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.9. duurzame energie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ met behulp van ICT-toepassingen opbrengstberekeningen maken voor pv-panelen

○ met behulp van een bouwtekening pv-panelen intekenen op een bestaand dak

○ met behulp van een bestaande bouwtekening pv-panelen monteren

○ opbrengstmetingen doen aan een windmolen

○ een warmtepomp plaatsen in een verwarmingsinstallatie

○ een zonneboiler plaatsen en installeren

     

K/PIE/5.1

     

Deeltaak:

met behulp van ICT-toepassingen opbrengstberekeningen maken voor pv-panelen.

De kandidaat kan:

     

1. in een vastgesteld tijdschema de energieopbrengst van een duurzaamheidstation, waarin diverse moderne energie opwekkers zijn samengebracht, registreren

 

x

x

2. opbrengstberekeningen maken voor pv-panelen aan de hand van het aantal pv-panelen en de hellingshoek ten opzichte van de windroos (Noord, Oost, Zuid, West)

 

x

x

3. opbrengstresultaten en grafieken (in Excel) maken en presenteren

 

x

x

4. een offerte maken met daarin de terugverdientijd van pv-panelen

 

x

x

K/PIE/5.2

     

Deeltaak:

met behulp van een bouwtekening pv-panelen intekenen op een bestaand dak.

De kandidaat kan:

     

1. een bestaand dak opmeten met behulp van een bouwtekening

x

x

x

2. pv-panelen inpassen op een bestaand dak

x

x

x

3. met behulp van een bestaande bouwtekening een daktekening maken met daarop pv-panelen

 

x

x

4. een elektrisch aansluitschema voor pv-panelen lezen

 

x

x

5. een elektrisch aansluitschema tekenen voor pv-panelen

 

x

x

6. plaatsingsmarges ten opzichte van dakranden voor pv-panelen toepassen

 

x

x

K/PIE/5.3

     

Deeltaak:

met behulp van een bestaande bouwtekening pv-panelen monteren.

De kandidaat kan:

     

1. dakhaken voor pv-panelen uitmeten op een dak

x

x

x

2. dakhaken voor pv-panelen plaatsen op een dak

x

x

x

3. montagerail plaatsen voor pv-panelen op een dak

x

x

x

4. pv-panelen plaatsen in de montagerail

x

x

x

5. pv-panelen elektrotechnisch aansluiten via een adapter op een bestaande meterkast

x

x

x

6. de verschillende onderdelen voor het monteren van pv-panelen noemen

x

x

x

K/PIE/5.4

     

Deeltaak:

opbrengstmetingen doen aan een windmolen.

De kandidaat kan:

     

1. opbrengstmetingen doen aan een windmolen

x

x

x

2. toepassingen van windenergie benoemen

x

x

x

3. uitleggen hoe windenergie zich verhoudt tot andere bronnen van energie

x

x

x

K/PIE/5.5

     

Deeltaak:

een warmtepomp plaatsen in een verwarmingsinstallatie.

De kandidaat kan:

     

1. een warmtepomp in een verwarmingsinstallatie plaatsen en aansluiten

x

x

x

2. een warmtepomp inregelen

x

x

x

K/PIE/5.6

     

Deeltaak:

een zonneboiler plaatsen in een installatie.

De kandidaat kan:

     

1. een zonneboiler in een installatie plaatsen en aansluiten

x

x

x

2. toepassingen van een zonneboiler benoemen

x

x

x

K/PIE/5.7

     

Deeltaak:

metingen met infraroodcamera maken en verwerken in een plan ten behoeve van energiebesparende oplossingen.

De kandidaat kan:

     

1. het begrip infrarood verklaren

x

x

x

2. de werking van een infraroodcamera uitleggen

x

x

x

3. de begrippen koudebruggen en warmteverliezen verklaren

x

x

x

4. energiebesparende oplossingen toepassen

x

x

x

5. werken met infrarood apparatuur om energielekken op te sporen

x

x

x

6. een rapport opmaken met daarin opnames van de infraroodcamera

 

x

x

7. naar aanleiding van infraroodopnames een plan maken voor energiebesparende oplossingen

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.10. werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

 

BB

KB

GL

Taak:

○ werktuigkundig onderhoud uitvoeren aan machines en apparaten

○ elektrotechnisch onderhoud uitvoeren aan machines en apparaten

○ onderhoud uitvoeren aan een leidingsysteem

○ onderdelen vervaardigen ten behoeve van onderhoud

○ machines en apparaten installeren

○ lagers demonteren en monteren

○ uitgevoerde werkzaamheden gebruiksklaar opleveren

     

K/PIE/6.1

     

Deeltaak:

werktuigkundig onderhoud uitvoeren aan machines en apparaten.

De kandidaat kan:

     

1. machines en apparaten demonteren en monteren

x

x

x

2. op een verantwoorde manier oliën en vetten vervangen om machines of apparaten te smeren

x

x

x

3. as-lagers demonteren en monteren

x

x

x

4. periodiek onderhoud plannen

x

x

x

5. periodiek onderhoud uitvoeren

 

x

x

6. verschillende machineonderdelen herkennen

x

x

x

7. verschillende types smeermiddelen toepassen

x

x

x

8. aandraaimomenten van een bout of moer toepassen

x

x

x

K/PIE/6.2

     

Deeltaak:

elektrotechnisch onderhoud uitvoeren aan machines en apparaten.

De kandidaat kan:

     

1. elektrische toestellen en machines aansluiten en loskoppelen

x

x

x

2. naderings- microschakelaar van een machine en apparaat testen op werking

x

x

x

3. sensoren van een machine en apparaat testen op werking

 

x

x

4. een naderings- en microschakelaar van een machine of apparaat vervangen

x

x

x

5. sensoren van een machine of apparaat vervangen

x

x

x

6. de werking van besturingssystemen verklaren

x

x

x

7. elektrische componenten op de juiste wijze monteren en aansluiten

x

x

x

K/PIE/6.3

     

Deeltaak:

onderhoud uitvoeren aan een leidingsysteem.

De kandidaat kan:

     

1. lekkages verhelpen door het vervangen van een flenspakking

x

x

 

2. verschillende pakkingmaterialen toepassen

x

x

 

3. aandraaivolgorde toepassen bij het aandraaien van een flenskoppeling

x

x

 

K/PIE/6.4

     

Deeltaak:

eenvoudige onderdelen vervaardigen ten behoeve van onderhoud.

De kandidaat kan:

     

1. onderdelen vervaardigen ten behoeve van reparaties

x

x

 

2. een schets maken van een te vervaardigen (machine)onderdeel

x

x

x

3. een CAD tekening maken voor het vervaardigen van een machine onderdeel

 

x

x

4. verschillende materialen herkennen

x

x

x

5. ISO-passingstelsel toepassen

x

x

x

K/PIE/6.5

     

Deeltaak:

machines en apparaten installeren.

De kandidaat kan:

     

1. aangeven hoe je op verantwoorde wijze machines en apparaten vervoert, verplaatst en tilt

x

x

x

2. machines en apparaten plaatsen

x

x

x

3. machines en apparaten afstellen, zoals kettingwielen, V-snaren, koppelingen

x

x

x

K/PIE/6.6

     

Deeltaak:

lagers demonteren en monteren.

De kandidaat kan:

     

1. de toepassing van verschillende lagers benoemen

x

x

x

2. gereedschappen benoemen die nodig zijn voor demontage en montage van lagers

x

x

x

3. lagers demonteren en monteren

x

x

x

K/PIE/6.7

     

Deeltaak:

uitgevoerde werkzaamheden gebruiksklaar opleveren.

De kandidaat kan:

     

1. de verrichte werkzaamheden controleren met behulp van een checklist

x

x

x

2. een rapportage opstellen van de verrichte werkzaamheden

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.11. utiliteitinstallaties

 

BB

KB

GL

Taak:

○ tekeningen en schema's van utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding maken

○ leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren en aansluiten

○ onderdelen en utiliteitsinstallaties monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand van een werktekening

     

K/PIE/7.1

     

Deeltaak:

tekeningen en schema's van utiliteitinstallaties lezen en een werkvoorbereiding maken.

De kandidaat kan:

     

1. een installatietekening voor een utiliteitinstallatie lezen en interpreteren

x

x

x

2. een werkvoorbereiding maken

x

x

x

3. een calculatie maken

 

x

x

K/PIE/7.2

     

Deeltaak:

leidingsystemen voor een utiliteitinstallatie aanleggen, schakelmateriaal en onderdelen monteren en aansluiten.

De kandidaat kan:

     

1. met gangbaar gereedschap een kabelinstallatie volgens tekening aanleggen en afmonteren

x

x

x

2. standaardbeugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor leidingen en apparaten aanbrengen

x

x

x

3. materialen toepassen, ten behoeve van een elektrische installatie voor de utiliteitsbouw

x

x

x

4. leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen

x

x

x

5. onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie toepassen en aansluiten

x

x

x

K/PIE/7.3

     

Deeltaak:

onderdelen ten behoeve van een utiliteitsinstallatie monteren, aansluiten en in bedrijf stellen aan de hand van een werktekening.

De kandidaat kan:

     

1. toestellen voor utiliteitinstallaties afmonteren

x

x

x

2. elektrische werktuigen, verbruikstoestellen en waterdichte armaturen aansluiten met behulp van een schema en gangbaar gereedschap

x

x

x

3. apparaten aansluiten op de installatie, in bedrijf stellen en de werking controleren volgens aanwijzingen van de fabrikant

x

x

x

4. in een utiliteitsinstallatie, in spanningsloze toestand, fouten zoeken en verhelpen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.12. praktisch booglassen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden

○ lasnaden van lasverbindingen voorbereiden

○ materialen verbinden aan de hand van een werktekening volgens de gestelde eisen

○ vervaardigde producten opmeten en controleren en de uitgevoerde werkzaamheden afronden

     

K/PIE/8.1

     

Deeltaak:

informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen lezen en interpreteren

x

x

x

2. lasmethoden beschrijven

x

x

x

3. schetsen maken ter voorbereiding van het lasproces

 

x

x

4. overleg voeren over de benodigde lasmethode

x

x

x

K/PIE/8.2

     

Deeltaak:

lasnaden van lasverbindingen voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. een lasmachine instellen

x

x

x

2. functie en doel van de verschillende parameters van de lasmachine benoemen

x

x

x

3. lasapparatuur bedienen

x

x

x

4. aftekenmarkeringen aanbrengen op werkstukonderdelen

x

x

x

5. onderdelen samenstellen en hechten

x

x

x

6. de veiligheidseisen die gelden voor het gebruik van lasmachines en gereedschappen toepassen

x

x

x

K/PIE/8.3

     

Deeltaak:

materialen verbinden aan de hand van een werktekening volgens de gestelde eisen.

De kandidaat kan:

     

1. onderhands booglassen

x

x

x

2. laswerk uitvoeren aan plaat- en profielmateriaal in ongelegeerd staal

x

x

x

3. passende maatregelen ten aanzien van materiaalgedrag uitvoeren

x

x

x

4. materialen efficiënt gebruiken

x

x

x

5. mogelijke risico’s bij het gebruik van de verschillende machines en gereedschappen inschatten

x

x

x

K/PIE/8.4

     

Deeltaak:

vervaardigde producten opmeten en controleren en de uitgevoerde werkzaamheden afronden.

De kandidaat kan:

     

1. gemaakte producten controleren op maatvoering en visuele aspecten

x

x

x

2. meetrapporten invullen en daaruit de nodige conclusies trekken

 

x

x

3. werkstuk opleveren en cruciale informatie voor het vervolgproces verstrekken

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.13. CNC-technieken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ informatie verzamelen en werkzaamheden voorbereiden

○ een CNC machine gebruiksklaar maken

○ een machine productieklaar maken en bedienen

○ materialen met een CNC machine bewerken

○ vervaardigde producten meten en controleren en uitgevoerde werkzaamheden afronden

     

K/PIE/9.1

     

Deeltaak:

informatie over het CNC programma verzamelen en de werkzaamheden voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. bestaande CNC programma’s oproepen

x

x

x

2. een nieuw CNC programma maken, voor uitwendig, radius, conus, cylindrisch en schroefdraad

 

x

x

3. een CNC programma wijzigen

 

x

x

4. een CNC programma archiveren

x

x

x

K/PIE/9.2

     

Deeltaak:

een CNC machine gebruiksklaar maken.

De kandidaat kan:

     

1. CNC programma’s installeren in de besturing van de CNC machine

x

x

x

2. de functie en het doel van een CNC machine benoemen

x

x

x

3. een CNC machine starten en het bewerkingsproces bewaken

x

x

x

4. veiligheidseisen toepassen die gelden voor het gebruik van deze machines en gereedschappen

x

x

x

K/PIE/9.3

     

Deeltaak:

een machine productieklaar maken en bedienen.

De kandidaat kan:

     

1. materiaal inzetten, stellen en spannen

x

x

x

2. werkstukken omspannen

x

x

x

3. werkstukken uitnemen

x

x

x

4. snijgereedschappen selecteren, spannen en wisselen

x

x

x

5. spangereedschappen selecteren en plaatsen

x

x

x

6. hulpgereedschappen plaatsen

x

x

x

7. lasten aanslaan

x

x

x

8. lasten transporteren

x

x

x

9. risico's bij het gebruik van de verschillende machines en gereedschappen inschatten

x

x

x

K/PIE/9.4

     

Deeltaak:

materialen met een CNC machine bewerken.

De kandidaat kan:

     

1. een tekening lezen

x

x

x

2. de eigenschappen van gebruikte materialen noemen

x

x

x

3. het verspaningsproces bewaken

x

x

x

4. een productie stoppen voor het uitvoeren van (tussen) controles

x

x

x

5. efficiënt werken

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.14. drinkwater en sanitair

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen, tekenen en calculeren

○ tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire installaties lezen en interpreteren

○ leidingsystemen voor een drinkwater- en sanitaire installatie aanleggen

○ een drinkwater- en sanitaire installatie afmonteren

○ een warmtewisselaar toepassen in een sanitaire installatie

     

K/PIE/10.1

     

Deeltaak:

een drinkwater- en sanitaire installatie ontwerpen, tekenen en calculeren.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken van een drinkwater- en sanitaire installatie aan de hand van een casus of wensen van een ‘klant’

 

x

x

2. een ontwerp van een drinkwater- en sanitaire installatie schetsen op papier en tekenen in een CAD-programma

 

x

x

3. een calculatie maken van een drinkwater- en sanitaire installatie voor een woning

 

x

x

K/PIE/10.2

     

Deeltaak:

tekeningen en schema’s van drinkwater- en sanitaire installaties lezen en interpreteren.

De kandidaat kan:

     

1. een tekening lezen van een drinkwater- en sanitaire installatie en daar een plan van aanpak voor maken

x

x

x

2. een materiaalstaat maken aan de hand van een installatietekening

x

x

x

K/PIE.10.3

     

Deeltaak:

leidingsystemen voor een drinkwater- en sanitaire installatie aanleggen.

De kandidaat kan:

     

1. standaard beugels, bevestigings- en ondersteunings-voorzieningen voor leidingen en toestellen aanbrengen

x

x

x

2. kunststof leidingen voor een sanitaire installatie bewerken en verbinden

x

x

x

3. een koperen- en meerlagenbuis voor een drinkwaterinstallatie bewerken en verbinden

x

x

x

K/PIE/10.4

     

Deeltaak:

een drinkwater- en sanitaire installatie afmonteren.

De kandidaat kan:

     

1. sanitaire- en drinkwater appendages aanbrengen en toestellen plaatsen

x

x

x

2. een drinkwaterinstallatie beproeven op dichtheid

x

x

x

K/PIE/10.5

     

Deeltaak:

een warmtewisselaar installeren in een sanitaire installatie.

De kandidaat kan:

     

1. een warmetewisselaar in een drinkwaterinstallatie plaatsen en aansluiten

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.15. dakbedekking

 

BB

KB

GL

Taak:

○ voor het vervaardigen van een dakgoot en dakrandafwerkingen uitslagen maken en overnemen op een zinken plaat

○ verschillende soorten zinken dakgoten maken

○ een dakrandafwerking van zink maken

     

K/PIE/11.1

     

Deeltaak:

uitslagen maken voor het vervaardigen van een dakgoot en dakrandafwerkingen op een zinken plaat.

De kandidaat kan:

     

1. een uitslag lezen van verschillende goten, gootonderdelen en dakrandafwerkingen

x

x

x

2. een uitslag overnemen van verschillende goten, gootonderdelen en dakrandafwerkingen op een zinken plaat

x

x

x

3. een eenvoudige uitslag maken van verschillende goten, gootonderdelen en dakrandafwerkingen

 

x

x

K/PIE/11.2

     

Deeltaak:

verschillende soorten zinken dakgoten maken.

De kandidaat kan:

     

1. een juiste afteken- en buigvolgorde gebruiken voor het maken van verschillende soorten dakgoten

x

x

x

2. een zinken dakgoot solderen

x

x

x

K/PIE/11.3

     

Deeltaak:

een dakrandafwerking van zink maken.

De kandidaat kan:

     

1. een juiste afteken- en buigvolgorde gebruiken voor het maken van verschillende zinken dakrandafwerkingen

x

x

x

2. een zinken dakrandafwerking solderen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.16. v erspaningstechnieken

 

BB

KB

GL

Taak:

○ met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van een draai- en freesproduct maken en de uitvoering voorbereiden

○ een ontworpen draai- en freesproduct produceren

     

K/PIE/12.1

     

Deeltaak:

met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van een draai- en freesproduct maken en de uitvoering voorbereiden.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerpvraagstuk voor wat betreft draaien en frezen analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen, uitvoeren, testen en evalueren

 

x

x

2. een ontwerp, met behulp van CAD met name 2D en 3D, voor een draai- en freesproduct maken

x

x

x

3. stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van tekeningen en schema’s

x

x

x

4. aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een eenvoudige calculatie maken

x

x

x

5. werkvoorbereiding maken van een draai- of freesproduct

 

x

x

K/PIE/12.2

     

Deeltaak:

een ontworpen draai- en freesopdracht produceren.

De kandidaat kan:

     

1. werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren

x

x

x

2. verspanende bewerkingen met behulp van snijsnelhedentabellen uitvoeren op een draaimachine en freesmachine

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.17. woon- en kantoortechnologie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een elektrische installatie ontwerpen, tekenen en calculeren

○ tekeningen en schema’s van een elektrische installatie lezen en interpreteren

○ een elektrische installatie aanleggen en monteren

○ een elektrische installatie schakelen met domotica

     

K/PIE/13.1

     

Deeltaak:

een elektrische installatie ontwerpen, tekenen en calculeren.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp maken van een elektrische installatie aan de hand van een casus of wensen van een 'klant'

 

x

x

2. een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema van een elektrische installatie schetsen op papier en tekenen in een CAD programma

 

x

x

3. een calculatie maken van een elektrische installatie

 

x

x

K/PIE/13.2

     

Deeltaak:

tekeningen en schema’s van een elektrische installatie lezen en interpreteren.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema van een elektrische installatie lezen en een plan van aanpak maken

x

x

x

2. aan de hand van een installatietekening een materiaallijst maken

x

x

x

3. in een spanningsloze elektrische installatie storingen zoeken aan de hand van een installatietekening, stroomkring- en bedradingsschema

x

x

x

K/PIE/13.3

     

Deeltaak:

een elektrische installatie aanleggen en monteren.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. pvc leidingen, flexibele leidingen en kabelgoten bewerken

x

x

x

2. leidingsystemen bedraden, bekabelen en aflassen (CAI data-aansluitingspunten)

x

x

x

3. een serie, wissel, dubbelpolige en kruisschakelaar monteren en aansluiten

x

x

x

4. wandcontactdozen monteren en aansluiten

x

x

x

5. een verdeelinrichting aansluiten

x

x

x

K/PIE/13.4

     

Deeltaak:

een elektrische installatie schakelen met domotica.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een elektrische installatie uitbreiden voor het schakelen met een bussysteem/domotica

x

x

x

2. een elektrische installatie opbouwen met een bussysteem/domotica

x

x

x

3. een elektrische installatie regelen en monitoren via wifi met behulp van tablet en smartphone

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.18. domotica en automatisering

 

BB

KB

GL

Taak:

○ in een practicum een domotica installatie opbouwen aan de hand van een schema en opstellingstekening

○ door middel van domotica een automatische besturing realiseren en testen

○ een automatische besturing met domotica componenten demonstreren en presenteren

     

K/PIE/14.1

     

Deeltaak:

in een practicum een domotica installatie opbouwen aan de hand van een schema en opstellingstekening.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een domotica installatie opbouwen met maximaal 6 lampen, aansluiten en testen

x

x

x

2. fouten in de opgebouwde installatie zoeken en verhelpen

 

x

x

3. de werking en functie van een domotica installatie verklaren en presenteren

 

x

x

K/PIE/14.2

     

Deeltaak:

door middel van domotica een automatische besturing van een elektrisch rolluik met verlichting realiseren en testen.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. aan de hand van een opstellingstekening besturingscomponenten plaatsen

x

x

x

2. een opstelling inregelen

x

x

x

3. sensoren ten behoeve van verlichting aansluiten aan de hand van een bedradingstekening

 

x

x

4. een eenvoudig domotica programma invoeren in het domoticasysteem

x

x

x

5. een automatische domotica besturing testen op de juiste werking

x

x

x

K/PIE/14.3

     

Deeltaak:

een automatische besturing met behulp van domotica componenten demonstreren en presenteren.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een automatische besturing met behulp van domotica componenten demonstreren en de werking uitleggen en presenteren, bijvoorbeeld een rolluik of garagedeur met verlichting

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.19. nutsvoorzieningen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een elektriciteitsaansluiting maken van buiten tot in een meterkast

○ data-aansluitingen maken van buiten tot in een meterkast

○ een aardgasaansluiting maken van buiten tot aan een gasmeter in een meterkast

○ een drinkwateraansluiting maken vanuit buiten tot aan een watermeter in een meterkast

○ een lantaarnpaal aansluiten op een elektriciteitsnet

     

K/PIE/15.1

     

Deeltaak:

een elektriciteitsaansluiting maken van buiten tot in een meterkast.

De kandidaat kan:

     

1. een schematekening en installatieschema lezen met daarin een indeling van aansluitingen voor een meterkast

x

x

x

2. een materiaallijst maken

x

x

x

3. een planning maken

 

x

x

4. een meterkastplaat plaatsen en daarin de juiste aansluitingen aangeven en gebruiken

x

x

x

5. een aftakking (wikkelmof) maken vanuit een elektriciteitsnet met inachtneming van veiligheidseisen en voorschriften

x

x

x

6. een (gesimuleerde) huisaansluiting maken op het elektriciteitsnet in een meterkast

x

x

x

K/PIE/15.2

     

Deeltaak:

data-aansluiting maken van buiten tot in een meterkast.

De kandidaat kan:

     

1. een aftakking maken vanuit verschillende datanetwerken met inachtneming van veiligheidseisen en voorschriften

x

x

x

2. een huisaansluiting maken op een datanetwerk in een meterkast

x

x

x

K/PIE/15.3

     

Deeltaak:

een aardgasaansluiting maken van buiten tot aan een gasmeter in een meterkast.

De kandidaat kan:

     

1. een dienstleiding maken vanuit een aardgashoofdleiding met inachtneming van veiligheidseisen en voorschriften

x

x

x

2. een dienstleiding aansluiten op een gasmeter in een meterkast

x

x

x

K/PIE/15.4

     

Deeltaak:

een drinkwateraansluiting maken van buiten tot aan een watermeter in een meterkast.

De kandidaat kan:

     

1. een dienstleiding maken vanuit een drinkwaterhoofdleiding met inachtneming van veiligheidseisen en voorschriften

x

x

x

2. een dienstleiding aansluiten op een watermeter in een meterkast

x

x

x

K/PIE/15.5

     

Deeltaak:

een lantaarnpaal aansluiten op een elektriciteitsnet.

De kandidaat kan:

     

1. een aftakking maken op een elektriciteitsnet met inachtneming van veiligheidseisen en voorschriften

x

x

x

2. een lantaarnpaal aansluiten op een elektriciteitsnet met inachtneming van veiligheidseisen en voorschriften

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.20. koudetechniek

 

BB

KB

GL

Taak:

○ basisprincipes en de hoofdcomponenten van de koudetechniek benoemen en uitleggen (sleutelbegrippen)

○ tekeningen en schema's van koude technische installaties lezen, meetgegevens vastleggen, omrekenen en interpreteren

○ bewerkingen uitvoeren aan verschillende soorten materialen ten behoeve van een koude technische installatie

○ onderdelen ten behoeve van een koude technische installatie samenstellen, monteren en installeren, aan de hand van een werktekening

○ een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut, noodzaak en toepassingen van koudetechniek en de uitkomsten daarvan te presenteren

     

K/PIE/16.1

     

Deeltaak:

het basisprincipe uitleggen en de hoofdcomponenten van de koudetechniek herkennen en benoemen.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. de vier hoofdcomponenten uit de koudetechniek herkennen en benoemen

x

x

x

2. het basisprincipe – de kringloop – van koudetechniek uitleggen

x

x

x

K/PIE/16.2

     

Deeltaak:

tekeningen en schema's van koude technische installaties lezen, meetgegevens vastleggen en interpreteren.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een bouwkundige tekening of schets lezen en hierop leidingen en leidingonderdelen van koudetechnische installaties herkennen

x

x

x

2. een werktuigbouwkundige tekening of schets lezen en hierop de koudetechnische leidingdelen en details herkennen

x

x

x

3. werktuigbouwkundige exploded view tekeningen lezen en de aanwijzingen daarin toepassen bij monteren van componenten en het maken van leidingverbindingen

x

x

x

4. eigenschappen, toepassingen en handelsvormen noemen van koperen buis, kunststof buis, kabels en kabelgoten welke bij koudetechnische installaties worden toegepast

x

x

x

5. meetgegevens vastleggen in een verslag en deze toelichten

 

x

x

6. schriftelijk of elektronisch opgeslagen gegevens opzoeken

x

x

x

K/PIE/16.3

     

Deeltaak:

bewerkingen uitvoeren aan verschillende soorten materialen ten behoeve van een koude technische installatie.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. koperen- en kunststof buizen afkorten door middel van een gangbare methode

x

x

x

2. in- en uitwendige bramen van koperen- en kunststof buizen verwijderen

x

x

x

3. een koperen koelleiding buigen met behulp van een buigtang en buigblok

x

x

x

4. trompverbindingen vervaardigen in een koperen koelleiding met de diameters ¼”, 3/8”, ½”, en 5/8” en deze samenstellen en monteren

x

x

x

5. koperen buisdelen verbinden met gebruikmaking van zelf te vervaardigen flare verbindingen, in de maten ¼”, 3/8”, ½”, en 5/8”

x

x

x

6. verbindingen in een koperen koelleiding voorbewerken en hardsolderen

x

x

x

7. een trompverbinding openwerken en controleren op de kwaliteit van de hardsoldering

x

x

x

K/PIE/16.4

     

Deeltaak:

onderdelen ten behoeve van een koude technische installatie samenstellen, monteren en installeren, aan de hand van een werktekening.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. standaard beugels, bevestigings- en ondersteuningsvoorzieningen voor koudemiddelleidingen en appendages aanbrengen

x

x

x

2. aan de hand van een vereenvoudigde bouwkundige tekening van een gebouw waarin de koude technische installatie isometrisch is weergegeven onderdelen van een koude installatie monteren en aansluiten

x

x

x

3. bepalen welke materialen en gereedschappen nodig zijn voor het plaatsen, monteren en aansluiten van appendages voor koude technische installaties

 

x

x

4. een juiste brander kiezen en deze juist afstellen voor het hardsolderen van zacht koperen koelleidingen in de maten ¼”, 3/8”, ½”, en 5/8

 

x

x

5. het juiste soldeermateriaal kiezen voor het hard solderen van zacht koperen koelleiding in de mate ¼”, 3/8”, ½”, en 5/8” voor solderingen onderling, de koelleiding met messing, de koelleiding met RVS, en de koelleiding met staal

 

x

x

6. afval en restmateriaal verzamelen, sorteren, selecteren en gescheiden afvoeren

 

x

x

7. assisteren bij het op sterkte en dichtheid beproeven van een koude technische installatie

 

x

x

8. een op druk staand koudesysteem op lekkage controleren met zeepsop; niet zijnde installaties waarvoor certificering noodzakelijk is

 

x

x

9. elektrotechnische componenten monteren en aansluiten met behulp van draden, kabels en snoeren

 

x

x

K/PIE/16.5

     

Deeltaak:

een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut en noodzaak van koudetechniek en de uitkomsten daarvan presenteren.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. een eenvoudig onderzoek uitvoeren naar het nut, noodzaak en toepassingen van koudetechniek en de uitkomsten daarvan presenteren (toepassingsgebieden - maatschappelijk belang en hoe dit ons leven positief beïnvloedt)

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.21. licht, geluid en beeld

 

BB

KB

GL

Taak:

○ lichtbehoefte bepalen voor een werkruimte

○ verlichting in een woning en kantoor aanpassen en energiezuiniger maken

○ een intercomsysteem aanleggen in een woning en kantoor

○ een intercomsysteem met video aanleggen in een woning en kantoor

     

K/PIE/17.1

     

Deeltaak:

lichtbehoefte bepalen voor een werkruimte.

De kandidaat kan:

     

1. een berekening maken om de benodigde lichtbehoefte voor een werkruimte te realiseren

 

x

x

2. een verlichtingsplan maken voor een woning of werkruimte, rekening houdend met vervanging van lampen en armaturen

 

x

x

K/PIE/17.2

     

Deeltaak:

verlichting in een woning en kantoor aanpassen en energiezuiniger maken.

De kandidaat kan:

     

1. LED verlichting aanbrengen in een woning en kantoor

x

x

x

2. een daglichtregeling gebruiken in een woning en kantoor

x

x

x

3. lichtdimmers toepassen

x

x

x

K/PIE/17.3

     

Deeltaak:

een intercomsysteem aanleggen in een woning en kantoor.

De kandidaat kan:

     

1. een intercom installatie met behulp van een tekening en schema voorbereiden

x

x

x

2. een intercom plaatsen en monteren

x

x

x

3. de functionele werking van een 2-draads intercom installatie uitleggen en presenteren

x

x

x

K/PIE/17.4

     

Deeltaak:

een video-intercom installatie aanleggen in een woning en kantoor.

De kandidaat kan:

     

1. een video-intercomcamera plaatsen en aansluiten

x

x

x

2. een videodisplay plaatsen en aansluiten

x

x

x

3. de intercomcamera en videodisplay verbinden en inregelen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.22. machinebouw – verspanen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ met behulp van een aangeleverd 3D part een werktekening maken en 2D, werkstukken produceren door middel van verspanende bewerkingen

○ werkvoorbereiding met daarin de bewerkingsstappen uitvoeren

○ machines instellen en voorbereiden

○ verspanende gereedschappen selecteren en instellen

○ machineonderdelen produceren door middel van verspanen

○ verschillende machineonderdelen assembleren tot een compleet product

     

K/PIE/18.1

     

Deeltaak:

met behulp van een aangeleverd 3D part een werktekening maken en 2D, werkstukken produceren door middel van verspanende bewerkingen.

De kandidaat kan:

     

5. een ontwerpvraagstuk voor het produceren van een machineonderdeel analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen, uitvoeren, testen en evalueren

 

x

x

6. een ontwerp, met behulp van CAD met name 2D en 3D, voor een verspaningsmachine maken

x

x

x

7. stuklijsten en materiaalstaten maken aan de hand van tekeningen en schema’s

x

x

x

8. aan de hand van tekeningen, stuklijsten en materiaalstaten een eenvoudige calculatie maken

x

x

x

K/PIE/18.2

     

Deeltaak:

werkvoorbereiding maken met daarin de bewerkingsstappen uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

6. werktekeningen en schema’s lezen en interpreteren

x

x

x

7. werkvoorbereiding met de verschillende bewerkingsstappen voor verspanende bewerkingen uitvoeren.

x

x

x

K/PIE/18.3

     

Deeltaak:

machines instellen, voorbereiden en verspanende gereedschappen selecteren en instellen.

De kandidaat kan:

     

6. een keuze maken tussen de verschillende snijgereedschappen en materialen in relatie tot de gebruikte materialen.

x

x

x

7. verspanende bewerkingen met behulp van snijsnelhedentabellen voorbereiden op verschillende machines

 

x

x

K/PIE/18.4

     

Deeltaak:

verspanende gereedschappen selecteren en instellen.

De kandidaat kan:

     

1. de juiste gereedschappen selecteren voor de bewerking

x

x

x

2. de geselecteerde gereedschappen afstellen met behulp van boltaster, middelpuntzoeker, nonius en digitale uitlezing op de machine

x

x

x

3. het juiste toerental op de machine instellen

x

x

x

K/PIE/18.5

     

Deeltaak:

machine onderdelen produceren door middel van verspanen.

De kandidaat kan:

     

1. onderdelen vervaardigen op een verspaningsmachine

x

x

x

2. maatregelen treffen op het moment dat de oppervlakte eisen niet worden gehaald of wanneer er vreemde geluiden ontstaan tijdens het verspanen

x

x

x

K/PIE/18.6

     

Deeltaak:

verschillende machineonderdelen assembleren tot een compleet product.

De kandidaat kan:

     

1. een compleet product volgens tekening samenstellen

x

x

x

2. bij het samenstellen van een compleet product gebruik maken van de juiste montage- gereedschappen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.23. ontwerp duurzame comfortwoning

 

BB

KB

GL

Taak:

○ ontwerpen van een ‘Duurzame comfortwoning’ waarin nieuwe technologie en internet of things zijn verwerkt

○ maken van een maquette voor een ‘Duurzame comfortwoning’

     

K/PIE/19.1

     

Deeltaak:

het ontwerpen van een ‘Duurzame comfortwoning’ waarin nieuwe technologie en internet of things zijn verwerkt.

De kandidaat kan:

     

1. een ontwerp visualiseren in een 3D-model met moderne tekenprogramma's en eventueel in BIM

 

x

x

2. relevante informatie verzamelen, ordenen en toepassen, zoals eisen van een opdrachtgever en specificaties van producten

 

x

x

K/PIE/19.2

     

Deeltaak:

maken van een maquette voor een ‘Duurzame comfortwoning’.

De kandidaat kan:

     

1. een tekening interpreteren en verwerken in een werktekening t.b.v. een maquette

x

x

 

2. een maquette samenstellen van duurzame materialen en nieuwe technologie

x

x

 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.24. lasrobot

 

BB

KB

GL

Taak:

○ programmeren van de lasrobot zelf

○ lassen met de lasrobot

○ programmeren van de robot op de pc

○ eindwerkstuk ontwerpen, programmeren en aflassen op de lasrobot

     

K/PIE/20.1

     

Deeltaak:

het besturen van de lasrobot met daarbij in achtneming de veiligheid van de lasrobot en de personen in de ruimte.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. de benamingen van de onderdelen en functies van de lasrobot noemen

 

x

x

2. beschrijven hoe de lasrobot in de X, Y en Z-as moet bewegen en wat daarbij wel en niet kan

 

x

x

3. de veiligheidsaspecten die bij het werken met een lasrobot om de hoek komen kijken noemen

 

x

x

K/PIE/20.2

     

Deeltaak:

het laten programmeren en lassen van de lasrobot, zodat er met het MIG/MAG proces een las gemaakt kan worden in diverse vormen, soorten en maten.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. het lasproces starten op de lasrobot (G2/G3 besturing)

 

x

x

2. een rechte las maken

 

x

x

3. een hoeklas in meerdere lagen maken (recht en om een koker)

 

x

x

4. een hoeklas maken rond een ronde buis

 

x

x

5. zwaaiend aflassen van een buitenhoeklas

 

x

x

K/PIE/20.3

     

Deeltaak:

een 3D tekening maken van een laswerkstuk en deze offline programmeren.

     

De kandidaat kan:

     

1. een 3D tekening maken van een laswerkstuk

 

x

x

2. de lasrobot offline programmeren

 

x

x

3. een programma offline schrijven voor het getekende werkstuk

 

x

x

4. offline het werkstuk laten aflassen

 

x

x

K/PIE/20.4

     

Deeltaak:

ter beoordeling een 3D laswerkstuk ontwerpen, zagen en in elkaar hechten en aflassen op de lasrobot, on- en offline geprogrammeerd.

     
       

De kandidaat kan:

     

1. 3D tekenen op de PC

 

x

x

2. een lasrobot on- en offline programmeren

 

x

x

3. de geldende veiligheidseisen in acht houden

 

x

x

4. snel en netjes werken om tot een eindproduct te komen

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

 

x

x

2.25. slimme technologie

 

BB

KB

GL

Taak:

toepassen van slimme technologie door:

○ het aannemen en uitvoeren van een klantopdracht voor de ontwikkeling van een slimme technologische oplossing voor een technisch probleem

○ Slimme technologie koppelen aan een bestaand product of apparaat door middel van het fysiek bouwen van een schakeling en het programmeren van een microprocessor.

     

K/PIE/21.1

     

Deeltaak:

Een klantopdracht aannemen en uitvoeren voor de ontwikkeling van een slimme technologische oplossing voor een probleem.

De kandidaat kan:

     

1. de wensen en eisen van een opdrachtgever inventariseren

x

x

x

2. hedendaagse 'slimme technologische' toepassingen inventariseren

x

x

x

3. een model opleveren, met behulp van 'slimme technologie'

x

x

x

4. de oplossing communiceren aan de opdrachtgever

x

x

x

K/PIE/21.2

     

Deeltaak:

Slimme technologie koppelen aan een bestaand product of apparaat door middel van het fysiek bouwen van een schakeling en het programmeren van een microprocessor.

De kandidaat kan:

     

1. een eenvoudige elektronische schakeling lezen en deze fysiek opbouwen op een testboard of opbouwen in een simulatie omgeving of practicumopstelling

x

x

x

2. een proces beschrijven dat input of informatie ophaalt en verwerkt

x

x

x

3. in een gegeven situatie een microcontroller programmeren die informatie

ophaalt uit sensoren en uitstuurt naar een actuator

x

x

x

4. een technisch systeem van input-proces-output aansluiten aan een bestaand

systeem en een resultaat laten zien

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

2.26. cloud en cybersecurity

 

BB

KB

GL

Taak:

○ onderzoeken welke mogelijkheden clouddiensten bieden en deze beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid

○ in teamverband effectief kunnen samenwerken op basis van cloudtechnieken (unified communications)

○ een eenvoudige cloud-infrastructuur opbouwen (IAAS)

     

K/PIE/22.1

     

Deeltaak:

onderzoeken welke mogelijkheden clouddiensten bieden en deze beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid.

De kandidaat kan:

     

1. de verschillende mogelijkheden van communicatie met behulp van clouddiensten benoemen en toepassen

x

x

x

2. de voor- en nadelen van het gebruik van de cloud benoemen in termen van beschikbaarheid, flexibiliteit en kwetsbaarheden

x

x

x

3. benoemen welke aspecten van privacy bij het gebruik van clouddiensten aanwezig zijn voor de gebruiker

x

x

x

4. vakspecialistische vragen beantwoorden over de mogelijkheden van clouddiensten voor een gebruiksdoel

 

x

x

5. bij instructie en toelichting rekening houden met het niveau van de gebruiker

   

x

K/PIE/22.2

     

Deeltaak:

in teamverband effectief kunnen samenwerken op basis van cloudtechnieken (unified communications).

De kandidaat kan:

     

1. in een clouddienst documenten in groepsverband delen en beveiligen

x

x

x

2. een clouddienst beheren en de rechten binnen de dienst verdelen (apparaat-onafhankelijk)

x

x

x

3. een vergadering plannen d.m.v. een online dienst

x

x

x

4. locatie- en apparaatonafhankelijk in teamverband vergaderen

x

x

x

5. installeren en configureren van een clouddienst op basis van de wensen van een klant (PAAS)

 

x

x

K/PIE/22.3

     

Deeltaak:

een eenvoudige cloud-infrastructuur opbouwen (IAAS).

De kandidaat kan:

     

1. een netwerk testen en aanpassingen uitvoeren

x

x

x

2. een netwerk met draadloze componenten uitbreiden

x

x

x

3. voor een netwerk een (basis) beveiliging realiseren

x

x

x

4. kwetsbaarheden van clouddiensten in kaart brengen en benoemen

 

x

x

5. adviseren over beveiligingsmogelijkheden van clouddiensten

 

x

x

6. (recente) cybersecurity incidenten interpreteren en in relatie brengen met

clouddiensten

 

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

3. Profiel mobiliteit en transport

3.1. motorconditie testen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ motormechanische delen meten en testen

○ werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren

○ werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren

     

KP/MET/1.1

     

Deeltaak:

motormechanische delen meten en testen.

De kandidaat kan:

     

1. motormechanische delen opmeten en meetgegevens beoordelen

x

x

x

2. compressie meten aan benzine- en dieselmotoren

x

x

x

3. de motorconditie mechanisch en digitaal testen

 

x

x

KP/MET/1.2

     

Deeltaak:

werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. opbouw en werkingsprincipe van een smeersysteem omschrijven en de werking controleren

x

x

x

2. metingen uitvoeren aan een oliedruksysteem en onderdelen vervangen

x

x

x

3. opbouw en werkingsprincipe van een carterventilatiesysteem benoemen en de werking controleren

x

x

x

4. smeerolie controleren, verversen en bijvullen

x

x

x

KP/MET/1.3

     

Deeltaak:

werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. koelvloeistof controleren, verversen en bijvullen

x

x

x

2. koelsysteem controleren en ontluchten

x

x

x

3. onderdelen van een koelsysteem controleren, testen en vervangen

x

x

x

4. koelsysteem testen op lekkage

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

3.2. wielophanging en carrosserie

 

BB

KB

GL

Taak:

○ wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en vervangen

○ banden en wielen controleren, vervangen, repareren en balanceren

○ delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen

     

KP/MET/2.1

     

Deeltaak:

wielophanging en veersysteem controleren, beoordelen en vervangen.

De kandidaat kan:

     

1. wielophanging controleren, beoordelen en vervangen

x

x

x

2. vering controleren, beoordelen en vervangen

x

x

x

3. schokdemping controleren, beoordelen en de schokdempers vervangen

x

x

x

4. stabilisatie controleren, beoordelen van stabilisatieonderdelen en vervangen

x

x

x

KP/MET/2.2

     

Deeltaak:

banden en wielen controleren, vervangen, repareren en balanceren.

De kandidaat kan:

     

1. banden controleren en vervangen

x

x

x

2. een velg controleren

x

x

x

3. een band repareren

x

x

x

4. combinatie van band en velg balanceren

x

x

x

KP/MET/2.3

     

Deeltaak:

delen van de carrosserie inbouwen, uitbouwen en afstellen.

De kandidaat kan:

     

1. delen van een carrosserie verwijderen

x

x

x

2. delen van een carrosserie monteren

x

x

x

3. niet-dragende geschroefde delen van een carrosserie afstellen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

3.3. verlichtings- en comfortsystemen

 

BB

KB

GL

Taak:

○ eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren

○ verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten

○ comfort en veiligheidssysteem controleren

○ elektromotoren aansluiten en testen

     

KP/MET/3.1

     

Deeltaak:

eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. serie-, parallel- en gemengde schakelingen maken

x

x

x

2. met meetapparatuur omgaan en kennis hebben van accu-laadapparatuur

x

x

x

3. schakeling met relais maken en metingen uitvoeren

 

x

x

4. de conditie van een accu vaststellen en de accu vervangen

x

x

x

5. elektrische verbindingen maken met verschillende aansluitingen

x

x

x

KP/MET/3.2

     

Deeltaak:

verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten.

De kandidaat kan:

     

1. een verlichtingssysteem met controlesysteem op een practicumbord aansluiten

x

x

x

2. een signaleringssysteem met controlesysteem op een practicumbord aansluiten

x

x

x

3. verlichting en signalering aan een voertuig controleren, repareren en afstellen

x

x

x

KP/MET/3.3

     

Deeltaak:

comfort en veiligheidssysteem controleren.

De kandidaat kan:

     

1. ruitenwisserinstallatie en het reinigingssyteem controleren

 

x

x

2. temperatuur- en ventilatieregeling controleren

 

x

x

3. veiligheidssystemen controleren

 

x

x

KP/MET/3.4

     

Deeltaak:

elektromotoren aansluiten en testen.

De kandidaat kan:

     

1. elektromotoren op een prakticumbord aansluiten

x

x

x

2. metingen aan elektromotoren uitvoeren

 

x

x

3. elektromotoren inbouwen, uitbouwen en testen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

3.4. transport

 

BB

KB

GL

Taak:

○ een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen

○ een bedrijfsvoertuig vervoersklaar maken en een technische rijklaar-controle uitvoeren

○ een ritplanning en een routeplanning maken (nationaal en internationaal)

     

KP/MET/4.1

     

Deeltaak:

een bedrijfsvoertuig veilig laden en lossen.

De kandidaat kan:

     

1. een laadplan inclusief zekeringsplan maken

x

x

 

2. voor het laden en lossen het juiste interne transportmiddel kiezen en gebruiken

x

x

x

3. de goederen volgens laadplan laden, stuwen en zekeren

x

x

x

4. de goederen lossen, documenten controleren, de goederen klaarzetten voor inslag en de laadruimte/werkplek opruimen

x

x

x

KP/MET/4.2

     

Deeltaak:

Een bedrijfsvoertuig vervoersklaar maken en een technische rijklaar-controle uitvoeren.

De kandidaat kan:

     

1. een visuele voertuigcontrole uitvoeren

x

x

x

2. een technische rijklaar-controle uitvoeren (oliepeil, verlichting en banden)

x

x

x

3. de lading en bevestiging controleren

x

x

x