Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz.(formalisering Uitvoeringsafspraak sector Politie)

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 21 juni 2016 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere rechtspositionele regelingen ter formalisering van de Uitvoeringsafspraak sector Politie van 5 juni 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 april 2016, Nr. 751765;

Gelet op artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 juni 2016, W03.16.0092/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juni 2016, Nr. 772121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

  • 1 De artikelen 2, vierde lid, en 8, vierde lid, van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie blijven van toepassing zoals die luidden de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, ingeval de betrokkene:

    • a. op de datum van die inwerkingtreding gebruikt maakt van de regelingen vervat in die artikelonderdelen, of

    • b. in de periode op of na 1 januari 2013 tot de dag voorafgaand aan de datum van die inwerkingtreding gebruik heeft gemaakt van die regelingen, tot uiterlijk de datum van die inwerkingtreding.

Artikel VI

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de dertigste juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina