Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 01-03-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2016, nr. 2016-0000124020, tot vaststelling van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Artikel 1a

  • 1 De Sociale verzekeringsbank is belast met de uitvoering van de werkzaamheden in verband met artikel 8 van de wet.

  • 2 De Sociale verzekeringsbank is verwerker als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de gegevens die zij verwerkt op grond van artikel 8 van de wet.

Artikel 2

  • 2 Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in het vorige lid kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering bouwwerkzaamheden zonder bekend adres betreffen, wordt onder werkplek als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, de bouwplaats verstaan.

  • 3 Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in de vorige leden kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, transportwerkzaamheden betreffen, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, de operationele basis in Nederland of het voertuig waarmee de werkzaamheden worden verricht verstaan.

  • 4 Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in de vorige leden kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering verspreid zijn over een gemeente of regio, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, verstaan het adres van de dienstontvanger in de gemeente of regio in Nederland bij wie de werkzaamheden worden verricht.

  • 5 Indien de dienstverrichter geen werkplek als bedoeld in de vorige leden kan aanwijzen doordat de werkzaamheden tijdens de periode van detachering verspreid zijn over een gemeente of regio en worden verricht voor verschillende dienstontvangers, wordt onder werkplek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, verstaan het adres van de contactpersoon in Nederland, bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 2a

Artikel 2b

De bescheiden, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van de wet, zijn beschikbaar in een van de volgende talen, in de genoemde volgorde:

  • het Nederlands;

  • het Engels;

  • het Duits; dan wel

  • het Frans.

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving.]

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 juni 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 17 juni 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven