Subsidieregeling Rechtwijzer

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Subsidieregeling Rechtwijzer

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op artikel 37b van de Wet op de rechtsbijstand,

Besluit:

de volgende regeling vast te stellen,

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Rechtwijzer: het bijzondere project opgezet door het bestuur, HiiL en Modria ten behoeve van online geschiloplossing;

 • b. De wet: de Wet op de rechtsbijstand;

 • c. Het besluit: Het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;

 • d. De Raad: de Raad voor Rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • e. Het bestuur: het bestuur van de Raad, bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • f. Gebruiker: de rechtzoekende overeenkomstig artikel 1 van de wet;

 • g. Initiator: de gebruiker die via Rechtwijzer start om zijn geschil op te lossen;

 • h. Uitgenodigde: de gebruiker die door de initiator wordt uitgenodigd om via Rechtwijzer hun geschil op te lossen;

 • i. Dienstverlener: de bemiddelaar, beslisser of reviewer met wie het bestuur een overeenkomst als bedoeld in artikel 13, eerste lid aanhef en onder a. van de wet is aangegaan ten behoeve van dienstverlening via Rechtwijzer en op wie de deelnamevoorwaarden voor Rechtwijzer van toepassing zijn;

 • j. Dienstverlening: de werkzaamheden verricht door een dienstverlener;

 • k. Bemiddelaar: de advocaat die op verzoek begeleiding en advies biedt bij het maken van afspraken;

 • l. Beslisser: de deskundige die op verzoek een redelijke beslissing neemt, wanneer partijen het niet eens worden over één of meerdere punten

 • m. Reviewer: de advocaat die alle gemaakte afspraken toetst op juridische, financiële en praktische houdbaarheid en de zaak aanbrengt bij de rechtbank;

 • n. Inkomen: het inkomen, zoals berekend ingevolge de artikelen 34a eerste lid, met uitzondering van de derde en vierde volzin, en 34b van de wet;

 • o. Eigen betaling: het bedrag dat de gebruiker verschuldigd is voor het gebruik van Rechtwijzer;

 • p. Eigen bijdrage: de bijdrage die de gebruiker verschuldigd is voor de dienstverlening;

 • q. Vergoeding: de subsidie die krachtens deze regeling wordt uitbetaald aan de dienstverlener.

Artikel 2. doel

Deze subsidieregeling heeft als doel om de eigen betalingen en bijdragen vast te stellen voor gebruikers van Rechtwijzer die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand volgens de wet. Daarnaast worden in deze subsidieregeling de vergoedingen vastgesteld die dienstverleners bovenop de eigen bijdrage ontvangen.

Hoofdstuk II. De uitvoering

Artikel 3. reikwijdte

Subsidie voor het gebruik van Rechtwijzer wordt uitsluitend verleend terzake van in de Nederlandse rechtssfeer liggende rechtsbelangen van natuurlijke personen wier financiële draagkracht de in artikel 2 van het besluit genoemde bedragen niet overschrijdt.

Artikel 4. inkomen en eigen betaling voor het gebruik van Rechtwijzer

Voor het enkele gebruik van Rechtwijzer betaalt de eerste gebruiker per geschil een bedrag van € 90 indien beide gebruikers recht hebben op subsidie. Heeft één van de gebruikers geen recht op subsidie, dan bedraagt dit bedrag € 100.

Artikel 5. toekenning subsidie en vaststelling eigen bijdrage bij inschakeling van een dienstverlener

 • 2 Indien de draagkracht de in artikel 2 van het besluit genoemde bedragen niet overschrijdt, wordt door het bestuur bij inschakeling van een dienstverlener een subsidie, genoemd vergoeding, aan de dienstverlener betaald.

 • 4 De in het derde lid bedoelde eigen bijdrage voor inschakeling van een dienstverlener via Rechtwijzer bedraagt:

  • a. voor het inschakelen van een bemiddelaar: € 18;

  • b. voor het inschakelen van een beslisser: € 12;

  • c. voor het inschakelen van een reviewer: € 21.

Artikel 7. de vergoeding

 • 1 Het bestuur verstrekt aan een dienstverlener een vergoeding voor zijn dienstverlening.

 • 2 De vergoeding bedraagt:

  • a. voor de dienstverlening van de bemiddelaar als gedefinieerd in artikel 1 onder k: € 148,76;

  • b. voor de dienstverlening van de beslisser als gedefinieerd in artikel 1 onder l: € 99,17;

  • c. voor de dienstverlening van de reviewer als gedefinieerd in artikel 1 onder m: € 173,55.

 • 3 De eigen bijdrage van artikel 5 vierde lid wordt op de in het eerste lid bedoelde vergoeding in mindering gebracht

 • 4 Over de bedragen genoemd in tweede lid is het bestuur omzetbelasting verschuldigd.

 • 5 De vergoeding wordt, inclusief de omzetbelasting als bedoeld in het derde lid, naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 8. bevoegdheid tot aanpassing van bedragen

 • 1 Het bestuur kan de bedragen genoemd in de artikelen 4, 5 en 7 tussentijds aanpassen.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde aanpassingen behoeven goedkeuring van Onze Minister en kunnen per aanvullende subsidieregeling worden getroffen.

 • 3 Aanpassing heeft geen gevolgen voor dienstverlening waarvoor de gebruiker al een eigen bijdrage heeft betaald of heeft moeten betalen.

Artikel 9. overige bepalingen

 • 1 De dienstverlener mag naast de eigen bijdrage van artikel 5, vierde lid aan de gebruiker geen andere kosten in rekening brengen dan die ter zake van:

  • a. griffierechten;

  • b. getuigen en deskundigen;

  • c. uittreksels uit de openbare registers;

  • d. telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken;

  • e. rolverrichtingen in zaken die door de kantonrechter van de rechtbank worden behandeld.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden steeds aan de rechtzoekende gespecificeerd.

Naar boven