Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016

[Regeling vervalt per 23-09-2021.]
Geldend van 23-09-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 mei 2016 nr. BOACAT2016/038, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Wegverkeer

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Unitmanager Handhaving van de Dienst Wegverkeer van 11 april 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het CVOM en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam op de unit Handhaving in dienst van de Dienst Wegverkeer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

  • 1 De Dienst Wegverkeer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2011 van 20 september 2011, nr. 5708409/Justis/11 zal vervallen op 23 september 2016

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 september 2016 en vervalt met ingang van 23 september 2021.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina