Beleidsregel liften 2016

Geldend van 08-06-2016 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2016, 2016-0000121520, tot vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot artikel 8, eerste lid, van het Warenwetbesluit liften 2016 (Beleidsregel liften 2016)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op punt 2.2, derde zin, van Bijlage I, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van liften en veiligheidscomponenten, van richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (PbEU 2014, L 96) en artikel 8, eerste lid, van het Warenwetbesluit liften 2016;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Deze beleidsregel geeft invulling aan punt 2.2, derde zin, van Bijlage I, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van liften en veiligheidscomponenten, van richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (PbEU 2014, L 96).

  • 2 Indien het onuitvoerbaar is om met name in bestaande gebouwen voldoende vrije ruimte onder of boven in de liftschat te creëren ter voorkoming van het risico van verplettering kan, mits daarvoor voorafgaande instemming van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verkregen, worden uitgegaan van de volgende vrije ruimten:

    • a. boven de kooi: de vrije ruimte wordt bepaald overeenkomstig de hoofdstukken 5.5, 5.6, 6 en 7 van NEN-EN 81-21:2009+A1:2012 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Liften voor het vervoer van personen en goederen – Deel 21: Nieuwe personenliften en personengoederenliften in bestaande gebouwen; en

    • b. onder de kooi: de vrije ruimte wordt bepaald overeenkomstig de hoofdstukken 5.7, 5.8, 6 en 7 van NEN-EN 81-21:2009+A1:2012, Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Liften voor het vervoer van personen en goederen – Deel 21: Nieuwe personenliften en personengoederenliften in bestaande gebouwen.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2010, nr. G&VW/VW/2010/9012, tot vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot artikel 5, tweede lid, van het Warenwetbesluit liften Beleidsregel (Stcrt. 2010 nr. 11770), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin deze beleidsregel wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

M.P. Flier,

plaatsvervangend directeur-generaal Werk

Terug naar begin van de pagina