Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 04-06-2016 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 24 mei 2016, kenmerk 00.070.791, tot instelling van een (interne) adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften (Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 10 van het Bestuursreglement Kansspelautoriteit;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3

De commissie heeft tot taak belanghebbenden te horen en de raad te adviseren over te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 35a of 35b van de wet.

De commissie kan in voorkomende gevallen belanghebbenden horen en de raad adviseren over te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten op grond van artikel 35 van de wet.

Artikel 4

  • 1 De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten minste twee leden.

  • 2 De raad benoemt en ontslaat de onafhankelijke voorzitter.

  • 3 De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kan worden herbenoemd.

  • 4 De leden van de commissie worden aangewezen uit de medewerkers van de Kansspelautoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 mei 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Voorzitter

Naar boven