Verordening op de beroepseed voor accountants

Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Verordening op de beroepseed voor accountants

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 3, onderdeel a en c en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Een accountant legt de volgende eed of belofte af:

  ‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.

  Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

  Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.

  Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig/ dat beloof/dat verklaar ik.’

 • 2 Op verzoek van een accountant staat het bestuur hem toe de beroepseed in de Friese taal af te leggen. De beroepseed die in de Friese taal wordt afgelegd luidt:

  ‘Ik bin my der bewust fan dat ik as accountant hannelje yn it algemien belang.

  Ik oefenje myn berop út mei in profesjoneel krityske ynstelling. Yn it útoefenjen fan myn berop as accountant lit ik my liede troch fûnemintele begjinsels fan yntegerens, objektivens, fakbekwamens en soarchfâldigens en fertroulikens.

  Ik hâld my oan de wetten en regeljouwing dy't op myn berop fan tapassing binne.

  Myn profesjonaliteit bringt mei dat ik gjin hannelings ferrjochtsje dêr't ik fan wit of hear te witten dat dy it berop fan accountant yn diskredyt bringe kinne.

  Sa wier helpe my God almachtich/dat ûnthjit ik/dat ferklearje ik.’

 • 3 Op verzoek van een accountant staat het bestuur hem toe de beroepseed in de Engelse taal af te leggen. De beroepseed die in de Engelse taal wordt afgelegd luidt:

  ‘I am aware that as a professional accountant I am bound to act in the public interest.

  I will exercise my profession with an attitude of professional skepticism. When exercising my profession as a professional accountant I am guided by fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care and confidentiality.

  I will comply with the laws and regulations applicable to my profession.

  My professionalism implies that I will not execute any acts of which I know or ought to know that these could bring the accountancy profession into disrepute.

  So help me God/I promise/I declare.’

 • 4 Een accountant legt de beroepseed af binnen elf maanden na inwerkingtreding van deze verordening op een door het bestuur aangeboden of goedgekeurde wijze.

 • 5 Op verzoek kan het bestuur uitstel verlenen van de termijn, bedoeld in het vorige lid.

Artikel 3

 • 1 De accountant die na de inwerkingtreding van deze verordening is ingeschreven in het accountantsregister, legt de beroepseed af binnen drie maanden na zijn inschrijving in het accountantsregister op een door het bestuur aangeboden wijze.

 • 2 Degene op wie bij de inwerkingtreding van deze verordening de maatregel van tijdelijke doorhaling van kracht is, legt de beroepseed af binnen drie maanden nadat de maatregel is geëindigd.

 • 3 De accountant aan wie na de inwerkingtreding van deze verordening de maatregel van tijdelijke doorhaling wordt opgelegd voordat hij de beroepseed heeft afgelegd, legt de beroepseed af binnen drie maanden nadat dat de maatregel is geëindigd.

 • 4 De accountant die bij de inwerkingtreding van deze verordening is ingedeeld in contributiegroep Z en nadien wordt ingedeeld in contributiegroep H, L of M, legt de beroepseed af binnen drie maanden na de indeling in contributiegroep H, L of M op een door het bestuur aangeboden wijze.

 • 5 De accountant die na de inwerkingtreding van deze verordening wordt ingedeeld in contributiegroep Z voordat hij de beroepseed heeft afgelegd, legt de beroepseed af binnen drie maanden nadat hij wordt ingedeeld in contributiegroep H, L of M op een door het bestuur aangeboden wijze

 • 6 Op verzoek kan het bestuur uitstel verlenen van de termijnen, bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid.

Artikel 4

 • 1 Het bestuur verzoekt een aspirant-ingeschrevene voorafgaand aan zijn inschrijving in het accountantsregister de beroepseed af te leggen.

 • 2 Een aspirant-ingeschrevene die het verzoek, bedoeld in het vorige lid inwilligt, legt de beroepseed af bij de diploma-uitreiking.

Artikel 5

 • 1 Een aspirant-ingeschrevene die de beroepseed heeft afgelegd bij de diploma-uitreiking is na zijn inschrijving in het accountantsregister ontheven van de verplichting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, mits hij voorafgaand aan de diploma-uitreiking of binnen zes maanden na de diploma-uitreiking een aanvraag als bedoeld in artikel 38, eerste lid van de wet heeft ingediend.

 • 2 Een accountant die bij de inwerkingtreding van deze verordening is ingedeeld in contributiegroep Z is vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 6

Het bestuur houdt een registratie bij van de accountants en aspirant-ingeschrevenen die overeenkomstig artikel 2, 3 of 4 de beroepseed hebben afgelegd.

Artikel 7

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2016.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de beroepseed voor accountants.

Terug naar begin van de pagina