Begrippencode elektriciteit

Geldend van 22-12-2018 t/m 31-01-2019

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202149, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 27, 31 en 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (Begrippencode elektriciteit)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 en artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

1. Definities

1.1

In de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 wordt verstaan onder:

 • Aangeslotene: Een ieder, die beschikt over een aansluiting op een net;

 • Aanraakspanning: Spanning tussen gelijktijdig bereikbare geleidende delen, wanneer deze geleidende delen niet in aanraking zijn met een persoon of dier;

 • Aansluit- en transportovereenkomst: Overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder betreffende de aansluiting op een net en het transport van elektriciteit over dat net;

 • Aansluitcapaciteit: Het transportvermogen van de aansluiting zoals door een potentiële aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief wordt betaald;

 • Aansluitdienst: Het verzorgen en instandhouden van een aansluiting van een aangeslotene of ander net op een net en het desgevraagd beschikbaar stellen van een meetinrichting;

 • Aansluitingenregister: Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de aansluitingen op zijn net, waarin per aansluiting die gegevens zijn vastgelegd die nodig zijn voor de communicatie tussen netbeheerders en marktpartijen aangaande programmaverantwoordelijkheid, de facilitering van de mutatieprocessen, de uitvoering van het leveranciersmodel en de productie van duurzame elektriciteit;

 • Aansluittarief: Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dekking van de kosten van de aansluitdienst;

 • Aansluitvoorwaarden: De technische en operationele voorwaarden waaraan een netbeheerder en een aangeslotene ten minste moeten voldoen;

 • Actief telwerk: Een telwerk waarin daadwerkelijk de gemeten hoeveelheid elektrische energie wordt vastgelegd en waarvan de stand wordt uitgelezen t.b.v. de marktprocessen;

 • Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]: De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingenregister staat geregistreerd;

 • Administratieve status van een aansluiting: De aanduiding in het aansluitingenregister waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of administratief afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor gebruik op de energiemarkt;

 • Adresgegevens: Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam;

 • Afgelezen meterstand: Een meterstand die ter plaatse van de meetinrichting visueel is afgelezen;

 • Afschakelplan: Plan waarin wordt aangegeven onder welke condities en op welke wijze door het afschakelen van een beperkte hoeveelheid belasting uitbreiding van een grootschalige storing in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem kan worden voorkomen;

 • Allocatiepunt: Virtueel punt ter plaatse van het overdrachtspunt van een aansluiting, waar de energie-uitwisseling tussen een installatie en het net administratief aan een marktpartij wordt toegewezen alsof de meting op het overdrachtspunt van de aansluiting heeft plaatsgevonden;

 • Artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting: Een aansluiting van een afnemer zoals bedoeld in artikel 1, tweede of derde lid, van de Wet;

 • Avondtarief: [Vervallen]

 • Bedrijfstijd (BT): Het standaardjaarverbruik op een aansluiting gedeeld door het op die aansluiting gecontracteerd transportvermogen of het vermogen dat overeenkomt met de doorlaatwaarde van die aansluiting;

 • Bedrijfsvoeringcriteria: Criteria die ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport van elektrische energie worden gehanteerd door netbeheerders;

 • Berekend verbruik (BV): Het saldo van de energie-uitwisseling op aansluitingen, niet zijnde netkoppelingen, conform 2.1.1, onderdeel b, van de Meetcode elektriciteit;

 • Beschermde afnemer: [Vervallen]

 • Beschermde producent: [Vervallen]

 • Beschikbaar vermogen: Het opgesteld vermogen verminderd met het vermogen dat niet beschikbaar is om de in artikel 13.8, tweede lid, van de Netcode elektriciteit genoemde redenen;

 • Blokorder: Een opdracht tot het aankopen of verkopen van elektriciteit gedurende een aaneengesloten periode van méér dan één klokuur;

 • Buitenlandverbinding: Een verbinding (> 500V) tussen het landelijk hoogspanningsnet en het net van een buitenlandse netbeheerder;

 • Bulk PV-switch: [Vervallen]

 • Capaciteitstariefcode: De aanduiding in het aansluitingenregister van het op een aansluiting van toepassing zijnde nettarief;

 • CG-aangeslotene: Een aangeslotene waarvoor de bieding als bedoeld in artikel 9.11, derde lid, van de Netcode elektriciteit is afgeroepen;

 • Complexbepaling: De aanduiding in het aansluitingenregister van het feit dat sprake is van een aansluiting op een perceel dat op grond van artikel 16, onderdeel d, van de wet Waardering onroerende zaken is aangemerkt als complex;

 • Comptabele meetinrichting: Een meetinrichting ten behoeve van de verrekening;

 • Cos φ: De arbeidsfactor in het geval van zuiver sinusvormige spanning en stroom;

 • Datavalidatie: De controle op volledigheid en juistheid van de meetdata;

 • Deelnet: Een net met een bepaald spanningsniveau met sterke samenhang, aangesloten op een net van hogere spanning;

 • Distributienet: Een net dat wordt beheerd door een regionale netbeheerder;

 • Draaiprogramma: [Vervallen]

 • Draaivermogen: [Vervallen]

 • EAN-code: Uniek identificatienummer conform de Europese Artikel Nummering;

 • EAN-codeboek: Een online toegankelijk uittreksel van het aansluitingenregister;

 • Elektriciteitsvoorzieningssysteem: Het totale systeem van onderling verbonden netten en aansluitingen;

 • Energietransactie: Een overeenkomst die inhoudt dat een zekere hoeveelheid elektrische energie (in MWh) wordt geproduceerd en afgenomen;

 • Enkeltarief: [Vervallen]

 • Enkel telwerk: Het telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met één actief telwerk;

 • Enkelvoudige storing: De uitval van een productie-eenheid of een willekeurig element in het elektriciteitsvoorzieningssysteem;

 • (Normale toestand met) enkelvoudige storingsreserve: De toestand van een net (waarin de normale bedrijfstoestand blijft gehandhaafd) wanneer een enkelvoudige storing optreedt (ook wel: n-1 reserve);

 • (Normale toestand met) enkelvoudige storingsreserve tijdens onderhoud: Een (normale bedrijfstoestand met) enkelvoudige storingsreserve ten tijde van het uit bedrijf zijn van één willekeurig element ten behoeve van onderhoud;

 • Energieprogramma: Een door een programmaverantwoordelijke opgesteld en bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke programmatijdseenheid in een etmaal bevat:

  • (i) het saldo van de transporten over alle aansluitingen waarvoor hij programmaverantwoordelijke is;

  • (ii) de netto-omvang van alle energietransacties met andere programmaverantwoordelijken;

  • (iii) de omvang van elke import- en exporttransactie;

 • Fiscale entiteit: Organisatorische eenheid die beschikt over een eigen BTW-nummer;

 • Foutspanning: Spanning die optreedt als gevolg van een isolatiefout tussen het punt waar de fout optreedt en de referentieaarde;

 • Frequentierelais: Een voorziening, reagerend op frequentiedaling via vooraf ingestelde frequentiewaarden, waarmee belasting automatisch kan worden afgeschakeld;

 • Fysieke meteropname: Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) van die meetinrichting;

 • Fysieke status van de aansluiting: De aanduiding of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektriciteit of gas tussen het net en de aangesloten installatie;

 • Garantiebeheerinstantie: [Vervallen]

 • Geautoriseerde meterstand: [Vervallen]

 • Gebiedsgrens: [vervallen]

 • Gecontracteerd transportvermogen: Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben op zijn aansluiting;

 • Gecorrigeerd geprofileerd verbruik (GGV): Verondersteld geprofileerd verbruik welke is gecorrigeerd met de meetcorrectiefactor;

 • Gemeten verbruik (GV): Het saldo van de energie-uitwisseling gemeten op aansluitingen, niet zijnde netkoppelingen, conform 2.1.1 sub b van de Meetcode elektriciteit;

 • GLDPM v1: De methodologie voor het verstrekken van gegevens betreffende opwekking en basislast, als bedoeld in artikel 16 van de Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM);

 • GLDPM v2: De methodologie voor het verstrekken van gegevens betreffende opwekking en basislast, als bedoeld in artikel 17 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA);

 • Grootschalige storing: De uitval van verscheidene elementen in het elektriciteitsvoorzieningssysteem of productie-eenheden waardoor in een groot gebied dan wel bij een groot aantal aangeslotenen de transportdienst onderbroken wordt;

 • Grootverbruikaansluiting: Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3x80A of een aansluiting zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Wet;

 • Grootverbruiker: Een aangeslotene, niet zijnde een kleinverbruiker;

 • HAR: Harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with Article 51 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation;

 • Herstelplan: De beschrijving van de wijze waarop en de middelen waarmee het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem na onderbreking kan worden hersteld;

 • Hinderlijke spanningsdip: Een spanningsdip met een duur van 10 tot 200 milliseconde en een restspanning van minder dan 40%, of met een duur van 200 tot 500 milliseconde en een restspanning van minder dan 70% of met een duur van 500 tot 5.000 milliseconde en een restspanning van minder dan 80%;

 • Hoogspanning: Spanningsniveau hoger dan 1000 V;

 • Hoogspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau groter dan 35 kV en dat als zodanig wordt bedreven;

 • Inhuizing: Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betrekt en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich neemt;

 • In-switch: [Vervallen]

 • Installatie: Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te rekenen na het overdrachtspunt van de aansluiting;*

  * MvT Elektriciteitswet: Voor zover het een producent van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan de elektriciteitscentrale als geheel; voor zover het een afnemer van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan alles wat – doorgaans achter de elektriciteitsmeter – in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt. Tot de installatie kan ook behoren de verbinding tussen een vestiging van een aangeslotene en het punt waarop de aangeslotene is voorzien van een aansluiting op het net;

 • Inzetbaar vermogen: [Vervallen]

 • Klantsleutel: een bij een kleinverbruiker behorend identificatiekenmerk bestaande uit de laatste drie cijfers van diens IBAN of de dag en de maand van diens geboortedatum;

 • Kleinverbruikaansluiting: Een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting;

 • Kleinverbruiker: De in artikel 95a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde afnemer;

 • Kleinverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting bij een kleinverbruikaansluiting, zijnde een op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting of een niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting;

 • Klimaatcorrectiefactor (KCF): Een klimaatafhankelijke vermenigvuldigingsfactor die per profielcategorie kan verschillen teneinde de verschillende profielen te corrigeren voor klimaatsinvloeden. Vooralsnog wordt de klimaatcorrectiefactor gelijk gesteld aan 1;

 • KORRR: De methodologie met de belangrijkste organisatorische vereisten, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevensuitwisseling in verband met de operationele veiligheid, als bedoeld in artikel 40, zesde lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO);

 • kWmax: De werkelijk voorgekomen maximale belasting van het net door een aangeslotene op een netaansluiting, die bij een meetperiode van 15 minuten of minder wordt bepaald op basis van de waarde per klokkwartier en die bij een andere meetperiode wordt bepaald op basis van de hoogste waarde per meetperiode;

 • Laagspanning: Een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 1 kV in geval van een wisselspanningsnet en kleiner dan of gelijk aan 1,5kV in geval van een gelijkspanningsnet;

 • Laagspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 1 kV in geval van een wisselspanningsnet en kleiner dan of gelijk aan 1,5kV in geval van een gelijkspanningsnet en dat als zodanig wordt bedreven;

 • Laagtarief: [Vervallen]

 • Laag telwerk: Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van de met het net uitgewisselde energie tijdens laaguren.

 • Laaguren: Uren van de dag waarvoor, in geval van een meetinrichting met dubbel telwerk, de met het net uitgewisselde elektrische energie wordt geregistreerd door het laagtelwerk. Deze periode wordt ook wel aangeduid als “off-peak”;

 • Leveranciersregister: Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveranciers van elektriciteit of gas in Nederland;

 • Marktpartij: Iedere partij die gerechtigd is om transacties in elektriciteit af te sluiten op de Nederlandse elektriciteitsmarkt;

 • Marktsegment: De aanduiding in het aansluitingenregister van de categorie waartoe een aansluiting behoort, te weten:

  • a. Een kleinverbruikaansluiting, of:

  • b. Een grootverbruikaansluiting, niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting, of;

  • c. Een grootverbruikaansluiting, zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting;

 • Meetcorrectiefactor (MCF): Factor welke bepaald wordt door het restverbruik te delen door het totaal verondersteld geprofileerd verbruik;

 • Meetgegevens: Alle gegevens die afkomstig zijn uit een meetinrichting (zoals meterstanden) of die daarvan zijn afgeleid (zoals verbruiken) of die als zodanig worden gebruikt (zoals door middel van profielensystematiek berekende gegevens omtrent verbruiken);

 • Meetmethode: De aanduiding in het aansluitingenregister van de wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld;

 • Meetmiddel (van de meetinrichting): Een kWh-meter, kvarh-meter, stroom- of spanningstransformator;

 • Meetverantwoordelijke: Een persoon die meetverantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetcode gas RNB is erkend;

 • Meetverantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor het aanwezig zijn op de aansluiting van een op grond van hoofdstuk 2 van de Meetcode elektriciteit vereiste meetinrichting, meetinrichtingen in het kader van de eigen opwekking en meetinrichtingen in het kader van de Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie, alsmede voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) doorgeven van meetgegevens op grond van hoofdstuk 6 van de Informatiecode elektriciteit en gas;

 • Meterbeheerder: Een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, beheer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting;

 • Meterplaatser: Een persoon, niet zijnde een netbeheerder, die conform artikel 26ad, lid 6 of artikel 26ae, lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 13d, lid 6, of artikel 13e, lid 7, van de Gaswet, op verzoek van een kleinverbruiker een meetinrichting plaatst bij een kleinverbruikaansluiting en die daarvoor conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetcode gas RNB is erkend;

 • Middenspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau groter dan 1 kV, maar kleiner dan of gelijk aan 35 kV en dat als zodanig wordt bedreven.

 • Minimum systeemprijs van de APX: De door de APX vastgestelde en als zodanig bekend gemaakte minimale prijs die door de APX als valide bieding wordt geaccepteerd;

 • MP-erkenner: De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en bijlage 3 van de Meetcode gas RNB door de gezamenlijke netbeheerders is aangewezen om de meterplaatsers te erkennen;

 • Mutatiedatum: De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aansluitingenregister wordt geëffectueerd;

 • MV-erkenner: De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en bijlage 3 van de Meetcode gas RNB is aangewezen om de meetverantwoordelijken te erkennen;

 • MV-register: Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de op grond van B4.2.1.1 van de Meetcode elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetcode gas RNB erkende meetverantwoordelijken;

 • Nachttarief: [Vervallen]

 • Netaansluiting: [Vervallen]

 • Netaansluitpunt: Het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de netbeheerder aangeeft;

 • Netbeheerdersregister: Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbeheerders in Nederland;

 • Netgebied: Een aaneengesloten en samenhangend deel van een net van één netbeheerder, waarbinnen de processen allocatie en reconciliatie plaatsvinden;

 • Nettarief: De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de Gaswet;

 • Netverliezen (NV): Saldo van energie ingevoed op en energie afgenomen van een bepaald net gedurende een bepaalde tijd;

 • Netvlak: Een deel van het net waarvoor geldt dat de verbruikers aangesloten op dit deel van het net eenzelfde tarief in rekening krijgen;

 • Niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die niet voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen;

 • Nieuwe [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]: De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke zal gaan uitoefenen en die zich als zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden.

 • Nominaal meetvermogen: Het schijnbaar vermogen, overeenkomstig het bepaalde in B3.1.1.2.1 tot en met B3.1.1.2.4 van de Meetcode elektriciteit, te berekenen uit de nominale primaire spanning van de spanningstransformatoren en de nominale primaire stroom van de stroomtransformatoren;

 • Normaaltarief: [Vervallen]

 • Normaal telwerk: Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van de met het net uitgewisselde energie tijdens normaaluren;

 • Normaaluren: Uren van de dag waarvoor, in geval van een meetinrichting met dubbel telwerk, de met het net uitgewisselde elektrische energie wordt geregistreerd door het normaaltelwerk. Deze periode wordt ook wel aangeduid als “peak”;

 • Normale bedrijfstoestand: Toestand van het net waarbij alle transporten op de aansluitingen volgens de transportprognoses kunnen plaatsvinden;

 • OBIS-code: Een code volgens het in IEC 62056-61 vastgelegde OBject Identification System, waarmee elementen van meetapparatuur kunnen worden geïdentificeerd;

 • Onbalans: De per programmatijdseenheid vastgestelde afwijking:

  • van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van de meetgegevens van invoeding en afname op de aansluitingen, waar de programmaverantwoordelijke programmaverantwoordelijk voor is, voor een programmaverantwoordelijke met volledige erkenning;

  • van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van nul voor een programmaverantwoordelijke met een handelserkenning;

 • Onbemeten aansluiting: Een aansluiting waarbij op grond van artikel 2.30 of 2.31 van de Netcode elektriciteit geen meetinrichting aanwezig is;

 • Op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen;

 • Opgesteld vermogen: Het maximale vermogen van een productie-eenheid dat onder nominale condities benut kan worden voor het leveren van elektrische energie (nameplate capacity).

 • Opwekvermogen: [Vervallen]

 • Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]: De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden verwijderd;

 • Overdrachtspunt: Het fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd;

 • P4: Onderdeel van de op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting door middel waarvan de netbeheerder en de leverancier en in geval van een door de aangeslotene verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens van die kleinverbruikmeetinrichting;

 • Particulier net: [Vervallen]

 • Primair allocatiepunt: Het eerste aan een aansluiting toegekende allocatiepunt;

 • Primair gedeelte van de meetinrichting: De eventueel aanwezige spannings- en stroommeettransformatoren met inbegrip van de aansluitklemmen waarop het secundaire deel van de meetinrichting is aangesloten;

 • Primaire energiebron: Een aanduiding voor de soort brandstof en/of energiebron voor de productie-eenheid, onderverdeeld in de volgende types:

  • zon;

  • wind;

  • water;

  • biomassa;

  • kolen;

  • gas;

  • olie;

  • nucleair;

  • overig;

 • Productiemeetinrichting: Een meetinrichting waarmee de hoeveelheid opgewekte elektrische energie op het overdrachtspunt van een productie-installatie wordt gemeten;

 • Profielcategorie: Eén van de categorieën volgens paragraaf 2 van bijlage 1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarbij aansluitingen gecategoriseerd worden op basis van objectief vast te stellen kenmerken, zoals aansluitwaarde, schakeltijden, gecontracteerd transportvermogen en bedrijfstijd en waarbij voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbetreffende categorie kenmerkende reeks profielfracties wordt vastgesteld;

 • Profielgrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting waarvan de aansluitcapaciteit kleiner is dan of gelijk aan 100 kVA en waarbij de aangeslotene er voor gekozen heeft om een profielgrootverbruikmeetinrichting te (laten) plaatsen op het overdrachtspunt van zijn aansluiting;

 • Profielgrootverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.3 van de Meetcode elektriciteit genoemde eisen;

 • Programmaverantwoordelijke (PV): Een marktpartij die door de system operator als programmaverantwoordelijke erkend is en daarmee de programmaverantwoordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren;

 • Programmaverantwoordelijkenregister: Een door de system operator ingericht en beheerd register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie vermeld staan van de (rechts)personen die door de system operator als programmaverantwoordelijke zijn erkend;

 • Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit: [Vervallen]

 • Reconciliatie: Verrekening over een bepaalde periode op basis van het verschil tussen het met behulp van profielen berekende verbruik en het vastgestelde werkelijke verbruik tegen een gewogen marktprijs per kWh, zoals vastgesteld op basis van bijlage 2 van de Netcode elektriciteit;

 • Recreatienet: Een net waarvoor niet op grond van artikel 10, negende lid, van de Wet een netbeheerder is aangewezen en waarvan de onroerende zaken als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken waarmee het net een verbinding vormt ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte recreatieve doeleinden hebben of ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte niet bestemd zijn voor permanente bewoning en voor recreatieve doeleinden zijn bestemd;

 • Referentienummer: Een door de verzendende partij aan een bericht toe te kennen nummer waarmee het bericht en een eventuele reactie daarop in zijn administratie traceerbaar is;

 • Regeling betreffende meer dan één NEMO in een biedzone: De regeling opgenomen in de besluiten ACM/DE/2017/201098 en ACM/DE/2017/201104 van 17 februari 2017 van de ACM;

 • Regeling garanties van oorsprong: Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit Elektriciteitswet 1998;

 • Regeling groencertificaten: [Vervallen]

 • Regelruimte: Het beschikbaar vermogen verminderd met het vermogen dat zal worden benut:

  • voor energietransacties;

  • ten behoeve van het verbruik van de aangeslotene zelf of van derden achter de betreffende aansluiting;

 • Regionaal hoogspanningsnet: Net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 50 kV of hoger, maar lager dan 110 kV en dat als zodanig wordt bedreven;

 • Regionale netbeheerder: Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, anders dan het landelijk hoogspanningsnet;

 • Rekening: [Vervallen]

 • Restspanning: Laagste waarde van de drie gekoppelde spanningen die optreedt op het netaansluitpunt van een productie-installatie tijdens een kortsluiting in het net;

 • Restverbruik (RV): Het resultaat van de totale netinvoeding (TNI) minus het gemeten verbruik (GV) minus het berekende verbruik (BV) minus de netverliezen (NV);

 • Risicogebied: Een gebied of een terrein waar redelijkerwijs te verwachten is dat personen daar zonder schoeisel lopen en waar de netten van de netbeheerders liggen, waarvan de aarding doorverbonden is met de metalen objecten als bedoeld in artikel 2.32, tweede lid, van de Netcode elektriciteit. Het kan dan gaan om zowel een gebied of terrein dat voor het publiek is opengesteld en normaliter vrij toegankelijk is als een particulier gebied of terrein. Voorbeelden zijn parken, kinderspeelplaatsen en speeltuinen, recreatiegebieden en gebieden waar natuurlijke wateren aanwezig zijn;

 • SAP: All TSOs’ proposal for the establishment of a single Allocation Platform (SAP) in accordance with Article 49 and for the cost sharing methodology in accordance with Article 59 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation, zoals goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) bij besluit ACM/DE/2017/205795 van 17 oktober 2017;

 • Schakelstoring: Een storing in de meetinrichting waardoor de aansturing van de telwerken niet heeft plaatsgevonden op de bij het profiel behorende tijden.

 • Secundair allocatiepunt: Een door de netbeheerder aan een aansluiting toegekend allocatiepunt, niet zijnde het primaire allocatiepunt;

 • Secundaire bekabeling (van de meetinrichting): Bekabeling tussen de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de meettransformatoren en de kWh-meters en in voorkomend geval de kvarh-meters;

 • Secundair gedeelte van de meetinrichting: Het deel van de meetinrichting vanaf de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de meettransformatoren tot en met de kWh-meters en de kvarh-meters en de dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting;

 • Secundaire regeling: [Vervallen]

 • Secundair reservevermogen: [Vervallen]

 • Spanning Uc: De spanning Uc is de door de netbeheerder aangegeven en met de verbruiker overeengekomen toegekende waarde van de spanning;

 • Standaardprofiel: Een tijdreeks van profielfracties, zoals vastgesteld voor een bepaalde profielcategorie;

 • Standaardjaarverbruik (SJV): Het verwachte verbruik van een kleinverbruiker of een profielgrootverbruiker op een aansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar;

 • Stroomsommatie (van de meetinrichting): Het sommeren van meetstromen door parallelschakeling van de secundaire wikkelingen van stroomtransformatoren of door toepassing van sommeerstroomtransformatoren;

 • Switch: De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke op een aansluiting;

 • Syntactisch correct: Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas;

 • Systeemdienstentarief: [Vervallen]

 • System operator: De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, waar deze verantwoordelijke is voor het leveren van de systeemdiensten;

 • Tariefcategorie (TC): Eén van de categorieën volgens 3.7.1 van de Tarievencode elektriciteit, waarbij binnen categorie f: “LS” nog worden onderscheiden de categorieën van aangeslotenen met een meetinrichting met enkeltelwerk, aangeslotenen met een meetinrichting met dubbel telwerk die omstreeks 21:00 uur omschakelt van normaal- of totaaltelwerk naar laagtelwerk en aangeslotenen met een meetinrichting met dubbel telwerk die omstreeks 23:00 uur omschakelt van normaal- of totaaltelwerk naar laagtelwerk;

 • Tariefcorrectiefactor (TCF): Een vermenigvuldigingsfactor die per programmaverantwoordelijke per profielcategorie wordt toegepast indien er binnen een profielcategorie één of meer tariefcategorieën met zowel normaal- als laaguren van toepassing zijn;

 • Tariefdrager: Een element om de aan een deelmarkt toegedeelde kosten bij de aan het netvlak aangesloten verbruikers in rekening te brengen;

 • Tariefperiode (TP): Een aaneengesloten periode van normaaluren of laaguren;

 • Tariefzone: De aanduiding in het aansluitingenregister van het kenmerk van een telwerk, te weten normaaltelwerk, totaaltelwerk of laagtelwerk. Ingeval van een enkeltelwerk wordt altijd de aanduiding normaaltelwerk gebruikt;

 • Telemetriegrootverbruikaansluiting: Een grootverbruikaansluiting die geen profielgrootverbruikaansluiting is;

 • Telemetriegrootverbruikmeetinrichting: Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.4 van de Meetcode elektriciteit genoemde eisen;

 • Telwerk: Een samenstel van cijferrollen bij een Ferrarismeter dan wel een dataregister van een digitale kWh-meter waarin de gemeten totale hoeveelheid elektrische energie voor een bepaalde energierichting voor normaaluren of laaguren wordt vastgelegd;

 • Telwerkindicatie: De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting:

  • a. Bij een handopgenomen meetinrichting zoals zichtbaar op de meter zelf, en;

  • b. Bij een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door middel van de OBIS-code;

 • Toegankelijk meetregister: Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende kleinverbruikaansluitingen;

 • Toestemmingssleutel: een door de leverancier toegekend uniek kenmerk aan de door hem van de klant ontvangen toestemming;

 • Totaaltelwerk: Een telwerk van een kleinverbruikmeetinrichting met twee of meer telwerken dat gebruikt wordt of kan worden voor de bepaling van de met het net uitgewisselde energie tijdens normaal- en laaguren tezamen;

 • Totaal verondersteld geprofileerd verbruik (TVGV): De som van alle veronderstelde geprofileerde verbruiken in het net van de netbeheerder;

 • Totale netinvoeding (TNI): Het saldo van de energie-uitwisseling op de netkoppelingen gemeten conform 2.1.1 sub a van de Meetcode elektriciteit;

 • Transactiepartij: Een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van een erkende programmaverantwoordelijke als bedoeld in artikel 10.10 van de Netcode elektriciteit als partij is vermeld op de grond dat die programmaverantwoordelijke in dat programma een energietransactie met die natuurlijke of rechtspersoon verantwoordt;

 • Transit: Elektriciteitstransport door een land als gevolg van een contract tussen partijen in twee andere landen, uitgevoerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

 • Transportdienst: Het transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door gebruik te maken van het net. Hieronder wordt mede verstaan het oplossen van fysieke congestie, het compenseren van netverliezen en het in stand houden van de spannings- en blindvermogenshuishouding;

 • Transportprognose: Een door de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke per tijdsperiode opgestelde en bij de betreffende netbeheerder ingediende planning van de som van afname of invoeding per netaansluit- of verzamelpunt dat valt onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke;

 • Transporttarief: Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dekking van de kosten van de transportdienst;

 • Type aansluiting: De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting geschikt is voor:

  • a. Uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangesloten installatie, of;

  • b. Uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installatie naar het net, of;

  • c. Een combinatie van beide;

 • Uitgelezen meterstand: Een meterstand die met behulp van elektronische hulpmiddelen ter plaatse van de meetinrichting of op afstand is uitgelezen;

 • Uithuizing: Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëindigt;

 • Uit-switch: [Vervallen]

 • Uitwisseling met het buitenland: De som van alle importen uit het buitenland van elektrische energie verminderd met de som van alle exporten naar het buitenland van elektrische energie;

 • Vastgestelde meterstand: Een meterstand die na collectie en succesvolle validatie is vastgesteld door:

  • a. Het meetbedrijf (ingeval deze meterstand betrekking heeft op een kleinverbruikmeetinrichting) of

  • b. De meetverantwoordelijke (ingeval deze meterstand betrekking heeft op een grootverbruikmeetinrichting);

 • Verblijfsfunctie: De aanduiding in het aansluitingenregister die aangeeft welke vermindering van de energiebelasting van toepassing is op grond van artikel 61 van de Wet Belastingen op milieugrondslagen;

 • Verbruiker: Een aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net;

 • Verliesbericht: Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverantwoordelijke of oude meetverantwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen;

 • Vermenigvuldigingsfactor: In geval van elektriciteit het samenstel van alle correctiefactoren met betrekking tot de fysieke meting die nodig zijn om uit de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid met het net uitgewisselde energie te kunnen vaststellen; In geval van gas het product van alle specifiek voor de meetinrichting van toepassing zijnde factoren op telwerkniveau met uitzondering van de volumeherleidingsfactor om tot een normaalvolume te komen;

 • Verondersteld geprofileerd Verbruik (VGV): De profielfractie (PF) vermenigvuldigd met de tariefcorrectiefactor (TCF), de klimaatcorrectiefactor (KCF) en de som van de standaardjaarverbruiken van alle aangeslotenen per programmaverantwoordelijke in een profielcategorie in een bepaalde tariefcategorie;

 • Verordening: [Vervallen]

 • Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM): Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

 • Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG): Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net;

 • Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC): Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers;

 • Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC): Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules;

 • Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA): Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de lange termijn;

 • Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO): Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen;

 • Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB): Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 28 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering;

 • Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER): Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 28 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet;

 • Verrekenperiode: De tijdseenheid waarmee de onbalansverrekening plaatsvindt, te weten 15 minuten;

 • Verwervingsbericht: Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaverantwoordelijke of nieuwe meetverantwoordelijke bevestigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plichten voor de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen;

 • Verzamelpunt: Een punt in het net, aan te wijzen door de netbeheerder, dat gebruikt kan worden door de programmaverantwoordelijken voor het opgeven van hun transportprognoses zijnde de som van de transportprognoses van de netaansluitpunten van die programmaverantwoordelijke op lager gelegen spanningsniveaus achter het desbetreffende punt;

 • Voorzieningsgebied: Het gebied of de gebieden zoals genoemd in de aanwijzing van de netbeheerder;

 • Vrije afnemer: [Vervallen]

 • Werkdag: Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag;

 • Wet: De Elektriciteitswet 1998;

 • XBID-project: Het XBID-project zoals gedefinieerd in artikel 2 van de regeling betreffende meer dan één NEMO in een biedzone.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt

,
namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina