Samenwerkingscode elektriciteit

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202155, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (Samenwerkingscode elektriciteit)

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 2. Doel code / algemene verplichtingen netbeheerders

Met deze code wordt beoogd een optimale afstemming te bereiken tussen de netbeheerders, teneinde te bewerkstelligen dat iedere netbeheerder zijn wettelijke taken en verplichtingen kan nakomen.

Daartoe is iedere netbeheerder gehouden om bij het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen rekening te houden met de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de wettelijke taken door andere netbeheerders.

Voorts zijn de netbeheerders gehouden om daar waar dit aan dit doel bijdraagt elkaar zo nodig en zo spoedig mogelijk te informeren en, afhankelijk van het onderwerp, met elkaar in overleg te treden en/of samen te werken. In het bijzonder zullen de netbeheerders ingeval er voor een adequate elektriciteitsinfrastructuur verschillende opties met aanzienlijk uiteenlopende kosten bestaan, zo mogelijk die optie realiseren die maatschappelijk gezien de laagste integrale kosten met zich meebrengt.

Artikel 3. Gebiedsomschrijvingen

Het door iedere netbeheerder beheerde net is in bijlage 2 bij deze code zodanig weergegeven dat daarop ten minste per spanningsniveau de verbinding van ieder net van een netbeheerder met een net van een andere netbeheerder is aangegeven. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Elektriciteitswet 1998 zijn de netbeheerders gehouden wijzigingen ter zake met inachtneming van nader af te spreken criteria en format aan elkaar door te geven.

Mochten er onverhoopt in de door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gebieden overlappingen of hiaten zijn, dan zullen de betrokken netbeheerders met elkaar in overleg treden en, onverminderd het wettelijke aansluitrecht van aangeslotenen, voor zover mogelijk tezamen afspreken wie in het betreffende gebied aansluit. Voor zover ter zake niet binnen een redelijke termijn in der minne overeenstemming wordt bereikt, kan de afnemer de Minister, gelet op zijn wettelijke instemmingsrecht ten aanzien van de aangewezen netbeheerders, om een uitspraak verzoeken.

Artikel 4. aansluit- en transportovereenkomst / algemene voorwaarden

De netbeheerders verbinden zich voor producenten, netbeheerders, particuliere neteigenaren en andere aangeslotenen gezamenlijk de uitgangspunten of een model voor een overeenkomst voor aansluiting op de door hen beheerde netten (aansluitovereenkomst) en – voorzover van toepassing – algemene voorwaarden op te stellen.

Artikel 5. Netcode elektriciteit / Meetcode elektriciteit / Tarievencode elektriciteit

Iedere netbeheerder is gehouden producenten, netbeheerders, particuliere neteigenaren en andere aangeslotenen uitsluitend op het door hem beheerde net aan te sluiten indien deze zich op hun beurt in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst verbinden de op hen van toepassing zijnde passages uit de Netcode elektriciteit, Meetcode elektriciteit en Tarievencode elektriciteit volledig in acht te nemen en na te komen. Onverminderd de keuze- en afwijkingsmogelijkheden die de codes zelf bieden, zal een netbeheerder in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst niet van een code afwijken.

Artikel 6. BRP’s

Onverminderd het elders in of krachtens deze code bepaalde erkent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig de Netcode elektriciteit BRP’s en sluit de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zelf ter zake een overeenkomst met BRP’s.

De netbeheerders verbinden zich gezamenlijk voor laatstbedoelde overeenkomst een model op te stellen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gehouden alle bepalingen uit de aldus opgestelde modelovereenkomst die direct of indirect gevolgen voor andere netbeheerders kunnen hebben, ongewijzigd te hanteren. Laatstbedoelde andere netbeheerders zijn gehouden de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de uitvoering van het systeem van balanceringsverantwoordelijkheid.

Artikel 7. Kwaliteitszorg

Iedere netbeheerder zal zodanig een systeem van kwaliteitszorg invoeren en instandhouden dat hij kan aantonen dat hij de kritische bedrijfsprocessen verband houdend met de uitvoering van zijn wettelijke taken en verplichtingen, goed beheerst.

Artikel 8. Onderzoek en ontwikkeling

Teneinde hun wettelijke taken en verplichtingen zo doelmatig mogelijk na te komen, en onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid ter zake, zullen de netbeheerders zich periodiek gezamenlijk beraden over gewenste c.q. mogelijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het elektriciteitsvoorzieningssysteem, zo mogelijk ter zake een gezamenlijke visie ontwikkelen en eventueel gezamenlijk projecten betreffende onderzoek en ontwikkeling (inclusief pilot-projecten) (doen) uitvoeren.

Artikel 9. Informatie- / Data-uitwisseling / Geheimhouding

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 79 van de Elektriciteitswet 1998 omtrent geheimhouding en onder de voorwaarde dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt worden, zal iedere netbeheerder andere netbeheerders die gegevens verstrekken die laatstbedoelden redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal dit gratis geschieden.

Tot de gegevens die een netbeheerder andere netbeheerders dient te verstrekken, behoren in ieder geval de gegevens die conform de Netcode elektriciteit, Meetcode elektriciteit en Tarievencode elektriciteit verstrekt moeten worden.

De netbeheerders zullen gezamenlijk het voor de onderlinge informatie-/data-uitwisseling te hanteren communicatieprotocol vaststellen. In dit communicatieprotocol zal ook worden vastgelegd dat respectievelijk welke belangrijke communicatie (zoals een afschakelinstructie) zal worden geregistreerd.

Artikel 10. Calamiteiten (terroristische aanslagen, natuurrampen, oorlog etc.)

Iedere netbeheerder is verantwoordelijk voor het hebben van calamiteitenplannen. Indien en voor zover nodig zullen de netbeheerders deze individuele plannen uitwisselen, bespreken en afstemmen. Indien noodzakelijk zullen er door alle betrokken netbeheerders gemeenschappelijke plannen worden opgesteld.

Artikel 11. Wijziging / duur code

Deze code kan conform de Elektriciteitswet 1998 op verzoek van netbeheerders en ambtshalve door de Autoriteit Consument en Markt gewijzigd worden. Onverminderd deze mogelijkheid, geldt de code voor onbepaalde tijd.

Artikel 12. Geschillenregeling voor geschillen tussen netbeheerders

Geschillen tussen netbeheerders betreffende het bepaalde in of krachtens deze code, de Netcode elektriciteit, Meetcode elektriciteit of de Tarievencode elektriciteit zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Op verzoek of met instemming van de betreffende netbeheerders kunnen de netbeheerders gezamenlijk één of drie terzake deskundige personen aanwijzen om dit te bevorderen.

Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uiteindelijk door arbitrage conform het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) door drie arbiters worden beslecht, tenzij een der partijen binnen 10 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de andere partij over te willen gaan tot arbitrage, schriftelijk de wens te kennen geeft het geschil door de bevoegde rechter te laten beslechten.

Artikel 14. Beheer en implementatie codes en aanverwante stukken en behandeling van andere aangelegenheden in relatie tot de Autoriteit Consument en Markt

  • 14.1 De netbeheerders zijn gehouden mee te werken aan de oprichting en instandhouding van een samenwerkingsverband voor alle netbeheerders en onder andere:

    • deze code, de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit, de Tarievencode elektriciteit en aanverwante codes na te komen en waar nodig uitbreidingen en wijzigingen voor te bereiden;

    • voor zover wettelijk vereist en/of gewenst te overleggen met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt en daartoe één of meer platforms in te stellen waaraan alle bedoelde representatieve organisaties kunnen deelnemen.

  • 14.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deel aan het overleg in Entso-E verband en zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen het in het eerste lid bedoelde samenwerkingsverband overleg voeren en afstemmen over in Entso-E verband te maken afspraken en over de uitvoering van de aldus in Entso-E verband gemaakte afspraken.

Artikel 15. Overige bepalingen

  • 15.1 De Samenwerkingsregeling Elektriciteit, zoals vastgesteld bij besluit van 12 november 1999 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.

  • 15.2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

  • 15.3 Dit besluit wordt aangehaald als: Samenwerkingscode elektriciteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2016

De Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina