Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-05-2016 t/m 30-11-2016

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • baangarantie: een arbeidsovereenkomst of een aanstelling in openbare dienst van ten minste zes maanden ingaande op uiterlijk de eerste werkdag van de kalendermaand na de kalendermaand waarin de scholing is afgerond, met een minimale omvang per kalenderweek van het gemiddelde aantal gewerkte uren, indien werkzaamheden bij de werkgever hebben plaatsgevonden, en het aantal uren gevolgde scholing in de scholingsperiode voorafgaand aan het afronden van die scholing;

 • ervaringscertificaat: een overzicht van de door de persoon in de praktijk geleerde en erkende competenties zoals zijn kennis, vaardigheden en kwaliteiten;

 • EVC-procedure: de procedure Erkenning van Verworven Competenties zijnde een geheel van processtappen en gehanteerde instrumenten waarmee de verworven competenties van deelnemers door een erkende aanbieder worden beoordeeld, ten opzichte van een specifieke landelijke standaard, resulterend in afgifte van een ervaringscertificaat;

 • kansberoep: een beroep dat is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • scholing: het volgen van een interne of externe opleiding of training, niet zijnde een bedrijfsspecifieke training, met als oogmerk de leerling vakspecifieke beroepsvaardigheden aan te leren, die leidt tot een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of een door een branche of sector erkend diploma of certificaat;

 • sector zorg: de sector die zorgt voor verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • zelfstandige: de persoon die:

  • a. in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;

  • b. niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of

  • c. directeur-grootaandeelhouder is en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.

Artikel 2. Rechthebbende

[Vervallen per 01-01-2018]

De minister verstrekt op aanvraag subsidie voor scholing aan de persoon die als werkzoekende bij UWV is geregistreerd, bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en:

 • a. arbeid in loondienst verricht, dan wel vanwege het verricht hebben van dergelijke arbeid een WW-uitkering ontvangt; of

 • b. als zelfstandige werkzaamheden verricht.

Artikel 3. Subsidie aan rechthebbende voor scholing

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor subsidie kan de persoon, bedoeld in artikel 2, uitsluitend in aanmerking komen, de rechthebbende, indien de scholing is gericht op een kansberoep.

 • 2 Voor subsidie kan de persoon, bedoeld in artikel 2, in aanmerking komen, die via een EVC-procedure zijn competenties en ervaring in een ervaringscertificaat laat vastleggen.

 • 3 Voor subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid, komt in aanmerking de scholing die gestart is op of na de datum van inwerkingtreding van deze regeling, doch niet later dan 1 april 2018.

Artikel 4. Subsidiebedrag scholing

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie voor scholing bedraagt 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 2.500,–, inclusief BTW, per rechthebbende.

 • 2 De scholing kan bestaan uit meerdere met elkaar samenhangende opleidingen of cursussen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de minister 100% van de werkelijke kosten van een scholing die duurder is dan € 2.500,–, inclusief BTW, subsidiëren, indien een nieuwe werkgever baangarantie aanbiedt.

 • 4 In afwijking van het eerste en derde lid wordt de BTW niet gesubsidieerd, indien het subsidie voor scholing van een zelfstandige betreft.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt uiterlijk twee weken na aanvang van die scholing, bij UWV ingediend, met gebruikmaking van een door UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

 • 2 Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten overgelegd:

  • a. een bewijs waaruit blijkt dat de opleidings- of inschrijvingskosten zijn betaald, dan wel een bewijs waaruit blijkt dat deze kosten zijn verschuldigd;

  • b. een bewijs waaruit blijkt dat de opleidingsinstelling de leerling heeft toegelaten; en

  • c. een bewijs van de baangarantie van de nieuwe werkgever, indien artikel 4, derde lid, van toepassing is.

Artikel 6. Weigeren subsidie

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie voor scholing wordt geweigerd, indien:

  • a. de volledige aanvraag is ontvangen na de termijn, bedoeld in artikel 5, eerste lid;

  • b. ten behoeve van dezelfde rechthebbende subsidie voor scholing, op grond van deze regeling, reeds is verleend;

  • c. de kosten van scholing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd reeds geheel of gedeeltelijk uit andere publieke middelen worden gefinancierd; of

  • d. ten behoeve van dezelfde rechthebbende subsidie op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 is toegekend.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvrager wiens onvolledige aanvraag voor de aanvang van de scholing van de rechthebbende is ontvangen en die door UWV op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag aan te vullen.

Artikel 7. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2018]

De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag op die aanvraag.

Artikel 8. Subsidiebetaling

[Vervallen per 01-01-2018]

Binnen 30 kalenderdagen na het afgeven van de beschikking, bedoeld in artikel 7, betaalt de minister de subsidie aan de subsidieaanvrager.

Artikel 9. Aanvragen subsidie

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2017.

 • 2 Een subsidieaanvraag die is ingediend na afloop van de periode, bedoeld in het eerste lid, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3 De subsidie wordt toegekend aan de subsidieaanvrager.

Artikel 10. Meldingsplicht en medewerkingverplichting

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieaanvrager aan wie subsidie is toegekend doet onverwijld een melding te doen aan UWV zodra aannemelijk is dat de scholing niet of niet geheel zal plaatsvinden, of dat niet aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2 De subsidieaanvrager aan wie subsidie is toegekend is verplicht desgevraagd alle medewerking te verlenen aan een steekproef.

Artikel 11. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor rechthebbenden die werkzaam zijn of waren in de sector zorg bedraagt het subsidieplafond voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2017 € 8.300.000,–.

 • 2 Voor de overige rechthebbenden bedraagt het subsidieplafond voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2017 € 16.400.000,–.

 • 3 Indien het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is bereikt, kunnen rechthebbenden die werkzaam zijn of waren in de zorg tevens beroep doen op het subsidieplafond, bedoeld in het tweede lid, tenzij dit subsidieplafond ook is bereikt.

Artikel 12. Volgorde behandeling subsidieaanvragen

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige subsidieaanvraag is sprake indien wordt voldaan aan artikel 5.

 • 2 Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3 Indien subsidievaststelling op grond van de subsidieaanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het van toepassing zijnde subsidieplafond, wordt, indien de volgorde van binnenkomst van die aanvragen niet kan worden vastgesteld, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 13. Terugvordering

[Vervallen per 01-01-2018]

De verleende subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd indien deze ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of indien niet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 10, is voldaan.

Artikel 15. Mandaat, volmacht en machtiging UWV

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister verleent aan UWV het volgende mandaat:

  • a. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

  • b. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg; en

  • c. UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

 • 2 UWV is bevoegd in het kader van de uitvoering van deze regeling tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij UWV werkzame functionarissen.

Artikel 16. Verslag UWV

[Vervallen per 01-01-2018]

UWV brengt aan de minister inhoudelijk en financieel verslag uit over de uitvoering van de regeling overeenkomstig artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 17. Financiering

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling.

 • 2 UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In verband met het middelenbeheer wordt de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, beschouwd als middelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 18. Opgave lasten en betaling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt UWV aan de minister een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde lasten met betrekking tot deze regeling.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de opgave van het totaalbedrag van de geraamde lasten voor het jaar 2016 ingediend voor 1 juli 2016.

 • 3 De minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel b, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in het eerste lid, van de geraamde lasten met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand.

 • 4 De minister kan, na overleg met UWV, afwijken van de in het eerste en het tweede lid bedoelde bedragen.

Artikel 19. Afrekening

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de minister de lasten alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot deze regeling en het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Artikel 20. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister draagt zorg voor de evaluatie van deze regeling.

 • 2 UWV verstrekt twee keer per jaar een rapport over de voortgang van de regeling.

 • 3 De minister en UWV maken afspraken over het verstrekken van de benodigde gegevens.

Artikel 21. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2017, van toepassing op de afwikkeling van de subsidieaanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 22. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage 1. , behorende bij artikel 1: kansberoepen

[Vervallen per 01-01-2018]

Een aantal beroepen wordt onder meerdere kopjes genoemd. Deze beroepen zijn met een sterretje (*) gemerkt.

Schoonmaak-reiniging

[Vervallen per 01-01-2018]

 • industrieel schoonmaker (machines, installaties, gebouwen), schoonmaker calamiteiten, straler

 • gevelreiniger

Agrarisch-groen-milieu

[Vervallen per 01-01-2018]

 • hovenier

 • greenkeeper, boomverzorger

 • voorman groenvoorziening

 • kweker, meewerkend voorman teelt (groente, bloembollen, bomen, fruit)

 • vertegenwoordiger agrarische producten

 • medewerker/projectleider/adviseur bodemonderzoek en – sanering

 • milieu-inspecteur

 • consultant-adviseur waterbeheer

Wis- en natuurkundig/laboratorium

[Vervallen per 01-01-2018]

 • (bio)chemisch analist

 • hydroloog

Bouwnijverheid

[Vervallen per 01-01-2018]

 • opperman grond-, weg en waterbouw (gww)

 • straatmaker / rioleringsmedewerker / vakman grond- weg- en waterbouw (gww)

 • grond- en kabelwerker

 • opzichter weg- en waterbouw

 • uitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • hoofduitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • projectleider grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • tekenaar civiele techniek

 • adviseur/ontwerper-constructeur civiele techniek

 • hoofd constructeur / ontwerper civiele techniek

 • landmeter

 • geodeet / cartograaf / landmeetkundige

 • heier

 • machinist hydraulische graafmachine

 • machinist dozer

 • machinist wiellaadschop

 • machinist mobiele kraan

 • machinist torenkraan

 • monteur kranen en funderingsmachines (ook on- en offshore)

 • opperman bouw

 • steigerbouwer

 • metselaar, tegelzetter, voeger, cellenbetonblokkenbouwer (gasbetonblokken, gipsblokken, giboblokken)

 • natuursteenbewerker

 • stukadoor, kitter

 • betonboorder, betonreperateur

 • betonstaalverwerker

 • dekvloerenlegger

 • isoleerder bouw

 • timmerman, wand- en plafondmonteur, keukenmonteur.

 • rolluik- en zonweringinstallateur

 • monteur/reparateur metalen ramen-, deuren-, kozijnen-, trappenmaker

 • dakdekker / pannenlegger / rietdekker (incl. voorman)

 • onderhoudsmedewerker gebouwen

 • (onderhouds)schilder / behanger

 • glaszetter

 • parketvloerenlegger

 • houtskeletbouwer

 • machinaal houtbewerker / CNC bediener houtbewerkingsmachines

 • assemblage / montagemedewerker hout

 • voorman timmerfabriek

 • werkvoorbereider interieurbouwbedrijf

 • standbouwer

 • asbestverwijderaar / sloper

 • deskundige asbestsanering

 • uitvoerder bouw

 • werkvoorbereider-calculator bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • (tekenaar-)werkvoorbereider bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)

 • tekenaar bouwkunde

 • tekenaar-constructeur bouwkunde

 • ontwerper-constructeur bouwkunde

 • bouwkundig inspecteur

 • medewerker Energie Prestatie Advisering (EPA)

Metaal/metalektro/werktuigbouw/maakindustrie

[Vervallen per 01-01-2018]

 • vakman metaalgieterij

 • metaalbuiger/walser/perser

 • plaatwerker / CNC-metaalbuiger, – snijder

 • metaalsnijder

 • containermonteur

 • soldeerder, lasser niveau 1 & 2 (foto, elektrode, TIG, MIG / MAG)

 • gespecialiseerd lasser niveau 3 & 4 (TIG, MIG/MAG, elektrode)

 • meesterlasser

 • lasrobotbeheerder

 • lastechnicus

 • lasinspecteur

 • machinebankwerker

 • machinaal verspaner (draaien, frezen, kotteren, slijpen) – niet CNC

 • CNC-machinebediener (excl programmeren)

 • CNC-programmeur

 • CNC-verspaner inclusief programmeren (draaien, frezen, kotteren, slijpen)

 • industrieschilder, verfspuiter, constructieschilder

 • galvaniseur

 • scheepsschilder

 • autospuiter

 • banden- en uitlaatspecialist

 • autoruitschademonteur

 • autoschadehersteller

 • auto-elektrotechnicus

 • (bedrijfs)autotechnicus (onderhoud, reparatie)

 • APK-keurmeester

 • werkplaatschef auto's

 • monteur landbouwmachines

 • fietstechnicus

 • carrosseriebouwer

 • assemblagetechnicus voertuigen

 • jachtbouwer (metaal)

 • dieselmotortechnicus schepen

 • scheepswerktuigkundige *

 • uitvoerder werktuigbouw

 • assemblagemedewerker voertuigen, elektronica, metaal/elektro, kunststof/rubber

 • voorman montage / assemblage metaalproducten

 • kunststof deuren,- ramen- en kozijnenmaker

 • constructiesamenbouwer / steller

 • constructiebankwerker, scheepsbouwer

 • monteur mechanica

 • controleur machines / voertuigen

 • medewerker productcontrole (industrie) *

 • monteur / inbedrijfssteller fabrieksinstallaties *

 • (onderhouds)monteur machines/installaties, liften, werktuigen

 • medewerker technische dienst *

 • validatie engineer / maintenance engineer *

 • tekenaar-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen

 • (tekenaar-)werkvoorbereider werktuigbouw, elektrotechniek

 • (werkvoorbereider-)calculator werktuigbouw, elektrotechniek

 • ontwerper-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen, offshore, scheepsbouw

 • hoofdconstructeur machines / gereedschappen

 • projectleider werktuigbouw

 • wetenschappelijk onderzoeker werktuigbouwkunde

 • industrieel ontwerper (technisch)

 • manager afdeling research / R&D *

 • kwaliteitsmanager *

 • organisatieadviseur (technisch) *

 • hoofd productieplanning (industrie) *

 • bedrijfsleider metaalbewerkingsbedrijf / constructiebedrijf

 • technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische producten) *

Elektrotechniek

[Vervallen per 01-01-2018]

 • kabellasser / monteur datacommunicatie

 • assistent-monteur zwakstroom

 • monteur elektriciteitsnetten

 • elektricien / monteur elektrische installaties (huisaansluitingen)

 • monteur bliksembeveiliging

 • monteur beveiligingsinstallaties

 • scheepselektricien / scheepselektromonteur

 • medewerker technische dienst *

 • monteur bovenleiding railvervoer

 • monteur elektrische railvoertuigen

 • meet- en regeltechnicus / monteur meet- en regeltechniek

 • projectleider industriële automatisering / PLC-programmeur

 • (hoofd-)monteur elektrotechnische panelen, elektrische installaties, midden- en hoogspanningsinstallaties

 • elektronicamonteur (industriële en consumentenelektronica)

 • controleur elektronische apparaten en onderdelen

 • ontwerper elektrotechnische installaties / elektronica

 • monteur telecommunicatie

 • ontwerper telematica

 • tekenaar elektrotechniek

 • (hoofd)ontwerper-constructeur elektrotechniek

 • projectleider elektrotechniek

 • inspecteur elektrische installaties

 • medewerker productcontrole (industrie) *

 • kwaliteitsmanager *

 • organisatieadviseur (technisch) *

Installatietechniek

[Vervallen per 01-01-2018]

 • monteur gas, water, elektriciteit, datacommunicatie

 • distributiemonteur gas / water (transportleidingen)

 • installatiemonteur gas, water, sanitair, verwarming/ allround loodgieter

 • onderhoudsmonteur/loodgieter gas, water, sanitair, (centrale) verwarming

 • pijpfitter industriële montage

 • monteur verwarming utiliteitsbouw

 • (hoofd)monteur koeltechniek, luchtbehandeling

 • monteur/inbedrijfsteller fabrieksinstallaties *

 • uitvoerder installatietechniek

 • tekenaar-constructeur installatietechniek

 • (tekenaar-)werkvoorbereider installatietechniek

 • (werkvoorbereider-)calculator installatietechniek

 • ontwerper-constructeur installatietechniek

Procestechniek

[Vervallen per 01-01-2018]

 • mechanisch operator procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie

 • operator A (proces)industrie

 • procesoperator B, fieldoperator/paneloperator procesindustrie

 • operator C procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie

 • productieleider procesindustrie / voedingsmiddelenindustrie

 • calculator procesindustrie (technisch)

 • procestechnoloog, productontwikkelaar procesindustrie / voedingsmiddelenindustrie

 • manager afdeling research / R&D *

 • clinical research associate *

 • medewerker productcontrole (industrie) *

 • kwaliteitsmanager *

 • keurmeester van waren / kwaliteitscontroleur voedingsmiddelen

 • medewerker technische dienst *

 • validatie engineer / maintenance engineer *

 • organisatieadviseur (technisch) *

 • hoofd productieplanning (industrie) *

Transport en logistiek

[Vervallen per 01-01-2018]

 • expeditiemedewerker, lader / losser

 • trekkerchauffeur intern transport/heftruckchauffeur

 • bijrijder

 • vrachtwagenchauffeur (algemeen, autolaadkraan, geconditioneerd vervoer, tankauto, truckmixer, gevaarlijke stoffen)

 • machinist spoorwegen

 • schipper binnenvaart

 • scheepswerktuigkundige *

 • logistiek medewerker / -planner

 • transportplanner/planner wegtransport

 • luchtverkeersleider

 • verkeersplanoloog

Zorg/medisch/medisch-technisch

[Vervallen per 01-01-2018]

 • ambulancechauffeur

 • verzorgende ig

 • verpleegkundige mbo

 • verpleegkundige psychiatrie

 • wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige ziekenhuis

 • nurse practitioner/verpleegkundig specialist

 • physician assistant

 • specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, SEH-arts, arts maag-darm-leverziekten, klinisch geriater, tandarts, reumatoloog, verzekeringsarts, anesthesioloog

 • psychiater

 • medewerker steriele medische hulpmiddelen

 • audicien, opticien

 • technisch oogheelkundig assistent

 • optometrist

 • mondhygiënist

 • operatie-assistent, anesthesiemedewerker

 • medisch elektronicus

 • microbiologisch analist

 • radiodiagnostisch laborant

 • apothekersassistent

 • apotheker

 • clinical research associate *

Voeding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • zelfstandig werkend bakker

 • bedrijfsleider brood/-banketbakkerij

 • zelfstandig werkend kok restaurant

 • chef-kok restaurant, chef de partie

Economisch-financieel-commercieel

[Vervallen per 01-01-2018]

 • assistent inkoper

 • inkoper

 • technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische producten) *

 • commercieel medewerker binnendienst

 • callcentermedewerker (inbound/outbound)

 • medewerker klantenservice

 • marketingmedewerker / online-marketeer

 • accountmanager reclame/sales promotor

 • schade-expert

 • taxateur onroerend goed

 • hypotheekadviseur

 • assistent-controller

 • assistent-accountant

 • accountant-administratieconsulent

 • registercontroller

 • registeraccountant

 • compliance officer

 • economisch adviseur / consultant

Veiligheid

[Vervallen per 01-01-2018]

 • brandwacht / medewerker brandweer / brandweerman

 • medewerker vergunningen en advies brandweer

 • beveiligingsadviseur brandveiligheid / inbraakpreventie

 • militair onderofficier

 • militair officier

Onderwijs/pedagogisch

[Vervallen per 01-01-2018]

 • docent speciaal onderwijs, docent LWOO / PRO

 • docent Engels, Duits 1e en 2e graads

 • docent exacte vakken 1e en 2e graads (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie)

 • docent techniek / ICT

 • docent verpleegkunde

Gedrag en maatschappij

[Vervallen per 01-01-2018]

 • consulent wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

 • intercedent

 • recruiter

ICT

[Vervallen per 01-01-2018]

 • servicedeskmedewerker ICT

 • netwerkbeheerder ICT

 • systeembeheerder ICT

 • programmeur ICT (dot.net, java, scripttalen, C, C#, PHP, sharepoint, cloud)

 • webdeveloper

 • testdeveloper

 • securityspecialist

 • adviseur ERP / CRM

 • BI-specialist, data-scientist, business-analist

 • architect/specialist technische infrastructuur ICT / systeemanalist

Terug naar begin van de pagina