Mandaatbesluit AR 2015

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de algemene raad van 31 augustus 2015 houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit AR 2015)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1. Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder algemeen secretaris: de secretaris van de algemene raad.

Artikel 2. Besluiten op grond van Advocatenwet, Verordening en Regeling

 • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 3. Vergoedingen

 • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 4. Verandering leerlijn beroepsopleiding

 • 1 Aan de algemeen secretaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met een verzoek om gedurende de opleiding van leerlijn te veranderen op grond van artikel 6, vijfde lid, van het Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten.

 • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 5. Hardheidsclausule deelname onderwijs en examen

 • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 6. Vakbekwaamheid civiele cassatie

 • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 7. Administratief beroep

 • 1 Aan drie leden van de algemene raad wordt gezamenlijk mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van handelingen die verband houden met administratief beroep.

 • 2 Aan één van de drie leden, bedoeld in het eerste lid, wordt mandaat verleend tot ondertekening van de beschikkingen in administratief beroep.

Artikel 8. Bezwaar en beroep

 • 1 Aan de algemeen secretaris wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met bezwaar, beroep en hoger beroep.

 • 2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermandaat worden verleend.

Artikel 9. Ondertekening in mandaat

 • 1 Het krachtens mandaat besluiten en ondertekenen van besluiten geschiedt als volgt:

  De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

  Namens deze,

  [handtekening]

  [naam functionaris]

  [functie functionaris].

 • 2 Het krachtens mandaat ondertekenen van besluiten als bedoeld in artikel 7, tweede lid, geschiedt als volgt:

  Overeenkomstig het namens de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten genomen besluit,

  Voor deze,

  [handtekening]

  [naam functionaris]

  [functie functionaris].

Terug naar begin van de pagina