Mandaatbesluit AS 2015

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de algemene raad van 31 augustus 2015 houdende de verlening van (onder)mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit AS 2015)

De secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Verklaart in te stemmen met het Mandaatbesluit AR 2015;

Stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1. Besluiten op grond van Advocatenwet, Verordening en Regeling

Aan de manager juridische en bestuurlijke zaken wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 2. Vergoedingen

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 3. Verandering leerlijn beroepsopleiding

Aan de coördinator beroepsopleiding advocaten wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met een verzoek om gedurende de opleiding van leerlijn te veranderen op grond van artikel 6, vijfde lid, van het Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten.

Artikel 4. Hardheidsclausule deelname onderwijs en examen

Aan de manager toetsen uitvoeringsorganisatie beroepsopleiding advocaten wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met beslissingen genomen ingevolge de hardheidsclausule, bedoeld in:

Artikel 5. Vakbekwaamheid civiele cassatie

Aan telkens twee leden van de commissie civiele cassatie wordt gezamenlijk mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 6. Tableau, openbaarmaking, geheimhoudernummers, authenticatiemiddel

 • 2 Aan de manager juridische en bestuurlijke zaken wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met verzoeken tot inschrijving op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet.

 • 3 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kan ondermachtiging worden verleend en kan geen ondermandaat worden verleend.

Artikel 7. Bezwaar en beroep

Aan de juridisch adviseur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

 • a. bezwaar, met uitzondering van bezwaar op beschikkingen genomen op grond van de artikelen 1 en 6, tweede lid;

 • b. het voeren van verweer in beroep en hoger beroep.

Artikel 8. Ondertekening in mandaat

 • 1 Het krachtens (onder)mandaat besluiten en ondertekenen van besluiten op grond van artikel 1 tot en met 5 en 7, aanhef en onderdeel a, geschiedt als volgt:

  De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

  Namens deze,

  [handtekening(en)]

  [naam functionaris(sen)]

  [functie functionaris(sen)].

 • 2 Het krachtens mandaat besluiten en ondertekenen van besluiten op grond van artikel 6 geschiedt als volgt:

  De algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten,

  Namens deze,

  [handtekening]

  [naam functionaris]

  [functie functionaris].

Terug naar begin van de pagina