Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

Geldend van 25-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2016 nr. MBO/839405, houdende vaststelling van kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 7.2.4, tweede lid, 7.2.4a, vierde lid, en 7.2.5a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2.2.2, vijfde lid, en 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

BESLUIT:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen

Artikel 2. Vaststelling opleidingsdomeinen 2016

De volgende opleidingsdomeinen worden vastgesteld:

 • a. Bouw en Infra;

 • b. Afbouw, hout en onderhoud;

 • c. Techniek en procesindustrie;

 • d. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek;

 • e. Media en vormgeving;

 • f. Informatie en communicatietechnologie;

 • g. Mobiliteit en voertuigen;

 • h. Transport, scheepvaart en logistiek;

 • i. Handel en ondernemerschap;

 • j. Economie en administratie;

 • k. Veiligheid en sport;

 • l. Uiterlijke verzorging;

 • m. Horeca en bakkerij;

 • n. Toerisme en recreatie;

 • o. Zorg en welzijn;

 • p. Voedsel, natuur en leefomgeving.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers

 • 1 In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt voor ieder kwalificatiedossier het volgende vastgesteld:

  • a. tot welk van de opleidingsdomeinen het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van de kwalificatiedossiers Entree; en

  • b. welke kwalificaties deel uitmaken van de kwalificatiedossiers.

 • 2 In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt per kwalificatie het volgende vastgesteld:

Artikel 4. Vaststelling kwalificatiedossiers/kwalificaties OCW

De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties, met uitzondering van de kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties bedoeld in artikel 5, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 5. Vaststelling kwalificatiedossiers/kwalificaties EZ

De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties voor zover het betreft beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage 3 behorende bij deze regeling.

Artikel 6. Middenkaderopleidingen

Voor de middenkaderopleidingen, opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling, kan door het bevoegd gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.

Artikel 7. Opleidingsaanbod vakinstellingen en agrarische opleidingscentra

In bijlage 5 bij deze regeling wordt vastgesteld door welke vakinstelling en/of agrarische opleidingscentrum een beroepsopleiding mag worden verzorgd die is gericht op de kwalificatie.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking ministeriële regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 8, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel 8, terug tot en met 1 februari 2016.

 • 2 Artikel 8 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.

Deze regeling zal met de bijlagen 1, 4 en 5 alsmede de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen 2 en 3 worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1. behorende bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 overzicht vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties (hks) geldig vanaf 01-08-2016

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

Opleidingsdomein

1. Bouw en infra 79000

79000

         

1,00

     

23045

1,30

Betonboren

25078

Betonboorder

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23046

1,30

Betonreparatie

25079

Allround betonreparateur

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonreparatie

25080

Betonreparateur

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23047

1,30

Betonstaalverwerken

25081

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonstaalverwerken

25082

Allround betonstaalverwerker prefabricage

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonstaalverwerken

25083

Betonstaallasser

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonstaalverwerken

25084

Betonstaalvlechter

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23048

1,30

Betontimmeren

25085

Allround betontimmerman

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betontimmeren

25125

Betontimmerman

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23215

1,30

Dakdekken

25542

Allround dakdekker metaal

3

1,30

vakopleiding

   
   

Dakdekken

25543

Monteur metalen daken en gevels

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23050

1,30

Grond-, water- en wegenbouw

25091

Allround vakman gww

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25092

Allround waterbouwer

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25094

Balkman

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25096

Straatmaker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25093

Asfaltafwerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25095

Opperman bestratingen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25097

Vakman gww

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25098

Waterbouwer

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23051

1,80

Machinisten

25099

Machinist grondverzet

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Machinisten

25101

Machinist wegenbouw

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Machinisten

25558

Machinist hijswerk

3

1.80

vakopleiding

SZW

BOL/BBL

23052

1,30

Metselen

25102

Allround Metselaar

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metselen

25103

Metselaar

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23053

1,30

Middenkader bouw en infra

25104

Middenkaderfunctionaris Bouw

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25105

Middenkaderfunctionaris Infra

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25106

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25107

Middenkaderfunctionaris Restauratie

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25108

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23054

1,30

Natuursteenbewerken

25109

Allround natuursteenbewerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Natuursteenbewerken

25111

Natuursteenbewerker machinaal

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Natuursteenbewerken

25113

Natuursteenbewerker ambachtelijk

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23055

1,40

Slopen

25114

Allround sloper

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Slopen

25115

Sloper

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23060

1,30

Steigerbouw

25126

Eerste monteur steigerbouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Steigerbouw

25127

Monteur steigerbouw

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23056

1,30

Tegelzetten

25116

Allround tegelzetter

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Tegelzetten

25117

Tegelzetter

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23057

1,30

Timmeren

25118

Allround timmerman

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Timmeren

25128

Timmerman

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23196

1,30

Voegen / gevelbehandelen

25129

Gevelbehandelaar voegbedrijf

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voegen / gevelbehandelen

25130

Voeger

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voegen / gevelbehandelen

25504

Vakman restauratie voegwerk

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23058

1,30

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25119

Uitvoerder bouw/infra

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25120

Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25121

Uitvoerder hijswerk

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25122

Werkvoorbereider fabricage

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25123

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25124

Werkvoorbereider installaties

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23197

1,30

Restauratievakmanschap in de Bouw

25505

Specialist Restauratie Timmerwerk

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

   

Restauratievakmanschap in de Bouw

25506

Specialist Restauratie Metselwerk

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

2. Afbouw, hout en onderhoud 79010

79010

         

1,00

     

23001

1,40

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25001

Allround medewerker afvalbeheer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25042

Teamleider AMBOR

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25041

Beheerder milieustraat

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25043

Voorman BOR

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25002

Allround medewerker beheer openbare ruimte

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23002

1,40

Dekvloeren leggen

25003

Dekvloerenlegger

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dekvloeren leggen

25004

Gezel dekvloerenlegger

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23003

1,40

Glaszetten

25005

Gezel glaszetter

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Glaszetten

25006

Glaszetter

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23004

1,40

Industrieel produceren met hout

25007

Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industrieel produceren met hout

25009

Werkvoorbereider industrieel produceren met hout

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Industrieel produceren met hout

25008

Montagemedewerker industrieel produceren met hout

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23005

1,40

Industriële lakverwerking

25010

Industrieel lakverwerker

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële lakverwerking

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23006

1,40

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25012

Kleur- en interieuradviseur

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25014

Uitvoerder

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23007

1,40

Machinaal houtbewerken

25015

Allround machinaal houtbewerker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Machinaal houtbewerken

25016

Machinaal houtbewerker

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23008

1,40

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25017

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25018

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23009

1,40

Meubels stofferen

25021

Allround meubelstoffeerder

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels stofferen

25022

Meubelstoffeerder

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23010

1,30

Onderhoud- en verbouwbedrijf

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Onderhoud- en verbouwbedrijf

25024

Servicemedewerker gebouwen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23011

1,40

Parketvloeren leggen

25025

Allround parketteur

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Parketvloeren leggen

25026

Parketteur

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23022

1,40

Plafond-/wandmontage

25027

Plafond- en wandmonteur

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23024

1,40

Schilderen

25029

Gezel schilder

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schilderen

25030

Schilder

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23025

1,40

Schoonmaak en Glazenwassen

25031

(Ambulant) objectleider

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25035

Specialist vloeronderhoud

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25032

Glazenwasser

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25033

Meewerkend leidinggevende algemeen schoonmaakonderhoud

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25034

Schoonmaker in verschillende omgevingen

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23026

1,40

Specialist schilderen

25036

Decoratie- en restauratieschilder

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23027

1,40

Stukadoren

25037

Gezel stukadoor

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Stukadoren

25038

Stukadoor

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23028

1,30

Woningstofferen

25039

Allround woningstoffeerder

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Woningstofferen

25040

Woning-/projectstoffeerder

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23229

1,40

Decoratiestukadoor

25570

Decoratiestukadoor

4

1,40

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

3. Techniek en procesindustrie 79020

79020

         

1,00

     

23127

1,30

Elektrotechnische Installaties

25331

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische Installaties

25332

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische Installaties

25333

Monteur elektrotechnische installaties

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23111

1,30

Elektrotechnische systemen en installaties

25262

Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische systemen en installaties

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23113

1,30

Human Technology

25265

Technicus human technology

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23128

1,60

Industrieel onderhoud

25334

Medewerker Operationele techniek

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23129

1,40

Industriële processen

25335

Mechanisch operator A

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25336

Mechanisch operator B

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25338

Procesoperator B

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25337

Procesoperator A

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23114

1,30

Infratechniek

25266

Eerste monteur datadistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25267

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25268

Eerste monteur gasstations

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25270

Eerste monteur middenspanningsdistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25271

Monteur datadistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25273

Monteur laagspanningsdistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25274

Monteur middenspanningsdistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23115

1,30

Infratechniek (kader)

25275

Technicus data

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek (kader)

25276

Technicus elektrotechniek

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek (kader)

25277

Technicus gas

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23116

1,30

Isolatiewerken

25278

Isolatiemonteur

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Isolatiewerken

25279

Opmeter technische isolatie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23130

1,30

Mechatronica

25339

Eerste monteur elektrotechnische systemen

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronica

25340

Eerste monteur mechatronica

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronica

25341

Monteur elektrotechnische systemen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronica

25342

Monteur mechatronica

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23131

1,30

Mechatronische systemen

25343

Technicus elektrotechnische systemen

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronische systemen

25344

Technicus mechatronica systemen

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23118

1,30

Metaalbewerken

25286

Allround constructiewerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25287

Allround lasser

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25288

Allround pijpenbewerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25289

Allround plaatwerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25294

Scheepsbouwer

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25290

Basislasser

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25291

Constructiewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25292

Pijpenbewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25293

Plaatwerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25295

Scheepsmetaalbewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23119

1,30

Middenkader Engineering

25296

Commercieel technicus engineering

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader Engineering

25297

Technicus engineering

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23132

1,60

Operationele Techniek

25345

Allround operationeel technicus

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Operationele Techniek

25346

Operationeel technicus

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

23198

1,30

Precisietechniek

25298

Allround verspaner

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25301

Researchinstrumentmaker

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25299

Gereedschapsmaker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25300

Instrumentmaker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25302

Verspaner

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25507

Verspaningstechnoloog

4

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23121

1,60

Procestechniek

25303

Operator C

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23122

1,30

Service- en onderhoudstechniek

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25305

Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23123

1,30

Technisch tekenen

25312

Tekenaar constructeur

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25313

Tekenaar ontwerper elektrotechniek

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25314

Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25315

Tekenaar werktuigbouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23124

1,60

Vliegtuigbouw

25317

Kunststofbewerker vliegtuigbouw

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigbouw

25318

Plaatwerker vliegtuigbouw

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigbouw

25319

Samenbouwer vliegtuigbouw

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23125

1,80

Vliegtuigonderhoud

25320

Constructie repair specialist

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25323

Technicus avionica

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25324

Technicus mechanica

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25321

Eerste monteur vliegtuigonderhoud

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25322

Monteur vliegtuigonderhoud

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23133

1,30

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25347

Eerste Monteur dakbedekking

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25348

Eerste Monteur utiliteit

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25349

Eerste Monteur woning

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25350

Monteur werktuigkundige installaties

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23223

1.30

Koude- en klimaatsystemen

25559

Airco/warmtepompmonteur

2

1.30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25560

Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen

4

1.30

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25561

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

3

1.30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25562

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

3

1.30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25563

Monteur koude- en klimaatsystemen

2

1.30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23225

1.30

Engineering koude- en klimaatsystemen

25565

Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

4

1.30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030

79030

         

1,00

     

23030

1,60

Analisten

25044

Allround laborant

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Analisten

25045

Biologisch medisch analist

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Analisten

25046

Chemisch-fysisch analist

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23031

1,80

Audiciens

25047

Audicien

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23032

1,80

Collectiebeheer

25048

Behoudsmedewerker

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23217

1,80

Creatief Vakmanschap

25548

Creatief vakman

4

1,80

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23041

1,80

Goud- en Zilversmeden

25069

Basisgoudsmid

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Goud- en Zilversmeden

25070

Goudsmid

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Goud- en Zilversmeden

25071

Zilversmid

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23042

1,80

Juweliersbedrijf

25072

Juwelier

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Juweliersbedrijf

25073

Medewerker Juwelier

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23034

1,80

Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen

25053

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23035

1,80

Optiek

25054

Allround Medewerker Optiek

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Optiek

25055

Opticien

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Optiek

25056

Verkoopmedewerker Optiek

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23036

1,80

Orthopedische Schoentechniek

25057

Leestenmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Orthopedische Schoentechniek

25058

Orthopedisch Schoentechnicus

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Orthopedische Schoentechniek

25059

Schoentechnisch Voorzieningenmaker

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23043

1,80

Orthopedische Techniek

25074

Orthopedisch Technicus

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Orthopedische Techniek

25075

Orthopedisch Technisch Medewerker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23037

1,80

Pianotechniek

25060

Pianotechnicus

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23038

1,80

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25061

Maatschoenmaker

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25063

Schoenhersteller 3

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25064

Zadel- en tuigenmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25062

Schoenhersteller 2

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23039

1,80

Tandtechniek

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Tandtechniek

25066

Tandtechnicus Prothese

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Tandtechniek

25067

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23040

1,80

Technisch Oogheelkundig Assistenten

25068

Technisch Oogheelkundig Assistent

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23044

1,80

Uurwerktechniek

25076

Medewerker Uurwerktechniek

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Uurwerktechniek

25077

Uurwerktechnicus

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23199

1,80

Vormen maken

25508

Vormenmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

5. Media en vormgeving 79040

79040

         

1,00

     

23091

1,40

AV-productie

25193

Allround medewerker AV-productie

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25194

AV-specialist

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25195

Fotograaf

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25196

Medewerker fotografie

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23092

1,40

DTP

25197

Allround DTP-er

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

DTP

25198

Medewerker DTP

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23093

1,40

Mediamanagement

25199

Mediamanager

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23094

1,40

Mediaredactie

25200

Mediaredactiemedewerker

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23095

1,40

Mediavormgeving

25201

Mediavormgever

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23096

1,40

Podium- en Evenemententechniek

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25204

Podium- en evenemententechnicus Geluid

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25205

Podium- en evenemententechnicus Licht

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25203

Podium- en evenemententechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23097

1,40

Printmedia

25207

Basismedewerker printmedia

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Printmedia

25210

Printmediatechnoloog

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Printmedia

25208

Drukker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Printmedia

25209

Nabewerker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23098

1,40

Ruimtelijke vormgeving

25211

Medewerker productpresentatie

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Ruimtelijke vormgeving

25212

Ruimtelijk vormgever

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23099

1,40

Signmaking

25213

Allround signmaker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Signmaking

25215

Signspecialist

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Signmaking

25214

Medewerker sign

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23100

1,40

Stand- en decorbouw

25216

Allround stand- en decorbouwer

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Stand- en decorbouw

25217

Stand- en decorbouwer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

6. Informatie en communicatietechnologie 79050

79050

         

1,00

     

23088

1,10

Applicatieontwikkeling

25187

Applicatie- en mediaontwikkelaar

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Applicatieontwikkeling

25188

Gamedeveloper

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23089

1,10

ICT- en mediabeheer

25189

ICT-beheerder

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

ICT- en mediabeheer

25190

Netwerk- en mediabeheerder

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23090

1,10

ICT support

25191

Medewerker beheer ICT

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

ICT support

25192

Medewerker ICT

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

7. Mobiliteit en voertuigen 79060

79060

         

1,00

     

23101

1,40

Aftersales Mobiliteitsbranche

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Aftersales Mobiliteitsbranche

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23102

1,40

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25220

Assemblagetechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25223

Eerste Caravantechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25224

Eerste Carrosseriebouwer

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25221

Caravantechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25222

Carrosseriebouwer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23103

1,40

Autoschadehersteltechniek

25225

Autoschadehersteller

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Autoschadehersteltechniek

25226

Eerste Autoschadehersteller

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Autoschadehersteltechniek

25227

Eerste Autoschadetechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23104

1,40

Autospuiten

25228

Autospuiter

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Autospuiten

25229

Eerste Autospuiter

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23105

1,40

Fietstechniek

25230

Eerste Fietstechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Fietstechniek

25231

Fietstechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23106

1,40

Gemotoriseerde tweewielers

25232

Eerste Motorfietstechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Gemotoriseerde tweewielers

25233

Eerste Scootertechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Gemotoriseerde tweewielers

25234

Motorfietstechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Gemotoriseerde tweewielers

25235

Scootertechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23107

1,40

Verbrandingsmotortechniek

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Verbrandingsmotortechniek

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Verbrandingsmotortechniek

25238

Verbrandingsmotortechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23108

1,40

Verkoop Mobiliteitsbranche

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Verkoop Mobiliteitsbranche

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23109

1,40

Voertuigen en mobiele werktuigen

25241

Allround monteur mobiele werktuigen

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25247

Technicus mobiele werktuigen

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25248

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25249

Technisch Specialist Personenauto's

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25244

Eerste Autotechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25245

Eerste Bedrijfsautotechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25242

Autotechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25243

Bedrijfsautotechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voertuigen en mobiele werktuigen

25246

Monteur mobiele werktuigen

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070

79070

         

1,00

     

23139

1,30

Dienstverlening in de luchtvaart

25363

Luchtvaartdienstverlener

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23218

1,30

Goederenvervoer

25549

Chauffeur wegvervoer

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23155

1,30

Havenlogistiek

25393

Coördinator havenlogistiek

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenlogistiek

25394

Manager havenlogistiek

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenlogistiek

25395

Medewerker havenlogistiek

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23156

1,30

Havenoperaties

25396

Coördinator Havenoperaties

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenoperaties

25397

Gevorderd medewerker Havenoperaties

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenoperaties

25398

Medewerker Havenoperaties

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23143

1,30

Logistiek

25371

Logistiek medewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Logistiek

25372

Logistiek teamleider

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Logistiek

25373

Parts-/baliemedewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23144

1,80

Maritieme techniek

25374

scheeps- en jachtbouwkundige

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23146

1,30

Middenkader Transport en Logistiek

25377

Aviation Operations Officer

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader Transport en Logistiek

25378

Luchtvrachtspecialist

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader Transport en Logistiek

25379

Manager Transport en Logistiek

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23219

1,30

Personenvervoer

25550

Chauffeur openbaar vervoer

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Personenvervoer

25551

Touringcarchauffeur/reisleider

3

1,30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Personenvervoer

25552

Taxichauffeur

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Personenvervoer

25553

Touringcarchauffeur

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23220

1,30

Railvervoer

25554

Machinist railvervoer

3

1,30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

23149

1,80

Rondvaartboot

25385

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

2

1,80

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23152

1,40

Supervisors logistiek

25388

Logistiek supervisor

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23153

1,30

Transportplanning

25389

Planner wegtransport

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23211

1,80

Binnenvaart

25509

Matroos binnenvaart

2

1,80

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Binnenvaart

25510

Schipper binnenvaart

3

1,80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Binnenvaart

25511

Kapitein binnenvaart

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

23202

1,80

Koopvaardij

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

3

1,80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koopvaardij

25514

Stuurman kleine schepen

3

1,80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koopvaardij

25515

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

3

1,80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koopvaardij

25516

Maritiem officier alle schepen

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koopvaardij

25517

Stuurman alle schepen

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koopvaardij

25518

Scheepswerktuigkundige alle schepen

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

23203

1,80

Koopvaardij SMBW

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied

2

1,80

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23204

1,80

Maritieme Waterbouw

25520

Stuurman waterbouw

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Maritieme Waterbouw

25521

Scheepswerktuigkundige waterbouw

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

23205

1,80

Visserij officieren

25522

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

3

1,80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Visserij officieren

25523

Stuurman alle vissersschepen S4

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Visserij officieren

25524

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

4

1,80

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

23206

1,80

Zeevisvaart SW6

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

2

1,80

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23224

1.80

Bootmannen

25564

Bootman

3

1.80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

23230

1,80

Baggeren

25571

Baggermeester

4

1,80

middenkaderopleiding

I&W

BOL/BBL

Opleidingsdomein

9. Handel en ondernemerschap 79080

79080

         

1,00

     

23070

1,10

Advies en leiding in de verkoop

25153

Eerste verkoper

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Advies en leiding in de verkoop

25154

Verkoopadviseur

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Advies en leiding in de verkoop

25155

Verkoopspecialist

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23207

1,40

Fashion design & productmanagement

25526

Junior stylist

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Fashion design & productmanagement

25527

Junior productmanager fashion

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23073

1,30

Interieuradvies

25158

Interieuradviseur

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23074

1,40

Kleding-, confectie- en veranderatelier

25159

Basismedewerker mode

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23075

1,10

Leidinggeven op basis van vakmanschap

25160

Leidinggevende team/afdeling/project

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

   

Leidinggeven op basis van vakmanschap

25161

Technisch Leidinggevende

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23076

1,10

Management retail

25162

Manager retail

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23077

1,40

Mode/maatkleding

25163

Allround medewerker mode/maatkleding

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Mode/maatkleding

25164

Specialist mode/maatkleding

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23078

1,10

Ondernemerschap op basis van vakmanschap

25165

Vakman-ondernemer

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23079

1,10

Ondernemerschap retail

25166

Ondernemer retail

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23080

1,10

Verkoop

25167

Verkoper

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

10. Economie en administratie 79090

79090

         

1,00

     

23063

1,00

Bibliotheken

25131

Bibliotheekmedewerker

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23064

1,00

Commercie

25132

(Junior) accountmanager

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25133

Assistent-manager internationale handel

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25136

Intercedent

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25137

Vestigingsmanager groothandel

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25134

Commercieel medewerker

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25135

Contactcenter medewerker

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

23065

1,00

Financieel administratieve beroepen

25138

Bedrijfsadministrateur

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financieel administratieve beroepen

25140

Junior assistent-accountant

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financieel administratieve beroepen

25139

Financieel administratief medewerker

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

23216

1,00

Financiële dienstverlening

25544

Klantmedewerker Bancaire Diensten

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financiële dienstverlening

25545

Klantmedewerker Inkomensverzekeringen

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financiële dienstverlening

25546

Klantmedewerker Schadeverzekeringen

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financiële dienstverlening

25547

Klantmedewerker Vermogen

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23066

1,00

Juridisch-administratieve beroepen

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Juridisch-administratieve beroepen

25146

Medewerker human resource management (HRM)

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23067

1,00

Marketing, communicatie en evenementen

25147

Medewerker evenementenorganisatie

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Marketing, communicatie en evenementen

25148

Medewerker marketing en communicatie

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23068

1,00

Ondersteunende administratieve beroepen

25149

Medewerker (financiële) administratie

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Ondersteunende administratieve beroepen

25150

Medewerker secretariaat en receptie

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23069

1,00

Secretariële beroepen

25151

Managementassistent/directiesecretaresse

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Secretariële beroepen

25152

Secretaresse

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

11. Veiligheid en sport 79100

79100

         

1,00

     

23161

1,00

Particuliere beveiliging

25407

Beveiliger

2

1,00

basisberoepsopleiding

V&J

BOL/BBL

   

Particuliere beveiliging

25408

Coördinator beveiliging

3

1,00

vakopleiding

V&J

BOL/BBL

23162

1,00

Publieke veiligheid

25409

Handhaver toezicht en veiligheid

3

1,00

vakopleiding

V&J

BOL/BBL

   

Publieke veiligheid

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23163

1,50

Sport en Bewegen

25411

Coördinator buurt, onderwijs en sport

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25413

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25415

Sport- en bewegingsleider

3

1,50

vakopleiding

 

BOL/BBL

23164

1,00

Veiligheid en vakmanschap

25416

Aankomend medewerker grondoptreden

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Veiligheid en vakmanschap

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Veiligheid en vakmanschap

25419

Aankomend onderofficier maritiem

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Veiligheid en vakmanschap

25417

Aankomend medewerker maritiem

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

12. Uiterlijke verzorging 79110

79110

         

1,00

     

23157

1,10

Haarverzorging

25399

Allround Kapper

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Haarverzorging

25401

Salonmanager

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Haarverzorging

25400

Kapper

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23158

1,10

Make-up Art

25402

Allround Grimeur

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23159

1,10

Schoonheidsverzorging

25403

Allround Schoonheidsspecialist

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonheidsverzorging

25404

Schoonheidsspecialist

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23160

1,10

Voetzorg

25405

Medisch Pedicure

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voetzorg

25406

Pedicure

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

13. Horeca en bakkerij 79120

79120

         

1,00

     

23081

1,30

Bediening

25168

Gastheer/-vrouw

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Bediening

25169

Gastronoom/sommelier

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Bediening

25170

Leidinggevende bediening

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Bediening

25171

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23082

1,30

Brood en banket

25172

Leidinggevende bakkerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Brood en banket

25174

Zelfstandig werkend bakker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Brood en banket

25173

Uitvoerend bakker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23083

1,30

Facilitair leidinggeven

25175

Facilitair leidinggevende

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23084

1,30

Fastservice

25176

1e Medewerker fastservice

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Fastservice

25177

Manager/bedrijfsleider fastservice

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Fastservice

25178

Medewerker fastservice

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23085

1,30

Keuken

25179

Gespecialiseerd kok

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Keuken

25181

Leidinggevende keuken

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Keuken

25182

Zelfstandig werkend kok

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Keuken

25180

Kok

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23087

1,30

Ondernemer horeca/bakkerij

25184

Manager/ondernemer horeca

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Ondernemer horeca/bakkerij

25185

Meewerkend horeca ondernemer

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Ondernemer horeca/bakkerij

25186

Ondernemer bakkerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23086

1,30

Patisserie

25183

Patissier

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

14. Toerisme en recreatie 79130

79130

         

1,00

     

23134

1,30

Travel, Leisure & Hospitality

25351

Leidinggevende leisure & hospitality

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Travel, Leisure & Hospitality

25352

Leidinggevende travel & hospitality

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Travel, Leisure & Hospitality

25353

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Travel, Leisure & Hospitality

25354

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23135

1,30

Watersportindustrie

25355

Allround medewerker watersportindustrie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Watersportindustrie

25357

Meewerkend voorman watersportindustrie

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Watersportindustrie

25356

Medewerker watersportindustrie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

15. Zorg en welzijn 79140

79140

         

1,00

     

23178

1,50

Apothekersassistent

25471

Apothekersassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

VWS

BOL/BBL

23179

1,40

Artiesten

25472

Acteur

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Artiesten

25495

Danser

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Artiesten

25496

Musicalperformer

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Artiesten

25497

Muzikant

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23189

1,10

Dienstverlening

25498

Helpende Zorg en Welzijn

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dienstverlening

25499

Medewerker facilitaire dienstverlening

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dienstverlening

25500

Medewerker sport en recreatie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23180

1,50

Doktersassistent

25473

Doktersassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23232

1,10

Instructeur mbo

25575

Instructeur mbo

4

1,10

specialistenopleiding

OCW

BOL/BBL

23181

1,10

Maatschappelijke Zorg

25474

Agogisch medewerker GGZ

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25479

Thuisbegeleider

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25476

Begeleider specifieke doelgroepen

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23182

1,50

Mbo-Verpleegkundige

25480

Mbo-Verpleegkundige

4

1,50

middenkaderopleiding

VWS

BOL/BBL

23183

1,10

Pedagogisch Werk

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Pedagogisch Werk

25485

Onderwijsassistent

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Pedagogisch Werk

25486

Pedagogisch medewerker kinderopvang

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23184

1,10

Praktijkopleider

25487

Praktijkopleider

4

1,10

specialistenopleiding

 

BBL

23185

1,10

Sociaal werk

25488

Sociaal-cultureel werker

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sociaal werk

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23186

1,50

Tandartsassistent

25490

Tandartsassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23187

1,50

Verzorgende IG

25491

Verzorgende IG

3

1,50

vakopleiding

VWS

BOL/BBL

Opleidingsdomein

16. Voedsel, natuur en leefomgeving 79160

79160

         

1,00

     

23165

1,80

Vers: Leidinggeven & ambacht

25420

Ondernemer vers

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23166

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25423

Medewerker vers

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Vers: Vakmanschap & ambacht

25424

Slager-traiteur

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vers: Vakmanschap & ambacht

25425

Vakbekwaam medewerker vers

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vers: Vakmanschap & ambacht

25426

Worstmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vers: Vakmanschap & industrie

25428

Medewerker versindustrie

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23226

1.80

Vers: Leidinggeven & industrie

25566

Productieleider versindustrie

4

1.80

middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

23227

1.80

Vers: Vakmanschap & industrie

25567

Allround medewerker versindustrie

3

1.80

vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Vers: Vakmanschap & industrie

25568

Medewerker versindustrie

2

1.80

basisberoepsopleiding

EZ

BOL/BBL

23228

1,30

Voeding

25569

Vakexpert voeding en kwaliteit

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

16. Voedsel, natuur en leefomgeving (EZ) 79150

79150

         

1,00

     

23195

1,10

Advies en leiding in de verkoop

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23212

 

Agro productie, handel en technologie

25438

Vakexpert agrohandel en logistiek

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25439

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25534

Vakexpert teelt en groene technologie

4

1,50

middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25535

Vakexpert veehouderij

4

1,50

middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25536

Vakbekwaam medewerker teelt

3

1,50

vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25537

Vakbekwaam medewerker veehouderij

3

1,50

vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25431

Medewerker teelt

2

1,50

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25432

Medewerker veehouderij

2

1,50

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23221

1,10

Agro productie, handel en technologie

25555

Medewerker agrarisch loonwerk

2

1,40

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25556

Vakexpert agrarisch loonwerk

4

1,40

middenkaderopleiding

EZ/I&M

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25557

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

3

1,40

vakopleiding

EZ/I&M

BOL/BBL

23169

1,30

Bloem, groen en styling

25442

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Bloem, groen en styling

25445

Vakexpert bloem, groen en styling

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Bloem, groen en styling

25444

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Bloem, groen en styling

25443

Medewerker bloem, groen en styling

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23213

1,60

Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting

25538

Specialist vruchtbaarheid en voortplanting

4

1,60

specialistenopleiding

EZ

BOL/BBL

23214

1,30

Dierverzorging

25539

Bedrijfsleider dierverzorging

4

1,30

middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25540

Dierenartsassistent paraveterinair

4

1,50

middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25449

Proefdierverzorger

3

1,30

vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25541

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25448

Medewerker dierverzorging

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23175

1,60

Gespecialiseerde proefdierverzorging

25466

Specialist proefdierverzorging

4

1,60

specialistenopleiding

EZ

BOL/BBL

23171

1,30

Groene ruimte

25451

Medewerker groen en cultuurtechniek

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25454

Opzichter/uitvoerder groene ruimte

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25455

Vakbekwaam hovenier

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25456

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25457

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25452

Medewerker hovenier

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25453

Medewerker natuur, water en recreatie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23176

1,80

Hoefsmederij

25467

Hoefsmid

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23208

1,10

Leidinggeven op basis van vakmanschap

25528

Leidinggevende team/afdeling/project

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

   

Leidinggeven op basis van vakmanschap

25529

Technisch Leidinggevende

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23193

1,10

Management retail

25502

Manager retail

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23172

1,30

Milieu-onderzoek en -inspectie

25458

Milieu-inspecteur

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Milieu-onderzoek en -inspectie

25459

Milieu-onderzoeker

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23209

1,10

Ondernemerschap op basis van vakmanschap

25530

Vakman-ondernemer

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23177

1,30

Paardensport en -houderij

25468

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Paardensport en -houderij

25469

Instructeur paardensport en -houderij

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Paardensport en -houderij

25470

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

23194

1,10

Verkoop

25503

Verkoper

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23173

1,30

Voeding

25460

Medewerker voeding en technologie

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25463

Vakexpert voeding en technologie

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25464

Vakexpert voeding en voorlichting

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

Crebolijst kwalificatiedossiers (HKS) niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen geldig vanaf 01-08-2016

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23110

1,00

Entree

25250

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25251

Assistent dienstverlening en zorg

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25252

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25253

Assistent installatie- en constructietechniek

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25254

Assistent logistiek

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25255

Assistent mobiliteitsbranche

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25256

Assistent procestechniek

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25257

Assistent verkoop/retail

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

Crebolijst kwalificatiedossiers (HKS) niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen (EZ) geldig vanaf 01-08-2016

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23192

1,00

Entree

25258

Assistent plant of (groene) leefomgeving

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25259

Assistent logistiek

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25260

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25261

Assistent verkoop/retail

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

Bijlage 4. behorende bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016: overzicht van kwalificaties met een maximale opleidingsduur van vier jaar

1. Bouw en infra

Middenkaderfunctionaris Bouw (25104)

Middenkaderfunctionaris Infra (25105)

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (25106)

Middenkaderfunctionaris Restauratie (25107)

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw (25108)

2. Afbouw, hout en onderhoud

Kleur- en interieuradviseur (25012)

Projectmanager vastgoedonderhoud (25013)

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (25019)

Decoratie- en restauratieschilder (25036)

3. Techniek en procesindustrie

Technicus engineering (25297)

Allround operationeel technicus (25345)

Researchinstrumentmaker (25301)

Operator C (25303)

Technicus avionica (25323)

Technicus mechanica (25324)

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25309)

Technicus service en onderhoud werktuigbouw (25310)

Verspaningstechnoloog (25507)

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Biologisch medisch analist (25045)

Chemisch-fysisch analist (25046)

Glazenier (25049)

Keramist (25050)

Ontwerpend Leer- en Textielverwerker (25051)

Ontwerpend Meubelmaker (25052)

Goudsmid (25070)

Zilversmid (25071)

Orthopedisch Schoentechnicus (25058)

Orthopedisch Technicus (25074)

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk (25065)

Tandtechnicus Prothese (25066)

Uurwerktechnicus (25077)

Creatief vakman (25548)

5. Media en vormgeving

AV-specialist (25194)

Fotograaf (25195)

Mediavormgever (25201)

Ruimtelijk vormgever (25212)

Signspecialist (25215)

6. Informatie en communicatietechnologie

Gamedeveloper (25188)

7. Mobiliteit en voertuigen

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (25237)

Technisch Specialist Bedrijfsauto's (25248)

Technicus mobiele werktuigen (25247)

Technisch Specialist Personenauto's (25249)

8. Transport, scheepvaart en logistiek

Manager havenlogistiek (25394)

Manager Transport en Logistiek 25379)

Scheeps- en jachtbouwkundige (25374)

Maritiem officier alle schepen (25516)

Scheepswerktuigkundige alle schepen (25518)

Stuurman alle schepen (25517)

Scheepswerktuigkundige waterbouw (25521)

Stuurman waterbouw (25520)

Kapitein binnenvaart (25511)

Stuurman alle vissersschepen S4 (25523)

Werktuigkundige alle vissersschepen W4 (25524)

9. Handel en ondernemerschap

Interieuradviseur (25158)

Specialist mode/maatkleding (25164)

11. Veiligheid en sport

Coördinator buurt, onderwijs en sport (25411)

Coördinator sport- en bewegingsagogie (25412)

Coördinator sport, bewegen en gezondheid (25413)

Coördinator sportinstructie, training en coaching (25414)

13. Horeca en bakkerij

Manager/ondernemer horeca (25184)

14. Toerisme en recreatie

Meewerkend voorman watersportindustrie (25357)

15. Zorg en welzijn

Agogisch medewerker GGZ (25474)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25477)

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (25478)

Thuisbegeleider (25479)

Mbo-Verpleegkundige (25480)

16. Voedsel, natuur en leefomgeving

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw (25439)

Dierenartsassistent paraveterinair (25540)

Milieu-inspecteur (25458)

Milieu-onderzoeker (25459)

Instructeur paardensport en -houderij (25469)

Bijlage 5. behorende bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016: opleidingsaanbod vakinstellingen en agrarische opleidingscentra

Binnenvaart

Matroos Binnenvaart (25509) Scheepvaart en Transport College

Schipper Binnenvaart (25510) Scheepvaart en Transport College

Kapitein Binnenvaart (25511) Scheepvaart en Transport College

Bootmannen

Bootman (25512) Scheepvaart en Transport College

Baggeren

Baggermeester (25358) Scheepvaart en Transport College

Koopvaardij

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen (25513) Scheepvaart en Transport College

Stuurman kleine schepen (25514) Scheepvaart en Transport College

Scheepswerktuigkundige kleine schepen (25515) Scheepvaart en Transport College

Maritiem officier alle schepen (25516) Scheepvaart en Transport College

Stuurman alle schepen (25517) Scheepvaart en Transport College

Scheepswerktuigkundige alle schepen (25518) Scheepvaart en Transport College

Koopvaardij SMBW

Schipper-machinist beperkt werkgebied (25519) Scheepvaart en Transport College

Restauratievakmanschap

Specialist Restauratie Timmerwerk (25505) Hout en Meubileringscollege Mbo

Vormen maken

Vormenmaker (25508) Stichting Christelijk Instituut Bescherming Afwerking en Presentatietechnieken (CIBAP)

Precisietechniek

Verspaningstechnoloog (25507) Leidse Instrumentenmakers School

Terug naar begin van de pagina