Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-02-2018.]
Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2016, kenmerk 907190-146383-Z, inzake de besteedbare middelen ter dekking van de beheerkosten Wlz 2016 (Aanwijzing besteedbare middelen Beheerskosten Wlz 2016)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2016 € 148,687 miljoen.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 71,203 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 77,484 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken.

Artikel 3

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de overige bij of krachtens de Wlz geregelde taken wordt structureel per jaar in totaal maximaal een bedrag van € 7,500 miljoen beschikbaar gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

De kosten worden naar werkelijke kosten en na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergoed. Indien niet alle kosten uit het bedrag kunnen worden vergoed, worden de kosten naar evenredigheid van de in aanmerking komende en goedgekeurde kosten per zorgkantoor vergoed.

Artikel 4

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 5

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina