Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessies Agentschap Telecom BES 2015

Geldend van 17-02-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 februari 2016, nr. WJZ/15182740, houdende regels omtrent de vergoeding voor de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot de in artikel 7, vijfde lid, Wet telecommunicatievoorzieningen BES genoemde kosten verbonden aan de verlening van de concessie van de bij of krachtens de Wet telecommunicatievoorzieningen BES gegeven regels, voorschriften en beperkingen alsmede aan de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door een openbaar lichaam (Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessies Agentschap Telecom BES 2015)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7, vijfde lid, Wet telecommunicatievoorzieningen BES;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Voor het aantal aansluitingen wordt uitgegaan van het aantal actieve en inactieve aansluitpunten op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergoeding geldt.

  • 3 Het in het eerste en tweede lid bedoelde tarief heeft geen betrekking op roamers en data-only aansluitingen voor zover het aansluitingen betreft die elke maand maximaal 50 MB aan data verbruiken.

Artikel 2

Voor het, op basis van een concessie, gebruik van vaste verbindingen is een vergoeding opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I.

Artikel 3

Bij onregelmatigheid of overwerk kan de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

Artikel 5

Op werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2015 blijft het recht van toepassing zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessies Agentschap Telecom BES 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 februari 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage I. , behorende bij artikel 2 van de Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessies Agentschap Telecom BES 2015

Jaartarieven digitale lokale radioverbindingen, digitale inter-eilandelijke en digitale internationale radio-, straal- en satellietverbindingen. Voor het toezicht op deze vaste verbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

 

Frequentieband

Bandbreedte

<12 GHz

12 – 24,5 GHz

24,5 – 39,5 GHz

> 39,5 GHz

< 1 MHz

USD 255,00

USD 210,00

USD 170,00

USD 130,00

1 – 10MHz

USD 460,00

USD 340,00

USD 240,00

USD 150,00

10 - 25 MHz

USD 830,00

USD 545,00

USD 340,00

USD 170,00

25 – 50 MHz

USD 1.490,00

USD 870,00

USD 470,00

USD 185,00

50 – 150 MHz

USD 2.680,00

USD 1.390,00

USD 660,00

USD 195,00

>150 MHz

N/A

USD 2.230,00

USD 920,00

USD 200,00

Terug naar begin van de pagina