Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet
 2. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 3. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 4. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 5. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 6. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 7. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 8. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018
 9. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020
 10. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019
 11. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
 12. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 13. Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 14. Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
 15. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties
 16. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 17. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr
 18. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2
 19. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 20. Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019
 21. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
 22. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023
 23. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
 24. Regeling subsidie zij-instroom
 25. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
 26. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
 27. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 28. Stimuleringsregeling E-health Thuis
 29. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
 30. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
 31. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 32. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 33. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
 34. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
 35. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
 36. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
 37. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
 38. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 39. Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 40. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
 41. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
 42. Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen
 43. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
 44. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
 45. Subsidieregeling Tel mee met Taal
 46. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
 47. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
 48. Subsidieregeling werkdrukvermindering
 49. Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina