Beleidsregel onderwijs en toetsen BA

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de algemene raad van 11 januari 2016, gewijzigd bij besluit van 30 juni 2016, houdende de vaststelling van de beleidsregel inzake vrijstelling deelname onderwijs, vrijstelling van het examen en de procedure aanvraag van vrijstelling of verzoek tot toepassing hardheidsclausule (Beleidsregel onderwijs en toetsen BA)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

gelet op de artikelen 3.17, vijfde lid, 3.18, 3.19, negende lid, 3.20, van de Verordening op de advocatuur;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

stelt de navolgende beleidsregel vast:

Artikel 1. vrijstelling deelname onderwijs

 • 1 Vrijstelling van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs wordt slechts verleend voor een cognitief vak en slechts voor een volledig onderdeel van de beroepsopleiding advocaten.

 • 2 Vrijstelling van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs wordt niet verleend voor de vakken vaardigheden, schriftelijke vaardigheden (inclusief argumentatieleer) en beroepsattitude & beroepsethiek.

 • 3 De stagiaire die vrijstelling deelname onderwijs verzoekt, heeft de aan de beroepsopleiding advocaten gelijkwaardige theoretische en praktische bekwaamheid, bedoeld in artikel 3.18, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur, verworven, indien:

  • a. de toetstermen, neergelegd in de vakbeschrijving van het vak waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd, zijn gehaald;

  • b. de bekwaamheid niet meer dan drie jaar vóór de beëdiging is verworven; en

  • c. de bekwaamheid is opgedaan vanuit een partijdige invalshoek.

 • 4 De stagiaire doet de aanvraag door middel van het ‘formulier aanvraag vrijstelling onderwijs’ in bijlage 1.

Artikel 2. vrijstelling van het examen

 • 1 Vrijstelling van de verplichting om in alle onderdelen van het examen een toets af te leggen, wordt niet verleend voor de vakken vaardigheden, schriftelijke vaardigheden (inclusief argumentatieleer) en beroepsattitude & beroepsethiek.

 • 2 De algemene raad wijst een verzoek om vrijstelling van het examen toe, indien:

  • a. het voor de stagiaire de eerste toetsgelegenheid van het onderdeel is;

  • b. de stagiaire ten minste voldoet aan de vereisten voor vrijstelling deelname onderwijs, bedoeld in artikel 1, derde lid; en

  • c. de stagiaire door middel van in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde artikelen of behaalde diploma’s een diepgaande theoretische bekwaamheid heeft verworven.

 • 3 De stagiaire doet de aanvraag door middel van het ‘formulier aanvraag vrijstelling toets’ in bijlage 2.

Artikel 3. vrijstelling deelname onderwijs en van het examen voor RIO en OIO

 • 1 De algemene raad verleent aan de stagiaire die is ingeschreven op het tableau vanwege de hoedanigheid van rechter in opleiding (RIO) of officier van justitie in opleiding (OIO) vrijstelling van deelname aan het onderwijs en vrijstelling van het examen, met uitzondering van het introductieblok van het vak beroepsattitude & beroepsethiek.

 • 2 De stagiaire die de hoedanigheid heeft van rechter in opleiding of officier van justitie in opleiding , doet de aanvraag door middel van het formulier ‘aanmeldformulier beroepsopleiding advocaten RIO/ OIO ’.

 • 3 Aan de vrijstelling deelname onderwijs en vrijstelling van het examen voor RIO en OIO verbindt de algemene raad in ieder geval de voorwaarde dat de stagiaire verzoekt om schrapping van het tableau na afloop van de periode voor het opdoen van werkervaring in het kader van de rechterlijke opleiding en uiterlijk met ingang van een door de algemene raad in ieder geval te bepalen datum.

Artikel 4. toepassing hardheidsclausule deelname onderwijs en examinering

 • 2 De stagiaire doet het verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule door middel van het ‘formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA’ in bijlage 3.

Artikel 5. intrekking

De volgende beleidsregels worden ingetrokken:

 • a. de Beleidsregel toepassing hardheidsclausule bij verval toetskansen beroepsopleiding advocaten; en

 • b. de Beleidsregel vrijstellingen beroepsopleiding advocaten.

Bijlage 1. Formulier aanvraag vrijstelling onderwijs

Met dit formulier vraagt u vrijstelling van de verplichting tot het deelnemen aan het onderwijs.

Stuur dit formulier naar jz@advocatenorde.nl

N.B. De algemene raad beslist in beginsel binnen acht weken op uw aanvraag. Het is daarom raadzaam om uw verzoek ten minste acht weken vóór aanvang van het betreffende vak in te dienen.

1. Persoonsgegevens aanvrager

titulatuur: ............................................................

initialen: ............................................................

achternaam: ............................................................

BAR-nummer (A-nr.): ............................................................

2. Correspondentiegegevens aanvrager

arrondissement: ............................................................

naam kantoor: ............................................................

correspondentieadres kantoor: ............................................................

postcode en plaats: ............................................................

telefoonnummer:

(overdag te bereiken) ............................................................

e-mailadres waarop u voldoende bereikbaar bent:

(t.b.v. correspondentie aanvraag) ............................................................

3. Overige gegevens:

datum beëdiging: ............................................................

naam patroon: ............................................................

e-mailadres waarop patroon voldoende bereikbaar is: ............................................................

4. Specificatie van de aanvraag

onderwijs/toets1 vak: ............................................................

relevante opleiding(en): ............................................................

beschrijving opleiding(en) ............................................................

periode opleiding(en): ............................................................

aantal contacturen: ............................................................

aantal voorbereidingsuren: ............................................................

wijze van toetsing van opgedane kennis: ............................................................

relevante werkervaring: ............................................................

aard werkzaamheden: ............................................................

periode werkzaamheden: ............................................................

Bijlagen

Stuur als bijlagen mee: diploma’s, certificaten, leerstofomschrijvingen, vakomschrijvingen, gepubliceerde artikelen en/of werkverklaringen.

5. Ondertekening

Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

naam aanvrager: ............................................................

plaats en datum: ............................................................

handtekening aanvrager: ............................................................

Bijlage 2. Formulier aanvraag vrijstelling toets

Met dit formulier vraagt u vrijstelling van de verplichting om in alle onderdelen van het examen een toets af te leggen.

Stuur dit formulier naar jz@advocatenorde.nl

N.B. De algemene raad beslist in beginsel binnen acht weken op uw aanvraag. Het is daarom raadzaam om uw verzoek ten minste acht weken vóór de betreffende toets in te dienen.

1. Persoonsgegevens aanvrager

titulatuur: ............................................................

initialen: ............................................................

achternaam: ............................................................

BAR-nummer (A-nr.): ............................................................

2. Correspondentiegegevens aanvrager

arrondissement: ............................................................

naam kantoor: ............................................................

correspondentieadres kantoor: ............................................................

postcode en plaats: ............................................................

telefoonnummer:

(overdag te bereiken) ............................................................

e-mailadres waarop u voldoende bereikbaar bent:

(t.b.v. correspondentie aanvraag) ............................................................

3. Overige gegevens

datum beëdiging: ............................................................

naam patroon: ............................................................

e-mailadres waarop patroon voldoende bereikbaar is: ............................................................

4. Specificatie van de aanvraag

onderwijs/toets2 vak: ...................................................................................................

beschrijving opleiding(en) ............................................................

periode opleiding(en): ............................................................

aantal contacturen: ............................................................

aantal voorbereidingsuren: ............................................................

wijze van toetsing van opgedane kennis: ............................................................

relevante werkervaring: ............................................................

aard werkzaamheden: ............................................................

periode werkzaamheden: ............................................................

Bijlagen

Stuur als bijlagen mee: diploma’s, certificaten, leerstofomschrijvingen, vakomschrijvingen, gepubliceerde artikelen en/of werkverklaringen.

5. Ondertekening

Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

naam aanvrager: ............................................................

plaats en datum: ............................................................

handtekening aanvrager: ............................................................

Bijlage 3. Formulier verzoek toepassing hardheidsclausule BA

Met dit formulier vraagt u de algemene raad de hardheidsclausule van artikel 3.17, vijfde lid, en van artikel 3.19, negende lid, van de Verordening op de advocatuur toe te passen.

Stuur dit formulier naar:

1. Persoonsgegevens van de aanvrager

titulatuur: ............................................................

initialen: ............................................................

achternaam: ............................................................

BAR-nummer (A-nr.): ............................................................

2. Correspondentie aanvrager

arrondissement: ............................................................

naam kantoor: ............................................................

correspondentieadres: ............................................................

telefoonnummer: ............................................................

(overdag te bereiken)

e-mailadres waarop u voldoende bereikbaar bent: ............................................................

(t.b.v. correspondentie aanvraag)

3. Specificatie van de aanvraag

voor welke situatie wordt toepassing

hardheidsclausule gevraagd: ............................................................

motivering van aanvraag: ............................................................

indien van toepassing: toetsdatum: ............................................................

Bijlagen

Het verzoek dient te worden onderbouwd met een of meer bewijsstukken. In geval van arbeidsongeschiktheid legt de stagiaire in dienstverband een verklaring van de bedrijfsarts over. De niet in dienstverband werkende stagiaire legt een verklaring van de huisarts over waarmee de laatste verklaart dat aannemelijk is dat de stagiaire op het betreffende moment ziek was.

4. Ondertekening

Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

naam aanvrager: ............................................................

plaats en datum: ............................................................

handtekening aanvrager: ............................................................

 1. doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [1]
 2. doorhalen wat niet van toepassing is

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina