Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR

Geraadpleegd op 14-08-2022.
Geldend van 19-01-2016 t/m heden

Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving en gebundelde handhaving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister voor Wonen en Rijksdienst ingevolge de WNT is aangewezen als de minister wie het aangaat, met uitzondering de krachtens artikel 19, eerste lid, van de Woningwet toegelaten rechtspersonen.

  • 2 Aan de programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt mandaat en machtiging verleend voor het vorderen van opgaven en inlichtingen op grond van artikel 5.3 van de WNT alsmede het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met aan de minister toekomende bevoegdheid tot handhaving, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6 van de WNT ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen.

  • 3 Het op grond van het tweede lid verleende mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid.

  • 4 Aan de programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt volmacht verleend voor het verrichten van rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen en van gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven