Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2015, 2015-0000305829, houdendede inrichting van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. BSB-SZI: de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI van het ministerie;

 • b. teamleider van het team secretariaat-SZI: de functionaris die rechtstreeks ressorteert onder het hoofd van de afdeling Budgetbeheer, secretariaat en bedrijfsvoering-SZI.

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

BSB-SZI bestaat uit het team Financieel beheer en bedrijfsvoering-SZI, het team secretariaat-SZI en de DG-controller.

Artikel 3

 • 1 Het hoofd van BSB-SZI is tevens teamleider van het team Financieel beheer en bedrijfsvoering-SZI.

 • 2 De teamleider van het team secretariaat-SZI is verantwoordelijk voor de managementondersteuning van de onder de directeur-generaal ressorterende organisatieonderdelen.

 • 3 De DG-controller is verantwoordelijk voor beheersmatig en beleidsinhoudelijk ondersteunen van de directeur-generaal bij de aansturing van de onder hem ressorterende directies.

§ 3. Bevoegdheden ten behoeve van de directeur-generaal en de onder de directeur-generaal ressorterende organisatieonderdelen

Artikel 4

Aan de teamleider van het team secretariaat-SZI wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van BSB-SZI;

 • b. het paraferen van stukken waar BSB-SZI geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door het hoofd van BSB-SZI afgedaan moeten worden.

Artikel 5

 • 1 De door het hoofd van BSB-SZI en de directeur Werknemersregelingen schriftelijk aangewezen beleidsmedewerker van de afdeling Werkgevers en Sociale Zekerheid buiten Europees Nederland van de directie Werknemersregelingen is gevolmachtigd om reisbescheiden te bestellen met een waarde van ten hoogste € 5.000,– per bestelling. Bij afwezigheid of verhindering van de aangewezen beleidsmedewerker wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, deze bevoegdheid waargenomen door de aangewezen medewerker van BSB SZI.

 • 2 De door het hoofd van BSB SZI schriftelijk aangewezen medewerkers van BSB SZI zijn gevolmachtigd om voor de bestelcategorieën bloemen, kantoorartikelen, VVV-bonnen, en boeken/tijdschriften/abonnementen bestellingen te doen met een waarde van ten hoogste € 1.500,– per bestelling.

 • 3 De door het hoofd van BSB SZI schriftelijk aangewezen medewerkers van het team secretariaat-SZI zijn gevolmachtigd om ten aanzien van de niet in het tweede lid genoemde bestelcategorieën bestellingen te doen met een waarde van ten hoogste € 200,– per bestelling.

Artikel 6

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van het hoofd van BSB-SZI.

Artikel 7

Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van BSB-SZI worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door een door het hoofd van BSB-SZI schriftelijk aangewezen medewerker of de teamleider van het team secretariaat-SZI.

§ 4. Aanvullende bevoegdheden ten behoeve van BSB-SZI

Artikel 8

Aan de teamleider van het team secretariaat-SZI wordt volmacht en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van BSB-SZI, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van personeelsgesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan het hoofd van BSB-SZI.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

C. van der Spek

hoofd Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering SZI

Naar boven