Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn van 14 december 2015, kenmerk MC-U-876908-144681, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake wijziging van de tariefsoort abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 29 oktober 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2015–2016, 29 214, nr. 71) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op behandelingen gericht op het afbreken van een zwangerschap als bedoeld in de Wet afbreking zwangerschap welke worden geleverd door abortusklinieken aan personen die niet verzekerd zijn op grond van de Wet langdurige zorg.

Artikel 2. Tariefsoort

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2016 maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c van de Wet marktordening gezondheidszorg vast voor de zorg als bedoeld in artikel 1.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina