Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/190307 houdende vaststelling van een organisatie- en coördinatieplan, aanwijzing van instanties, alsmede het verlenen van diverse mandaten en machtigingen ten behoeve van de uitvoering van de Wet bestrijding maritieme ongevallen (Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Defensie, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 17, eerste lid, 23 en 36, eerste lid, van de Wet bestrijding maritieme ongevallen en de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de ingevolge artikel 3 van dit besluit gemandateerden;

Besluit:

Artikel 2

De bestrijding van gevaar in of vanuit de Noordzee, bedoeld in artikel 23 van de wet, wordt georganiseerd en gecoördineerd overeenkomstig het bij dit besluit vastgestelde Incidentbestrijdingsplan Noordzee, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3

 • 2 Aan de functionarissen, genoemd in het eerste lid, wordt tevens volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de bevoegdheden in de wetsartikelen, genoemd in het eerste lid, alsmede ten aanzien van de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 19 en 21 van de wet.

Artikel 4

 • 1 Documenten die op grond van artikel 3 krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekend worden, worden gesteld op briefpapier van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met het hoofd:

  ‘MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU’

  en daaronder de vermelding ‘Rijkswaterstaat’

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, op grond van artikel 3, eerste lid, krachtens mandaat vastgesteld door de voorzitter van het Regionaal Beheersteam Noordzeerampen, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  DE VOORZITTER VAN HET REGIONAAL BEHEERSTEAM NOORD-ZEERAMPEN,’

  gevolgd door de handtekening en de naam van de voorzitter.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid, op grond van artikel 3, eerste lid, krachtens mandaat vastgesteld door de plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Beheersteam Noordzeerampen, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  DE PLV VOORZITTER VAN HET REGIONAAL BEHEERSTEAM NOORDZEERAMPEN,’

  gevolgd door de handtekening en de naam van de plaatsvervangend voorzitter.

 • 4 In geval van volmacht of machtiging luidt de ondertekening als volgt:

  ‘NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN,

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  DE VOORZITTER’, respectievelijk ‘DE PLV VOORZITTER VAN HET REGIONAAL BEHEERSTEAM NOORD-ZEERAMPEN,’

  gevolgd door de handtekening en de naam van de gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.

Artikel 5

Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van maatregelen, gegeven krachtens de artikelen 7, tweede lid, 8, tweede lid, 10 tot en met 13, 16 en 18 van de wet en het uitvoeren van de maatregelen, genomen krachtens artikel 12, 13,16 en 18 van de wet, worden aangewezen de directeur van de Nederlandse Kustwacht en de ambtenaren van de in de Nederlandse Kustwacht samenwerkende diensten die door hem zijn belast met de incidentenbestrijding overeenkomstig het Incidentbestrijdingsplan Noordzee.

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart.]

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Noordzeeloket van de dienst Zee en Delta van Rijkswaterstaat.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Noordzeeloket van de dienst Zee en Delta van Rijkswaterstaat.]

Terug naar begin van de pagina