Instellingsbesluit Formule E-Team

Geldend van 22-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2015, nr. WJZ/15169828, tot instelling van het Formule E-Team (Instellingsbesluit Formule E-Team)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. organisaties:

  • 1°. samenwerkingsverbanden van mede-overheden;

  • 2°. samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen;

  • 3°. brancheorganisaties;

  • 4°. ondernemersverenigingen;

  • 5°. koepelorganisaties;

  • 6°. belangenorganisaties.

Artikel 2

 • 1 Er is een Formule E-Team.

 • 2 Het Formule E-Team heeft tot taak:

  • a. de minister te adviseren over de uitvoering van het beleid inzake elektrisch vervoer;

  • b. het bevorderen van elektrisch vervoer, waaronder kennisontwikkeling, kennisdeling, informatieverstrekking, en het bevorderen van de uitrol van elektrisch vervoer, voertuigen, oplaadinfrastructuur en inpassing in het elektriciteitsnet;

  • c. het bevorderen van groene groei en van export van zowel producten als diensten van en voor elektrisch vervoer.

Artikel 3

 • 1 Het Formule E-Team bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vierentwintig andere leden.

 • 2 De voorzitter wordt door de minister benoemd voor een termijn van drie jaar en is herbenoembaar. De voorzitter kan door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De andere leden bestaan uit vertegenwoordigers van de in artikel 1, onderdeel b, genoemde organisaties die door die betrokken organisaties, ieder voor zich, zijn aangewezen.

 • 4 Een ander lid wordt eerst voorgedragen door de betrokken organisaties aan de minister. Na instemming van de minister wijst de betrokken organisatie het andere lid aan.

 • 5 De instemming van de minister geldt voor een periode van drie jaar. De minister kan de instemming intrekken na de betreffende organisatie te hebben gehoord.

 • 6 De minister wijst een medewerker van het Ministerie van Economische Zaken als waarnemer aan, die het recht heeft de vergaderingen van het Formule E-Team bij te wonen.

 • 7 Andere ministers kunnen, ieder voor zich, een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van het Formule E-Team bij te wonen.

Artikel 4

 • 1 Het Formule E-Team stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van het Formule E-Team.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het Formule E-Team geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het Formule E-Team bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 Het formule E-Team verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

Te rekenen vanaf 1 oktober 2015 wordt voor een periode van drie jaar tot lid, tevens voorzitter, van het Formule E-Team benoemd: de heer drs. B.J. Klerk, te Den Haag.

Artikel 6

Aan de voorzitter van het Formule E-Team wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,3 fte.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 3 december 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina