Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 30-01-2023.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, 2015-0000292026, tot vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 2,16%.

Artikel 5. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 5,88%.

Artikel 6. Maximumpremieloon

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste volzin, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2016 vastgesteld voor een loontijdvak van:

  • a. een jaar op: € 52.763;

  • b. een maand op: € 4.396,91;

  • c. vier weken op: € 4.058,69;

  • d. een week op: € 1.014,67;

  • e. een dag op: € 202,93.

Artikel 7. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

Artikel 8. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 10. Opslag tot dekking kosten kinderopvangtoeslag

De opslag, bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, wordt voor het jaar 2016 vastgesteld op 0,50%.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 11 dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2016 en terugwerkt tot en met 1 januari 2015.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven