Wijzigingsregeling Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ (verdeelmodel en vangnet)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, 2015-0000289457, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met wijzigingen in het verdeelmodel en het vangnet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 74, zevende lid, en 75 van de Participatiewet en de artikelen 6, vierde lid, en 7, tweede lid, van het Besluit Participatiewet;

Besluit:

Artikel III. Overgangsrecht

Artikel 15 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ, zoals dat artikel luidde op 31 december 2015, blijft van toepassing op aanvragen voor incidentele aanvullende uitkeringen die voor 1 september 2015 door de toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet zijn ontvangen.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2015

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina