Beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders

[Regeling vervallen per 01-12-2018.]
Geldend van 28-10-2016 t/m 30-11-2018

Beleidsregel van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 november 2015, nr. 2015-00000659798 inzake het toestaan van experimenten op grond van artikel 125 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 omtrent het uitvoeren van diensten door toegelaten instellingen ten behoeve van bewoners van voorzieningen in het kader van de huisvesting van vergunninghouders (Beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 125 van het Besluit toegelaten instellingen huisvesting 2015;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2018]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2018]

 • 2 De minister verleent toestemming indien:

  • a. bij de aanvraag gebruik is gemaakt van het in bijlage A opgenomen formulier;

  • b. de in artikel 3 bedoelde schriftelijke verklaring bij de aanvraag wordt overgelegd en daarbij gebruik is gemaakt van het in bijlage B of C opgenomen formulier;

  • c. in het gebouw bij aanvang van de werkzaamheden ten minste voor de helft en nadien met name vergunninghouders als bedoeld in artikel 28 van de Huisvestingswet 2014, worden gehuisvest;

  • d. de aanvrager als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden geen verplichtingen aangaat die zijn gericht op het voor eigen risico verhuren van woonruimten;

  • e. De werkzaamheden ten minste kostendekkend door de aanvrager worden verricht, en

  • f. de werkzaamheden niet omvatten het treffen van voorzieningen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2018]

 • 1 Het college legt de in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, bedoelde schriftelijke verklaring af indien en in dat geval inhoudende dat zij ermee instemt dat de diensten door de aanvrager worden uitgevoerd.

 • 2 Indien een toegelaten instelling of samenwerkingsvennootschap om toestemming verzoekt, houdt de verklaring tevens in dat artikel 4 is toegepast.

 • 3 Voor de verklaring bedoeld in het tweede lid maakt het college gebruik van:

  • a. het in bijlage B opgenomen formulier, indien een toegelaten instelling of samenwerkingsvennootschap om toestemming verzoekt, of;

  • b. het in bijlage C opgenomen formulier, indien een met een toegelaten instelling verbonden onderneming, van wie zij enig aandeelhoudster is, om toestemming verzoekt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2018]

 • 2 De bekendmaking bevat in ieder geval:

  • a. De naam en contactgegevens van degene in wiens opdracht de diensten worden uitgevoerd;

  • b. De aanvang en looptijd van de opdracht, en;

  • c. Een omschrijving van de woongelegenheid en de aanhorigheden waar de diensten worden uitgevoerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2018]

 • 1 De toestemming van de minister, bedoeld in artikel 2, eerste lid, geldt voor de duur van ten hoogste vijf jaar.

 • 2 De minister kan de verleende toestemming eerder intrekken indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 2, tweede lid.

 • 3 De aanvrager legt jaarlijks verantwoording af aan de minister over de uitgevoerde werkzaamheden en de in verband daarmee gemaakte kosten.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-12-2018]

Op aanvragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die zijn gedaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Beleidsregel van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 september 2016, nr. 2016-0000568604, tot wijziging van de beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders in verband met het vereenvoudigen van de procedure om anderen dan toegelaten instellingen in de gelegenheid te stellen hun interesse in het verrichten van de diensten, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel c, van de Woningwet kenbaar te maken (Stcrt. 2016, 47597) blijft het formulier in bijlage C, zoals dat luidde voor dat tijdstip, van toepassing, ongeacht of zij zijn gedaan door een toegelaten instelling, een met haar verbonden onderneming van welke zij enig aandeelhoudster is of een samenwerkingsvennootschap.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2018]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2018]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Bijlage A

[Vervallen per 01-12-2018]

Toestemmingsformulier

De aanvrager verzoekt de minister voor Wonen en Rijksdienst om toestemming de in de opdrachtbeschrijving opgesomde diensten, verder genoemd ‘diensten’, te verrichten onder de in dat formulier beschreven voorwaarden, voor de in dat formulier genoemde periode, tegen de in dat formulier genoemde vergoeding.

Het formulier dient te worden toegezonden aan postbus 16191, 2500 BD, Den Haag.

Handtekening:

Naam:

Bijlage 257835.png

Bijlage B

[Vervallen per 01-12-2018]

Verklaring gemeente bij diensten door een toegelaten instelling of samenwerkingsvennootschap

Het college van B&W van de gemeente ____________________, verder genoemd ‘college’, verklaart dat:

 • Zij op de hoogte is dat toegelaten instelling of samenwerkingsvennootschap __________________, verder genoemd ‘toegelaten instelling’, voornemens is om diensten te verlenen ten behoeve van de bewoners van het gebouw aan adres ________________________________________, verder genoemd ‘gebouw’, in bezit van pandeigenaar ____________________, verder genoemd ‘pandeigenaar’;

 • Zij ermee instemt dat de toegelaten instelling de diensten verricht;

 • Het gebouw gebruikt wordt voor het huisvesten van vergunninghouders, ten minste voor de helft van de woongelegenheden, zolang dit nodig is op grond van de taakstelling zoals geldend op basis van de Huisvestingswet 2014;

 • Via algemene bekendmaking gedurende twee weken langs elektronische weg is nagegaan of anderen dan de toegelaten instelling diensten in het gebouw wensen te verrichten;

 • Die algemene bekendmaking in elke vorm en in elk medium dezelfde informatie bevatte, waaronder in elk geval een omschrijving van het bewuste gebouw, het startmoment en duur van de opdracht en de wijze waarop het gebouw na afloop van de opdracht dient te worden opgeleverd.

Datum: ____________________

Handtekening: ________________________________________

Naam: ____________________

Bijlage C

[Vervallen per 01-12-2018]

Verklaring gemeente bij diensten door een met een toegelaten instelling verbonden onderneming

Het college van B&W van de gemeente ____________________, verder genoemd ‘college’, verklaart dat:

 • Zij op de hoogte is dat een met toegelaten instelling __________________ verbonden onderneming, verder genoemd ‘verbonden onderneming’, voornemens is om te verlenen ten behoeve van de bewoners van het gebouw aan adres ________________________________________, verder genoemd ‘gebouw’, in bezit van pandeigenaar ____________________, verder genoemd ‘pandeigenaar’;

 • Zij ermee instemt dat de verbonden onderneming de diensten de diensten verricht;

 • Het gebouw gebruikt wordt voor het huisvesten van vergunninghouders, ten minste voor de helft van de woongelegenheden, zolang dit nodig is op grond van de taakstelling zoals geldend op basis van de Huisvestingswet 2014.

Datum: ____________________

Handtekening: ________________________________________

Naam: ____________________

Terug naar begin van de pagina