Wijzigingswet financiële markten 2016

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Wet van 29 oktober 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om bescherming te regelen van derivatenbeleggers tegen het faillissement van hun tussenpersoon, de effectiviteit van de interventiebevoegdheden van de Nederlandsche Bank en de Minister van Financiën te versterken, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XI

  • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (organiseren van kansspelen op afstand)(Kst. 33996).]

Artikel XIa

  • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht om een gekwalificeerde deelneming te houden, dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit te oefenen zonder verkregen verklaring van geen bezwaar van de Nederlandsche Bank, geldt gedurende 3 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, niet voor personen die op dat tijdstip reeds een gekwalificeerde deelneming in een premiepensioeninstelling houden.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn wordt voor personen die binnen die termijn een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een gekwalificeerde deelneming indienen, verlengd tot en met de dag na ontvangst van het besluit van de Nederlandsche Bank.

Artikel XIb

Op wettelijke controles die betrekking hebben op een boekjaar dat reeds is aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel X, blijft artikel 24, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties zoals dat luidde voor inwerkingtreding van artikel X, van toepassing.

Artikel XII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 29 oktober 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de vierentwintigste november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina