Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de ontslagtaak, bedoeld in artikel 7:671a van het Burgerlijk wetboek, uitvoeringsregels zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeids-juridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

Artikel 3

Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 is van toepassing op ontslagaanvragen die door UWV voor 1 juli 2015 zijn ontvangen.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 3 november 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is gepubliceerd op www.uwv.nl.]

Terug naar begin van de pagina