Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 november 2015, nr. MinBuza-2015.631272, houdende invoering van een vergunningplicht voor uitvoer van en het verlenen van tussenhandeldiensten voor goederen voor tweeërlei gebruik die als bestemming of eindbestemming hebben Irak en die niet zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009 (Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 4 tot en met 6 van de Wet strategische diensten en artikel 4 van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • CAS-registratienummer: registratienummer van de Chemical Abstracts Service;

 • inspecteur: de algemeen directeur Douane;

 • wet: de Wet strategische diensten.

Artikel 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Irak hebben.

Artikel 3

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tussenhandeldienst als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, of 6, eerste lid, van de wet te verlenen voor goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Irak hebben.

Artikel 4

 • 1 Een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2 wordt gedaan door de exporteur en ingediend bij de inspecteur.

 • 2 De aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van de exporteur;

  • b. het land of de landen van herkomst en bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, van de goederen voor tweeërlei gebruik;

  • c. de naam en het adres van de ontvanger en de eindgebruiker van de goederen voor tweeërlei gebruik;

  • d. een omschrijving van de goederen voor tweeërlei gebruik waarop de aanvraag betrekking heeft, met inbegrip van het CAS-registratienummer, de merken en typenummers en het aantal en de soort colli.

 • 3 De inspecteur kan bij de vergunningaanvraag in ieder geval verzoeken om:

  • a. de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de betreffende uitvoer;

  • b. een verklaring betreffende het eindgebruik.

Artikel 5

 • 2 De aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. de naam en het adres van degene die tussenhandeldiensten, als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009, indien artikel 4, derde lid, van toepassing is of als bedoeld in artikel 1, negende of tiende liggend streepje, van de wet indien artikel 5, eerste lid, of 6, eerste lid, van de wet van toepassing is, verleent;

  • b. het land of de landen van herkomst en bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, van de goederen voor tweeërlei gebruik waarop de tussenhandeldiensten betrekking hebben;

  • c. de naam en het adres van de afnemer of de afnemers en de eindgebruiker van de tussenhandeldiensten;

  • d. een omschrijving van de goederen voor tweeërlei gebruik waarop de aanvraag betrekking heeft, met inbegrip van het CAS-registratienummer, de merken en typenummers;

  • e. de aard van de dienstverlening.

 • 3 De inspecteur kan bij de vergunningaanvraag in ieder geval verzoeken om:

  • a. de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de betreffende tussenhandeldienst;

  • b. een verklaring betreffende het eindgebruik.

Artikel 6

 • 1 Aan een vergunning als bedoeld in artikel 2 kunnen voorwaarden worden verbonden en kunnen ten minste de volgende voorschriften worden verbonden:

  • a. door middel van een bewijsstuk van ontvangst, een ambtelijk gewaarmerkte kopie van een invoerdocument of een eindgebruikersverklaring wordt bij de inspecteur aangetoond dat de goederen voor tweeërlei gebruik de bestemming waarvoor de vergunning is verleend, hebben bereikt;

  • b. bij elke uitvoer wordt een factuur ingezonden aan de inspecteur.

 • 2 Een vergunning als bedoeld in artikel 2 kan onder beperkingen worden verleend.

Artikel 7

 • 1 Aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden.

 • 2 Een vergunning als bedoeld in artikel 3 kan onder beperkingen worden verleend.

Artikel 8

Indien een vergunninghouder geen gebruik maakt van een vergunning als bedoeld in artikel 2 of 3, of daarvan geen gebruik meer zal maken, wordt deze onder opgave van redenen terstond ingezonden aan de inspecteur.

Artikel 9

Een vergunning als bedoeld in artikel 2 of 3 kan in ieder geval ingetrokken worden indien:

 • a. de vergunning is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens;

 • b. de voorschriften, voorwaarden en beperkingen van de vergunning niet in acht zijn genomen.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Bijlage behorende bij de Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak

Nr.

SG-post

Stof

CAS-registratienummer

1

1c95003

aceton

67-64-1

2

1c95004

acetyleen

74-86-2

3

1c95001

Amandelzuur

90-64-2

4

1c95002

Ammonia

7664-41-7

5

1c95005

antimoon

7440-36-0

6

1c95006

benzaldehyde

100-52-7

7

1c95008

1-butanol

71-36-3

8

1c95009

2-butanol

78-92-2

9

1c95007

benzoïne

119-53-9

10

1c95012

chloor

7782-50-5

11

1c95013

cyclohexanol

108-93-0

12

1c95014

dicyclohexylamine

101-83-7

13

1c95015

ethanol

64-17-5

14

1c95016

ethyleen

74-85-1

15

1c95033

ethyleenoxide

75-21-8

16

1c95017

fluorapatiet

1306-05-4

17

1c95010

iso-butanol

78-83-1

18

1c95018

isopropanol

67-63-0

19

1c95019

kaliumsulfide

1312-73-8

20

1c95020

kaliumthiocyanaat

333-20-0

21

1c95021

koolstofmonoxide

630-08-0

22

1c95022

methanol

67-56-1

23

1c95023

methylchloride

74-87-3

24

1c95024

methyljodide

74-88-4

25

1c95025

methylmercaptaan

74-93-1

26

1c95032

monoethyleenglycol (MEG)

107-21-1

27

1c95026

natriumhypochloriet

7681-52-9

28

1c95027

oxalylchloride

79-37-8

29

1c95011

tert-butanol

75-65-0

30

1c95037

thiofosforylchloride

3982-91-0

31

1c95028

tri-isobutylfosfiet

1606-96-8

32

1c95029

waterstofchloride

7647-01-0

33

1c95034

waterstofsulfide

7783-06-4

34

1c95036

witte/gele fosfor

12185-10-3/ 7723-14-0

35

1c95030

zwavel

7704-34-9

36

1c95031

zwaveldioxide

7446-09-5

37

1c95035

zwaveltrioxide

7446-11-9

Algemene noten bij de bijlage

 • 1. Indien de hierboven genoemde stoffen onderdeel van een mengsel zijn, geldt dat zij alleen onder deze regeling vallen als hun concentratie groter dan 90% is.

 • 2. De stoffen zijn vermeld met naam en CAS-nummer. Onder de lijst vallen stoffen met dezelfde structuurformule (inclusief hydraten), ongeacht naam of CAS-nummer. De CAS-nummers zijn vermeld om een bepaalde stof of een bepaald mengsel gemakkelijker te kunnen identificeren, ongeacht de nomenclatuur. CAS-nummers kunnen niet als eenduidige identificatienummers worden gebruikt, omdat sommige vormen van de op de lijst vermelde stoffen andere CAS-nummers hebben, en ook mengsels die een op de lijst voorkomende stof bevatten, andere CAS-nummers kunnen hebben.

Terug naar begin van de pagina