Tarievenregeling Kadaster

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, houdende vaststelling van de kadastrale tarieven (Tarievenregeling Kadaster)

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, en 109 van de Kadasterwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • kadasterstylesheet: een gestructureerd digitaal document waarin de opmaakgegevens voor een in de openbare registers in te schrijven stuk zijn opgenomen, zodanig dat een daarmee opgemaakt stuk geschikt is voor automatische bijwerking van een rechtszekerheidsregistratie en dat gelijktijdig met het in te schrijven stuk elektronisch wordt aangeboden;

 • negatieve mededeling: een mededeling inhoudende dat de gevraagde gegevens van een (rechts)persoon dan wel de naam van een schip of luchtvaartuig in een rechtszekerheidsregistratie ontbreken;

 • netwerk: een net als bedoeld in artikel 5:20, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek;

 • object: een in een rechtszekerheidsregistratie vermeld perceel, appartementsrecht, netwerk, schip of luchtvaartuig;

 • rechtszekerheidsregistratie: een registratie als bedoeld in artikel 48, 85 of 92 van de wet, met uitzondering van de kadastrale kaart;

 • stukdeel: een deel uit een in de openbare registers ingeschreven stuk dat dient te worden aangetekend of verwerkt in de rechtszekerheidsregistratie;

 • wet: Kadasterwet.

Hoofdstuk 2. Tarieven

Titel 1. Inschrijven stukken

Artikel 2

 • 1 Voor de inschrijving in het openbaar register van een elektronisch aangeboden stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage I van deze regeling is verschuldigd: € 137,50.

 • 2 Voor de inschrijving in het openbaar register van een elektronisch aangeboden stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage II van deze regeling is verschuldigd: € 60,–.

 • 3 Voor de inschrijving in het openbaar register van een elektronisch aangeboden stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage III van deze regeling is verschuldigd: € 23,–.

 • 4 Indien een elektronisch ingeschreven stuk geautomatiseerd kan worden verwerkt op basis van een gelijktijdig aangeboden kadasterstylesheet of een vooraf in depot gegeven bijlage, worden de tarieven als volgt verlaagd:

  • a. het tarief in het eerste lid, voor een ingeschreven stukdeel als genoemd in bijlage I: met € 59,–;

  • b. het tarief in het tweede lid, voor een ingeschreven stukdeel als genoemd in bijlage II: met € 26,50;

  • c. het tarief in het derde lid, voor een ingeschreven stukdeel als genoemd in bijlage III: met € 10,30.

 • 5 Indien een stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage I tot en met III, in papieren vorm ter inschrijving wordt aangeboden, wordt het tarief als genoemd in het eerste tot en met derde lid, verhoogd met € 26,–.

 • 6 Indien meerdere stukdelen, als genoemd in bijlage I tot en met III van deze regeling, in een stuk voorkomen, dan is slechts eenmaal het hoogste inschrijftarief verschuldigd.

 • 7 Voor de boeking van een stuk in het register van voorlopige aantekeningen is verschuldigd het tarief als genoemd in het tweede lid.

 • 8 Indien een stukdeel in een stuk niet vermeld staat in bijlage I tot en met III van deze regeling is het tarief als genoemd in het eerste lid verschuldigd.

Artikel 3

Kosteloos is de inschrijving van:

 • a. een stuk inhoudende een stukdeel genoemd in bijlage IV van deze regeling;

 • b. een stuk inhoudende de doorhaling van een recht van hypotheek en welk stuk geautomatiseerd kan worden verwerkt op basis van een gelijktijdig aangeboden Kadasterstylesheet of een vooraf in depot gegeven bijlage.

Titel 2. Te boek stellen schepen en luchtvaartuigen

Artikel 4

 • 1 Voor het te boek stellen van een schip, inclusief de indepotname en inschrijving van het stuk, het aanbrengen van een brandmerk en het verstrekken van een certificaat van teboekstelling, is verschuldigd:

  • a. indien bij het aanbrengen van het brandmerk gebruik wordt gemaakt van microdots: € 575,–;

  • b. in andere gevallen: € 460,–.

 • 2 In geval van een spoedteboekstelling wordt het tarief, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met € 115,– en vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in artikel 27, onderdeel b, bedoelde tarief per kwartier dat de Dienst langer dan een uur op een bewijsstuk moet wachten.

 • 3 Voor het opnieuw aanbrengen van een brandmerk is verschuldigd:

  • a. indien gebruik wordt gemaakt van microdots: € 370,–;

  • b. in andere gevallen: € 255,–.

 • 4 Voor het aanbrengen van microdots op een reeds te boek gesteld schip is verschuldigd:

  • a. € 115,–;

  • b. vanaf het tweede tot en met zesde schip op één locatie op een dag, per schip: € 57,50.

 • 5 Indien de werkzaamheden buiten Nederland moeten worden verricht, zijn eveneens de reis- en verblijfkosten van de desbetreffende medewerker verschuldigd, zoals die vooraf door de Dienst kenbaar worden gemaakt.

 • 6 Kosteloos is de inschrijving van:

  • a. een aangifte of verzoek tot doorhaling van de teboekstelling van een schip;

  • b. een aangifte tot wijziging van de beschrijving van een te boek staand schip;

  • c. een mededeling omtrent de gekozen woonplaats inzake een schip.

Artikel 5

 • 1 Voor inschrijving van een verzoek tot teboekstelling van een luchtvaartuig is verschuldigd: € 137,50.

 • 2 Kosteloos is de inschrijving van een aangifte of verzoek tot doorhaling van de teboekstelling van een luchtvaartuig.

Titel 3. Vorming van percelen

Artikel 6

 • 1 Voor het op verzoek vormen van percelen, anders dan bedoeld in artikel 7, derde lid, is per nieuw te vormen perceel verschuldigd, indien:

  • a. percelen moeten worden gevormd met voorlopige grenzen: € 95,–, onverminderd de toepassing van het tarief overeenkomstig onderdeel d dan wel artikel 7, eerste lid;

  • b. percelen moeten worden gevormd anders dan bedoeld in onderdeel a met een oppervlakte van ten hoogste 100 centiare: € 156,–, met dien verstande dat de vorming ervan noodzakelijk is om de kadastrale grens tussen twee percelen in overeenstemming te brengen met het werkelijke gebruik;

  • c. percelen moeten worden gevormd anders dan bedoeld in onderdelen a en b: € 420;

  • d. de voorlopige grenzen, bedoeld in onderdeel a, definitief moeten worden ingemeten of geverifieerd: € 420;

  • e. uitsluitend percelen op verzoek van een eigenaar of beperkt gerechtigde moeten worden samengevoegd: € 91,50, met dien verstande dat het samenvoegen van percelen, inclusief het verrichten van correcties van voorlopige grenzen, door middel van een door de Dienst aangeboden geautomatiseerde procedure, kosteloos is.

 • 2 Indien 50 of meer nieuw te vormen percelen als één samenhangend project kunnen worden ingemeten, is in afwijking van het eerste lid, onderdelen c en d, per perceel verschuldigd:

  • a. indien het een perceel betreft van ten hoogste 100 centiare: € 156,–;

  • b. in andere gevallen: € 342,–.

Artikel 7

 • 1 Onverminderd de verschuldigdheid van het tarief overeenkomstig artikel 2, is voor de inschrijving van een stuk, dat leidt tot een verkrijging onder bijzondere titel als bedoeld in artikel 80, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of tot splitsing in appartementsrechten, van een perceel met een voorlopige grens als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, per perceel verschuldigd:

  • a. voor zover het perceel een oppervlakte heeft van ten hoogste 100 centiare en blijkens het stuk ten aanzien van dat perceel sprake is van een koopsom of tegenprestatie met een waarde van ten hoogste € 6.500,–, of, bij het ontbreken van een koopsom of tegenprestatie, een waarde van ten hoogste € 6.500,–: € 61,–;

  • b. in alle andere gevallen: € 630,–.

 • 2 De bedragen, genoemd in het eerste lid, zijn niet verschuldigd indien:

  • a. deze bedragen al bij een eerdere inschrijving voor het betreffende perceel in rekening zijn gebracht;

  • b. uit een enkelvoudige splitsing van een definitief gevormd perceel, het betreffende perceel is ontstaan, en deze bedragen voor het andere uit die splitsing ontstane perceel bij een eerdere of dezelfde inschrijving, al in rekening zijn gebracht.

 • 3 Onverminderd de verschuldigdheid van het tarief overeenkomstig artikel 2, eerste lid, onderdeel b of c, is voor de inschrijving van een stuk, dat aanleiding is tot het vormen van percelen, per over te dragen gedeelte van een perceel verschuldigd: € 1.260,-.

 • 4 Op verzoek verleent de Dienst teruggaaf van het op grond van het eerste lid verschuldigde tarief, indien ten aanzien van alle aangrenzende percelen met voorlopige grenzen het grens-verificatietarief reeds voldaan is op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling tarieven Kadaster zoals deze tot 1 januari 2016 gold.

Titel 4. Netwerken en appartementen

Artikel 8

 • 1 Voor de afgifte van een verklaring inhoudende een netwerkaanduiding is verschuldigd: € 237,50.

 • 2 Voor de vervaardiging van een netwerktekening op schaal 1:5.000 of op een kleinere schaal, met een strookbreedte van tenminste 500 meter, is verschuldigd: achtmaal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b, vermeerderd met € 36,– per tekening en € 0,10 per afgebeelde hectare.

 • 3 Voor het bijhouden van een in de afgelopen vijf jaren ingeschreven netwerktekening, binnen het op die tekening weergegeven gebied, is verschuldigd: achtmaal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b, vermeerderd met € 36,– per tekening.

 • 4 Voor het actualiseren van een nog niet in depot gegeven tekening waarvan het leidingtracé ongewijzigd blijft, is verschuldigd: achtmaal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b, vermeerderd met € 36,– per tekening.

 • 5 Voor de controle op inschrijvingsvereisten van een niet door de Dienst vervaardigde netwerktekening is verschuldigd: achtmaal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b, vermeerderd met € 36,– per tekening.

Artikel 9

 • 1 Voor de afgifte van een verklaring inhoudende de complexaanduiding ter zake van appartementsrechten is verschuldigd per verklaring: € 180,– vermeerderd met het aanbieden voor indepotname van een appartementstekening:

  • a. in elektronische vorm: € 57,50;

  • b. in papieren vorm: € 427,50.

 • 2 Voor het in depot nemen van andere stukken dan bedoeld in het eerste lid in papieren vorm die deel uitmaken van een stuk dat in elektronische vorm ter inschrijving zal worden aangeboden als bedoeld in artikel 11b, vijfde lid, van de wet, is verschuldigd: € 118,–.

Titel 5. Inlichtingen kadastrale grenzen

Artikel 10

 • 1 Voor het ter plaatse verstrekken van inlichtingen over de ligging van de kadastrale grenzen van een perceel is per grens verschuldigd: € 460,–, vermeerderd met: € 230,– per hoekpunt.

 • 2 Ingeval inlichtingen over de ligging van kadastrale grenzen op andere wijze dan ter plaatse worden verstrekt is per grens verschuldigd: € 42,–.

Titel 6. Inlichtingen openbare registers

Artikel 11

 • 1 Voor het verstrekken van een afschrift van een in de openbare registers ingeschreven of geboekt stuk of van een in een logische databank voor archiefbescheiden opgeslagen stuk is per te verstrekken afschrift verschuldigd:

  • a. bij geautomatiseerde verstrekking: € 2,80;

  • b. bij toezending per elektronische post: € 16,–;

  • c. bij toezending in papieren vorm: € 18,–;

  • d. bij raadpleging op een van de kantoren van de Dienst: € 32,–.

 • 2 Voor een abonnement op de digitale raadpleging van de viewer voor archiefbescheiden is een eenmalig aansluittarief van € 465,– verschuldigd en per kalendermaand een tarief van € 12,25.

Artikel 12

Voor het verrichten van onderzoeken in de openbare registers en een rechtszekerheidsregistratie is per object verschuldigd:

 • a. indien het een onderzoek betreft naar een specifiek ingeschreven notariële akte of ander specifiek ingeschreven stuk, een filiatie of eigendomsinformatie van een specifieke datum, respectievelijk van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 101, tweede lid, of 102, tweede lid, van de wet: € 52,–;

 • b. indien het een periode-onderzoek betreft:

  • 1. teruggaand tot maximaal het jaar 1989: € 78,–;

  • 2. teruggaand tot maximaal het jaar 1950: € 156,–;

  • 3. teruggaand tot maximaal het jaar 1838: € 286,–;

  • 4. over een andere aangevraagde periode die ten hoogste vijftig jaar beslaat: € 156,–;

 • c. indien het een onderzoek naar erfdienstbaarheden betreft, teruggaand tot maximaal:

  • 1. het jaar 1950: € 156,–;

  • 2. het jaar 1838: € 286;

 • d. indien het andere onderzoeken betreft, het tarief als bedoeld in artikel 27, onderdeel b per kwartier te besteden tijd.

Titel 7. Raadplegen en verstrekken van gegevens uit registraties

Artikel 13

 • 1 Voor een abonnement op de digitale raadpleging van een rechtszekerheidsregistratie is, als vergoeding voor de vaste kosten van het abonnement per kalenderjaar verschuldigd: € 61,20. Indien de krachtens het tweede lid verschuldigde bedragen automatisch door de Dienst worden geïncasseerd is per kalenderjaar verschuldigd: € 30,60. Bij aanvang van een abonnement gedurende een kalenderjaar is een evenredig bedrag voor de resterende periode verschuldigd.

 • 2 Voor digitale raadpleging, al dan niet door middel van een geautomatiseerd proces, van gegevens uit een rechtszekerheidsregistratie is per object verschuldigd:

  • a. voor een hypothecair of een kadastraal bericht: € 2,80;

  • b. voor een checkservice, per raadpleging: € 0,30.

 • 3 Voor het raadplegen van een rechtszekerheidsregistratie op een van de kantoren van de Dienst is per geraadpleegd object voor een hypothecair of een kadastraal bericht verschuldigd: € 32,–.

 • 4 Voor de niet-geautomatiseerde verstrekking van een afschrift of een uittreksel als bedoeld in artikel 100, 101, eerste lid, of 102, eerste lid, van de wet, is per object voor een hypothecair of een kadastraal bericht verschuldigd:

  • a. bij toezending per elektronische post: € 16,–;

  • b. bij toezending in papieren vorm: € 18,–.

 • 5 Voor een negatieve mededeling of een objectlijst is verschuldigd:

  • a. bij digitale raadpleging door middel van een geautomatiseerd proces: € 1,20;

  • b. bij toezending per elektronische post: € 14,40;

  • c. bij toezending in papieren vorm: € 16,40;

  • d. bij raadpleging op een van de kantoren van de Dienst: € 30,40.

 • 6 Voor digitale raadpleging, door middel van een geautomatiseerd proces, van onderdelen van de gegevens uit een rechtszekerheidsregistratie, is per onderdeel verschuldigd:

  • a. Object: € 0,19;

  • b. Objectadres: € 0,19;

  • c. Eigendom uitgebreid: € 1,90;

  • d. Hypotheek: € 1,45;

  • e. Beslag: € 1,45;

  • f. Overige rechten: € 0,48;

  • g. Belemmeringen en beperkingen: € 0,48;

  • h. Transactie: € 1,45;

  • i. Eigendom kort: € 0,19.

Artikel 14

 • 1 Een (rechts)persoon, die voor een door hem opgegeven registergoed gebruik maakt van de tijdelijke automatische melding van wijzigingen in de openbare registers, is per object verschuldigd:

  € 1,– per jaar.

 • 2 Voor het gebruik van de tijdelijke automatische melding voor grotere gebieden is verschuldigd:

  • a. t/m 200 objecten: € 1,– per object per jaar;

  • b. vanaf 201 t/m 1000 objecten: € 200,– per jaar;

  • c. vanaf 1001 t/m 10.000 objecten: € 300,– per jaar;

  • d. vanaf 10.001 t/m 100.000 objecten: € 400,– per jaar;

  • e. bij meer dan 100.000 objecten: € 500,– per jaar.

Artikel 15

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel worden onder gegevens uit de registratie, bedoeld in artikel 48 van de wet, niet begrepen gegevens inzake hypotheken, gegevens inzake beslagen en de landelijke kadastrale kaart.

 • 2 Voor het verstrekken van gegevens uit de registratie, bedoeld in artikel 48 van de wet, is per object dat in de opgave is betrokken, verschuldigd: € 1,20, met dien verstande dat:

  • a. ingeval in het afschrift meer dan 100.000 objecten zijn betrokken, per object is verschuldigd: € 1,–; en

  • b. ingeval in het afschrift meer dan 1.000.000 objecten zijn betrokken, per object is verschuldigd: € 0,75, tot een maximum bedrag van € 1.730.000,-.

 • 3 Na de eerste verstrekking, bedoeld in het tweede lid, is per kalenderjaar voor een abonnement op deze gegevens per 1.000 objecten verschuldigd: € 210,–.

 • 4 Voor het opnieuw verstrekken van eerder verstrekte gegevens in het kader van een abonnement als bedoeld in het derde lid, is per verstrekking verschuldigd: het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b, per kwartier te besteden tijd.

 • 5 Voor een tweede mutatie-abonnement is eenmalig verschuldigd: zestien maal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b.

Artikel 16

 • 1 Voor het raadplegen of bevragen van de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 26 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, dan wel het verstrekken van gegevens uit die landelijke voorziening, is verschuldigd:

  • a. BAG Extract, éénmalige verstrekking: € 180,–;

  • b. BAG Extract, aansluitkosten toegang tot bestanden: € 180,–;

  • c. BAG Extract Mutatie, abonnement, opvragen maandelijkse volledige bestanden en maandelijkse mutaties: € 12,– per maand;

  • d. BAG Extract Mutatie, abonnement, opvragen maandelijkse volledige bestanden en dagelijkse mutaties: € 180,– per maand;

  • e. BAG API Individuele Bevragingen, binnen voorwaarden: kosteloos;

  • f. BAG API Individuele Bevragingen, extra dienstverlening: het maatwerktarief als bedoeld in artikel 29, eerste lid.

 • 2 Het raadplegen van BAG Web of de BAG Viewer is kosteloos.

Titel 8. Raadplegen en verstrekken van kadastrale kaarten

Artikel 17

 • 1 Voor het raadplegen van de door de Dienst gehouden kadastrale kaarten en hulpkaarten is verschuldigd:

  • a. in geval van digitale raadpleging via het openbare internet: € 0,–;

  • b. in geval van raadpleging op een van de kantoren van de Dienst, per raadpleging, inclusief de verstrekking van een uittreksel op A3 of A4 formaat: € 30,90.

 • 2 Voor de geautomatiseerde verstrekking van afschriften of uittreksels van de kadastrale kaarten in elektronische vorm op A3 of A4 formaat is verschuldigd: € 1,70.

 • 3 Voor de niet-geautomatiseerde verstrekking van afschriften of uittreksels van de kadastrale kaarten of hulpkaarten, is per te verstrekken afschrift of uittreksel verschuldigd:

  • a. bij toezending per elektronische post op A3 of A4 formaat: € 14,90 en op A0 formaat: € 56,75;

  • b. bij toezending in papieren vorm op A3 of A4 formaat: € 16,90 en op A0 formaat: € 58,75.

 • 4 Voor het gebruik van de digitale raadpleegdienst voor de kadastrale kaart door middel van een geautomatiseerd proces is per maand verschuldigd:

  • a. tot en met 10.000 maphits: € 0,–;

  • b. voor de 10.001ste tot en met de 100.000ste maphit, per maphit: € 0,06;

  • c. vanaf de 100.001ste maphit, per maphit: € 0,03, tot een maximumbedrag van € 12.200,-.

Artikel 18

Voor het verstrekken van een gedeelte van de landelijke digitale kadastrale kaart is verschuldigd:

 • a. bij verstrekking via het openbare internet: € 0,–;

 • b. bij verstrekking op een elektronische gegevensdrager: achtmaal het bedrag, genoemd in artikel 27, onderdeel b.

Titel 9. Geometrisch referentiesysteem

Artikel 19

 • 2 Voor het certificeren van de coördinaten van stations voor satellietplaatsbepaling of het inrekenen van coördinaten van tijdelijke stations voor satellietplaatsbepaling is verschuldigd:

  • a. tot en met vijf stations, per station: € 325,–

  • b. van het zesde tot en met het tiende station, per station: € 260,–;

  • c. van het elfde tot en met het vijftiende station, per station: € 195,–;

  • d. van het zestiende tot en met het twintigste station, per station: € 130,–;

  • e. vanaf het eenentwintigste station, per station: € 65,–.

Titel 10. Samengestelde en afgeleide gegevens

Artikel 20

 • 1 Voor het verstrekken van een opgave van afgeleide gegevens inzake vastgoedtransacties, hypotheken of de schepenregistratie is verschuldigd, indien:

  • a. het de gegevens van referentiepanden betreft, per referentiepand: € 1,20;

  • b. het transactiegegevens betreft, het tarief genoemd in artikel 13, zesde lid, onderdeel h;

  • c. het de gegevens van een hypotheekinschrijving betreft, het tarief genoemd in artikel 13, zesde lid, onderdeel d;

  • d. het andere gegevens betreft dan bedoeld onder a tot en met c, per akte: € 2,17.

 • 2 Voor een jaarabonnement op de verstrekking van gegevens inzake vastgoedtransacties voor de interne werkprocessen van de afnemer is verschuldigd:

  • a. bij een bestandsselectie tot en met 25.000 transacties per jaar: € 570,– per maand;

  • b. bij een bestandsselectie van 25.001 tot en met 50.000 transacties per jaar: € 1.140,- per maand;

  • c. bij een bestandsselectie van 50.001 tot en met 100.000 transacties per jaar: € 1.710,- per maand;

  • d. bij een bestandsselectie van meer dan 100.000 transacties per jaar: € 2.280,- per maand.

 • 3 Voor het verstrekken van historische transactiegegevens voor de interne werkprocessen van de afnemer is verschuldigd:

  • a. voor de transacties van de afgelopen vijf jaren: zestig maal het bedrag, genoemd in het tweede lid, onderdeel a, b, c of d;

  • b. voor de transacties die ouder zijn dan vijf, maar jonger dan tien jaren: dertig maal het bedrag, genoemd in het tweede lid, onderdeel a, b, c of d;

  • c. voor de transacties ouder dan tien jaren: dertig maal het bedrag, genoemd in het tweede lid, onderdeel a, b, c of d.

 • 4 Indien transactiegegevens als genoemd in het tweede en derde lid, door afnemer worden doorgeleverd aan derden, is afnemer verschuldigd:

  • a. het bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, b, c of d; of

  • b. een bedrag berekend op basis van het aantal doorgeleverde transactiegegevens aan derden:

   • 1°. tot en met 50.000 transacties per jaar, per transactie: € 1,20;

   • 2°. bij 50.001 tot en met 100.000 transacties per jaar, per transactie: € 0,95;

   • 3°. bij 100.001 tot en met 200.000 transacties per jaar, per transactie: € 0,71;

   • 4°. bij meer dan 200.000 transacties per jaar, per transactie: € 0,51.

  Het bedrag, bedoeld onder a, is verschuldigd indien dat hoger is dan het bedrag, bedoeld onder b.

  De in het derde lid, bedoelde historische transactiegegevens worden in geval van doorlevering aan derden, kosteloos aan afnemer verstrekt.

 • 5 Indien transactiegegevens worden gebruikt in een selectie- of zoekmechanisme, worden de tarieven genoemd in het vierde lid, onderdeel a en b, verhoogd met 5% per soort gegeven dat in dat mechanisme wordt gebruikt.

 • 6 In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, zijn voor de verstrekking van gegevens van hypotheekinschrijvingen aan de betreffende schuldeiser, met als oogmerk om diens administratie op te schonen en niet-actuele gegevens in de hypotheekregistratie door te halen, de bedragen genoemd in het tweede lid, onderdelen a, b, c of d, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

 • 1 Voor een opgave inzake statistische waarden, zijnde gemiddelden, aantallen of totalen van vastgoedtransacties, hypotheken, koopsommen of de schepenregistratie, is verschuldigd:

  • a. indien de opgave 5.000 of minder statistische waarden betreft, per verstrekte statistische waarde: € 0,67;

  • b. indien de opgave 5.001 tot en met 25.000 waarden betreft: € 3.685,-;

  • c. indien de opgave 25.001 tot en met 100.000 waarden betreft: € 4.020,-;

  • d. indien de opgave 100.001 tot en met 1.000.000 waarden betreft: € 4.355,-;

  • e. indien de opgave meer dan 1.000.000 waarden betreft: het bedrag bedoeld in onderdeel d, vermeerderd met een bedrag van € 335,– per aanvullend gebiedsniveau of andere rubricering;

  • f. per jaar voor een abonnement op de opgaven, bedoeld onder a tot en met e: tweeënhalf maal het tarief, bedoeld respectievelijk onder a tot en met e.

 • 2 Voor een abonnement op de hypothekenscan is per maand verschuldigd, indien geleverd:

  • a. op landelijk niveau: € 665,–;

  • b. op provinciaal niveau: € 1.100,-;

  • c. op gemeenteniveau: € 1.850,-;

  • d. op 4-positie postcodeniveau: € 2.600,-;

  • e. op 6-positie postcodeniveau: € 3.275,-.

 • 3 Voor een woningrapport is verschuldigd:

  • a. tot en met 10.000 woningrapporten per jaar, per stuk: € 17,75;

  • b. bij 10.001 tot en met 50.000 woningrapporten per jaar, per stuk: € 14,25;

  • c. bij 50.001 of meer woningrapporten per jaar, per stuk: € 10,75.

 • 4 Voor een agrarisch rapport is verschuldigd:

  • a. tot 15 percelen: € 54,–;

  • b. tot 30 percelen: € 72,–;

  • c. tot 45 percelen: € 90,–;

  • d. tot 60 percelen: € 108,–;

  • e. tot 75 percelen: € 126,–;

  • f. tot 90 percelen: € 144,–.

Artikel 22

 • 1 Voor een opgave inzake de coördinaten van adressen, percelen of centroïden van postcodegebieden, anders dan de gegevens uit de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 26 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, is per coördinaat verschuldigd: € 0,01 met dien verstande dat per opgave ten hoogste € 610,– verschuldigd is.

 • 2 Voor een opgave inzake een indicatie of classificatie van de aard of toestand van een object of gebied is verschuldigd:

  • a. per indicatie of classificatie: € 0,04;

  • b. na de eerste verstrekking als bedoeld onder a, per jaar voor een abonnement op deze gegevens: 20% van het tarief, bedoeld onder a, met dien verstande dat per kalenderjaar ten hoogste € 55.000,- verschuldigd is.

 • 3 Voor een opgave inzake cartografische gegevens zonder de kadastrale grenzen is verschuldigd:

  • a. indien het betreft het landelijke bestand met bestuurlijke grenzen: € 0,–;

  • b. indien het een ander bestand met gebiedsgrenzen betreft: € 1,02 per gebied, tot een maximum bedrag van € 228,–.

 • 4 Voor een opgave inzake cartografische gegevens met de kadastrale grenzen is verschuldigd: € 0,10 per perceel.

 • 5 Voor het verstrekken van een eigendoms- of eigenarenkaart is verschuldigd:

  • a. per opgave in een digitaal verwerkbare vorm: € 1,30 per perceel, vermeerderd met het tarief als bedoeld in artikel 27, onderdeel b, per kwartier te besteden tijd;

  • b. per kalenderjaar voor een abonnement op de opgave als bedoeld in onderdeel a: € 255,– per 1000 percelen, vermeerderd met het tarief als bedoeld in artikel 27, onderdeel b, per kwartier te besteden tijd;

  • c. voor een opgave in andere vorm dan bedoeld onder a: het tarief als bedoeld in artikel 27, onderdeel b, per kwartier te besteden tijd, vermeerderd met:

   • 1°. indien het een opgave op formaat A3 of A4 betreft: € 16,90;

   • 2°. indien het een opgave op groter formaat betreft: € 58,75.

Artikel 23

 • 1 Voor het digitaal raadplegen van bestanden bestaande uit gegevens die zijn samengesteld uit de gegevens welke door de Dienst bij het vervullen van de door hem opgedragen taken, bedoeld in artikel 3 van de wet, zijn verkregen is, indien het bestanden inzake vastgoedtransacties per 6-positie postcodegebied betreft, per raadpleging verschuldigd: € 2,80.

 • 2 Voor digitale raadpleging, door middel van een geautomatiseerd proces, of verstrekking van een opgave van gegevens uit een registratie welke door de Dienst bij het vervullen van de door hem opgedragen taken, bedoeld in artikel 3 van de wet, zijn verkregen, is per onderdeel verschuldigd:

  • a. BAG-object: € 0,19;

  • b. Woningtypering: € 0,19.

 • 3 Voor het digitaal raadplegen of verstrekken van een opgave van gegevens uit andere dan door de Dienst gehouden registraties is de inkoopprijs van het betreffende gegeven verschuldigd, vermeerderd met het bedrag, bedoeld in artikel 29, eerste lid.

Artikel 24

 • 1 Voor het verstrekken van een opgave van gegevens, die de Dienst heeft verkregen bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen f en g, van de wet, of die de Dienst uit die gegevens heeft samengesteld, is verschuldigd:

  • a. voor een standaardopgave inzake gegevens uit de bestanden TOP10NL, TOP25raster, TOP50NL, TOP50raster, TOP100NL, TOP100raster, TOP250NL, TOP250raster, TOP500NL, TOP500raster, TOP1000NL, TOP1000raster, TOP25namen, TOP50namen, TOP100namen, TOP250namen, TOP500namen, TOP1000namen: € 0,–;

  • b. voor een opgave per punt uit het landelijk bestand TOPstakels: € 0,57 en voor het gehele bestand: € 8.455,-;

  • c. voor analoge topografische kaarten:

   • 1°. per kaartblad op schaal 1:10.000: € 10,40;

   • 2°. per kaartblad op schaal 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 en 1:250.000: € 5,60;

   • 3°. per gemeentekaart of wandkaart 1:250.000: € 10,40;

   • 4°. indien het lamineren of op fotopapier afdrukken van een kaartblad betreft, per stuk: € 4,20;

   • 5°. indien kaarten per post worden geleverd, per verstrekking: € 3,60;

  • d. voor analoge historische kaarten:

   • 1°. per Bonneblad: € 5,60;

   • 2°. per topografische kaart op schaal 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 of 1:200.000: € 8,–;

   • 3°. per andere historische kaart: € 10,40;

   • 4°. indien kaarten per post worden geleverd, per verstrekking: € 3,60;

  • e. voor orthofoto mozaïeken, per mozaïek: € 40,20;

  • f. voor een digitale luchtfoto indien verstrekt:

   • 1°. op een digitale gegevensdrager: € 40,20;

   • 2°. door middel van het openbare internet: € 11,40;

  • g. voor analoge luchtfoto’s:

   • 1°. per contactafdruk op schaal 1:18.000: € 40,20;

   • 2°. per vergroting op schaal 1:10.000: € 53,–;

   • 3°. per vergroting op schaal 1:5.000: € 136,50;

   • 4°. per vergroting op schaal 1:2.500: € 410,–.

 • 2 Voor het gebruik van de digitale raadpleegdienst voor de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde gegevens, alsmede de BRT-achtergrondkaart, door middel van een geautomatiseerd proces is per maand verschuldigd:

  • a. tot en met 10.000 maphits: € 0,–;

  • b. voor de 10.001ste tot en met de 100.000ste maphit, per maphit: € 0,06;

  • c. vanaf de 100.001ste maphit, per maphit: € 0,03, tot een maximumbedrag van € 12.850,–.

Titel 11. KLIC

Artikel 25

Voor het doen van een oriëntatieverzoek of een graafmelding als bedoeld in artikel 7 of 8 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten is verschuldigd: € 11,50. Dit tarief geldt ook voor een calamiteitenmelding als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten en een INSPIRE aanvraag netinformatie die, overeenkomstig de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, als een ruimtelijke gegeven wordt verstrekt.

Titel 12. Uitzonderingen voor overheidsorganisaties

Artikel 26

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de aldaar bedoelde kosteloze verstrekking van gegevens niet van toepassing op notarissen en gerechtsdeurwaarders.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 4 Voor de inschrijving van een beperkingenbesluit, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, sub 1, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, door een gemeente is geen tarief verschuldigd, als bedoeld in artikel 2, derde lid, indien het elektronisch ingeschreven stuk geautomatiseerd kan worden verwerkt overeenkomstig artikel 2, vierde lid.

Titel 13. Uitvoeren andere werkzaamheden

Artikel 27

Voor het uitvoeren van andere werkzaamheden op grond van de wet dan genoemd in deze regeling is per kwartier, of een gedeelte van een kwartier dat een medewerker van de Dienst daaraan heeft besteed, verschuldigd:

 • a. indien het een administratief medewerker betreft: € 21,25;

 • b. indien het een juridisch medewerker of technisch medewerker betreft: € 26,–;

 • c. indien het een senior juridisch medewerker of senior technisch medewerker betreft: € 28,50;

 • d. indien het een projectleider of technisch specialist betreft: € 31,75;

 • e. indien het een assistent projectmanager of GIS-specialist betreft: € 34,75;

 • f. indien het een projectmanager of senior GIS-specialist betreft: € 37,50.

Artikel 28

Voor het op verzoek door de Dienst technisch vervaardigen, aanpassen of vormgeven van een kadasterstylesheet, dan wel het goedkeuren van een door een derde vervaardigde stylesheet, is per door de Dienst besteed kwartier, of een gedeelte van een kwartier, verschuldigd: € 45,75.

Artikel 29

 • 1 Indien de opgave, bedoeld in de artikelen 15, 16, 17, vierde lid, 18, 20, 21, 22, 23, tweede lid, of 24, eerste lid, onderdelen a en b of tweede lid, in een andere vorm of met een uitgebreidere inhoud dan de standaardopgave wordt verstrekt, is naast het tarief, bedoeld in die artikelen, verschuldigd:

  • a. de kosten voor specifieke infrastructuur, zoals die vooraf door de Dienst kenbaar worden gemaakt; en

  • b. per kwartier dat een medewerker van de Dienst daaraan heeft besteed: een bedrag gelijk aan het tarief als bedoeld in artikel 27.

 • 2 Indien de opgave, bedoeld in de artikelen 13, tweede lid, onderdeel a, 15, 16, 17, vierde lid, 20, 21, 22 of 24, tweede lid, met een beperktere inhoud dan de standaardopgave wordt verstrekt, zijn verschuldigd de tarieven, bedoeld in die artikelen, verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de minderkosten voor specifieke infrastructuur zoals die vooraf door de Dienst kenbaar worden gemaakt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 30

 • 2 Voor de toepassing van de artikelen 15, derde lid, en 22, vijfde lid, onderdeel b, wordt uitgegaan van het aantal objecten dan wel percelen waaruit het desbetreffende gebied bestaat op 1 januari van het jaar waarin de gegevensverstrekking plaatsvindt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 10 november 2015

Raad van Bestuur

Namens deze,

Th.A.J. Burmanje

Bijlage I. behorend bij artikel 2 lid 1 Tarievenregeling Kadaster

 

Omschrijving stukdeel

1

Afgifte legaat

2

Afkoop grondrente

3

Afstand beperkt zakelijk recht

4

Afstand of vermenging na afkoop erfpachtrecht

5

Beheeroverdracht wegens bestuurlijke herindeling

6

Dwaling (overig)

7

Dwaling omtrent grensaanwijs

8

Fusie

9

Gemeentelijke herindeling

10

Heruitgifte beperkt recht

11

Herverkaveling (wettelijk)

12

Huurkoop

13

Hypotheek

14

Kavelruil

15

Mandeligheid (beëindiging)

16

Mandeligheid (ontstaan)

17

Mandeligheid (wijziging)

18

Ondersplitsing in appartementsrechten

19

Onteigening

20

Openbare verkoop (onvrijwillig)

21

Openbare verkoop (vrijwillig)

22

Opheffing ondersplitsing in appartementsrechten

23

Opheffing splitsing in appartementsrechten

24

Opzegging beperkt zakelijk recht

25

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

26

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht) onder voorbehoud zakelijk recht

27

Overdracht naar aanleiding van ontbinding rechtspersoon

28

Overdracht om niet

29

Overgang ivm gemeentelijke herindeling

30

Registratie eigendom netwerk

31

Registratie eigendom netwerk (beëindiging)

32

Registratie eigendom netwerk (wijziging)

33

Registreren oud vaderlands recht

34

Ruiling

35

Schenking

36

Schenking onder voorbehoud van

37

Spiegelsplitsing t.b.v. afkoop erfpacht

38

Splitsen rechtspersoon

39

Splitsing in appartementsrechten

40

Toewijzing op grond van art. 34 Wilg

41

Vaststellingsovereenkomst

42

Verdeling van gemeenschap (erfgenamen)

43

Verdeling van gemeenschap (gezamenlijk rechthebbenden)

44

Verdeling van gemeenschap (huwelijk/geregistreerd partnerschap)

45

Verdeling van gemeenschap onder voorbehoud van

46

Verjaring (betwist)

47

Verjaring (niet betwist)

48

Verkrijging door een rechtspersoon in oprichting

49

Vermenging

50

Vervallen verklaring beperkt zakelijk recht

51

Vervulling ontbindende voorwaarde (overdracht)

52

Vervulling ontbindende voorwaarde (vestiging beperkt recht)

53

Vervulling opschortende voorwaarde

54

Vestiging zakelijk recht overig

55

Vestiging zakelijk recht van erfpacht

56

Vestiging zakelijk recht van gebruik en bewoning

57

Vestiging zakelijk recht van opstal

58

Vestiging zakelijk recht van opstal nutsvoorziening

59

Vestiging zakelijk recht van vruchtgebruik

Bijlage II. behorend bij artikel 2 lid 2 Tarievenregeling Kadaster

 

Omschrijving stukdeel

1

Aanvullende akte

2

Afbouw schip (verklaring van)

3

Afwijkende regeling onderhoud niet bevaarbare sloot, gracht, enz.

4

Algemene voorwaarden

5

Appartementsrechtsplitsing (wijziging reglement/voorwaarden)

6

Bekrachtiging

7

Beperkt recht (wijziging einddatum)

8

Beperkt recht (wijziging voorwaarden)

9

Beslag

10

Beslag (omzetting)

11

Cessie

12

Claim op netwerk

13

Echtscheiding

14

Erfpachtcanon (wijziging)

15

Gekozen woonplaats (wijziging)

16

Huurkoop (overeenkomst)

17

Inbreng in of ontbinding van personenvennootschap

18

Instelling rechtsmiddel

19

Instelling rechtsvordering

20

Kavelruil overeenkomst

21

Kavelruil overeenkomst (beëindiging)

22

Koopovereenkomst (beëindiging)

23

Koopovereenkomst of voorovereenkomst koop, art. 10 WVG

24

Koopovereenkomst, art 7:3 BW en 10 WVG

25

Koopovereenkomst, art. 7:3 BW

26

Naamswijziging rechtspersoon

27

Omzetting rechtspersoon

28

Overig bij object aan te tekenen stuk (ontstaan)

29

Overig bij tenaamstelling aan te tekenen stuk (ontstaan)

30

Overig bij zekerheidsstelling aan te tekenen stuk (ontstaan)

31

Privatieve last

32

Rangwisseling

33

Rechterlijke uitspraak

34

Reglement mede-eigenaren

35

Stuk betreffende erfdienstbaarheden

36

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

37

Stuk vervallen ontbindende voorwaarde

38

Stuk vervallen opschortende voorwaarde

39

Subrogatie

40

Toestemming voor een boom, venster, enz. binnen verboden afstand

41

Uitoefening retentierecht

42

Uittreksel boedelregister (wijze van aanvaarding/verwerping)

43

Verandering geslachtsnaam

44

Verandering voornaam

45

Verbetering

46

Vereniging erfpacht

47

Verticale splitsing erfpacht

48

Wijziging ondersplitsing m.b.t. appartementsindices

49

Wijziging splitsing m.b.t. appartementsindices

50

Wijziging splitsing m.b.t. onttrekken grondperceel

51

Wijziging splitsing m.b.t. toevoegen grondperceel

Bijlage III. behorend bij artikel 2 lid 3 Tarievenregeling Kadaster

 

Omschrijving stukdeel

1

Beperking op basis van een overheidsbesluit (doorhaling)

2

Beperking op basis van een overheidsbesluit (handhaving)

3

Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)

4

Beperking op basis van een overheidsbesluit (wijziging)

5

Beslag (doorhaling)

6

Beslag (wijziging)

7

Doorhaling overig aan te tekenen stuk

8

Hypotheek (doorhaling)

9

Hypotheek (wijziging)

10

Verklaring van waardeloosheid van een gedeelte van een inschrijving, niet zijnde wijziging rechthebbende

11

Verklaring van waardeloosheid, niet zijnde wijziging rechthebbende

12

Wet geluidhinder

Bijlage IV. behorend bij artikel 3 onderdeel a Tarievenregeling Kadaster

 

Omschrijving stukdeel

1

Afstand huwelijksgemeenschap

2

Beperking beschikkingsbevoegdheid m.b.t. onroerend goed

3

Beperking beschikkingsbevoegdheid opheffen

4

Bewaardersverklaring

5

Faillietverklaring

6

Huwelijkse en/of partnerschapsvoorwaarden

7

Inschrijving gemeenschap van goederen

8

Stuk m.b.t. beperking beschikkingsbevoegdheid

9

Verklaring van erfrecht

10

Vernieuwing

11

Wijziging burgerlijke staat

Naar boven