Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 08-12-2018 t/m 31-12-2019

Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2015, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1. : Begrippen

[Vervallen per 01-01-2020]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. het ministerie: het Ministerie van Financiën;

 • b. het kernministerie: het Ministerie van Financiën exclusief het directoraat-generaal Belastingdienst;

 • c. de minister: de Minister van Financiën;

 • d. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Financiën;

 • e. bewindspersoon: de Minister of de Staatssecretaris van Financiën;

 • f. algemene leiding: de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal;

 • g. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • h. volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • i. (hoofd)budgethouder: hoofd van een organisatie-eenheid verantwoordelijk voor het financieel beheer van één of meer budgetten;

 • j. bedrijfsvoering: onderwerpen op de terreinen van personeel en organisatie, informatievoorziening en ict, inkoop, huisvesting, facilitaire zaken en beveiliging.

Hoofdstuk 2. Algemene leiding

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2. : Missie en taakopdracht

[Vervallen per 01-01-2020]

Het ministerie werkt aan een goede financiële huishouding van Nederland, int belastingen op basis van solide fiscale regelgeving en ziet toe op een doelmatige besteding van overheidsgeld. Het ministerie maakt regels voor het goed functioneren van het financiële stelsel en werkt aan een sterke economische structuur die verankerd is in een economisch en financieel gezond Europa.

De algemene leiding hanteert de basiswaarden van het ministerie en draagt zorg voor de bevordering van deze waarden onder de medewerkers. Zij stimuleert de toewijding, de deskundigheid, de professionaliteit en de aanspreekbaarheid van de medewerkers. De algemene leiding geeft ruimte aan talent in de organisatie en bevordert de samenwerking tussen dienstonderdelen en met andere ministeries. De algemene leiding legt over de bedrijfsvoering en het beheer van de haar toevertrouwde middelen op inzichtelijke wijze verantwoording af.

Artikel 3. Secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 Onverminderd de overige bepalingen van dit besluit waarin aan de SG mandaat wordt verleend, wordt aan de SG mandaat verleend voor:

  • a) aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het Besluit regeling functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

  • b) het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de SG door een ander organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 7 moeten worden vastgesteld;

  • c) het vaststellen van de werkterreinen van de directeuren-generaal, bedoeld in artikel 4;

  • d) het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges, voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een andere ambtenaar binnen het ministerie.

 • 3 De SG is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen van de direct onder hem ressorterende directies en diensten, genoemd in bijlage 1a, voor de samenhang tussen die beleidsterreinen en voor de bijbehorende bedrijfsvoering. De SG geeft leiding aan de onder hem ressorterende directeuren en voorziet daartoe in de nodige ondermandaten van die directeuren.

 • 4 De SG treft een vervangingsregeling inzake vervanging bij zijn afwezigheid, met inachtneming van artikel 3a, vijfde lid.

Artikel 3a. Plaatsvervangend secretaris-generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De plaatsvervangend secretaris-generaal (de pSG) is verantwoordelijk voor:

  • a. de integrale ontwikkeling en realisering van de strategische doelstellingen op bedrijfsvoeringgebied voor het gehele ministerie, en

  • b. de afstemming van de bedrijfsvoering op het primaire proces van het ministerie.

 • 2 De pSG is door middel van kaderstelling verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ministerie.

 • 3 De pSG is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen van de onder hem ressorterende directies en diensten, genoemd in bijlage 1a, voor de samenhang tussen die beleidsterreinen en voor de bijbehorende bedrijfsvoering.

 • 4 De pSG heeft de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de diensten en ZBO’s, genoemd in bijlage 1a.

 • 5 Bij afwezigheid van de SG treedt de pSG op als plaatsvervanger ten aanzien van:

  • a. De eigenaarsrol van de SG;

  • b. Het overleg met de medezeggenschap en met de vakbonden.

Artikel 4. Directeuren-generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

De directeuren-generaal, onder wie de thesaurier-generaal, (de DG’s) zijn verantwoordelijk voor de beleidsterreinen van de onder hen ressorterende directies, genoemd in bijlagen 1 b tot en met e, voor de samenhang tussen die beleidsterreinen en – met inachtneming van de artikelen 20 en 20a van dit besluit – voor de bijbehorende bedrijfsvoering. De DG’s hebben een plaatsvervanger, die hen bij afwezigheid vervangt. De DG’s geven leiding aan de onder hen ressorterende directeuren en voorzien daartoe in de nodige ondermandaten van die directeuren.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De pSG is chief information officer (de CIO) voor het ministerie.

 • 2 De CIO heeft de volgende hoofdtaken:

  • a. het inrichten van een CIO-stelsel voor het ministerie;

  • b. de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van grote ICT-projecten;

  • c. oordelen over de start van ICT-projecten en op kritieke momenten tijdens de uitvoering daarvan;

  • d. opstellen en actueel houden van de departementale strategie en visie op geautomatiseerde informatievoorziening en ICT en deze ontwikkelen en onderhouden, vanuit de rijksbreed afgesproken kaders, de departementale architectuur en standaarden;

  • e. bewaken van de samenhang in informatievoorziening en ICT-projecten binnen het ministerie door applicatie- en projectenportfoliomanagement;

  • f. toezicht houden op de naleving van de rijksbrede kaders binnen het ministerie en het stellen van eisen aan projectbeheersingsmethodieken op basis van de rijksbrede kaders, en ondersteunen van audits, reviews en second opinions.

Artikel 5. Bestuursraad en bedrijfsvoeringsberaad

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Er is een bestuursraad. De bestuursraad overlegt regelmatig over de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering, over de hoofdlijnen van de departementale bedrijfsvoering en over al het andere dat nodig is voor een goed functioneren van het ministerie.

 • 2 De leden van de bestuursraad zijn:

  • a) de SG;

  • b) de directeur-generaal Belastingdienst;

  • c) de directeur-generaal voor Fiscale Zaken;

  • d) de directeur-generaal van de Rijksbegroting;

  • e) de thesaurier-generaal;

  • f) de pSG;

  • g) de hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken.

  De directie Bestuurlijke en Juridische Zaken verzorgt het secretariaat van de bestuursraad.

 • 3 Er is een bedrijfsvoeringsberaad. De volgende functionarissen voeren in het bedrijfsvoeringsberaad regelmatig collegiaal overleg over beleidsvoorstellen met betrekking tot de departementale bedrijfsvoering:

  • a) de plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst;

  • b) de plaatsvervangend directeur-generaal voor Fiscale Zaken;

  • c) de plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksbegroting;

  • d) een directeur van de Generale Thesaurie;

  • e) de hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken;

  • f) de directeur Bedrijfsvoering;

  • g) een directeur van het SG-cluster

 • 4 De pSG is voorzitter van het bedrijfsvoeringsberaad.

Artikel 6. : Overleg met bewindspersonen

[Vervallen per 01-01-2020]

Over vraagstukken die van politiek gevoelige of anderszins zwaarwegende aard zijn, treedt de algemene leiding in contact met de bewindspersoon die het aangaat, voordat van bevoegdheden gebruik wordt gemaakt.

Hoofdstuk 3. Organisatie en taken

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7. Topstructuur ministerie

[Vervallen per 01-01-2020]

De topstructuur van het ministerie bestaat uit de hieronder genoemde organisatieonderdelen, alsmede de rechtstreeks daaronder ressorterende directies en diensten:

 • a. Het cluster secretaris-generaal (SG-cluster);

 • b. Het directoraat-generaal Belastingdienst (het DGBD);

 • c. Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (het DGFZ);

 • d. Het directoraat-generaal van de Rijksbegroting (het DGRB);

 • e. De Generale Thesaurie (de GT).

Artikel 8. Organisatie en taken

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De organisatie en taken van de topstructuur van het ministerie, alsmede de organisatie en taken van organisatieonderdelen ressorterend onder de topstructuur, worden vastgesteld zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 (a tot met e).

 • 2 Van het eerste lid is uitgezonderd de organisatie en taken van organisatieonderdelen ressorterend onder de topstructuur bij het DGBD, waarvoor de directeur-generaal Belastingdienst, in overeenstemming met de SG, een organisatiebesluit vaststelt.

 • 3 De algemene leiding van een directoraat-generaal wordt gevormd:

  • a. voor het SG-cluster: door de SG en pSG;

  • b. voor het DGBD, het DGFZ en het DGRB: door de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal;

  • c. voor de GT: door de thesaurier-generaal en de plaatsvervangend thesaurier-generaal;

 • 4 Een van de directeuren van het directoraat-generaal (met uitzondering van het DGBD) is tevens de plaatsvervangend directeur-generaal. In de bij de mandaatbesluiten, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van dit besluit, behorende bijlagen 2 is opgenomen welke directeur tevens plaatsvervangend directeur-generaal is.

Artikel 9. Tijdelijke organisatieonderdelen

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Met inachtneming van de taken als bedoeld in artikel 8 en passend binnen de topstructuur als bedoeld in artikel 7 kan de SG of de pSG tijdelijke organisatieonderdelen instellen.

 • 2 De SG kan de directeur-generaal Belastingdienst toestemming verlenen om, met inachtneming van de topstructuur van het DGBD en de taken genoemd in bijlage 1b, tijdelijke organisatieonderdelen in te stellen.

Artikel 10. : Mandaatbesluiten SG-cluster en Directoraten-Generaal

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De SG stelt een mandaatbesluit vast voor de rechtstreeks onder hem ressorterende dienstonderdelen.

 • 2 De DG’s stellen, in overeenstemming met de SG, een mandaatbesluit voor hun directoraat-generaal vast.

Hoofdstuk 4. Mandaten

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 11. : Hoofdbudgethouderschap

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De SG en DG’s zijn hoofdbudgethouder voor wat betreft hun taken en zijn uit dien hoofde bevoegd verplichtingen – met financiële consequenties – aan te gaan en uitgaven goed te keuren binnen hun budgetten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, gaat de directeur-generaal Belastingdienst verplichtingen ten aanzien waarvan het verscherpt toezicht geldt, als bedoeld in bijlage 3, slechts aan in overeenstemming met de hoofddirecteur Control en Financiën van directoraat-generaal Belastingdienst danwel de hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken.

 • 3 De SG stelt, na advies van de hoofddirecteur FEZ, de hoogte vast van de budgetten bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De hoofdbudgethouders zijn verantwoordelijk voor een adequaat financieel beheer.

Artikel 12. : Budgethouderschap

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De SG en de DG’s kunnen voor de in artikel 11 genoemde bevoegdheden ondermandaat verlenen aan budgethouders.

 • 2 In een ondermandaat wordt de omvang ervan aangegeven.

Artikel 13. Mandaat aan SG en DG’s

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De SG en DG’s hebben binnen het kader van de jaarplannen en binnen eventueel door de minister of namens de minister door de SG gegeven richtlijnen mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 • 2 De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

  De Minister van Financiën, resp. De Staatssecretaris van Financiën,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de (onder)gemandateerde functionaris.

Artikel 14. : Ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De SG en de DG’s kunnen ieder voor hun werkterrein ondermandaat verlenen.

 • 2 Directeuren kunnen het aan hen verleende ondermandaat doormandateren. Voor ondermandaat door een directeur is de goedkeuring door de SG of de DG vereist.

 • 3 In een ondermandaat wordt de omvang ervan aangegeven.

 • 4 De directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken draagt zorg voor openbare terinzagelegging op het ministerie en bekendmaking op de internetsite van het ministerie van de krachtens deze regeling verleende ondermandaten.

Artikel 15. : Mandaatregister

[Vervallen per 01-01-2020]

Onderdeel van deze regeling vormt een mandaatregister dat is opgenomen in bijlage 2. Het mandaatregister bevat handtekeningen en parafen van de in dit besluit gemandateerde functionarissen.

Artikel 16. Personeelsbesluiten

[Vervallen per 01-01-2020]

Bij het nemen van besluiten, afdoen van stukken en ondertekenen van uitgaande brieven met betrekking tot alle personeelsaangelegenheden, bedoeld in bijlage 4 bij deze regeling, betreffende het kernministerie is advies van het hoofd Eenheid Organisatie en Personeel van de directie Bedrijfsvoering vereist.

Artikel 17. : Besluiten met financiële consequenties

[Vervallen per 01-01-2020]

Voor zover voorgenomen besluiten met financiële consequenties niet passen binnen de door de SG vastgestelde budgetten, is instemming van de hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken vereist.

Artikel 18. : Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-01-2020]

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a. volmacht,

  en

 • b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen ten aanzien van de uitoefening van taken

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 19. : Voorbehouden aan bewindspersonen

[Vervallen per 01-01-2020]

Aan de bewindspersonen is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van stukken:

 • a. gericht aan de Koning;

 • b. gericht aan de Raad van State;

 • c. gericht aan de ministerraad (van het Koninkrijk);

 • d. gericht aan de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • e. gericht aan de president van de Algemene Rekenkamer;

 • f. gericht aan autoriteiten in binnen- en buitenland, gelijk of hoger in rang dan een minister of staatssecretaris;

 • g. zijnde Ministeriële regelingen houdende algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 20. Voorbehouden aan de SG

[Vervallen per 01-01-2020]

Aan de SG is voorbehouden:

 • 1. Het doen van voorstellen omtrent de vaststelling van de topstructuur van het ministerie, tot en met het niveau van directies, en hiermee samenhangend het besluiten tot reorganisaties;

 • 2. het vaststellen van de formatie, en hiermee samenhangend het besluiten tot reorganisaties:

  • a. van het kernministerie,

  • b. van de topstructuur van het DGBD, als opgenomen in bijlage 1b;

  als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering 2011, en na gehoord hebbende de bestuursraad;

 • 3. het aanstellen, benoemen, plaatsen en ontslaan van ambtenaren in functies behorende tot de topstructuur van het ministerie en de directoraten-generaal. Benoemingen vinden plaats na overleg met de bestuursraad;

 • 4. het toekennen van maatregelen van sociaal flankerend beleid aan functionarissen als bedoeld in het vorige lid;

 • 5. het besluiten tot bezoldiging conform de artikelen 22a en 7, tweede lid, van het BBRA 1984 van functionarissen behorende tot de topstructuur van het ministerie en de directoraten-generaal;

 • 6. het voeren van overleg met bonden over regelingen van rechtspositionele aard als bedoeld in artikel 113 van het ARAR.

Artikel 20a. Voorbehouden aan de pSG

[Vervallen per 01-01-2020]

Met inachtneming van artikel 20 is aan de pSG voorbehouden:

 • 1. het, na overleg met de bestuursraad, doen van voorstellen omtrent de vaststelling van de organisatie van het kernministerie vanaf het niveau van afdelingen (of daarmee vergelijkbare organisatieonderdelen) en lager, en hiermee samenhangend het besluiten tot reorganisaties;

 • 2. het vaststellen van de formatie van het DGBD, voor zover het een uitbreiding van de totale formatie betreft;

 • 3. het – met inachtneming van het vorige artikel – aanstellen, benoemen, plaatsen en ontslaan van ambtenaren in overige leidinggevende functies bij het kernministerie tot het niveau van afdelingshoofden of daarmee gelijk te stellen leidinggevende functies;

 • 4. het – met inachtneming van het vorige artikel – aanstellen, benoemen, plaatsen en ontslaan van ambtenaren werkzaam in functies bij het kernministerie met een bezoldiging van salarisschaal 15 of hoger. Benoemingen vinden plaats na overleg met de bestuursraad;

 • 5. het toekennen van maatregelen van sociaal flankerend beleid aan functionarissen als bedoeld in de vorige twee leden;

 • 6. het besluiten tot (bijzondere) beloning conform artikel 8 van het BBRA 1984 van functionarissen van het kernministerie;

 • 7. het besluiten op verzoeken van functionarissen van het kernministerie tot uitbreiding van een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week;

 • 8. het voeren van overleg met bonden over regelingen van rechtspositionele aard als bedoeld in artikel 113 van het ARAR bij afwezigheid van de SG;

 • 9. het vaststellen van regelingen of maken van afspraken met betrekking tot sociaal flankerend beleid;

 • 10. het vaststellen van regels en beleid(skaders) inzake de bedrijfsvoering, waaronder regels die leiden tot wijzigingen in de rechten of verplichting van ambtenaren, voor zover van toepassing op ambtenaren van het gehele ministerie of het kernministerie;

 • 11. het besluiten tot het – al dan niet voorwaardelijk – opleggen van de disciplinaire maatregel van ontslag als bedoeld in artikel 81, eerste lid, onder l, van het ARAR;

 • 12. het besluiten tot het – al dan niet voorwaardelijk – opleggen van disciplinaire maatregelen als bedoeld in artikel 81 van het ARAR aan functionarissen behorende tot de topstructuur van het ministerie en de directoraten-generaal;

 • 13. het verlenen van ontslag wegens reorganisatie;

 • 14. het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in verband met het beëindigen van de aanstelling of tewerkstelling bij het ministerie of een wijziging van een reeds afgesloten vaststellingsovereenkomst;

 • 15. het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR, voor zover de daaraan gekoppelde financiële verplichtingen voor het ministerie (uitkering inclusief andere verstrekkingen en/of vergoedingen) per saldo hoger zijn dan bij een financiële verplichting op grond van WW en bovenwettelijk WW.

Artikel 20b. Voorbehouden aan de algemene leiding DG, uitgezonderd het DGBD

[Vervallen per 01-01-2020]

Met inachtneming van voorgaande artikelen van dit besluit is aan de algemene leiding van een DG, uitgezonderd het DGBD, ten aanzien van onder hen ressorterende medewerkers voorbehouden, het besluiten:

 • 1. tot een bijzondere aanstelling in tijdelijke dienst (artikel 6a ARAR);

 • 2. tot een (tijdelijke) plaatsing in het buitenland;

 • 3. het toekennen van maatregelen van sociaal flankerend beleid aan functionarissen als bedoeld in de vorige twee leden;

 • 4. tot bezoldiging conform de artikelen 22a en 7, tweede lid, van het BBRA 1984 van:

  • a. afdelingshoofden of daarmee gelijk te stellen functionarissen;

  • b. directeuren (m.u.v. Algemeen directeur), sectormanagers en manager Bestuursondersteuning en Vaktechniek bij de ADR;

 • 5. tot disciplinaire maatregelen (hoofdstuk 8 ARAR);

 • 6. tot schadeloosstelling (artikel 69 ARAR);

 • 7. tot het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR;

 • 8. tot aanbestedingsprocedures, indien een andere dan de procedures als bedoeld in de hoofdstukken 1.2 en 2.1 van de Aanbestedingswet 2012 wordt gevolgd;

 • 9. met betrekking tot (de aansprakelijkheidsstelling als gevolg van) dienstongevallen, beroepsziekten en beroepsincidenten, waarbij de pSG door de algemene leiding wordt geïnformeerd.

Artikel 20c. Voorbehouden aan algemene leiding DGBD

[Vervallen per 01-01-2020]

Met inachtneming van voorgaande artikelen van dit besluit is aan de algemene leiding van het DGBD, ten aanzien van onder hen ressorterende medewerkers voorbehouden, het besluiten:

 • 1. tot het vaststellen van de organisatie tot afdelingsniveau, en hiermee samenhangend het besluiten tot reorganisaties;

 • 2. tot het vaststellen van de formatie, waarbij tot wijzigingen in formatie van functies met salarisschaal 16 en hoger na overleg met de bestuursraad besloten wordt;

 • 3. tot het – met inachtneming van artikel 20 – aanstellen, benoemen, plaatsen en ontslaan van ambtenaren in overige leidinggevende functies tot het niveau van afdelingshoofden of daarmee gelijk te stellen leidinggevende functies;

 • 4. tot het – met inachtneming van artikel 20 – aanstellen, benoemen, plaatsen en ontslaan van ambtenaren in functies met een bezoldiging van salarisschaal 16 of hoger is verbonden. Benoemingen vinden plaats na overleg met de bestuursraad, en over de arbeidsvoorwaarden dient vooraf overleg met de pSG plaats te vinden;

 • 5. tot een bijzondere aanstelling in tijdelijke dienst (artikel 6a ARAR);

 • 6. tot een (tijdelijke) plaatsing in het buitenland;

 • 7. tot het toekennen van maatregelen van sociaal flankerend beleid aan functionarissen als bedoeld in de leden drie tot en met vijf van dit artikel;

 • 8. tot bezoldiging conform artikel 8 van het BBRA 1984;

 • 9. tot – met inachtneming van artikel 20 – bezoldiging conform de artikelen 22a en 7, tweede lid, van het BBRA 1984 van ambtenaren in:

  • a. overige leidinggevende functies tot het niveau van afdelingshoofden of daarmee gelijk te stellen leidinggevende functies, of

  • b. overige functies met een bezoldiging van salarisschaal 16 of hoger, na overleg met de pSG.

 • 10. het besluiten op verzoeken tot uitbreiding van een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week;

 • 11. het binnen de rijksbrede en/of ministeriebrede kaders vaststellen van regels en beleid(skaders) inzake de bedrijfsvoering voor zover specifiek van toepassing bij het DGBD;

 • 12. tot disciplinaire maatregelen (hoofdstuk 8 ARAR) aan:

  • a. leidinggevende functionarissen;

  • b. (strategische) functionarissen met een bezoldiging van salarisschaal 15 of hoger.

 • 13. tot het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het ARAR;

 • 14. tot aanbestedingsprocedures, indien een andere dan de procedures als bedoeld in de hoofdstukken 1.2 en 2.1 van de Aanbestedingswet 2012 wordt gevolgd;

 • 15. met betrekking tot (de aansprakelijkheidsstelling als gevolg van) dienstongevallen, beroepsziekten en beroepsincidenten, waarbij de pSG door de algemene leiding wordt geïnformeerd.

Artikel 20d. Overige bepalingen ten aanzien van mandaat

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In situaties waarin het bevoegd gezag een beloning aan een medewerker wil toekennen, waarbij wordt afgeweken van de reguliere beloningsregels dient vooraf overleg met de pSG plaats te vinden.

Hoofdstuk 6. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 21. : Planning en control

[Vervallen per 01-01-2020]

De SG en de DG’s leggen, aan het eind van het verslagjaar en tussentijds, gestructureerd verantwoording af over de uitvoering van aan hen opgelegde taken en het gebruik van daarbij verleende bevoegdheden.

Artikel 22. : Planning en managementrapportages

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De SG stelt ieder jaar een jaarplan op. De DG’s stellen ieder jaar een jaarplan op en bespreken dit met de SG. In het jaarplan worden beleidsdoelstellingen opgenomen, alsmede een risicoanalyse, voorgenomen activiteiten en budgetten.

 • 2 De SG stelt gedurende het jaar twee uitvoeringsrapportages op. De DG’s stellen gedurende het jaar twee uitvoeringsrapportages op en bespreken deze met de SG. In de uitvoeringsrapportages wordt gerapporteerd over het realiseren van beleidsdoelstellingen en activiteiten, over de uitputting van budgetten en over bijzonderheden in de bedrijfsvoering.

 • 3 Op basis van de uitvoeringsrapportages van de SG en de DG's stelt de hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken tweemaal per jaar een concernrapportage op die wordt besproken in de bestuursraad.

 • 4 De SG stelt na afloop van ieder jaar een jaarrapportage en een managementverklaring op. De DG’s stellen na afloop van ieder jaar een jaarrapportage en een managementverklaring op en bespreken deze met de SG. In de managementverklaring wordt verslag gedaan van afwijkingen in de bedrijfsvoering en over de risicobeheersing daarbij. Voorts bevat de managementverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van de gedane uitgaven.

 • 5 De SG stelt na afloop van ieder jaar een samenvattende managementverklaring op en brengt deze ter kennis van de minister.

Artikel 23. : Control

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken (FEZ) ondersteunt in de vorm van toezicht en advies de SG en de DG’s bij hun overkoepelende verantwoordelijkheid voor beleidsterreinen en bijbehorende bedrijfsvoering.

 • 2 De hoofddirecteur FEZ vervult de rol van concerncontroller – vanuit de in wet- en regelgeving, waaronder de Comptabiliteitswet 2001, vastgelegde taken – bij de totstandkoming van solide begrotingen en verantwoordingen in het kader van de planning- en controlcyclus, en bij de beoordeling van voorstellen met financiële gevolgen.

 • 3 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hoofddirecteur FEZ zijn vastgelegd in het Besluit taak FEZ.

Artikel 24. : Audit

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De directeur Auditdienst Rijk (ADR), respectievelijk de certificerend accountant van de ministeries, verschaft zekerheid over de rechtmatigheid van verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten van de aangesloten ministeries. Hij voert de accountantscontrole uit op de jaarverslagen van deze ministeries. Hij informeert de algemene leiding, de bewindspersonen en het Audit Committee over de uitkomsten van deze werkzaamheden.

 • 2 In opdracht van de algemene leiding of van de directeuren onderzoekt de directeur ADR, respectievelijk de certificerend accountant van de ministeries, de beleids- en bedrijfsvoering en rapporteert daarover aan de opdrachtgever en aan het Audit Committee.

 • 3 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur ADR zijn vastgelegd in het Besluit taak DAD.

Artikel 25. : Audit Committee

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Er is een Audit Committee.

 • 2 Het Audit Committee is samengesteld uit drie externe leden en twee leden van de bestuursraad. Eén van de externe leden is de voorzitter van het Audit Committee.

 • 3 De externe leden van het Audit Committee kunnen hun bevindingen separaat aan de minister kenbaar maken.

Artikel 26. : Intrekking andere (mandaat)regelingen

[Vervallen per 01-01-2020]

De volgende regeling wordt ingetrokken: Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 mei 2014.

Artikel 27. : Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 28. : Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Bijlage 1. bij het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën

[Vervallen per 01-01-2020]

Personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 16

De personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 16 zijn:

artikel 14 ARAR (stopzetting bezoldiging algemeen)

artikel 40 ARAR (stopzetten bezoldiging bij ziekte)

artikel 43 ARAR (sancties ziekte 0-52 weken)

artikel 44 ARAR (sancties ziekte >52 weken)

artikel 49 l ARAR (ontslag/sanctie bij reorganisatie)

artikel 73 ARAR (aanzuiveren tekort)

artikel 77 ARAR (ontzegging toegang tot gebouw)

artikel 80-84 ARAR (disciplinaire straffen)

artikel 90-92 ARAR (schorsing)

artikel 94, derde lid, ARAR (blokkeren ontslag op verzoek)

artikel 94, vierde lid, ARAR (blokkeren ontslag op verzoek wijziging termijn)

artikel 96 ARAR (reorganisatie-ontslag)

artikel 98, eerste lid, ARAR (ontslag ongeschiktheid)

artikel 99 ARAR (ontslag om andere reden)

artikel 104a ARAR (vermissing)

alsmede

de vaststelling van de formatie zoals gebaseerd op artikel 2 van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst.

Bijlage 1a. Organisatie en taken van het SG-cluster en daaronder ressorterende organisatieonderdelen

[Vervallen per 01-01-2020]

Topstructuur SG-cluster

[Vervallen per 01-01-2020]

Het SG-cluster bestaat uit de volgende ministeriebrede organisatieonderdelen:

 • a. de directie Algemene Financiële en Economische Politiek;

 • b. de directie Bedrijfsvoering;

 • c. de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

 • d. de directie Communicatie;

 • e. de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken,

en de volgende Rijksbrede organisatieonderdelen:

 • f. de Auditdienst Rijk;

 • g. de dienst Domeinen Roerende Zaken.

De verantwoordelijkheid van de pSG als bedoeld in:

 • artikel 3a lid 3 betreft de directies hierboven genoemd onder b, c en d;

 • artikel 3a lid 4 betreft de diensten hierboven genoemd onder f en g, alsmede de volgende ZBO’s: de Waarderingskamer, de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, Nederlands bureau der motorrijtuigenverzekeraars en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.

Taken SG-cluster

[Vervallen per 01-01-2020]

De organisatieonderdelen van het SG-cluster als hierboven genoemd, onder a tot en met e:

 • 1. ondersteunen de organisatieonderdelen van het ministerie op het gebied van organisatie, personeel, financiën, salaris, communicatie, documentaire informatievoorziening, archiefbeheer, facilitaire dienstverlening en ICT;

 • 2. behartigen, specifieke ministeriebrede functies inzake:

  • a. algemeen juridische en Europeesrechtelijke advisering;

  • b. politiek-bestuurlijke advisering van algemene aard;

  • c. ondersteunende werkzaamheden voor de algemene leiding;

  • d. communicatiebeleid en begeleiding van communicatie-uitingen van de bewindslieden en het ministerie;

  • e. de controlfunctie voor het ministerie;

  • f. het integriteitsbeleid;

  • g. De advisering over en onderzoek naar het te voeren financieel-economisch beleid.

De organisatieonderdelen van het SG-cluster als hierboven genoemd onder f en g, behartigen ministerie- en Rijksbrede functies inzake:

 • 1. de auditfunctie voor het ministerie en in opdracht van andere ministers de auditfunctie voor andere ministeries;

 • 2. het beheer en verkoop van overtollige en door overheidsinstanties in beslag genomen roerende zaken.

I. Directie Algemene Financiële en Economische Politiek (AFEP)

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie AFEP heeft de volgende hoofdtaken:

 • Het voorbereiden van het financieel-economisch beleid en het doen van onderzoek op dit terrein;

 • Het adviseren over, het coördineren van de behandeling van en het doen van onderzoek naar algemeen financiële en economische aspecten van beleid waarvoor de Minister van Financiën verantwoordelijkheid draagt;

 • Het adviseren van de Minister van Financiën over zaken die niet onder diens directe beleidsverantwoordelijkheid vallen, doch waarbij hij, gezien zijn algemeen financiële en sociaal-economische verantwoordelijkheid, nauw is betrokken;

 • Het ramen van en het doen van onderzoek naar de opbrengst van de belastingen en de milieuheffingen;

 • Het volgen van internationale economische ontwikkelingen en van de economische positie van voor Nederland belangrijke landen, zowel ten behoeve van internationaal overleg als ten behoeve van de beleidsvoorbereiding ter zake van de externe positie van de Nederlandse economie;

 • De vertegenwoordiging in interdepartementaal overleg en andere overlegorganen op algemeen financieel-economisch terrein, evenals het interdepartementaal coördineren op genoemd terrein;

 • De vertegenwoordiging in internationaal overleg met betrekking tot het algemene financiële en economische beleid en aspecten daarvan;

 • Het doen en entameren van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek op het financieel-economische terrein uitmondend in een geregelde stroom publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

II. Directie Bedrijfsvoering

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie Bedrijfsvoering heeft de volgende hoofdtaak:

Het zorgdragen voor de adequate ondersteuning van het bedrijfsvoeringsproces van het kerndepartement op het gebied van organisatie, personeel, financiën, documentaire informatievoorziening, archiefbeheer, facilitaire dienstverlening en ICT.

De directie is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. Eenheid Organisatie & Personeel met als taken:

  • Het adviseren van het lijnmanagement van het kerndepartement en in voorkomende gevallen individuele medewerkers op het terrein van personeel en organisatie;

  • Het leveren van een bijdrage aan de rijksbrede beleidsontwikkeling op O&P-gebied en de vertaling van dit beleid naar en de invoering hiervan op het kerndepartement;

  • Het houden van toezicht op de naleving van departementale en rijksbrede beleidskaders en regels;

  • Het zorg dragen voor de regie op de dienstverlening door derden (met name Shared Service Centra) bij de uitvoering van werkzaamheden op O&P-gebied voor het kerndepartement;

  • Het zorg dragen voor de uitvoering van administratieve werkzaamheden op personeelsgebied, voor zover deze niet zijn overgedragen aan P-direkt;

  • Het verzorgen van het contractmanagement ten aanzien van Shared Service Centra en externe marktpartijen;

  • Het signaleren van trends in vragen en klachten die voor de dienstverlening door de eenheden van de directie van belang zijn, waaronder begrepen het MTO;

  • Het zorgdragen voor de informatie aan medewerkers en managers via het Rijksportaal, waarbij het contentmanagement wordt verzorgd vanuit de eenheid FHIF.

 • b. Eenheid Informatisering met als taken:

  • Het vormgeven van een professionele relatie met de klant/gebruiker door het aanbrengen en bewaken van samenhang in de informatievoorziening en informatiseringsprogramma’s en het inventariseren van gewenste functionaliteit nu en in de toekomst en deze vertalen naar rijksbrede I-strategie en de meerjaren uitvoering daarvan;

  • Het adviseren en ondersteunen van de Chief Information Officer (CIO) ten aanzien van de rijksbrede ontwikkelingen op informatiseringsgebied en de aansluiting bij en vertaling van de gevolgen daarvan voor de I(CT) van het kerndepartement;

  • Het vanuit rijksbrede kaders (laten) ontwikkelen en onderhouden van de departementale architectuur en standaarden en het houden van toezicht op de naleving van de departementale en rijksbrede informatiseringkaders, ICT kaders en documentatie- en informatiekaders;

  • Het zorgdragen voor de regie op de dienstverlening door derden (met name Shared Servicecentra) bij de uitvoering van werkzaamheden op I(CT)-gebied voor het kerndepartement;

  • Het leveren van projectleiding en procesondersteuning ten behoeve van projecten op het gebied van informatisering;

  • Het beschrijven van de Producten Diensten Catalogus;

  • Het zorgdragen voor de ondersteuning van het digitaal werken door Doc-direkt;

  • Het zorgen voor sturing en inbedding van Financiën-specifieke ICT (Specials) door het maken/vertalen van beleid hiervoor en het zorgdragen voor ontwerp, ontwikkeling, inrichting, beheer, exploitatie en onderhoud van de ICT-infrastructuur en het technische beheer van informatiesystemen die als specials zijn gewaarmerkt.

  • Het zorgdragen voor de managementinformatie via het Business Intelligence center (BIC).

 • c. Eenheid Facilitair, Huisvesting, Inkoop en Financiën met als taken:

  • Het adviseren van het lijnmanagement op het gebied van huisvesting, inkoop, financiën en facilitaire zaken;

  • Het leveren van een bijdrage aan de rijksbrede beleidsontwikkeling op FHIF-gebied en de vertaling van dit beleid naar en de invoering hiervan op het kerndepartement;

  • Het zorg dragen voor de regie op de facilitaire dienstverlening door derden;

  • Het verzorgen van het contractmanagement ten aanzien van Shared Service Centra en externe marktpartijen;

  • Het zorg dragen voor de bedrijfshulpverlening binnen het kerndepartement;

  • Het zorg dragen voor de financiële administratie van het kerndepartement;

  • Het verzorgen van de secretariële ondersteuning voor de gehele directie;

  • Het zorgdragen voor het geïntegreerde servicepunt op het terrein van de bedrijfsvoering;

  • Het signaleren van trends in vragen en klachten die voor de dienstverlening door de eenheden van de directie van belang zijn, waaronder begrepen het IKTO.

III. Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ)

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie Bestuurlijke en Juridische Zaken heeft de volgende hoofdtaken:

 • De centrale politiek-bestuurlijke ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding;

 • De centrale coördinatie van DG-overstijgende onderwerpen;

 • Het zorgdragen voor onafhankelijke, tijdige en goede juridische adviezen aan alle directies binnen het ministerie van Financiën;

 • Het op een tijdige en juiste wijze bemiddelen bij geschillen en het voeren van processen voor alle directies binnen het ministerie van Financiën, alsmede het op juiste wijze ten uitvoerleggen van juridische procedures;

 • Het vertegenwoordigen van het ministerie van Financiën in juridische fora;

 • Het voorbereiden van wetgeving voor zover niet belegd bij andere onderdelen van het ministerie van Financiën;

 • Het zorgdragen voor een samenhangend, integraal integriteitsbeleid en het initiëren, regisseren en het toezien op een adequate uitvoering van dit beleid binnen het ministerie van Financiën.

De directie Bestuurlijke en Juridische Zaken is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. Bureau Bestuursondersteuning:

  • Verzorgt de bestuurlijke ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding, onder ander door het voeren van het secretariaat van de bestuursraad, door coördinatie van de voorbereiding van de ministerraad en de ministerstaf, het coördineren van de interne advisering ten behoeve van interdepartementaal overleg;

  • Is eerste aanspreekpunt voor en verlener van de primaire dienstverlening aan de bewindspersonen en de secretaris-generaal op facilitair, secretarieel, protocollair en administratief vlak;

  • Draagt zorg voor een samenhangend, integraal crisisbeheersings-, beveiligings- en integriteitsbeleid onder andere door het adviseren, initiëren, regisseren en het toezien op een adequate uitvoering van dit beleid;

  • Adviseert ten aanzien van specifieke beleidsdossiers die vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  • Coördineert DG-overstijgende dossiers en ziet toe op het nakomen van departementsbrede interdepartementale verplichtingen;

 • b. Afdeling Juridische Zaken:

  • Adviseert de politieke en ambtelijke leiding en alle directies van het ministerie inzake aangelegenheden op alle rechtsgebieden;

  • Bereidt wet- en regelgeving voor en ondersteunt andere directies daarbij;

  • Stelt overeenkomsten, convenanten en andere wilsuitingen van civielrechtelijke of publiekrechtelijke aard op en voert en begeleidt civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures;

  • Maakt onderdeel uit van het interdepartementale Wob-contactfunctionarissenoverleg, adviseert over Wob-verzoeken en bereidt afwijzende beschikkingen terzake voor;

  • Vertegenwoordigt het ministerie in interdepartementale gremia;

  • Coördineert voor het kerndepartement de opdrachten aan de Landsadvocaat.

IV. Directie Communicatie

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie Communicatie heeft de volgende taken:

 • Is verantwoordelijk voor de beleidscommunicatie over het primaire proces van het kerndepartement en de Belastingdienst;

 • Adviseert en ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding op het terrein van woordvoering en communicatie en is verantwoordelijk voor het departementale beleid terzake en coördineert DG-overstijgende onderwerpen in relatie tot woordvoering en communicatie evenals de beantwoording van Wob-verzoeken van de media of Wob-verzoeken met een maatschappelijk en/of politiek belang;

 • Is verantwoordelijk voor de organisatiecommunicatie van het ministerie inclusief het bewaken van de huisstijl en voor de vraag gestuurde individuele voorlichting (in samenwerking met andere departementen, uitvoeringsinstanties etc.);

 • Vertegenwoordigt het ministerie in externe, interdepartementale en interne gremia in relatie tot woordvoering, voorlichting en communicatie en vervult daarbij een voortrekkersrol in samenwerkingsprocessen en is tevens verantwoordelijk voor de departementsbrede communicatie met het parlement;

 • Voert de hoofdredactie van de internetsite van het ministerie en van Fintranet, mede in reactie op maatschappelijk relevante ontwikkelingen;

 • Het zorgen voor de regie op de invulling van nieuwe media/sociale media door het analyseren en ontsluiten van informatie voor het departement, het doen van literatuuronderzoek en het functioneel beheer van digitale kranten en functioneel beheer op Rijksportaal;

 • Coördineert het beleid ter zake van uitnodigingen, werkbezoeken en speeches van de politieke leiding en verzorgt de organisatie van conferenties, congressen, seminars, bijeenkomsten en vergaderingen op het niveau van de politieke en ambtelijke leiding en verzorgt de werkzaamheden in verband met het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen en protocollaire aangelegenheden en adviseert ter zake.

V. Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ)

[Vervallen per 01-01-2020]

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken heeft de volgende taken:

 • Optreden als de concerncontroller van het Ministerie van Financiën; allocatieve weging van middelen voor het beleid & uitvoering en er op toezien dat uitgaven en ontvangsten binnen de budgettaire kaders passen.

 • Het opstellen van de begroting IX en meerjarenramingen van het Ministerie van Financiën, inclusief Nationale Schuld.

 • Het toezien op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van deze begrotingen en op beleidsevaluaties; zorgdragen voor in- en externe verantwoording daarover.

 • Het voorbereiden en (laten) uitvoeren van het departementale beleid op het terrein van de administratieve organisatie en bestuurlijke informatievoorziening (AO/BIV) en diverse andere taken.

 • Advisering van SG/pSG als eigenaar over continuïteit en lange termijn doelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën (eigenaarsperspectief).

 • Stelt kaders voor- en ontwikkelt het departementale managementcontrolsysteem waarvan de begrotingscyclus, de departementale planning & control cyclus en het risicomanagement deel uitmaken.

 • Op basis van het Besluit Taak FEZ dient HDFEZ betrokken te worden bij voorstellen met budgettaire/financiële gevolgen. Vandaar dat HDFEZ een nieuwe rol (systeemtoets) heeft bij de totstandkoming van fiscale ramingen.

 • Het Fiscaal loket verricht een aantal rijksbrede taken zoals een signaalfunctie voor nieuwe fiscale wet- en regelgeving, adviesrol bij complexe fiscale vraagstukken en het bevorderen van kennis en draagvlak bij de ministeries. Daarnaast houdt het Fiscaal loket zich bezig met de belastingplicht van het eigen ministerie inclusief het DG Belastingdienst, door het houden van toezicht en verzorgen van de departementsbrede belastingaangifte van de Vennootschapsbelasting.

 • Het beheer van de consignatiekas is in de ‘Wet op de Consignatie van gelden’ belegd bij het Ministerie van Financiën / HDFEZ.

 • Enkele GT-uitgavencategorieën hebben een eigen en soms complexe dynamiek die zich deels aan de gebruikelijke afwegingsmechanismen onttrekken. HDFEZ dient over voldoende kennis te beschikken om zicht te houden op de belangrijkste beleidsprocessen van het Agentschap zoals swapbeleid en de daaraan verbonden risico’s en controle.

 • Regievoering en kaderstelling begrotings- en financiële administratie.

 • Afstemming Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer.

VI. Auditdienst Rijk (ADR)

[Vervallen per 01-01-2020]

De Auditdienst Rijk heeft de volgende hoofdtaken:

 • het uitvoeren van de bij de Comptabiliteitswet opgedragen taken betreffende de controle van de jaarlijkse financiële verantwoording en het onderzoeken van het gevoerde financiële en materieelbeheer van de ministeries;

 • het in opdracht van de ministeries uitvoeren van vraaggestuurde onderzoeken;

 • het op basis van de uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken doen van aanbevelingen aan het management van de ministeries, in het bijzonder op het gebied van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht.

De ADR is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • 1. Het directieteam

  De algemeen directeur, gehoord hebbende het directieteam geeft sturing aan de ADR. Het directieteam bestaat uit vier personen: een algemeen directeur, twee directeuren onderzoek en een directeur kennis en ontwikkeling. Eén directeur onderzoek is tevens plaatsvervangend algemeen directeur.

 • 2. Vijf accounts, elk onder leiding van een accountdirecteur

  De ministeries zijn als volgt over de accounts verdeeld:

  • 1. VWS, SZW en OC&W

  • 2. FIN en EZK (incl. coördinerende rol EU-werkzaamheden)

  • 3. DEF en AZ

  • 4. BZK en J&V (incl. coördinerende rol rijksbrede onderzoeken op verzoek van de ICBR)

  • 5. BZ en I&W

  De accounts zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de klantvragen binnen het account (en het. organiseren en verrichten van onderzoeken binnen het account.

 • 3. Vier sectoren, elk onder leiding van een sectormanager

  De sectoren zijn ingedeeld naar de verschillende auditdisciplines:

  • 1. Financial audit

  • 2. IT-audit

  • 3. Operational audit

  • 4. EU-audit

  De sectoren leveren capaciteit voor het uitvoeren van opdrachten. Voorts behoren ontwikkeling van kennis en innovatie op het terrein van de desbetreffende auditdiscipline tot de taak van de sectoren.

 • 4. Stafafdeling bestuursondersteuning en vaktechniek.

  De stafafdeling bestuursondersteuning en vaktechniek is rechtstreeks geplaatst onder de algemeen directeur. De stafafdeling heeft tot taak de strategische ondersteuning van het directieteam, de inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en de ontwikkeling van vaktechnische kaders waarbinnen de ADR zijn werkzaamheden uitvoert.

VII. Domeinen Roerende Zaken

[Vervallen per 01-01-2020]

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) is een directie van het Ministerie van Financiën. De dienst heeft twee hoofdtaken:

 • 1. De verwerking van in beslaggenomen goederen

  • Het in het kader van Wetboek van Strafvordering, vervoeren van in beslag genomen goederen van Politie naar de werklocaties.

  • Het op deze locaties taxeren van de goederen.

  • Het bewaren van de goederen tot opdracht van het Openbaar Ministerie verkregen wordt om met het goed te handelen. In dit geval kan het goed vernietigd, teruggegeven of verkocht worden.

  • Het landelijk coördineren van de aanpak ontmanteling hennepkwekerijen en verwerking van afvalstromen.

 • 2. De verwerking van door het Rijk overcompleet gestelde goederen

  • Het op basis van de Comptabiliteitswet 2001, artikel 38, lid 1 en de Regeling Materieel Beheer Rijksoverheid 2006, verwerken van door het Rijk overcompleet gestelde goederen. Het hierbij taxeren, adviseren, verkopen en vernietigen van de aangeleverde goederen.

  • Het in opdracht van de Ministerraad (December 2000) afstoten en verwerken van alle datadragers van het Rijk.

De organisatie heeft een landelijk werkgebied. Er zijn werklocaties te Bleiswijk, Hoogeveen, Soesterberg, Ulicoten en een locatie te Apeldoorn waarin alle administratieve taken zijn gecentraliseerd.

De uitvoering van de hoofdtaken is proces gestuurd ingericht en verdeeld over 4 afdelingen.

 • De afdeling Productie, verantwoordelijk voor de fysieke verwerking van de goederenstroom;

 • Het Klantcontactcentrum, verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en vervoer van de goederenstroom en de externe contacten. De afdeling vormt samen met de afdeling Productie het DRZ Dienstencentrum;

 • Afdeling Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor de secundaire processen;

 • De afdeling Innovatie & ICT; verantwoordelijk voor IT-beheer, informatiebeveiliging, innovatie en projecten.

Bijlage 1b. Organisatie en taken van het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

[Vervallen per 01-01-2020]

Topstructuur DGBD

[Vervallen per 01-01-2020]

Bij besluit van 20 september 2017 ter wijziging van de topstructuur van het directoraat-generaal Belastingdienst is bepaald dat het DGBD zal bestaan uit de volgende organisatieonderdelen:

 • 1. Het Bureau DG;

 • 2. Bureau Investeringsagenda;

 • 3. De hierna genoemde uitvoeringsdirecties:

  • a. directie Douane

  • b. directie FIOD

  • c. directie Toeslagen

  • d. directie Particulieren

  • e. directie Midden- en Kleinbedrijf

  • f. directie Grote Ondernemingen

  • g. directie Centrale Administratieve Processen

  • h. directie Klantinteractie & -Services

  • i. directie Informatievoorziening

 • 4. de hierna genoemde concerndirecties:

  • a. concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken

  • b. concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

  • c. concerndirectie IV- en Databeheersing

  • d. concerndirectie Organisatie en Personeel

  • e. concerndirectie Innovatie en Strategie

  • f. concerndirectie Control en Financiën

 • 5. De hierna genoemde corporate diensten en shared service organisaties (SSO):

  • a. corporate dienst Vaktechniek

  • b. corporate dienst Datafundamenten en Analyse

  • c. corporate dienst Communicatie

  • d. SSO Financieel en Managementinformatie

  • e. SSO Facilitaire Dienstverlening

  • f. SSO Organisatie en Personeel

  • g. Switch

Ten behoeve van de nadere inrichting van de hierboven genoemde organisatieonderdelen worden organisatierapporten opgesteld met inachtneming van genoemd besluit. Tot dat moment blijft het DG Belastingdienst bestaan uit de hierna genoemde organisatieonderdelen:

 • 1. de Belastingdienst

 • 2. de concernstaf DGBel

Hoofdstructuur Concernstaf DGBel

[Vervallen per 01-01-2020]

De concernstaf DGBel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Cluster Uitvoeringsbeleid;

 • b. Cluster Fiscaliteit;

 • c. Cluster Bedrijf;

 • d. Cluster Informatie Voorzieningenbeleid.

Taken Concernstaf DGBel

[Vervallen per 01-01-2020]

De concernstaf DGBel, als hierboven bedoeld:

 • a. adviseert de bewindslieden en de algemene leiding over alle aangelegenheden inzake de Belastingdienst;

 • b. toetst voorgenomen wetgeving op uitvoeringsaspecten voor de Belastingdienst;

 • c. adviseert over het uitvoeringsbeleid van fiscale, douane-, en invorderingswetgeving;

 • d. adviseert over het dienstverlenings-, toezichts- en opsporingsbeleid van de Belastingdienst;

 • e. adviseert over het uitvoeringsbeleid van internationale gegevensuitwisseling op het gebied van belastingen;

 • f. heeft een strategie- en onderzoeksfunctie op zijn beleidsterrein;

 • g. voert de Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse uit.

Het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBel) is de concernstaf voor de directeur-generaal en voor de leden van het MT Belastingdienst. DGBel is daarmee ondersteunend aan de besturing van het concern Belastingdienst en verzorgt de verbinding tussen de politiek en de uitvoering en vice versa. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvoeringsverantwoordelijken in de Belastingdienst, waarvan DGBel een integraal onderdeel uitmaakt.

De kern van het takenpakket van DGBel ligt in het uitzetten van de strategie van de Belastingdienst en het ontwikkelen van beleid. Dit krijgt vorm in advisering aan de politieke en ambtelijke top. Bij DGBel worden beslissingen die de Belastingdienst raken naar de uitvoering vertaald en worden ervaringen uit de Belastingdienst omgezet in adviezen ten behoeve van toekomstig beleid. Ook draagt DGBel zorg voor een adequate en snelle behandeling en begeleiding van vragen en opdrachten die vanuit de politiek op de Belastingdienst afkomen. Daarbij is DGBel de schakel die de Belastingdienst verbindt met het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken.

DGBel ontleent zijn toegevoegde waarde vooral aan het vermogen aan de voorkant te werken: adviseren over handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, uitzetten van strategische beleidslijnen en daarmee afgestemde meerjarige financiële, personele en bestuurlijke kaders, (systeem)control daarop en snel adequate informatie leveren aan de bewindspersoon.

Kracht en effectiviteit van een dergelijk apparaat zijn afhankelijk van de vraag in hoeverre adviezen tijdig (ook pro actief) worden opgesteld met aandacht voor alle relevante aspecten, qua reikwijdte aansluitend bij het onderwerp in kwestie en toegankelijk voor bestuurders, bewindslieden en andere betrokkenen. Om dat te bewerkstelligen zijn passende condities nodig op het vlak van informatievoorziening, organisatie, deskundigheid en competenties van medewerkers en leidinggevenden.

Typerend voor DGBel is de schakelfunctie tussen beleid en uitvoering. Daartoe moet de dg (en de medewerkers van DGBel op zijn gezag) zowel het gesprek kunnen voeren over beleid en (voorgenomen) wetgeving als over de uitvoering daarvan. Over beleidszaken wordt gesproken met de beleidsmakers van het ministerie van Financiën en van de andere departementen. Over uitvoeringszaken wordt gesproken met de eigen uitvoeringsorganisatie en met andere uitvoeringsorganisaties. Die gesprekken zijn verschillend van aard: taal en doel zijn anders naar gelang met beleidsmakers of met uitvoerders wordt gesproken. En terwijl de oriëntatie van de gesprekspartners meestal ‘eendimensionaal’ is (ófwel beleid, ófwel uitvoering) is de oriëntatie van DGBel ‘tweedimensionaal’ (én beleid, én uitvoering). Om die gesprekken goed te kunnen voeren is het belangrijk te investeren in vertrouwen, het begrijpen van het standpunt van de gesprekspartner en het meenemen van de gesprekspartner in de situatie van de Belastingdienst.

Relevant voor het functioneren is dat DGBel actief de verbinding zoekt met het primaire proces en optimaal gebruik maakt van de daar aanwezige kennis en kunde. Op die manier moet DGBel invulling geven aan zijn strategische en beleidsvormende taken. Het adagium is: ‘Medewerkers in de dienst gaan helpen op dossiers en DGBel regisseert op het niveau van koers en strategie’.

Tegen de achtergrond van dat adagium kiezen we voor een scherpe interne en externe taakafbakening en een bijpassend klein DGBel, dat uit vier clusters bestaat: Uitvoeringsbeleid, Fiscaliteit, Bedrijf en IV-Beleid. Elk cluster is werkzaam op het specifieke aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van één van de hoofddirecteuren. Samen ondersteunen de clusters de directeur-generaal bij de uitvoering van zijn taken en het nakomen van zijn verantwoordelijkheden.

I. Cluster Uitvoeringsbeleid

[Vervallen per 01-01-2020]

Het cluster Uitvoeringsbeleid heeft de volgende taken:

 • de beoordeling van wijzigingen in en uitbreidingen van de werkzaamheden van de Belastingdienst. Het cluster heeft een aanjagende en coördinerende functie bij het uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses;

 • het onderhouden van contacten over het takenpakket van de Belastingdienst met stakeholdersbinnen en buiten het ministerie van Financiën;

 • de verbindingsfunctie tussen de Belastingdienst en het managementteam bij het optreden van damages;

 • advisering over de interne en externe communicatie van de Belastingdienst;

 • contacten met buitenlandse overheden en zusterorganisaties;

 • algemene ondersteuning managementteam Belastingdienst.

De werkzaamheden van het cluster behoren primair tot het aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van de directeur-generaal.

II. Cluster Fiscaliteit

[Vervallen per 01-01-2020]

Het cluster Fiscaliteit heeft de volgende taken:

 • de beoordeling van en advisering over fiscaalrechtelijke vraagstukken (incl. de invordering) voor zover daaraan politieke en/of beleidsmatige aspecten zijn verbonden;

 • de behandeling van fiscale cassatiezaken;

 • internationale fiscale aangelegenheden.

De werkzaamheden van het cluster behoren primair tot het aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van de hoofddirecteur Fiscaliteit en Juridische Zaken.

III. Cluster Bedrijf

[Vervallen per 01-01-2020]

Het cluster Bedrijf heeft de volgende taken:

 • de coördinatie van de planningscyclus (bedrijfsplan, begroting, kadernota, stuurcontracten, formatie);

 • het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid en personele aangelegenheden indien daaraan beleidsvormende aspecten zijn verbonden;

 • de ondersteuning van de bestuurder in COR en GOBD;

 • het bedrijfsvoerings-, beveiligings- en integriteitsbeleid;

 • systeemcontrol op concernniveau (betrouwbaarheid van: stuur- en verantwoordingsinformatie, concernrapportages, beheersverslag, accountantscontrole, auditing);

 • behandeling van juridische vraagstukken (zoals personele beslissingen, schadevergoedingen en WOB-verzoeken), zowel op het gebied van het ambtenarenrecht (ten aanzien van belastingdienstmedewerkers), als op niet-fiscaal terrein, inclusief kabinetszaken;

 • de begeleiding van high potentials uit de Belastingdienst in MD-, TD- en PD-trajecten.

De werkzaamheden van het cluster behoren primair tot het aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van de hoofddirecteur Control en Bedrijfsvoering.

IV. Cluster IV-beleid

[Vervallen per 01-01-2020]

Het cluster IV-beleid heeft de volgende taken:

 • het opstellen en actualiseren van IV-brede kaders en beleidslijnen en ondersteunen van de implementatie daarvan;

 • het controleren of binnen de kaders wordt geopereerd, inclusief meting, analyse en toetsing;

 • het ondersteunen van de verschillende bedrijfsonderdelen: advisering over de kaders, mede-ontwikkelen van producten (bijvoorbeeld een projectplan), advisering over de toepassing van beleid;

 • een (beperkte) IM-functie voor de informatievoorziening van de IV-keten zelf en de ondersteuning van de hoofddirecteur Informatie Voorziening als opdrachtgever voor infrastructuur.

De werkzaamheden van het cluster behoren primair tot het aandachts- en verantwoordelijkheidsgebied van de hoofddirecteur Informatie Voorziening.

Samenwerking en afstemming

Vaak zullen de onderwerpen die door DGBel worden behandeld, cluster overstijgend zijn, aangezien er vanuit verschillende invalshoeken tegenaan kan (en moet) worden gekeken. Het is zaak dat de clusters daarin de samenwerking weten te vinden. Als hulpmiddel daarbij wordt steeds één van de clusters voor bepaalde werkzaamheden als coördinerend cluster aangewezen. Dat coördinerend cluster borgt de betrokkenheid van andere clusters bij het onderwerp, zodat DGBel integraal adviseert.

Aansturing

De taakgebieden van de clusters vallen samen met de taakgebieden van een aantal leden van het managementteam Belastingdienst. Medewerkers van DGBel functioneren onder de eindverantwoordelijkheid van hun MT-lid op basis van professionele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Met het oog op de span of control van de MT-leden is een adjunct directeur toegevoegd. De adjunct directeur assisteert het MT-lid in de uitvoering van zijn/haar taken. De twee hoofdtaken van een adjunct zijn: de verantwoordelijkheid voor de HRM-rol naar de andere medewerkers van het cluster én de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en de inhoud van de producten van het cluster. Deze taken zijn nauw met elkaar verweven want inhoudelijk gezag is onontbeerlijk voor effectieve en overtuigende loopbaanbegeleiding van hoogwaardige beleidsmedewerkers.

Bijlage 1c. Organisatie en taken van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken en de daaronder ressorterende directies

[Vervallen per 01-01-2020]

Topstructuur DGFZ

[Vervallen per 01-01-2020]

Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de directie Algemene Fiscale Politiek;

 • b. de directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen;

 • c. de directie Directe Belastingen.

Taken DGFZ

[Vervallen per 01-01-2020]

Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken:

 • a. adviseert over het te voeren fiscaal beleid en bereidt de belastingwetgeving voor;

 • b. adviseert over het internationale beleid op het gebied van fiscaliteit en douane;

 • c. bereidt wetgeving en internationale regelingen voor op het gebied van de directe belastingen, de verbruiksbelastingen en wat daarmee verband houdt en adviseert over het hiermee samenhangende beleid;

 • d. adviseert over het beleid en bereidt wetgeving voor op het gebeid van de uitvoering van toeslagen door de Belastingdienst;

 • e. heeft een strategie- en onderzoeksfunctie op zijn beleidsterrein.

I. De directie Algemene Fiscale Politiek

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Coördinatie van en adviseren over het belastingbeleid, zowel voor de rijksbelastingen als het decentrale belastinggebied;

 • Voorbereiden en afstemmen van Europese fiscale dossiers en aangelegenheden;

 • Verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve studies en opstellen van (rekenkundige) modellen met betrekking tot het toekomstige algemene fiscale beleid;

 • Evalueren van belastinguitgaven;

 • Ondersteunen van de directies van het directoraat-generaal bij het wetgevingsproces en verdragen;

 • Voorbereiden van de beleidsbeslissingen op het gebied van douane, internationale regelingen en het formele douanerecht;

 • Het ontwerpen en toelichten, al dan niet in participatie met andere departementen en internationale organisaties, van wetgeving op het gebied van douane, internationale regelingen ter zake, het formele douanerecht en de veiligheid.

De directie AFP is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Analyse met als taken:

  • Verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses van het fiscale beleid;

  • In internationaal verband participeren in strategische fiscale verkenningen en vergelijkende beleidsonderzoeken (bijv. OESO);

  • Evalueren van alle belastinguitgaven op effectiviteit en doelmatigheid, zoals vermeld in bijlage 5 van de Miljoenennota.

 • b. de afdeling Beleid met als taken:

  • Adviseren over de vormgeving van het nationale fiscale beleid, hieronder valt onder meer het proactief zicht houden op, het betrokken zijn bij en het coördineren van fiscaal beleid en regelgeving;

  • Beoordelen van ministerraadstukken, met inbegrip van die van andere directoraten-generaal en departementen;

  • In internationaal verband meewerken aan nota’s en wetgeving over het fiscale beleid;

  • Assisteren van de bewindslieden bij de parlementaire verdediging van voorstellen bij het beantwoorden van Kamervragen;

  • Een bijdrage leveren aan een doelmatig en beheerst decentraal belastinggebied;

  • Coördineren van directoraat-generaal brede organisatietaken.

 • c. de afdeling Europese en Douane Aangelegenheden (EDA) met als taken:

  • Deelnemen aan internationaal en interdepartementaal overleg over Europees fiscale en douane onderwerpen;

  • Signaleren en beoordelen van wijzigingen in de Europese belastingwetgeving;

  • Adviseren over, in internationaal verband te nemen, nationale standpunten inzake belastingharmonisatie;

  • Coördineren van de behandeling van alle Europese belastingdossiers;

  • Ontwikkelen van nationaal fiscaal beleid voor zover dit door de belastingdiscussies in Europees verband wordt beïnvloed;

  • Het voorbereiden van fiscale procedures voor het Europese Hof van Justitie;

  • Het algemene douanebeleid;

  • Het formele en materiële douanerecht en het formaliteitenstelsel;

  • Internationale verdragen op douanegebied;

  • Het niet fiscale douanebeleid en wetgeving;

  • Internationale samenwerking op douanegebied en externe betrekkingen.

 • d. de afdeling Beleidsondersteuning met als taken:

  • Het ondersteunen van het traject van wetgeving en verdragen voor alle directies van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken;

  • Het uitzetten en afhandelen van prejudiciële vragen van het Hof van Justitie van de EG en het bijhouden van diverse overzichten, zoals die van lopende wet- en regelgeving, moties en toezeggingen en van te implementeren Europese fiscale regelgeving;

  • Het beheer van de Kennisbank DGFZ;

  • Toegankelijk maken voor medewerkers van relevante informatie zowel digitaal als op papier.

II. De Directie Directe Belastingen

[Vervallen per 01-01-2020]

De Directie Directe Belastingen (DB) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Voorbereiden van de door bewindspersonen of de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken te nemen beleidsbeslissingen op het gebied van directe belastingen, het formele belastingrecht, het invorderingsrecht, de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en wat daarmee verband houdt;

 • Het ontwerpen en toelichten van wetgeving op het gebied van de directe belastingen het formele belastingrecht, het invorderingsrecht, de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en wat daarmee verband houdt.

De directie DB is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Arbeid en Vermogen met als taken het adviseren over, voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

  • de inkomstenbelasting anders dan met betrekking tot winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en het tarief van de inkomstenbelasting;

  • het recht van successie, schenking en overgang, alsmede de Natuurschoonwet;

  • de kansspelbelasting;

  • de registratiewet;

  • de loonbelasting;

  • inkomsten uit dienstbetrekking;

  • belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen en uitgaven voor inkomensvoorzieningen;

  • het tarief van de inkomstenbelasting en de sociale verzekeringswetten voorzover de uitvoering daarvan is opgedragen aan de Belastingdienst.

 • b. de afdeling Winst met als taken het adviseren over, voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

  • de inkomstenbelasting wat betreft ondernemingen;

  • de vennootschapsbelasting;

  • de dividendbelasting.

 • c. de afdeling Formeel Recht en Invordering met als taken het adviseren over, voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

  • het formele recht betreffende de heffing van belastingen met uitzondering van invoerrechten en accijnzen;

  • het invorderingsrecht met uitzondering van dat betreffende invoerrechten en accijnzen;

  • de internationale bijstandsverlening bij de heffing en inning van belastingen;

  • de Wet waardering onroerende zaken;

  • belastingen, premies, heffingen of inkomensafhankelijke regelingen die primair andere ministeries aangaan, doch waarbij wordt aangesloten bij het formele belastingrecht of het invorderingsrecht of bij directe belastingen;

  • de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

  • de heffingskortingen.

III. De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (IZV) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Het voorbereiden en het ontwikkelen van en het adviseren over bilaterale en multilaterale regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belastingheffing alsmede zetelovereenkomsten van internationale organisaties in Nederland;

 • Het voorbereiden en ontwikkelen van en het adviseren over unilaterale regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belastingheffing;

 • Het uitvoeren van de taak van de bevoegde autoriteit in het kader van tot stand gekomen bilaterale of multilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele premie- of belastingheffing;

 • Het beleid en de regelgeving op het terrein van fiscale vrijstelling voor functionarissen bij in Nederland gevestigde ambassades en bij internationale en militaire organisaties;

 • Voorbereiden van de door bewindspersonen of de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken te nemen beleidsbeslissingen op het gebied van verbruiksbelastingen;

 • Het ontwerpen en toelichten, al dan niet in participatie met andere departementen en internationale organisaties, van wetgeving op het gebied van verbruiksbelastingen.

De directie IZV is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Internationale Zaken (IZ) met als taken:

  • Tot stand brengen van bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en ontgaan van enkelvoudige belasting in internationaal verband;

  • Het tot stand brengen van internationale regelgeving inzake de premieheffing volksverzekering;

  • Het voeren van overlegprocedures met bevoegde autoriteiten bij interpretatieverschillen of onduidelijkheden in verdragen, inclusief verrekenprijsgeschillen;

  • In multilateraal verband (OESO, EU, VN, e.d.) bijdragen aan internationale fiscale beleidsontwikkeling inzake de directe belastingen;

  • Beheren c.q. verzorgen van wijzigingen en vaststellen van de uitvoeringsregelingen en voorschriften van het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 en de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

 • b. De afdeling Verbruiksbelastingen met als taken:

  • Het adviseren over beleid en het voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

   • de accijnzen (accijns op alcoholhoudende dranken, tabak, minerale olie) en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken);

   • de autobelastingen (BPM, motorrijtuigenbelasting en BZM –eurovignet–);

   • de belastingen op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (energiebelasting, belasting op kolen, belasting op leidingwater, afvalstoffenbelasting);

   • de omzetbelasting;

   • de overdrachtsbelasting;

   • de assurantiebelasting;

  • Het formuleren en het inbrengen van Nederlands standpunten ten aanzien van Europese voorstellen op bovengenoemde terreinen.

Bijlage 1d. Organisatie en taken van het directoraat-generaal voor Rijksbegroting en de daaronder ressorterende directies

[Vervallen per 01-01-2020]

Topstructuur DGRB

[Vervallen per 01-01-2020]

Het directoraat-generaal van de Rijksbegroting bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de directie Begrotingszaken;

 • b. de Inspectie der Rijksfinanciën.

Taken DGRB

[Vervallen per 01-01-2020]

Het directoraat-generaal van de Rijksbegroting:

 • a. adviseert met betrekking tot de beheersing van de collectieve uitgaven van het Rijk;

 • b. bewaakt namens de minister als toezichthouder de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de collectieve uitgaven;

 • c. doet voorstellen voor effectieve begrotingsregels en infrastructuur van de begroting;

 • d. voorziet in transparantie over de budgettaire besluitvorming;

 • e. heeft een strategie- en onderzoeksfunctie op zijn beleidsterrein.

I. Directie Begrotingszaken

[Vervallen per 01-01-2020]

De Directie Begrotingszaken (BZ) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Adviseert over het begrotingsbeleid en over de uitvoering van de begroting;

 • Adviseert over de beleidsontwikkeling van de financiële functie en de auditfunctie;

 • Adviseert over interne en externe verzelfstandigingen;

 • Adviseert over de beleidsontwikkeling inzake het financiële beheer van en de verantwoording over Europese middelen;

 • Adviseert over de regelgeving voor de financiële functie en de auditfunctie;

 • Coördineert de totstandkoming van de Miljoenennota, het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de Nationale Verklaring inzake Europese middelen;

 • Is belast met de centrale financiële administratie van ’s Rijks schatkist;

 • Verzorgt opleidingen ten behoeve van de financiële functie, de auditfunctie en de bedrijfsvoering.

De directie Begrotingszaken is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Begrotingsbeheer (BBH) met als taken:

  • Adviseert over de beleidsontwikkeling van de financiële functie (beleidsvoering, begrotingsbeheer en financiële bedrijfsvoering) en de auditfunctie;

  • Adviseert over de informatievoorziening (inhoud en presentatie) van de Tweede Kamer met betrekking tot de beleidsvoering en de bedrijfsvoering bij de rijksoverheid;

  • Adviseert over de beleidsontwikkeling van het schatkistbankieren;

  • Coördineert de totstandkoming van de regelgeving voor de financiële functie en de auditfunctie, inclusief de juridische toetsing;

  • Coördineert en houdt toezicht op het begrotings- en verantwoordingsproces;

  • Coördineert de totstandkoming van de Miljoenennota en het FJR.

 • b. de afdeling Begrotingsbeleid (BBL) met als taken:

  • Adviseert over het begrotingsbeleid, waaronder de budgettaire normering van de collectieve sector;

  • Adviseert over de uitvoering van de begroting;

  • Draagt inhoudelijk bij aan de Miljoenennota en de overige budgettaire nota’s;

  • Is belast met het analyseren van de overheidsuitgaven vanuit macro-economisch perspectief;

  • Adviseert over de normering van het Gemeente- en het Provinciefonds;

  • Is belast met het begrotingsbeheer van het BTW-compensatiefonds.

 • c. de afdeling Besturing, Bekostiging en beheer Europese Middelen (BBE) met als taken:

  • Adviseert over de beleidsontwikkeling (financieel) van baten-lastendiensten en ZBO’s/RWT’s, inclusief schatkistbankieren;

  • Adviseert over en begeleidt de instellingtrajecten van baten-lastendiensten (en fusies) en van ZBO’s/RWT’s;

  • Adviseert over de beleidsontwikkeling inzake het financiële beheer van en de verantwoording over Europese middelen;

  • Coördineert de totstandkoming van de jaarlijkse Nationale Verklaring inzake Europese middelen;

  • Adviseert over de beleidsontwikkeling met betrekking tot bepaalde bedrijfsvoering vraagstukken (o.a. risicomanagement, good governance, overheidstarieven);

  • Adviseert over (vereenvoudiging van) uitvoerings-, toezichts- en verantwoordingsprocessen.

 • d. de afdeling Rijkshoofdboekhouding (RHB) met als taken:

  • Is belast met de centrale financiële administratie van ’s Rijks schatkist;

  • Is belast met het beheer van leningen die door de Staat aan derden zijn verstrekt;

  • Voert die rechtshandelingen uit, die betrekking hebben op het converteren van USD naar EUR en vice versa voor zover deze betrekking hebben op leningen aan Curaçao en Sint Maarten in het kader van de lopende inschrijving;

  • Verzorgt rapportages over o.a. het EMU-saldo en over financiële activa en passiva op de Rijkssaldibalans en de Staatsbalans;

  • Is belast met de zorg voor de financiële informatiesystemen van het DG Rijksbegroting.

 • e. de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) met als taken:

  • Verzorgt opleidingen over financieel management, audit en economie en bedrijfsvoering;

  • Verzorgt ondersteuning van buitenlandse centrale overheidsinstanties op gebied van financieel management en audit;

  • Verzorgt de rijksbrede Financial traineeships.

II. de Inspectie der Rijksfinanciën

[Vervallen per 01-01-2020]

De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Is belast met het toezicht op de rijksbegroting;

 • Beoordeelt en adviseert over alle voorstellen van vakdepartementen, in het bijzonder in het kader van de begrotingsvoorbereiding en begrotingsuitvoering;

 • Adviseert over het algemene begrotingsbeleid;

 • Levert bijdragen aan het algemene begrotingsproces;

 • Verricht onderzoek naar de doelmatigheid van de Rijksoverheid;

 • Adviseert over de doelmatigheid van de Rijksoverheid.

De Inspectie der Rijksfinanciën is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a.

  • Sectie Onderwijs, Defensie en Economische Zaken;

  • Sectie Sociale Zaken Werkgelegenheid en Rechtspositionele Aangelegenheden Overheidspersoneel;

  • Sectie Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • Sectie Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken;

  • Sectie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • Sectie Veiligheid en Justitie, Financiën, Algemene Zaken.

  Deze onderdelen voeren de hierboven vermelde werkzaamheden uit.

 • b. Bureau Begrotingsvoorbereiding (BBV):

  Coördineert de (interdepartementale) begrotingswerkzaamheden van de IRF.

 • c. Bureau Strategische Analyse (BSA):

  • Adviseert over strategische beleidskeuzes;

  • Coördineert Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO’s);

  • Maakt regelgeving voor beleidsevaluaties.

Bijlage 1e. Organisatie en taken van de Generale Thesaurie en de daaronder ressorterende directies

[Vervallen per 01-01-2020]

Topstructuur GT

[Vervallen per 01-01-2020]

De Generale Thesaurie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de directie Financiële Markten;

 • b. het Agentschap van de Generale Thesaurie;

 • c. de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;

 • d. de directie Financieringen.

Taken GT

[Vervallen per 01-01-2020]

De Generale Thesaurie:

 • a. adviseert over het beleid ten aanzien van de financiële markten en het toezicht daarop en bereidt de daartoe benodigde wetgeving voor;

 • b. voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld;

 • c. adviseert over buitenlands financiële betrekkingen;

 • d. vervult namens de bewindspersoon het aandeelhouderschap in de staatsdeelnemingen;

 • e. adviseert over publiek-private samenwerking;

 • f. heeft een strategie- en onderzoeksfunctie op zijn beleidsterrein.

I. Directie Financiële Markten

[Vervallen per 01-01-2020]

De directie Financiële Markten (FM) kent de volgende operationele doelstellingen:

 • Goed functionerende, stabiele financiële markten die voldoende toegankelijk en transparant zijn voor de gebruikers en internationaal concurrerend zijn;

 • Een integer financieel stelsel dat de toegang van de onderwereld tot de legale economie ontzegt;

 • Ongestoorde muntcirculatie door middel van muntvoorziening met als randvoorwaarde kosteneffectiviteit, alsmede het uitbrengen van bijzondere herdenkingsmunten.

De directie FM is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. Afdeling Institutioneel beleid en Integriteit met als taken:

  • Wetgevingskwaliteit en architectuur van toezicht:

   • wetgevingskwaliteit (toetsing en interdepartementale gremia),

   • coördinatie wijzigingscycli WFT e.a. wetten,

   • institutionele vormgeving van het toezicht,

   • bekostiging van het toezicht,

   • algemeen beleid WFT (deel I en algemene thema's zoals aansprakelijkheid), geschiktheid toetsing;

  • Beleid en wetgeving Integriteit financiële sector:

   • beleidsvoorbereiding FATF,

   • beleidsvorming en wetgeving integriteit financiële sector inclusief antiwitwaswetgeving, terrorismebestrijding (in het bijzonder terrorismefinanciering), bevriezingsmaatregelen en andere financiële sancties;

  • Handhavingsvraagstukken:

   • zorgdragen voor beleidsmatige afstemming van de taken van het Financieel expertisecentrum (FEC),

   • beleidsbepaling informatie-uitwisseling/geheimhouding,

   • tot stand brengen handhavingsarrangementen toezicht/FIOD/OM,

   • beleidsbepaling bevoegdheden toezichthouders,

   • beleidsbepaling boetes en dwangsommen;

  • Muntwezen:

   • opdracht verlenen tot/monitoren van productie euromunten,

   • zorgdragen (via DNB) voor muntdistributie,

   • verzorgen uitgifte bijzondere munten;

  • Algemeen:

   • coördinatie FM budgetten/onderzoeken, IX-B cyclus e.d.

 • b. Afdeling Financiële stabiliteit met als taken:

  • Het bevorderen van de stabiliteit van het financiële stelsel;

  • Het bevorderen van de financiële soliditeit van aanbieders in de financiële sector;

  • Het bevorderen van de betrouwbaarheid en stabiliteit van het betalingsverkeer en clearing and settlement;

  • Het maken en behandelen van beleid en regelgeving voor bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, op nationaal en internationaal gebied;

  • Het zorgdragen voor een solide kader voor de financiële bedrijfsvoering in de (semi) publieke sector.

 • c. Afdeling Marktgedrag en effectenverkeer met als taken:

  • Het bewaken van de verhouding tussen de onderneming en kapitaalverschaffers (corporate governance, verslaggeving, doorlopende verplichtingen, meldingszeggenschap);

  • Het bewaken van de gedragsregels tussen de spelers op de financiële markten (beurzen, giraal effectenverkeer, marktmisbruik);

  • Het bewaken van de verhouding tussen financiële dienstverleners (aanbieders, bemiddelaars en adviseurs) en de consument (informatieverstrekking, zorgplicht, garantieregelingen);

  • Missing markets/overheidscoördinatie (nucleaire aansprakelijkheid, motorrijtuigen, terrorismeverzekeringen, collectieve sector).

II. Het Agentschap van de Generale Thesaurie

[Vervallen per 01-01-2020]

Het Agentschap van de Generale Thesaurie heeft de volgende hoofdtaken:

 • De uitvoering van de financiering van de staatsschuld;

 • Het beheer van publieke middelen en de bijbehorende geldstromen door middel van schatkistbankieren en het betalingsverkeer van het Rijk.

Het Agentschap van de Generale Thesaurie is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties (CMK) met als taken:

  • Is belast met het afsluiten van financiële transacties op de geld- en kapitaalmarkt, waaronder het plaatsen van staatsleningen en schatkistpapier;

  • Onderhoudt relatie met banken inzake hun rol in het proces van plaatsing van staatsleningen, het schatkistbankieren en van het betalingsverkeer;

  • Koopt betaaldiensten in voor de gehele rijksoverheid;

  • Voert coördinatie over de inrichting van het betalingsverkeer van de rijksoverheid en onderhoudt de relatie hierover met de banken;

  • Voert het accountmanagement uit van de deelnemers aan het schatkistbankieren en onderhoudt de relatie met de vakdepartementen.

 • b. de afdeling Beleid & Risico Staatsschuld & Schatkist (BRS)

  • Ontwikkelt, adviseert en rapporteert ten aanzien van het financieringsbeleid en het risicomanagement;

  • Geeft beleidsmatig vorm aan het schatkistbankieren en maakt beleid gericht op een doelmatige inrichting van de betaalinfrastructuur;

  • Is verantwoordelijk voor de publicaties van het Agentschap en de website van het Agentschap;

  • Behandelt en adviseert over juridische vraagstukken voortvloeiende uit de taken van het Agentschap, incl. zaken met betrekking tot naoorlogs rechtsherstel;

  • Is verantwoordelijk voor het beheer van mandaten en (voor zover niet extern belegd) voor de uitvoering van de compliancefunctie van het Agentschap.

 • c. de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB)

  • Voert het beheer over de portefeuille staatsschuld en draagt zorg voor de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen;

  • Draagt zorg voor het collateral management;

  • Draagt zorg voor het voorbereiden van emissies en verzorgt de financiële en administratieve afwikkeling hiervan en van de in het kader van de saldoregulering afgesloten geldmarkttransacties;

  • Draagt zorg voor prognosticeren van de inkomsten en uitgaven van het rijk en bewaakt in een continue proces dat de schatkiststand bij het einde van de dag tussen de daartoe aangegeven bandbreedte sluit, beheert het schatkistsaldo bij DNB en het kas- en het saldobeheer bij de overige banken voor de rijksoverheid;

  • Draagt zorg voor de registratie en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen die voortkomen uit het schatkistbankieren en regelt nieuwe deelnemers in;

  • Is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de garantstelling voor de uitgifte van middellang schuldpapier van banken;

  • Vervult de traditionele Mid-Office functie van het Agentschap bestaande uit onder andere de controle op de uitvoering van transacties door de afdeling CMK en de bewaking van limieten.

 • d. de afdeling Control, Accounting en Rapportage (CAR)

  • Is verantwoordelijk voor de planning- en controlcyclus;

  • Is betrokken bij de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering van artikel 11 en 12 van begroting IX (Nationale Schuld en Kasbeheer);

  • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en legt via het Jaarverslag verantwoording af;

  • Adviseert ten aanzien van de bedrijfsvoering van het Agentschap, signaleert en rapporteert over (de beheersing van) operationele risico’s;

  • Vervult de controlfunctie;

  • Is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne controle, en signaleert/rapporteert over de naleving van de gestelde risicokaders;

  • Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de periodieke managementinformatie, waaronder rapportages over de prestaties uit hoofde van renterisicomanagement;

  • Is verantwoordelijk voor de periodieke rapportages aan FEZ van het ministerie van Financiën;

  • Initieert, organiseert en coördineert beleidsdoorlichtingen en andere evaluaties op de beleidsterreinen van het Agentschap;

  • Beheert de static data van het Agentschap;

  • Beheert de autorisaties van gebruikers in Agentschap specifieke applicaties;

  • Is verantwoordelijk voor het functioneel inrichten van Agentschap-specifieke applicaties;

  • Ondersteunt gebruikers bij het gebruik van Agentschap-specifieke applicaties;

  • Adviseert over ontwikkelingen ten aanzien van Agentschap specifieke applicaties;

  • Bereidt ICT-beleid voor en voert dit uit;

  • Waarborgt de kwaliteit van de informatiesystemen;

  • Bewaakt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Agentschap specifieke applicaties.

III. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

[Vervallen per 01-01-2020]

De Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Het voorbereiden en coördineren van het beleid inzake de internationale monetaire en financiële aangelegenheden;

 • Het voorbereiden en coördineren van het standpunt van Financiën inzake Europese integratie;

 • Het voorbereiden en coördineren van het beleid inzake internationale financiële instellingen;

 • Het adviseren omtrent andere internationale vraagstukken, en het assisteren van de departementsleiding bij internationale contacten;

 • Het voorbereiden en coördineren van nationaal en internationaal beleid op het gebied van exportkredietverzekering, contra- en investeringsgaranties.

De Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Europese Unie met als taken:

  • Voorbereiden van het beleid ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie;

  • Voorbereiden en coördineren van het beleid van het Ministerie van Financiën ten aanzien van samenwerking in EU-verband en het bevorderen van een beheerste ontwikkeling van de EU-uitgaven met het oog op aanvaardbare ontwikkeling van de bruto-afdrachten aan de EU en de Nederlandse positie ten aanzien van de EU;

  • Het coördineren van de Technische Assistentie binnen het Ministerie van Financiën.

 • b. de afdeling Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties met als taken:

  • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van nationaal en internationaal beleid op het gebied van exportkredietverzekering, contra- en investeringsgaranties;

  • Regelen van schulden met landen die in betalingsmoeilijkheden zijn geraakt;

  • Voorbereiden en coördineren van betrokkenheid van het Ministerie van Financiën op het gebied van internationale handelsvraagstukken.

 • c. de afdeling Internationale Economie en Financiële Instellingen met als taken:

  • Voorbereiden van het beleid ten aanzien van internationale monetaire en betalingsbalansvraagstukken (onder meer in het kader van IMF en OESO);

  • Voorbereiden van het beleid ten aanzien van de internationale economische en financiële ontwikkelingen;

  • Voorbereiden van het Nederlandse beleid ten aanzien van ontwikkelingsbanken en -fondsen EBRD en EIB en financiële aspecten ontwikkelingssamenwerking.

IV. Directie Financieringen

[Vervallen per 01-01-2020]

De Directie Financieringen heeft de volgende doelstellingen:

 • Bevorderen dat vakdepartementen publieke doelen met een bedrijfseconomisch doelmatige inzet van activa realiseren;

 • Het oprichten, aangaan, beheren en (gedeeltelijk) afstoten van staatsdeelnemingen;

 • Zorgen dat departementen voor grote overheidsinvesteringen een gestructureerde afweging maken en concessies uitgeven en/of pps-constructies aangaan, als dit de bedrijfseconomische meest doelmatige manier is om publieke doelen te realiseren;

 • Het beheer van staatsdeelnemingen.

De directie Financieringen is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a. Deelnemingen met als taken:

  • Formuleren, evalueren en uitvoeren van beleid gericht op het oprichten, aangaan, (gedeeltelijk) afstoten en beheren van staatsdeelnemingen;

  • Voorbereiden en bijwonen van aandeelhoudersvergaderingen en nemen van (bijzondere) aandeelhoudersbesluiten;

  • Uitvoeren van transacties t.b.v. het oprichten, aangaan, beheren en (gedeeltelijk) afstoten van staatsdeelnemingen, hetzij adviseren over/bewaken van dergelijke transacties van anderen;

  • Ontwikkelen, vastleggen en verspreiden van kennis van financiële analysemethoden, kennis van corporate governance en waardevermeerdering van staatsdeelnemingen ten behoeve van het oprichten, aangaan, beheren en (gedeeltelijk) afstoten van staatsdeelnemingen en meer specifiek kennis van verkooptransacties.

 • b. Publiek Private Investeringen (PPI) met als taken:

  • Ontwikkelen en onderhouden van bedrijfseconomische en privaatrechtelijke kaders/instrumenten en hiermee toetsen van investeringen;

  • Zorgen voor uniformiteit bij het vormgeven van pps en concessies;

  • Ontwikkelen van bedrijfseconomische kennis ten behoeve van investeringen/aankoop, beheer, ontwikkeling en verkoop van activa;

  • Stimuleren van het toepassen van bedrijfseconomische kaders bij het vormgeven van financiële constructies;

  • (Mede)uitvoeren van bijzondere financieringsconstructies;

  • Adviseren over en ontwikkelen van instrumenten en/of (mede)uitvoering geven aan gebiedsontwikkelingsprojecten met betrokkenheid van marktpartijen.

Bijlage 3. Verscherpt toezicht

[Vervallen per 01-01-2020]

De toepasselijkheid van het verscherpt toezicht, bedoeld in artikel 11, tweede lid, wordt beoordeeld aan de hand van de hierna genoemde criteria.

Algemene criteria verscherpt toezicht

 • De hoofddirecteur Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) van het kernministerie beoordeelt aan te gane verplichtingen van het DG Belastingdienst (DGBD). Uitgangspunt hierbij is een drempelbedrag van € 500.000,– inclusief BTW.

 • De hoofddirecteur Control en Financiën DGBD beoordeelt aan te gane verplichtingen van het DG Belastingdienst tussen de € 100.000,– en € 500.000,– inclusief BTW.

 • Reeds gedane bestuurlijke toezeggingen boven het drempelbedrag, zonder concrete verplichtingen of toezeggingen vallen onder het verscherpt toezicht. Indien deze leiden tot een aan te gane verplichting, worden deze voorgelegd in het kader van verscherpt toezicht.

 • De werking van de criteria zullen periodiek worden geëvalueerd en kunnen waar nodig worden bijgesteld indien daar aanleiding toe bestaat.

 • Het is niet toegestaan om een aan te gane verplichting of opdracht te knippen in meerdere verplichtingen of opdrachten om daarmee onder het drempelbedrag te komen.

 • Lopende aanbestedingen worden gerespecteerd. Nieuwe aanbestedingen (vanaf de inwerkingtreding van artikel I, onder I, van dit wijzigingsbesluit) die boven het drempelbedrag uit komen moet voorafgaand aan het publicatiemoment toestemming worden gevraagd. De verplichting die voortvloeiend uit de aanbesteding met de voorkeursleverancier wordt aangegaan, behoeft ook voorafgaande goedkeuring.

 • Bij de uitwerking van de criteria is gebruik gemaakt van de indeling van de budgettaire tabel van het beleidsartikel 1 Belastingen en de rijksbrede kostensoortentabel zoals opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften:

  • Eigen personeel

   • Individuele vacatures worden niet voorgelegd aan het verscherpt toezicht. De werving in het kader van de Investeringsagenda en de werving van bedrijfskritische functies zal gebundeld worden voorgelegd ter goedkeuring aan het verscherpt toezicht. Voor beide geldt dat er een onderbouwd overzicht voorgelegd dient te worden met welke functies er geworven gaan worden, met bijbehorende schalen. Aangetoond moet worden dat het beschikbare budget voor eigen personeel toereikend is (past het binnen de meerjarige formatie). Achteraf ontvangt FEZ een overzicht met welke functies er daadwerkelijk geworven zijn.

   • De personele exploitatie-uitgaven zoals representatie, reiskosten, studie en opleidingen, contributies, personeelsevenementen en sociaal flankerend beleid vallen onder het verscherpt toezicht.

  • Externe inhuur

   • Voor de definitie van externe inhuur wordt aangesloten op de rijksbegrotingsvoorschriften externe inhuur: ‘Externe Inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt.’

   • Verlenging van een aflopend inhuurcontract geldt als een nieuwe verplichting. Indien het bedrag het drempelbedrag overschrijdt, valt de verlenging onder het verscherpt toezicht.

   • Externe inhuur op basis van mantelcontracten (zoals Randstad) valt bij overschrijding van het drempelbedrag onder het verscherpt toezicht.

   • Voor de goede orde: in lijn met de motie De Pater-Van der Meer is externe inhuur boven een uurprijs van 225 euro slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan, volgens het principe ‘comply or explain’.

  • ICT

   • Hieronder vallen o.a. licenties, aanschaf van hard- en software en uitbesteed werk op terrein van ICT.

  • Bijdragen aan SSO’s

   • Hieronder vallen de bijdragen aan de SSO’s zoals P-Direkt, FMHaaglanden, Rijksvastgoedbedrijf, Doc-Direkt, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), SSC-ICT (allen BZK), Dictu (EZ), Paresto en IVENT/DTO (DEF). Verplichtingen boven het drempelbedrag zijn vaak langlopend en vaak vastgesteld in rijksbrede overleggen. Goedkeuring van HDFEZ is nodig voordat het DGBD zich in het rijksbrede gremia kan committeren aan nieuwe verplichtingen boven het drempelbedrag.

  • Overig materieel

   • De overige materiële uitgaven (circa 350 miljoen euro) vallen onder het verscherpt toezicht. Voorbeelden van overige materiële uitgaven zijn betalingen aan het wagenpark en de schepen van Douane, huisvesting en facilitaire diensten voorzover deze niet vallen onder de bijdragen aan SSO’s, voorlichting, portokosten, dienstkleding, kosten Kamer van Koophandel en Kadaster, betalingsverkeer, betalingen aan Logius.

Wat valt niet onder het verscherpt toezicht?

 • Betalingen op reeds aangegane verplichtingen tot en met 12 oktober 2016 vallen niet onder het verscherpt toezicht. Facturen op deze verplichtingen kunnen dus betaalbaar worden gesteld.

 • Tussentijdse verlengingen (zowel stilzwijgend als actief) van mantelcontracten hoeven niet voorgelegd te worden. Hierbij wordt er van uit gegaan dat aan de verlenging van een mantelcontract een expliciet overwegingskader ten grondslag ligt. Enkel de aanbesteding van een mantelcontract en de uitnutting van het mantelcontract (boven de 100.000 euro) dient voorgelegd te worden aan het verscherpt toezicht.

 • Contracten i.v.m. kantoorruimte die stilzwijgend verlengd worden (de mogelijkheid om het contract op te zeggen wordt niet benut) hoeven niet voorgelegd te worden. Indien het contract opgehoogd wordt door discrete beslissingen (bijv. extra m2) moet de verplichting wel getoetst worden als deze boven de 100.000 euro uitkomt.

 • Verplichtingen met betrekking tot de programma-uitgaven van het DGBD zoals begroot op beleidartikel 1 van de begroting vallen niet onder de verplichtingenstop:

  • Verplichtingen inzake betalingen van belasting- en invorderingsrente aan belastingplichtigen;

  • Verplichtingen inzake betalingen van proceskostenvergoeding, indien belastingplichtigen in het gelijk zijn gesteld bij een bezwaar- of beroepsprocedure;

  • Verplichtingen inzake bekostigingsbijdragen aan de Waarderingskamer en de Douaneraad;

  • Medewerkers die reeds een beroep hebben gedaan op de vrijwillige regeling. De VSO (vaststellingsovereenkomst) met betrekking tot deze regeling is reeds ter ondertekening toegestuurd of zal binnenkort worden uitgestuurd. Hier is sprake van reeds aangegane verplichtingen die de Belastingdienst moet nakomen. Daarmee vallen deze verplichtingen niet onder het verscherpt toezicht.

  • Ontvangsten (belastingontvangsten en apparaatsontvangsten).

Bijlage 4. Personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-01-2020]

De personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 16 zijn:

alsmede

Terug naar begin van de pagina