Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant

Geldend van 29-09-2015 t/m heden

Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j en derde lid, en 47, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Om ervaring op te kunnen doen met een gedeeltelijke integratie van:

    • het examen ter afronding van de opleiding tot accountant passend bij een inschrijving in het accountantsregister met vermelding van de beroepstitel van Registeraccountant, niet zijnde het examen praktijkopleiding RA; en

    • het examen praktijkopleiding RA.

    kan bij nadere voorschriften van de bepalingen, genoemd in het tweede lid worden afgeweken.

Artikel 3

  • 1 Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie daarvan in de Staatscourant en vervalt op een door het bestuur te bepalen tijdstip.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Terug naar begin van de pagina