Verordening op de beroepsprofielen

Geldend van 20-07-2017 t/m heden

Verordening op de beroepsprofielen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, aanhef en onderdeel k van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

De beroepsprofielen als bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k van de wet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • a. het werkterrein en de werkzaamheden van de accountant;

 • b. de kerncompetenties van de accountant; en

 • c. de opleiding tot accountant.

Hoofdstuk 2. Het werkterrein en de werkzaamheden van de accountant

Artikel 3

 • 1 Een accountant kan werkzaam zijn als:

  • a. openbaar accountant;

  • b. intern of overheidsaccountant; of

  • c. accountant in business.

 • 2 De kenmerkende werkzaamheden van accountants omvatten:

  • a. het verschaffen van zekerheid over financiële en niet-financiële bedrijfseconomische informatie;

  • b. het controleren, beoordelen en opstellen van financiële en niet-financiële bedrijfseconomische informatie;

  • c. het verrichten van specifieke onderzoeken; en

  • d. het verlenen van adviesdiensten op het terrein van accountancy.

 • 3 De in het vorige lid bedoelde informatie betreft met name, maar is niet beperkt tot, financiële en niet-financiële bedrijfseconomische informatie.

Hoofdstuk 3. Kerncompetenties van de accountant

Artikel 4

Een accountant kan als beginnend beroepsbeoefenaar:

 • a. Zelfstandig richting en uitvoering geven aan assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten en aan overige opdrachten, zoals adviesopdrachten;

 • b. Rekenschap geven van de maatschappelijke rol van de accountant, hiernaar in overeenstemming met de fundamentele beginselen, genoemd in de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants, handelen en daarbij het algemeen belang voorop stellen;

 • c. In zijn beroepsuitoefening de vereiste professioneel-kritische instelling toepassen om tot zelfstandige en professionele oordeelsvorming te komen;

 • d. In zijn beroepsuitoefening de eigen grenzen en beperkingen onderkennen en waar nodig hulp van andere deskundigen of experts inschakelen;

 • e. Verantwoording afleggen over het eigen functioneren als accountant;

 • f. Veranderingen in het vakgebied en het beroep inclusief de maatschappelijke implicaties hiervan, tijdig signaleren, analyseren naar relevantie, bespreken met vakgenoten en niet-vakgenoten en zo nodig toepassen;

 • g. Door het toepassen van verschillende methoden en technieken, zelfstandig een methodologisch verantwoord onderzoek uitvoeren op een deelgebied van de accountancy;

 • h. De waarde of de bruikbaarheid en beperkingen van een onderzoek op het vakgebied taxeren;

 • i. De relatie met een opdrachtgever goed onderhouden en adequaat anticiperen op de behoeften en verwachtingen van interne en externe gebruikers van professionele diensten van accountants;

 • j. Analytisch denken, strategisch denken en logisch redeneren;

 • k. Helder, begrijpelijk en overtuigend communiceren in woord en geschrift;

 • l. In zijn beroepsuitoefening, al dan niet als projectmanager, leiding geven aan individuen en een team, waaronder ook als coach of mentor van beroepsbeoefenaren of toekomstige beroepsbeoefenaren optreden; en.

 • m. In verschillende rollen en omstandigheden constructief en verbindend samenwerken binnen een team of met andere professionals.

Hoofdstuk 4. De opleiding tot accountant

Artikel 5

De opleiding tot accountant leidt op tot een beroepsbeoefenaar die in staat is te voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet- en regelgeving voor accountants aan de uitoefening van het beroep stelt.

Artikel 6

De opleiding tot accountant onderscheidt naar accountants die in het accountantsregister worden ingeschreven met aantekening en accountants die zonder aantekening worden ingeschreven.

Artikel 7

 • 1 De opleiding tot accountant die in het accountantsregister met aantekening wordt ingeschreven met de beroepstitel Accountant-Administratieconsulent, omvat tevens een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onderdeel b van de Wet hoger onderwijs en een postinitiële opleiding die wordt gevolgd binnen het hoger beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet hoger onderwijs.

 • 3 De opleiding tot accountant die in het accountantsregister met aantekening wordt ingeschreven met de beroepstitel Registeraccountant, omvat tevens een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b van de Wet hoger onderwijs en een postinitiële opleiding die wordt gevolgd binnen het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet hoger onderwijs.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Terug naar begin van de pagina