Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015

[Regeling vervallen per 18-09-2020.]
Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 12-07-2016 t/m 11-10-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 september 2015 nr. BOACAT2015/39, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Ede

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Ede van 4 augustus 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Oost-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

De personen werkzaam in de functie van handhaver/toezichthouder, coördinator toezicht en handhaving en meldkamer medewerker bij de afdeling Toezicht in dienst van de gemeente Ede, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

  • 1 Gemeente Ede brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Ede 2010 van 7 september 2010 nr. 5655046/Justis/10 zal vervallen op 18 september 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 september 2015 en vervalt met ingang van 18 september 2020.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 18-09-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 september 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Naar boven