Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geldend van 11-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2015, nr. 799948-139486-MEVA, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1

Als personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector door rechtspersonen en instellingen waarvoor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet worden aangemerkt als de Minister wie het aangaat, worden aangewezen:

  • a. de directeur van het Agentschap CIBG;

  • b. de Chief Financial Officer van het Agentschap CIBG;

  • c. de medewerkers van het team WNT van het Agentschap CIBG.

Artikel 2

Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, nr. DWJZ-3147986, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Besluit aanwijzing toezichthouders WNT/VWS) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina