Organisatiebesluit Dienst Justis 2015

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2015, nr. 670191 houdende de organisatie van de dienstonderdelen bij de Justitiële uitvoeringsdienst toetsing, integriteit en screening (Organisatiebesluit Dienst Justis 2015)

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

Paragraaf 2. Sector Productie

Artikel 3

 • 1 De sector Productie voert de wettelijke taken uit die bij de organisatie zijn belegd.

 • 2 De sector bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de afdeling Verlening en Toetsing (V&T);

  • b. de afdeling Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG);

  • c. de afdeling Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB);

  • d. de afdeling Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK);

  • e. het Klant Contact Centrum (KCC).

Artikel 4

 • 2 De afdeling Verlening en Toetsing (V&T) is tevens belast met de voorbereiding van beslissingen van de minister aangaande:

  • a. het nemen van besluiten op ingestelde administratieve beroepen tegen de intrekking of weigering van een jachtakte, als bedoeld in de Wet natuurbescherming;

  • b. het nemen van besluiten op ingestelde administratieve beroepen tegen beschikkingen van de korpschef en de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer genomen krachtens de Wet wapens en munitie, als bedoeld in de Wet wapens en munitie;

  • c. het verlenen van ontheffing van het leeftijdsvereiste bij het huwelijk als bedoeld in artikel 1:31 van het Burgerlijk Wetboek;

  • d. het verlenen van ontheffing van het huwelijksverbod als bedoeld in artikel 1:41 van het Burgerlijk Wetboek;

  • e. het verlenen van een vergunning tot het voltrekken van het huwelijk door een bijzondere gevolmachtigde als bedoeld in artikel 1:66 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3 De afdeling is tevens belast met de voorbereiding van de voordrachten van de minister voor het koninklijk besluit:

Artikel 5

Artikel 6

De afdeling Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) is het Bureau als bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) en is belast met de aan haar in de Wet BIBOB opgelegde taken.

Artikel 7

 • 1 De afdeling Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en kennisgeving (TRACK) is belast met het door de minister:

  • a. opvragen, registreren en gevraagd en ongevraagd verstrekken van gegevens en risicomeldingen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen als bedoeld in de Wet controle op rechtspersonen;

  • b. aangaan van overeenkomsten en het uitvoeren van andere werkzaamheden ter verlening, verlenging, verhoging en het beëindigen van het verstrekken van voorschotten als bedoeld in de Garantstellingsregeling curatoren 2012;

  • c. voorbereiden en uitvoeren van beslissingen aangaande de ontheffing van het structuurregime voor een vennootschap als bedoeld in artikel 2:63d, 2:156 en 2:166 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8

Het Klant Contact Centrum (KCC) is belast met het verzorgen van de communicatie tussen de klanten en de organisatie.

Paragraaf 3. Sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid

Artikel 9

 • 1 De sector Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid heeft taken op het gebied van bedrijfsvoering, advies en control. Daarbij zorgt de sector ook voor de externe vertegenwoordiging van en verantwoording door de organisatie.

 • 2 De sector bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU);

  • b. de afdeling Strategie, Innovatie en Organisatie (SIO);

  • c. de afdeling Planning, Financiën en Control (PFC);

  • d. de afdeling Informatievoorziening (IV);

  • e. het Stafbureau.

Artikel 10

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU) is belast met het ontwikkelen en uitleggen van beleid en de afhandeling van juridische aangelegenheden, waaronder de procesvertegenwoordiging in rechte van de organisatie in (hoger) beroepszaken die samenhangen met de door de organisatie genomen besluiten.

Artikel 11

De afdeling Strategie, Innovatie en Organisatie (SIO) is belast met omgevingsverkenningen en analyses ten behoeve van de vakinhoudelijke vraagstukken van de organisatie. Verder is de afdeling belast met vraagstukken op het gebied van kwaliteitsmanagement, projectmanagement, corporate communicatie, HR management en integriteit.

Artikel 12

De afdeling Planning, Financiën en Control (PFC) is belast met het financieel beheer, de bedrijfsadministratie en het genereren en verstrekken van stuur- en verantwoordingsinformatie.

Artikel 13

De afdeling Informatievoorziening (IV) is belast met de planning en realisatie van de informatievoorziening van de organisatie, rekening houdend met de specifieke taakstelling en de noodzakelijke verbindingen die verband houden met de werkzaamheden van de organisatie.

Artikel 14

Het Stafbureau ondersteunt, faciliteert en adviseert het management en de medewerker van de Dienst Justis op het gebied van bedrijfsvoering en is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en -uitvoering op dit gebied.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

de algemeen directeur Dienst Justis,

C.A.J.F Verheij

Terug naar begin van de pagina