Regeling syllabi centrale examens VO 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020, (Regeling syllabi centrale examens VO 2017)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 6 augustus 2015, kenmerk 787950;

Besluit:

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 [Red: Vervallen.]

  • 3 De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020

Artikel 4. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 2a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

[Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 2b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 2c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Nadere vaststelling syllabi 2018

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde B vwo

wiskunde C vwo

Bijlage 3a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Preliminaire vaststelling syllabi 2018

vmbo

Voor de centrale examens vmbo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

geschiedenis vmbo

Bijlage 3b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Preliminaire vaststelling syllabi 2019

havo

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde havo

Bijlage 3c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2017, van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719

Preliminaire vaststelling syllabi 2020

vwo

Voor de centrale examens vwo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde vwo

Terug naar begin van de pagina