Wijzigingsregeling Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en Regeling fonds [...] huursector (extra waarborgen subsidieaanvraag)

Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 01-09-2015 t/m 30-06-2016

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 juli 2015, nr. 2015-00000415760, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector en de Regeling fonds energiebesparing huursector (extra waarborgen subsidieaanvraag)

Artikel III. Overgangsrecht STEP

 • 2 Op een aanvraag tot subsidieverlening op grond van de STEP die is ingediend voor 1 september 2015 zijn de bepalingen van de STEP van toepassing, zoals die tot die datum luidden.

 • 3 In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de STEP kan voor een woning nog eenmaal subsidie op grond van de STEP worden aangevraagd indien de eerste aanvraag voor die woning voor 1 september 2015 is ingediend en:

  • a. die aanvraag uiterlijk op 2 november 2015 schriftelijk is ingetrokken;

  • b. de minister met betrekking tot die woning afwijzend op die aanvraag heeft beslist; of

  • c. voor die woning subsidie is verleend, maar de subsidieontvanger uiterlijk op 2 november 2015 schriftelijk aan de minister heeft verzocht om de beschikking tot subsidieverlening in te trekken.

 • 4 Bij toepassing van het derde lid bevat de aanvraag tot subsidieverlening in plaats van de verklaring, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder e, van de STEP, een verklaring waaruit blijkt dat:

  • a. voor zover ten behoeve van woningen voor de tweede maal op grond van de STEP subsidie wordt aangevraagd, dit uitsluitend gevallen betreft als bedoeld in het derde lid, en

  • b. voor geen van de overige woningen ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd reeds subsidie is aangevraagd op grond van de STEP.

Artikel IV. Overgangsrecht FEH

 • 2 Op een aanvraag tot subsidieverlening op grond van de FEH die is ingediend voor 1 september 2015 zijn de bepalingen van de FEH van toepassing, zoals die tot die datum luidden.

 • 3 In afwijking van artikel 7, derde lid, van de FEH kan een woning die deel uitmaakt van een project waarvoor eerder op grond van de FEH subsidie is aangevraagd tevens deel uitmaken van een ander project waarvoor subsidie op grond van de FEH wordt aangevraagd, indien de subsidieaanvraag met betrekking tot dat andere project voor 1 september 2015 is ingediend en:

  • a. de eerdere subsidieaanvraag uiterlijk op 2 november 2015 schriftelijk is ingetrokken;

  • b. de minister op de eerdere subsidieaanvraag afwijzend heeft beslist;

  • c. de minister op de eerdere subsidieaanvraag gedeeltelijk afwijzend heeft beslist en de desbetreffende woning geen deel uitmaakt van het project waarvoor wel subsidie is verleend; of

  • d. voor dat andere project subsidie is verleend, maar de subsidieontvanger uiterlijk op 2 november 2015 schriftelijk heeft verzocht om de beschikking tot subsidieverlening in te trekken en de leningsovereenkomst, bedoeld in artikel 9 of 10 van de FEH, te ontbinden.

 • 4 Bij toepassing van het derde lid bevat de aanvraag, bedoeld in het vierde lid van de FEH, in plaats van de verklaring, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onder j, van de FEH, een verklaring dat:

  • a. voor zover het project woningen omvat die tevens deel uitmaken van een ander project waarvoor reeds subsidie op grond van de FEH is aangevraagd, dit uitsluitend gevallen betreft als bedoeld in het derde lid, en

  • b. voor geen van de overige woningen die deel uitmaken van het project reeds deel uitmaken van een ander project waarvoor subsidie is aangevraagd op grond van de FEH.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven