Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing

[Regeling vervalt per 24-07-2020.]
Geldend van 24-07-2015 t/m 25-06-2018

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

Artikel 1. (Definitiebepaling)

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. BIT: tijdelijk Bureau ICT-toetsing als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. ICT-project: een project of programma, met een ICT-component van ten minste € 5.000.000;

 • c. CIO Rijk: de Chief Information Officer Rijk.

Artikel 2. (Instelling, taak en bevoegdheden)

 • 1 Er is een tijdelijk Bureau ICT-toetsing.

 • 2 Het BIT adviseert ten behoeve van de algehele verbetering van ICT-projectbeheersing bij ministeries en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, zoals bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, op verzoek van de minister wie het aangaat, of de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan wel uit eigen beweging, over de risico’s en slaagkans van een ICT-project en geeft daarbij een oordeel over de mate van beheersbaarheid.

 • 3 De minister wie het aangaat, of de Tweede Kamer der Staten-Generaal richt een verzoek zoals bedoel in artikel 2, lid 2, tot de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 3. (Samenstelling en werkwijze)

 • 1 Aan het hoofd van het BIT staat de CIO Rijk. Het BIT bestaat verder uit een kleine vaste kern en een flexibele schil, in te vullen met experts vanuit de rijksdienst en daarbuiten.

 • 2 De CIO Rijk stelt de adviezen van het BIT vast.

 • 3 Bij de totstandkoming van een advies van het BIT zijn geen personen betrokken die:

  • a. werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een minister die of publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan dat opdrachtgever is van het ICT-project waarover geadviseerd wordt;

  • b. anderszins een persoonlijk belang of directe betrokkenheid hebben bij het ICT-project waarover geadviseerd wordt.

 • 4 De Minister voor Wonen en Rijksdienst geeft geen afzonderlijke aanwijzingen met betrekking tot de keuze van het te toetsen ICT-project, de werkwijze en de inhoud van adviezen.

 • 5 De Minister voor Wonen en Rijksdienst zendt het conceptadvies van het BIT aan de minister wie het aangaat. Na een termijn van twee weken ten behoeve van hoor en wederhoor zendt de Minister voor Wonen en Rijksdienst het definitieve advies aan de minister.

Artikel 4. (Verplichtingen)

 • 1 De minister wie het aangaat, verzoekt voor aanvang van een ICT-project het BIT om advies over de risico’s en slaagkans.

 • 2 De minister wie het aangaat, kan het BIT verzoeken om nader advies over de risico’s en slaagkans van een al gestart ICT-project.

 • 3 De minister wie het aangaat, verstrekt aan het BIT desgevraagd de door het BIT gewenste inlichtingen aangaande zijn ICT-projecten.

 • 4 De minister wie het aangaat zendt een ontvangen definitief advies van het BIT, desgewenst met zijn reactie, binnen vier weken aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 5 Indien het advies van het BIT niet of niet geheel wordt opgevolgd, deelt de minister wie het aangaat, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, dat met redenen omkleed mede aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 6 Het BIT maakt het definitieve BIT-advies vier weken na aanbieding aan de minister die het aangaat, openbaar.

Artikel 5. (Toezichtsraad BIT)

 • 1 Er is een Toezichtsraad BIT.

 • 2 De Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT, rapporteert periodiek aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst en geeft opdracht voor de evaluaties, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

 • 3 De Toezichtsraad BIT bestaat uit drie leden, waarvan:

  • a. een lid op voordracht van de Auditdienst Rijk;

  • b. een lid op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;

  • c. een lid op voordracht van het CIO-platform Nederland.

 • 4 Voor benoeming als lid komen niet in aanmerking ambtenaren of andere personen, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een minister of een publiekrechtelijke zbo.

 • 5 De Minister voor Wonen en Rijksdienst benoemt, schorst en ontslaat de leden.

 • 6 De leden worden, op persoonlijke titel, en voor een periode van ten hoogste dertig maanden benoemd. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

 • 7 De leden nemen deel in de raad zonder last of ruggespraak.

 • 9 De Toezichtsraad BIT stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 10 De Minister voor Wonen en Rijksdienst voorziet in een ambtelijke secretaris van de Toezichtsraad BIT.

Artikel 6. (Evaluatie)

 • 1 Het functioneren van het BIT wordt een jaar na inwerkingtreding van dit besluit en vervolgens telkens na twee jaar, geëvalueerd.

 • 2 De evaluaties worden, in opdracht van de Toezichtsraad BIT, uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.

 • 3 De evaluatierapporten worden aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst gezonden, die deze stukken, vergezeld van een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal zendt.

Artikel 7. (Uitzondering)

Dit besluit is niet van toepassing op wapensystemen van het ministerie van Defensie.

Artikel 8. (Inwerkingtreding)

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2015.

 • 2 Dit besluit vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9. (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina