Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 29-01-2019 t/m 31-12-2021

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2015, 2015-0000113259, houdende regels omtrent werkzaamheden en autorisaties van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO en tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving en de Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 (Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO)

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO: eenheid als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten bij de Directie Opsporing Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. team nationale criminele inlichtingen: landelijk team van de politie belast met de coördinatie van de werkzaamheden betreffende zowel nationale als internationale criminele inlichtingen dat onderdeel vormt van de landelijke eenheid, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit verplichte politiegegevens;

  • c. criminele inlichtingen: gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet politiegegevens;

  • d. informantgegevens: gegevens omtrent een informant als bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens, met inbegrip van de door die persoon verstrekte gegevens;

  • e. ci-officier van justitie: als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO;

  • f. Inspectie SZW-DO: Directie Opsporing Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • g. verwerkingsverantwoordelijke: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • h. centrale verwijzingsindex: de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen systeem- en toepassingsprogrammatuur met behulp waarvan een overzicht kan worden verkregen van de herkenningsdienstgegevens van de politie of van de bijzondere opsporingsdiensten waarin een geregistreerde voorkomt en met behulp waarvan rechtstreekse toegang tot die onderlinge gegevensverwerking kan worden verkregen.

 • 2 Namens de verwerkingsverantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen worden verricht door de functionaris van de Inspectie SZW-DO die leiding geeft aan het team criminele inlichtingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

 • 1 Er is bij de Inspectie SZW-DO een team criminele inlichtingen onder de naam team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO (tci-ISZW-DO).

 • 3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:

  • a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;

  • b. het verwerken van criminele inlichtingen;

  • c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor verwerking op grond van de Wet politiegegevens;

  • d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:

  • e. het ter beschikking stellen van criminele inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens; en

  • f. het verwerken van informantgegevens, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO gebruik van de centrale verwijzingsindex.

 • 3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens, wordt binnen de Inspectie SZW-DO uitsluitend verricht door het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.

Artikel 4

Artikel 5

 • 1 Het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO stelt het team nationale criminele inlichtingen in kennis van:

  • a. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 10, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;

  • c. de informantgegevens door middel van een informantencoderingsysteem; en

  • d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door het team nationale criminele inlichtingen.

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens, genoemd in bijlage II, maakt het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO gebruik van de centrale verwijzingsindex.

Artikel 6

 • 1 De verwerkingsverantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren die deel uitmaken van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.

 • 2 De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.

 • 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

Artikel 7

 • 1 De bij het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de ci-officier van justitie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verwerkingsverantwoordelijke aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.

 • 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

Artikel 8

De verwerkingsverantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving.]

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO.

 • 2 De in het eerste lid genoemde citeertitel kan worden afgekort tot: Regeling tci-Inspectie SZW-DO.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 juni 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage I

Het criminele inlichtingen rapport (modelformulier) dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

Uniek registratienummer

Datum van registratie

Naam/nummer rapporteur

Naam van tci

Regionummer (PL-code)

Telefoonnummer tci

Herleidbaarheidsinformatie

Herkomst bron

Tekstveld

Open bron

Welke bron + datum

Verkennend onderzoek

Eenheid + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek

Opsporingsonderzoek

Eenheid + PV-nummer en/of naam onderzoek

Buitenlands opsporingsonderzoek

Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio

Informant

Geen veld, niet relevant

Anonieme bron

Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer

Getuige

Naam + geboorte datum + bedrijf/ instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld

Waarneming opsporingsambtenaar buiten opsporingsonderzoek

Naam verbalisant en PV-nummer

Afhandelingscodes

11

Operationeel te gebruiken

01

Alleen te gebruiken na overleg met de afzender

00

Informatie met zware beperkingen voor gebruik

200

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met verhoogd afbreukrisico

300

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met bronbeschermingsbelangen

Inhoud van de tci-informatie

In tci-informatie genoemde herleidbare persoon:

In tci-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:

– Achternaam

– Bedrijfs/handelsnaam

– Voornaam

– KvK-code/inschrijvingsnummer

– Geboortedatum

– Adres

– Adres

– Vestigingsplaats

– Status (verdachte, tci-subject, relatie)

 

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van het tci. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de tci-structuur.

Evaluatiecode informant

A

Betrouwbaar

B

Meestal betrouwbaar

C

Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar

D

Niet te beoordelen

Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

1

Waargenomen (door bron zelf)

2

Gehoord (van iemand die erbij geweest is)

3

Indirect gehoord (via via)

Bijlage II. Verwijsindex-gegevens

Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan het tnci t.b.v. de verwijsindexen

tci-subjecten index natuurlijke personen

tci-subjecten index rechtspersonen

Achternaam

Bedrijfsnaam

Voorvoegsel

Handelsnaam

Voornaam

Belastingnummer

Roepnaam

KvK-code

Bijnaam

KvK-dossiernummer

Alias

KvK-inschrijvingsnummer

Status

Status

(verdachte, tci-subject, relatie)

 

Geboorteplaats

Straatnaam

Geboorteland

Huisnummer

Geboortedatum

Toevoeging

Geslacht

Postcode

Nationaliteit

Vestigingsplaats

Hoofdgroep code

Land

 

Rechtsvorm

 

Hoofdgroep code

Melding recherche onderzoeken

(MRO) Algemeen

MRO Locaties

MRO Organisaties

Naam onderzoeksteam

Straatnaam

Bedrijfsnaam

Startdatum onderzoek

Huisnummer

Naam organisatie

Sluitingsdatum onderzoek

Toevoeging huisnummer

Belastingnummer

Afhandelingscode

Postcode

KvK-code

Hoofdgroep code

Plaats

KvK-dossiernummer

Contact

Land

KvK-inschrijvingsnummer

Telefoonnr. contact

   

Fax-nr. contact

   

Doelstelling onderzoek

   

Status

   

(lopend/afgesloten)

   

MRO Personen

MRO Telecom

MRO Vervoer

Achternaam

Telecommunicatienummer

Land

Voorvoegsel

 

Soort vervoer

Voornaam

 

Registratienummer

Geboortedatum

 

Merk

Geboorteplaats

 

Voertuigtype

Geslacht

 

Vaartuignaam

Radio call sign

Identificatiegegevens

Korpscode

Mutatiedatum

Registratie/Projectnummer

Opmerkingen:

 • 1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.

 • 2. Het team nationale criminele inlichtingen (tnci) kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.

Naar boven