Subsidieregeling SVO 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geldend van 19-05-2015 t/m 01-12-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 mei 2015, nr. 2015-0000255469, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting verdeling financiële overheidsbijdragen in het werk van de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel (Subsidieregeling SVO 2015)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de stichting: de Stichting verdeling financiële overheidsbijdragen in het werk van de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel;

 • c. Centrale: een van de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel, bedoeld in artikel 105, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie met het oog op het subsidiëren van de Centrales ten behoeve van scholings- en vormingswerk, dat de Centrales en de bij hen aangesloten bonden en verenigingen verzorgen teneinde de (aspirant)leden van overlegcommissies de nodige opleiding en vorming te geven om hun taak als zodanig op adequate wijze te kunnen vervullen en ter bestrijding van de kosten voor het bijwonen van vergaderingen van overlegorganen door vertegenwoordigers van deze organisaties.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2021]

Op de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn de regels inzake een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 van toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2021]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

§ 2. De subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een opgave van de ledenaantallen van de bij de Centrales aangesloten bonden. Bij deze opgave van de ledenaantallen wordt een uitsplitsing naar werkende leden en gepensioneerde leden gemaakt.

§ 4. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2021]

De stichting hanteert met betrekking tot het verstrekken van subsidies aan de Centrales in elk geval de volgende regels:

 • a. De verdeling van de subsidiegelden vindt plaats op basis van de ledenaantallen van de bij de Centrales aangesloten bonden;

 • b. een Centrale dient de aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk in op 1 juli na afloop van het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft;

 • c. de aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een eindverslag omtrent de uitvoering van de activiteiten dan wel van de gebundelde eindverslagen en, voor zover beschikbaar, controleverklaringen van de bonden.

§ 5. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 2 De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste € 5.000. De jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste € 1.500 per boekjaar.

 • 3 De egalisatiereserve wordt uitsluitend aangewend voor kosten die direct samenhangen met de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

§ 6. De subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De stichting dient de aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk in op 1 oktober na afloop van het boekjaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft.

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2021]

Een subsidie die aan de stichting is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2014.

 • 2 Deze regeling vervalt op 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina