Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen

Geldend van 05-05-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de Overheidsdienst Groningen (Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. betrokken bestuurders: de betrokken ministers, de commissaris van de Koning en de gedeputeerden van de Provincie Groningen en de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten;

 • b. betrokken bestuursorganen: de bestuursorganen van de betrokken gemeenten, de bestuursorganen van de provincie Groningen en de betrokken ministers;

 • c. betrokken gemeenten: de gemeenten waarop het Programma Aardbevingsbestendig Groningen betrekking heeft;

 • d. betrokken ministers: de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid;

 • e. Nationaal Coördinator: Nationaal Coördinator Groningen;

 • f. Overheidsdienst: Overheidsdienst Groningen;

 • g. Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen: programma met maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen op het gebied van bescherming tegen veiligheidsrisico’s als gevolg van aardbevingen te realiseren en in samenhang de leefbaarheid, duurzaamheid en de economie van het aardbevingsgebied te bevorderen.

Artikel 2

 • 1 Er is een Nationaal Coördinator Groningen.

 • 2 De Nationaal Coördinator is onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat belast met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen.

 • 3 Tot de taken van de Nationaal Coördinator behoren:

  • a. het jaarlijks doen van een voorstel voor het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen aan de betrokken ministers;

  • b. het adviseren van de betrokken bestuursorganen over de uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen, waaronder het doen van voorstellen aan de betrokken bestuursorganen om hun bevoegdheden in te zetten;

  • c. het doen van voorstellen voor de agenda van de betrokken onderraad van de Ministerraad, Gedeputeerde Staten van Groningen of de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en het op verzoek bijstaan van betrokken bestuurders in het parlement, Provinciale Staten van de provincie Groningen respectievelijk de gemeenteraad van de betrokken gemeenten en in andere gremia;

  • d. het coördineren en faciliteren van en het bijdragen aan de uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen;

  • e. het bewaken van de voortgang van de uitvoering van het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen en het rapporteren daarover aan de betrokken bestuursorganen;

  • f. het bevorderen en voeren van overleg tussen en met bestuurders;

  • g. het bevorderen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen en van maatschappelijke participatie in de uitvoering daarvan en het bijdragen aan herstel van vertrouwen;

  • h. het bevorderen van de communicatie over het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen.

 • 4 De Nationaal Coördinator wordt door de Minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaren en is ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

 • 5 De Nationaal Coördinator Groningen is op het terrein van gaswinning of aardbevingsschade als gevolg van gaswinning, of in de provincie Groningen of in een betrokken gemeente, niet werkzaam in een andere bestuurlijke of ambtelijke functie of in de private sector.

Artikel 3

 • 1 Er is een Overheidsdienst Groningen die ressorteert onder de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 • 2 De Overheidsdienst staat onder leiding van de Nationaal Coördinator en heeft een regionaal deel en een interdepartementaal deel.

 • 3 De Overheidsdienst heeft tot taak het ondersteunen van de Nationaal Coördinator.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina