Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van 16 april 2015 tot uitvoering van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2014, nr. 2014-0000153118, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 8:3a, zevende lid, van de Arbeidstijdenwet, 16, vierde en zesde lid, en 34, vijfde en zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 14b, vijfde lid, 19, tweede, derde, vierde en vijfde lid en 22, eerste en zevende lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 november 2014, No.WI 2.14.0377/111);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 april 2015; 2015-0000091270, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Gegevensuitwisseling

Verstrekken van gegevens door Inspectie SZW

Artikel 2:1

 • 1 Ten behoeve van de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de wet, levert de bewerker aan de Inspectie SZW ten minste eenmaal per kwartaal een overzicht aan van op dat moment gecertificeerde ondernemingen aan de hand waarvan de Inspectie SZW nagaat of deze ondernemingen of rechtspersonen een of meer wetten hebben overtreden als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van de wet.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde overzicht wordt vastgesteld aan de hand van de door de certificerende instellingen aan de bewerker verstrekte gegevens van gecertificeerde ondernemingen.

 • 3 De Inspectie SZW verstrekt ten minste eenmaal per kwartaal aan de hand van het door de bewerker verstrekte overzicht, bedoeld in het eerste lid, door tussenkomst van de bewerker aan de certificerende instelling de volgende gegevens:

 • 4 De door de Inspectie SZW verstrekte gegevens gaan niet verder terug dan twee jaar voorafgaand aan de datum waarop de Inspectie SZW het overzicht, bedoeld in het eerste lid, van de bewerker heeft ontvangen.

Verstrekken van gegevens door rijksbelastingdienst

Artikel 2:2

 • 2 Het in het eerste lid genoemde overzicht wordt vastgesteld aan de hand van de door de certificerende instellingen aan de bewerker verstrekte gegevens van gecertificeerde ondernemingen.

 • 3 De rijksbelastingdienst verstrekt ten minste eenmaal per kwartaal aan de hand van het door de bewerker verstrekte overzicht, bedoeld in het eerste lid, door tussenkomst van de bewerker aan de certificerende instelling de volgende gegevens:

 • 4 De gegevens, bedoeld in het derde lid, zijn de actuele gegevens zoals die bij de rijksbelastingdienst bekend zijn op het moment waarop die gegevens in een overzicht aan de bewerker worden verstrekt, waarbij:

Reikwijdte gegevensverwerking en vernietiging gegevens

Artikel 2:3

De gegevens, bedoeld in de artikelen 2:1 en 2:2, die door de Inspectie SZW en de rijksbelastingdienst via de bewerker worden verstrekt aan de certificerende instellingen, worden door de certificerende instellingen en de bewerker vernietigd na een periode van maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het gegeven met dien verstande dat bij verlies van het certificaat door een onderneming of rechtspersoon, de certificerende instellingen en de bewerker de gegevens vernietigen na een periode van een half jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de onderneming of rechtspersoon het certificaat heeft verloren.

Beveiliging tegen verlies of onrechtmatige verwerking

Artikel 2:4

De certificerende instelling en de bewerker dragen zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de verkregen gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens als bedoeld in de artikelen 13 en 14, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, en tegen onbevoegde kennisneming, opneming, wijziging, verwijdering of verstrekking van deze gegevens. Deze voorzieningen omvatten ten minste de volgende onderwerpen:

 • a. maatregelen gericht op personen die werkzaam zijn voor de certificerende instelling;

 • b. maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten waarin de gegevens aanwezig zijn;

 • c. maatregelen gericht op het beheer van de gegevens, waaronder maatregelen gericht op de technische beveiliging tegen onbevoegde digitale toegang tot de opgeslagen gegevens;

 • d. maatregelen voor het geval de geheimhouding van de vermelde gegevens is geschaad; en

 • e. maatregelen ter voorkoming van calamiteiten en het afhandelen daarvan.

Waarborgen gegevensverwerking door certificerende instellingen

Artikel 2:5

 • 1 De certificerende instelling verstrekt aan de inspecterende functionarissen die namens de certificerende instellingen handelen een schriftelijke instructie en gedragsregels om te waarborgen dat de gegevens slechts worden verwerkt voor de beoordeling van de geldigheid van een afgegeven certificaat alsmede hoe daarop wordt toegezien.

 • 2 De certificerende instelling verstrekt een kopie van de instructie, bedoeld in het eerste lid, aan de bewerker en meldt aan de bewerker of inspecterende functionarissen voorvallen waarin in strijd met deze instructie is gehandeld.

 • 3 De bewerker verstrekt jaarlijks een verslag aan de Inspectie SZW en de rijksbelastingdienst over de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de gegevens die op basis van de wet door de Inspectie SZW en de rijksbelastingdienst zijn verstrekt.

Hoofdstuk 3. Preventieve stillegging van werk in verband met recidive

Overtredingen voor preventieve stillegging

Artikel 3:1

 • 1 Na een herhaling van een overtreding wordt een waarschuwing gegeven als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet en indien een herhaling van die overtreding is geconstateerd als bedoeld in dat artikel van de wet, wordt een bevel opgelegd door de daartoe aangewezen ambtenaar dat de door hem aangewezen werkzaamheden voor een daarbij aangegeven periode worden stilgelegd dan wel niet mogen aanvangen.

 • 2 Indien een ernstige overtreding is geconstateerd, wordt in afwijking van het eerste lid, een waarschuwing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet gegeven bij de eerste overtreding en wordt, indien opnieuw een ernstige overtreding is geconstateerd, een bevel opgelegd door de daartoe aangewezen ambtenaar dat de door hem aangewezen werkzaamheden voor een daarbij aangegeven periode worden stilgelegd dan wel niet mogen aanvangen.

 • 3 Als ernstige overtreding als bedoeld in het tweede lid wordt aangemerkt de overtreding waarbij ten minste 20 ter beschikking gestelde arbeidskrachten zijn betrokken.

 • 4 Indien de aard van de overtreding of de met de overtreding samenhangende omstandigheden dan wel de gevolgen van een stillegging van de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, kan worden afgezien van een waarschuwing als bedoeld in het eerste en tweede lid en kan worden afgezien van een bevel als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 april 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de zevende mei 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina