Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie

Geldend van 23-04-2015 t/m heden

Regeling van het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van 19 januari 2015, nr. 606927 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan bepaalde functionarissen van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel b, van de Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie aan het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken verleende ondermandaat worden de volgende bevoegdheden aan de met juridische zaken belaste coördinerend specialistisch adviseur van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken doorgegeven:

  • a. Het namens de Minister van Veiligheid en Justitie ondertekenen van routinematige correspondentie en besluiten terzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • b. Het namens de Minister van Veiligheid en Justitie ondertekenen van routinematige correspondentie en besluiten terzake verzoeken voor subsidie;

  • c. Het namens de Minister van Veiligheid en Justitie ondertekenen van machtigingsbesluiten op grond van artikel 22 van de Wet politiegegevens;

  • d. Het namens de Minister van Veiligheid en Justitie ondertekenen van overige besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel b, van de Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie aan het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken verleende ondermandaat worden de volgende bevoegdheden aan de met burgerbrieven en benoemingen belaste coördinerend specialistisch adviseur van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken doorgegeven:

  • a. Het namens de Minister van Veiligheid en Justitie ondertekenen van burgerbrieven;

  • b. Het namens de Minister van Veiligheid en Justitie ondertekenen van besluiten inzake benoemingen van bepaalde functionarissen binnen de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en de juridische vrije beroepen.

Artikel 3

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel b, van de Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie aan het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken verleende ondermandaat wordt de bevoegdheid routinematige correspondentie op het gebied van burgerbrieven namens de Minister van Veiligheid en Justitie te ondertekenen, doorgegeven aan de binnen de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken met het beantwoorden van burgerbrieven belaste medewerkers.

Artikel 4

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel b, van de Mandaatregeling DJOA Veiligheid en Justitie aan het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken verleende ondermandaat wordt de bevoegdheid correspondentie inzake benoemingen, namens de Minister van Veiligheid en Justitie te ondertekenen, doorgegeven aan de binnen de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken met werkzaamheden inzake bovengenoemde benoemingen belaste medewerkers.

Artikel 6

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 januari 2015

Het hoofd van de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken van de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

J.F.L. Roording

Terug naar begin van de pagina