Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 30-09-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2015, nr. PO/BenS/739211, houdende regels voor vaststelling van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2015–2016 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 103, eerste lid, 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, eerste lid, 18, 19, tweede lid, 20, 21 en 22 van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling bedragen

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 164, eerste lid, van de wet bedraagt USD 3.085,33.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 19.078,32 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 34.593,54.

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen

[Vervallen per 01-10-2016]

Het bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het besluit, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

18 (zeer kleine scholen)

USD 184.189,72

19, tweede lid (kleine scholen voet)

USD 131.882,97

19, tweede lid (kleine scholen verminderingsbedrag)

USD 913,46

Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

[Vervallen per 01-10-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 22, van het besluit, is 10,5% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

[Vervallen per 01-10-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 21, van het besluit, is 8% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 01-10-2016]

  • 2 Het percentage bedoeld in het eerste lid bedraagt 22,7%.

Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen

[Vervallen per 01-10-2016]

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen.

  • 2 De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

  • 3 Het percentage, bedoeld in het tweede lid, bedraagt voor de scholen op Bonaire 7,71%, voor de scholen op Sint Eustatius 12,91% en voor de scholen op Saba 19,72%.

Artikel 9. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget

[Vervallen per 01-10-2016]

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging indien voor het schooljaar 2011–2012 een overgangsbudget is vastgesteld.

Artikel 10. Betaalritme

[Vervallen per 01-10-2016]

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, vindt plaats op grond van de volgende percentages:

Augustus

7,13%

September

7,13%

Oktober

7,13%

November

7,13%

December

7,15%

Januari

9,33%

Februari

9,33%

Maart

9,33%

April

9,33%

Mei

9,33%

Juni

9,33%

Juli

8,35%

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2016]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

  • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2015–2016 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2015–2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina