Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor de staatsexamens VO en staatsexamens VO BES (Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. In deze regeling gelden de begripsbepalingen die zijn gegeven in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit VO respectievelijk het Staatsexamenbesluit VO BES.

 • 2. Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:

  • voorzitter: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;

  • schriftelijke toets: schriftelijk onderdeel van het college-examen;

  • mondeling examen: mondeling onderdeel van het college-examen;

  • praktisch examen: praktisch onderdeel van het college-examen;

  • opdracht: een vraag of een opdracht in een schriftelijke toets, mondeling of praktisch examen;

  • examinator: door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaar van een mondeling of een praktisch examen;

  • eerste corrector: door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaar van een schriftelijke toets;

  • tweede corrector: door het College voor Toetsen en Examens aangewezen medebeoordelaar van een schriftelijke toets.

Artikel 2. Beoordeling schriftelijke toetsen

 • 1 De beoordelingsnormen voor de schriftelijke toetsen worden weergegeven in een voorschrift voor de beoordeling bij ieder examen. Dit bestaat uit:

  • a. regels voor de beoordeling;

  • b. algemene aanwijzing, op grond van deze regeling;

  • c. beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets.

 • 2 Het beoordelingsmodel wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elke schriftelijke toets zoals vermeld in bijlage 1.

Artikel 3. Algemene aanwijzing bij beoordeling schriftelijke toetsen

Voor de uitvoering van een opdracht worden door de eerste en door de tweede corrector scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de schriftelijke toets behorende beoordelingsmodel.

Artikel 4. Beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets

Het beoordelingsmodel bij iedere schriftelijke toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, wordt door het College voor Toetsen en Examens niet eerder bekendgemaakt dan wanneer het College voor Toetsen en Examens heeft vastgesteld, dat de betreffende toetsen zoals vermeld in bijlage 1, geen onderdeel meer van een college-examen zullen uitmaken.

Artikel 5. Beoordeling mondelinge examens

 • 1 De beoordelingsnormen voor de mondelinge examens worden weergegeven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting zoals voor elk vak en elke schoolsoort jaarlijks bij regeling door het College voor Toetsen en Examens wordt vastgesteld.

 • 2 Een mondeling examen wordt afgenomen door twee examinatoren.

 • 3 Het voorschrift voor de beoordeling van de mondelinge examens wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elk mondeling examen zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 6. Beoordeling praktische examens

 • 1 De beoordelingsnormen voor de praktische examens worden weergegeven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting zoals voor elk vak en elke schoolsoort jaarlijks bij regeling door het College voor Toetsen en Examens wordt vastgesteld.

 • 2 Een praktisch examen wordt afgenomen door twee examinatoren.

 • 3 Het voorschrift voor de beoordeling van de praktische examens wordt door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elk praktisch examen zoals vermeld in bijlage 3.

Artikel 7. Afwijking

Het College voor Toetsen en Examens of de voorzitter kan beslissen dat voor een of meer opdrachten aan alle kandidaten het maximale aantal scorepunten of ten minste een aantal kleiner dan het maximum aantal scorepunten wordt toegekend.

Artikel 8. Aanvullende regels

Het College voor Toetsen en Examens kan beslissen, dat in het voorschrift voor de beoordeling bij een schriftelijke toets aanvullende regels worden opgenomen, waaronder regels voor aftrek van scorepunten. Deze zijn evenzeer verbindend als hetgeen in deze regeling is voorgeschreven.

Artikel 9. Aanpassing

De voorzitter is gemachtigd de vaststellingen als opgenomen in bijlagen 1, 2 en 3 op onderdelen aan te passen.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1. Schriftelijke toetsen bij de college-examens staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2018

Toetsen voor de vakken die zijn opgenomen in bijlage 1, worden eveneens vastgesteld voor het derde tijdvak van de staatsexamens vo en staatsexamens vo BES.

Er zijn beoordelingsmodellen voor de volgende schriftelijke toetsen bij de college-examens:

Tabel 1a Schriftelijke toetsen bij de college-examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2018

schrijfopdracht Nederlandse taal en literatuur

schrijfopdracht Franse taal en literatuur

schrijfopdracht Friese taal en cultuur

schrijfopdracht Duitse taal en literatuur

schrijfopdracht Engelse taal en literatuur

schrijfopdracht Italiaanse taal en literatuur

leesopdracht Italiaanse taal en literatuur

schrijfopdracht Italiaanse taal en literatuur (elementair)

leesopdracht Italiaanse taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Spaanse taal en literatuur

schrijfopdracht Spaanse taal en literatuur (elementair)

leesopdracht Spaanse taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Russische taal en literatuur

leesopdracht Russische taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Turkse taal en literatuur

schrijfopdracht Turkse taal en literatuur (elementair)

leesopdracht Turkse taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Arabische taal en literatuur

leesopdracht Arabische taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Chinese taal en cultuur

leesopdracht Chinese taal en cultuur

schrijfopdracht Chinese taal en cultuur (elementair)

leesopdracht Chinese taal en cultuur (elementair)

maatschappijleer (pilot)

algemene natuurwetenschappen

natuur, leven en technologie

Informatica

Tabel 1b Schriftelijke toetsen bij de college-examens hoger algemeen voortgezet onderwijs 2018

schrijfopdracht Nederlandse taal en literatuur

schrijfopdracht Franse taal en literatuur

schrijfopdracht Friese taal en cultuur

schrijfopdracht Duitse taal en literatuur

schrijfopdracht Engelse taal en literatuur

schrijfopdracht Italiaanse taal en literatuur

leesopdracht Italiaanse taal en literatuur

schrijfopdracht Italiaanse taal en literatuur (elementair)

leesopdracht Italiaanse taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Spaanse taal en literatuur

schrijfopdracht Spaanse taal en literatuur (elementair)

leesopdracht Spaanse taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Russische taal en literatuur

leesopdracht Russische taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Turkse taal en literatuur

schrijfopdracht Turkse taal en literatuur (elementair)

leesopdracht Turkse taal en literatuur (elementair)

schrijfopdracht Arabische taal en literatuur

leesopdracht Arabische taal en literatuur (elementair)

maatschappijleer (pilot)

algemene natuurwetenschappen

natuur, leven en technologie

informatica

Tabel 1c Schriftelijke toetsen bij de college-examens theoretische leerweg en gemengde leerweg 2018

schrijfopdracht Frans

schrijfopdracht Duits

schrijfopdracht Engels

schrijfopdracht Spaans

schrijfopdracht Turks

maatschappijleer (pilot)

Tabel 1d Schriftelijke toetsen bij de college-examens kaderberoepsgerichte leerweg 2018

schrijfopdracht Franse taal

schrijfopdracht Duitse taal

schrijfopdracht Engelse taal

schrijfopdracht Spaanse taal

schrijfopdracht Turkse taal

maatschappijleer (pilot)

Tabel 1e Schriftelijke toetsen bij de college-examens basisberoepsgerichte leerweg 2018

schrijfopdracht Franse taal

schrijfopdracht Duitse taal

schrijfopdracht Engelse taal

schrijfopdracht Spaanse taal

schrijfopdracht Turkse taal

maatschappijleer (pilot)

Bijlage 2. Mondelinge examens staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2018

De volgende mondelinge examens worden afgenomen:

Tabel 2a Mondelinge examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2018

aardrijkskunde

algemene natuurwetenschappen

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en literatuur (elementair)

biologie

Chinese taal en cultuur

Chinese taal en cultuur (elementair)

Duitse taal en literatuur

economie

Engelse taal en literatuur

filosofie

Franse taal en literatuur

Friese taal en cultuur

geschiedenis

Griekse taal en cultuur

informatica

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Latijnse taal en cultuur

maatschappijleer

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

natuur, leven en technologie

natuurkunde

Nederlandse taal en literatuur

profielwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep

Russische taal en literatuur

Russische taal en literatuur (elementair)

scheikunde

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en literatuur (elementair)

wiskunde A (oud programma)

wiskunde A (nieuw programma)

wiskunde B (oud programma)

wiskunde B (nieuw programma)

wiskunde C (oud programma)

wiskunde C (nieuw programma)

wiskunde D (oud programma)

wiskunde D (nieuw programma)

Tabel 2b Mondelinge examens hoger algemeen voortgezet onderwijs 2018

aardrijkskunde

algemene natuurwetenschappen

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en literatuur (elementair)

biologie

Duitse taal en literatuur

economie

Engelse taal en literatuur

filosofie

Franse taal en literatuur

Friese taal en cultuur

geschiedenis

informatica

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

maatschappijleer

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

natuur, leven en technologie

natuurkunde

Nederlandse taal en literatuur

profielwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep

Russische taal en literatuur

Russische taal en literatuur (elementair)

scheikunde

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en literatuur (elementair)

wiskunde A

Wiskunde B

wiskunde D

Tabel 2c Mondelinge examens theoretische leerweg en gemengde leerweg 2018

aardrijkskunde

Arabische taal

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Franse taal

Friese taal en cultuur

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijkunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlandse taal

profielwerkstuk en loopbaanoriëntatie begeleiding

Spaanse taal

Turkse taal

wiskunde

Tabel 2d Mondelinge examens kaderberoepsgerichte leerweg 2018

aardrijkskunde

Arabische taal

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Franse taal

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijkunde

natuur- en scheikunde I

Nederlandse taal

Spaanse taal

Turkse taal

wiskunde

Tabel 2e Mondelinge examens basisberoepsgerichte leerweg 2018

aardrijkskunde

Arabische taal

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Franse taal

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijkunde

natuur- en scheikunde I

Nederlandse taal

Spaanse taal

Turkse taal

wiskunde

Bijlage 3. Praktische examens staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2018

De volgende praktische examens worden afgenomen:

Tabel 3a Praktische examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2018

handvaardigheid

muziek

tekenen

Tabel 3b Praktische examens hoger algemeen voorgezet onderwijs 2018

handvaardigheid

Muziek

Tekenen

Tabel 3c Praktische examens theoretische leerweg en gemengde leerweg 2018

kunstvakken II: beeldende vakken-handvaardigheid/textiele werkvormen

kunstvakken II: beeldende vakken-tekenen

kunstvakken II: muziek

Terug naar begin van de pagina